Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel 2016

Du kan sortera och filtrera tabeller i Excel 2016 med hjälp av ett tangentbord och en skärmläsare. Om du sorterar dina data blir det lättare att ordna och snabbt hitta de data du vill ha, vilket skyndar på analysprocessen. Om du filtrerar dina data blir det lättare att fokusera på en viss delmängd av data, vilket är extra praktiskt när man arbetar med stora kalkylblad. s.

Artikelinnehåll

Kortkommandon för sortering och filtrering

I den här tabellen visas kortkommandon för sortering och filtrering.

Om du vill

Trycker du på

Filtrera ett markerat cellområde eller ta bort ett filter från ett cellområde

e

Inaktivera Autofilter-menyn i en kolumnrubrik

r

Hitta de högsta eller lägsta värdena i ett cellområde eller en tabell

r

Öppna Autofilter-menyn från en kolumnrubrik

Alt+nedpil

Sortera från minsta till största eller från A till Ö

Alt+A, S+A eller Alt+nedåtpil, S

Sortera från största till minsta eller från Ö till A

Alt+A, S+D eller Alt +nedåtpil, O

Öppna dialogrutan Sortera

Alt+A, S+S eller Alt+H, S, U

Återanvända en sortering efter att du har ändrat data

Ctrl+Alt+L (eller Alt+A, Y+3)

Filtrera efter färg Filtrera efter tal eller text

Alt+nedåtpil, I

Öppna dialogrutan Formatera celler

Alt+nedåtpil, F

Använda funktionen Trimma

Alt+M, T och gå sedan till Trimma r

Mer information om sortering i Excel

Du kan sortera data efter text (A till Ö eller Ö till A), tal (lägsta till högsta eller högsta till lägsta) och datum och tider (äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta) i en eller flera kolumner. Du kan också sortera efter en anpassad lista (t.ex. stora, mellanstora och små) och efter format, t.ex. cellfärg, teckenfärg eller ikonuppsättning. De flesta sorteringarna är kolumnsorteringar, men du kan också sortera efter rader.

När du sorterar en tabell sparas kriterierna du använde i arbetsboken i Excel, så att du kan återanvända dem varje gång du öppnar arbetsboken. Det här är extra viktigt vid sortering av flera kolumner eller för sorteringar som tar lång tid att skapa. Men det fungerar bara för data i en tabell, det kan inte tillämpas på enbart ett cellområde. Om du vill spara sorteringskriterierna så att du kan återanvända en sortering varje gång du öppnar en viss arbetsbok, så är det en bra idé att använda en tabell.

Sortera text i en tabell eller ett område

Sortera text i en tabell
 1. Gå till tabellens rubrikrad.

 2. Växla till kolumnrubriken för de data som du vill sortera genom att trycka på vänsterpil och högerpil.

 3. Tryck på Alt+nedåtpil så att filtermenyn öppnas, och tryck sedan på Tabb för att växla till menyn.

 4. Vilka alternativ som visas beror på vilken typ av data som finns i kolumnen. Du kan till exempel sortera numeriska data från minsta till största eller från största till minsta. Du kan sortera alfanumeriska data från A till Ö, från Ö till A eller efter färg.

  Välj bland alternativen genom att trycka på nedåtpil, och välj ett alternativ genom att trycka på Retur.

Sortera text i ett område
 1. Markera en kolumn med alfanumeriska data i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Tryck på Alt+A. Fliken Data visas, och du hör ”Övre menyfliksområdet, fliken Data.” (I Skärmläsaren hör du ”Markerad, fliken Data.”

  • Om du vill sortera i stigande alfanumerisk ordning (Sortera A till Ö), så trycker du på S+A.

  • Om du vill sortera i fallande alfanumerisk ordning (Sortera Ö till A), så trycker du på S+D.

Göra en skiftlägeskänslig sortering
 1. Markera en kolumn med alfanumeriska data i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Tryck på Alt+H, S och sedan U. Dialogrutan Sortera visas, och du hör ”Dialogrutan Sortera.” (I Skärmläsaren hör du ”Sortera, Anpassad, OK-knappen.”

 3. Tryck på Alternativ-knappen och tryck på blanksteg så att dialogrutan Sorteringsalternativ visas. Du hör ”Dialogrutan Sorteringsalternativ, kryssrutan Skiftlägeskänslig.” (I Skärmläsaren hör du ”Fönstret Sorteringsalternativ. Kryssrutan Skiftlägeskänslig.”)

 4. Markera kryssrutan Skiftlägeskänslig.

 5. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Sortera visas, och du hör ”Dialogrutan Sortera.” (I Skärmläsaren hör du ”Sortera, Anpassad, Alternativ-knappen.”

 6. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen OK och tryck sedan på Retur.

Tips!: 

 • Om kolumnen du sorterar innehåller en blandning av tal och text kan du behöva formatera alla celler som text. Annars kommer Excel att sorterar talen för sig först, och sedan sortera texten. Formatera data genom att markera alla data i kolumnen och trycka på Alt+H, F, N. Bläddra till fliken Tal med vänsterpil och växla sedan till listan Kategori med hjälp av Tabb-tangenten och tryck på nedåtpilen tills du hör ”Text”. Tryck sedan på Tabb en gång till för att växla till OK-knappen och tryck på Retur.

Tips!: 

 • . När du har importerat eller kopierat data från en annan plats, så kan inledande blanksteg infogas före data. Namnet "Sofie Carlsson" kan exempelvis anges som "(blanksteg)(blanksteg)Fia Lidman".

 • Om du använder en skärmläsare, så kanske du inte märker blankstegen, eftersom JAWS inte läser tomma utrymmen i celler.

 • I Excel placeras celler som innehåller inledande blanksteg längst upp i en sorterad kolumn, vilket gör dem lättare att hitta.

Sortera tal

Sortera tal
 1. Markera en kolumn med numeriska data i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller numeriska data.

 2. Tryck på Alt+A. Fliken Data visas, och du hör ”övre menyfliksområdet, fliken Data.” (I Skärmläsaren hör du ”Markerade fliken Data.”)

  • Sortera från minsta till största genom att trycka på S+A.

  • Sortera från minsta till största genom att trycka på S+D.

Kontrollera att tal lagras som tal
 1. Tryck på Alt+H, F+N. Dialogrutan Formatera celler visas, och du hör ”Dialogrutan Formatera celler.” (I Skärmläsaren hör du ”Fönstret Formatera celler.”)

 2. Växla till fliken Tal med hjälp av vänsterpiltangenten (eller genom att trycka på Ctrl+Tabb). Du hör "Fliken Tal."

 3. Tryck på Tabb-tangenten. Listan Kategori visas, och du hör ”Kategori kolon Listruta, Allmänt.” (I Skärmläsaren hör du ”Allmänt, ett av tolv.”)

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Tal.”

 5. Om du vill stänga dialogrutan växlar 0du till OK-knappen och trycker på Retur.

Sortera datum och tider

 1. Markera en kolumn med datum och tider i ett cellområde eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabellkolumn som innehåller datum och tider.

 2. Tryck på Alt+A. Fliken Data visas, och du hör ”övre menyfliksområdet, fliken Data.” (I Skärmläsaren hör du ”Markerade fliken Data.”)

  • Sortera från äldsta till nyaste genom att trycka på S+A.

  • Sortera från nyaste till äldsta genom att trycka på S+D. •

  • Om du vill återanvända en sortering efter att du har ändrat data, så markerar du en cell i området eller tabellen och trycker sedan på Ctrl+Alt+L.

Sortera efter flera kolumner

Kanske vill du sortera efter mer än en kolumn eller rad när du har data som du vill gruppera efter samma värde i en kolumn eller rad och sedan sortera en annan kolumn eller rad inom den gruppen med lika stora värden. Om du till exempel har en avdelningskolumn och en anställdkolumn kan du först sortera efter avdelning (för att gruppera alla anställda på samma avdelning tillsammans) och sedan sortera efter namn (för att få namnen i alfabetisk ordning på varje avdelning). Du kan sortera efter upp till 64 kolumner.

Obs!: För bästa resultat bör cellområdet som du sorterar ha kolumnrubriker. Om du vill sortera efter rader ska du kontrollera att kryssrutan Tabellen har rubriker är avmarkerad i dialogrutan Sortera.

 1. Markera ett cellområde med två eller fler kolumner med data eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabell med två eller fler kolumner.

 2. Tryck på Alt+A, S+S. Dialogrutan Sortera visas, och du hör ”Dialogrutan Sortera.” (I Skärmläsaren hör du ”Sortera, Anpassad, OK-knappen.”

 3. Växla till kombinationsrutan Kolumn: Sortera efter och markera den första kolumnen som du vill sortera med hjälp av piltangenterna.

 4. Välj sorteringstyp genom att växla till kombinationsrutan Sortera efter och använda piltangenterna.

  • Om du vill sortera efter text, tal eller datum och tid väljer du Värden.

  • Om du vill sortera efter format väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon.

 5. Ange hur du vill sortera:

  • Sortera efter värden genom att växla till kombinationsrutan Ordning och välj hur du vill sortera med piltangenterna.

  • Om du vill sortera text och numeriska värden väljer du Minsta till största eller Största till minsta.

  • Om du vill sortera utifrån en anpassad lista väljer du Anpassad Lista.

  • Om du vill sortera efter cellfärg, teckenfärg eller cellikon, så gör du dina val med piltangenterna och växlar sedan till nästa kombinationsruta, Ordning. Därefter markerar du Överst eller Nederst.

 6. Om du vill lägga till ytterligare en kolumn att sortera efter växlar du till Lägg till nivå, trycker på Retur, och upprepar sedan steg tre till fem.

 7. Om du vill återanvända en kolumnsortering efter att du har ändrat data, så markerar du en cell i området eller tabellen och trycker sedan på Ctrl+Alt+L. (Ingen radsortering återanvänds med Ctrl+Alt+L.

Tips för problem med sortering

Om du får oväntade resultat när du sorterar dina data gör du följande:

 • Kontrollera om värdena som returneras av en formel har ändrats. Om data som du har sorterat innehåller en eller flera formler kan returvärdena för dessa formler ändras när kalkylbladet beräknas om. I det här fallet måste du återanvända sorteringen för att få uppdaterade resultat.

 • Visa rader och kolumner innan du sorterar. Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Innan du sorterar data är det en bra idé att visa dolda kolumner och rader.

 • Kontrollera språkinställningen. Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrollera att du har rätt språk inställt i Nationella inställningar eller Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen på din dator.

 • Aktivera eller inaktivera rubrikraden. Det är oftast bäst att ha en rubrikrad när du sorterar en kolumn så att det blir lättare att tolka data. Som standard ingår inte rubrikens värde i sorteringen. Ibland kan du behöva aktivera eller inaktivera rubriken så att rubrikens värde ingår eller inte ingår i sorteringen.

 • Om du vill utesluta den första raden med data från sorteringen eftersom den är en kolumnrubrik, så trycker du på Alt+H, S och sedan U. I dialogrutan Anpassad sortering markerar du kryssrutan Mina data har rubriker.

 • Om du vill ta med den första raden med data från sorteringen eftersom den inte är en kolumnrubrik, så trycker du på Alt+H, S och sedan U. I dialogrutan Anpassad sortering avmarkerar du kryssrutan Mina data har rubriker.

Filtrera data i en tabell

När du sparar dina data i en tabell kan Excel automatiskt lägga till en nedrullningsbar Autofilter-meny till varje kolumnrubrik. När du vill filtrera snabbt kan du visa den här menyn. Ta bort den nedrullningsbara Autofilter-menyn från en kolumnrubrik genom att markera rubriken och sedan trycka på Ctrl+Skift+L

 1. Tryck på Alt+nedåtpil i tabellrubriken för den kolumn som du vill filtrera. Den nedrullningsbara Autofilter-menyn öppnas och du hör ”Skriv ord att söka efter, meny.” (I Skärmläsaren hör du ”Grupp.”)

 2. Autofilter-menyn, om kolumnen innehåller tal, så använder du nedåtpilen för att växla till Talfilter och trycker sedan på Retur. Om kolumnen innehåller textposter, så växlar du till Textfilter och trycker sedan på Retur. Undermenyn visas och du hör ”Lika med.”

 3. Använd piltangenterna för att växla till det filtreringsalternativ som du vill använda och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Anpassat Autofilter visas, och du hör ”Dialogrutan Anpassat Autofilter.” (I Skärmläsaren hör du ”Fönstret Anpassat Autofilter.”)

 4. Ange eller välj dina filtervillkor.

  Om du till exempel vill visa tal som är högre än ett visst tal, så väljer du Större än eller lika med, och skriver sedan önskat tal i nästa kombinationsruta.

  Om du vill filtrera med två villkor, så anger du filtervillkoren i båda kombinationsrutor för redigering, och väljer sedan Och för att tillämpa båda villkor eller Eller om det ska räcka att något av villkoren är sant.

 5. Om du vill stänga dialogrutan växlar du till OK-knappen och trycker på Retur.

Filtrera data i ett område

 1. Markera de celler som du vill filtrera.

 2. Tryck på Ctrl+Skift+L. Excel lägger till en nedrullningsbar AutoFilter-meny i den första cellen i området.

 3. Markera cellen med den nedrullningsbara AutoFilter-menyn.

 4. Tryck på Alt+nedåtpil. Den nedrullningsbara Autofilter-menyn öppnas och du hör ”Skriv ord att söka efter, meny.” (I Skärmläsaren hör du ”Grupp.”)

 5. Använd piltangenterna och Tabb-tangenten för att växla till önskat filtreringsalternativ.

 6. När du har gjort dina val växlar du till OK-knappen och trycker sedan på Retur.

Rensa filtret genom att markera en cell i området och sedan trycka på Ctrl+Skift+L.

Mer information

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel 2016

Kortkommandon i Excel 2016 för Windows

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×