Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i Excel 2016

Excel är ett kraftfullt verktyg för att spåra och analysera data, och du kan utföra dessa grundläggande uppgifter och mer i Excel med hjälp av din skärmläsare. I rutnätet som består av kolumner och rader med celler som innehåller tal, text eller formler, kan du göra allt från enkla beräkningar till granskning av stora mängder data. Du kan sortera eller filtrera dina data, lägga in dem i tabeller och bygga snygga diagram som visar vad de innebär.

Obs!: I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Skapa en ny arbetsbok

Excel-filer kallas för arbetsböcker. Varje arbetsbok har blad, som kallas kalkylblad eller kalkylark. Du kan lägga till så många blad du vill i en arbetsbok, eller du kan skapa en ny arbetsbok om du vill ha dessa data separat.

 1. I Excel trycker du på Alt+F, N för att skapa en ny arbetsbok.

 2. För att öppna en tom arbetsbok trycker du på L.

Skriva in data

När du för in data i bladet arbetar du med rader, kolumner och celler. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A. På ett nytt blad är cell A1 markerad som standard.

 1. Använd piltangenterna för att välja en tom cell där du vill börja skriva in dina data. När du går till celler i arbetsboken, hör du i JAWS cellreferensen och cellens innehåll. När du väljer en tom cell, hör du exempelvis ”Tom, G4”. I Skärmläsaren hör du cellreferensen men inte cellens innehåll.

 2. Skriv text eller ett tal i cellen.

 3. Tryck på Retur för att föra in innehållet i cellen och gå till nästa cell i kolumnen. Tryck på tabbtangenten för att gå till nästa cell i raden. Du kan också använda piltangenterna.

Använda Autosumma för att lägga till data

Du kan använda funktionen Autosumma för att snabbt summera tal som du lagt in i bladet.

 1. Markera cellen där du vill visa summan. Detta är normalt till höger eller under de tal du summerar.

 2. För att lägga till funktionen Autosumma i cellen trycker du på Alt+H, U och sedan S.

  Tips: Du kan ändra vilka celler som används för funktionen Autosumma. För att markera det område av celler som du vill lägga till, håller du ned Skift-tangenten och trycker på piltangenterna.

 3. När du bekräftat att funktionen Autosumma skapar en formel för de celler du vill ha med, trycker du på Retur. Autosumma lägger ihop talen i de valda cellerna och summan visas i den cell du valt.

 4. För att höra resultatet av Autosumma-beräkningen går du tillbaka till cellen som innehåller Autosumma-funktionen. Du hör talet, inklusive information om att det är resultatet av en formel, samt cellreferensen, exempelvis ”538, har formel, G6”.

Skapa en enkel formel

Du kan ange enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera tal i bladet. Du skapar en formel genom att kombinera cellreferenser (som B4 eller D6) som innehåller de tal du vill beräkna med den matematiska operatorn. Operatörerna är plustecken (+) för addition, minustecken (-) för subtraktion, asterisk (*) för multiplicering och snedstreck (/) för division.

 1. Markera cellen där du vill visa resultatet av formeln. Detta är normalt till höger eller under de tal du beräknar.

 2. Skriv likhetstecken (=). En Excel-formel börjar alltid med ett likhetstecken.

 3. För att skapa formeln skriver du en kombination av cellreferenser (som B4 eller D6) och matematiska operatorer. Exempelvis =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips: För att göra snabba beräkningar kan du istället för cellreferenser använda tal direkt i formeln, exempelvis =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Tryck på Retur. Värdena beräknas och resultatet visas i den valda cellen.

  Tips: Tryck på Ctrl+Retur för att få markören att stanna i den aktiva cellen.

Använda ett talformat

Skilj mellan olika typer av tal genom att lägga till ett talformat, som valuta, procent eller datum.

 1. Markera cellerna som innehåller de tal du vill formatera.

 2. Tryck på Alt+H, N för att öppna kombinationsrutan med talformat.

 3. För att bläddra bland de tillgängliga talformaten använder du Nedåtpil eller Uppåtpil.

  Tips: Om det talformat du vill använda inte finns i listan, som Special eller Anpassat, trycker du på Esc för att gå ur listan med talformat. Tryck på Alt+H, O och sedan E för att öppna fliken Tal i dialogrutan Formatera celler. För att bläddra i listan med tillgängliga talformat trycker du på tabbtangenten och sedan på Nedåtpil eller Uppåtpil.

 4. För att använda ett valt talformat i de markerade cellerna trycker du på Retur.

Filtrera eller sortera data i en tabell

När du skapar en tabell från dina data i ett blad, kan du analysera dina data på många olika sätt, inklusive filtrering eller sortering.

 1. 1. För att välja en grupp data som du vill analysera som en tabell markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler). När du valt en grupp av celler, hör du cellreferensen och innehållet i den första cellen i området och sedan cellreferensen och innehållet i den sista cellen i området. (I Skärmläsaren hör du cellreferensen och innehållet i den första cellen i området.)

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på T för att gå till fliken Tabeller.

 4. För att välja Tabell-rutnätet trycker du på tabbtangenten och sedan på Retur. Markerade data formateras som en tabell. Kolumnrubriker läggs till och rader formateras i alternerande färger.

 5. Filtrera tabellen enligt innehållet i en kolumn.

  1. Gå till rubriken för kolumnen som innehåller de data du vill filtrera på.

  2. Välj pilen i kolumnrubriken.

  3. Tryck sedan på tabbtangenten tills du hör ”Markera alla, markerad”.

  4. Tryck på Blanksteg för att avmarkera kryssrutan.

  5. Tryck på Nedåtpil för att gå igenom filteralternativen och använd Blanksteg för att markera kryssrutorna som innehåller de data du vill filtrera efter. Tryck på Retur.

  6. För att ta bort filtret och visa alla data igen, upprepar du stegen a–c. Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan Markera alla. Tryck på Retur.

 6. Sortera tabellen.

  1. Gå till rubriken för den kolumn du vill sortera tabellen efter.

  2. Välj pilen i kolumnrubriken.

  3. För att välja Sortera från minsta till största (för tal) eller Sortera A till Ö (för text), trycker du på S. För att välja Sortera från största till minsta eller Sortera Ö till A, trycker du på O.

Beräkna tal i en tabell

Med snabbanalysverktygen kan du snabbt beräkna dina tal. Excel visar resultatet för beräkningen av summa, genomsnitt eller antal direkt nedanför eller bredvid talen i tabellen.

 1. För att välja en grupp data som du vill beräkna som en tabell markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på O och sedan på tabbtangenten för att gå till fliken Summor.

 4. För att bläddra igenom beräkningsalternativen, som inkluderar Summa, Genomsnitt, Antal, % totalt och Löpande, för antingen horisontella eller vertikala data, trycker du på Högerpil.

 5. Välj ett beräkningsalternativ och tryck på Retur. Den valda gruppen av data beräknas som angivet.

 6. För att höra resultaten, markerar du cellerna som innehåller formlerna en efter en. Du hör formelresultatet, information om att cellen innehåller en formel, samt cellreferensen.

Formatera eller markera dina data som en tabell

Villkorsstyrd formatering och miniatyrdiagram kan framhäva de viktigaste data och visa trender i data. Du kan använda verktyget Snabbanalys för att snabbt framhäva dessa data.

 1. För att välja den grupp av data som du vill framhäva med villkorsstyrd formatering eller miniatyrdiagram, markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på F för att gå till fliken Formatering. För att gå till menyn Miniatyrdiagram trycker du på S. För att gå till flikalternativen trycker du på tabbtangenten.

 4. För att bläddra bland alternativen för formatering eller miniatyrdiagram trycker du på Högerpil eller Vänsterpil. Formateringsalternativ för tal inkluderar Datastaplar, Färg, Ikonuppsättning och annat. Formateringsalternativ för text inkluderar Texten innehåller, Dubblettvärden, Unika värden, Lika med och Radera format. Alternativ för miniatyrdiagram inkluderar Linje, Kolumn och Vinst/förlust och är bara tillgängliga när tal är valda.

 5. Välj ett alternativ för formatering eller miniatyrdiagram och tryck på Retur. Den valda gruppen av data formateras som angivet.

Visa data i ett diagram

Snabbanalysverktyget rekommenderar ett specifikt diagram och skapar snabbt en visuell representation av dina data.

 1. För att välja en grupp tal och etiketter som du vill använda för ett diagram, markerar du den första cellen. Håll sedan ned Skift-tangenten och använd piltangenterna för att gå till den sista cellen med data (normalt motsatt hörn i gruppen av celler).

 2. Tryck på Ctrl+Q för att öppna verktyget Snabbanalys.

 3. Tryck på C och sedan på tabbtangenten för att gå till fliken Diagram.

 4. För att bläddra bland diagramalternativen trycker du på Högerpil eller Vänsterpil.

 5. Välj den diagramtyp du vill använda och tryck på Retur. Det diagram som motsvarar den valda gruppen läggs till i kalkylbladet som ett inbäddat objekt.

Obs!: Läs mer om andra sätt att skapa ett diagram i Excel 2016 för Windows.

Spara arbetet

 1. 1. Tryck på Ctrl+S. Om detta är första gången du sparar denna arbetsbok väljer du vart den ska sparas och ger den ett namn i Backstage-vyn Spara som.

 2. Använd tabbtangenten för att gå till platsalternativen för Spara som.

 3. För att välja lagringsplatsen för arbetsboken, som OneDrive eller Denna dator, trycker du på Uppåtpil eller Nedåtpil. Eller gå till Bläddra och tryck Retur för att öppna dialogrutan Spara som.

 4. För att bläddra till en mapp i din valda lagringsplats trycker du på tabbtangenten. För att gå till en mapp högre upp i hierarkin väljer du Upp en nivå. För att flytta till listan med mappar, trycker du på tabbtangenten flera gånger. Förflytta dig i listan med hjälp av piltangenterna eller tabbtangenten. Tryck på Retur för att välja en mapp.

 5. Gå till rutan Ange filnamn här med tabbtangenten och ange ett namn på arbetsboken.

 6. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till knappen Spara och tryck på Retur.

Skriva ut ditt arbete

 1. Öppna Backstage-vyn Skriv ut med Ctrl+P.

 2. Använd tabbtangenten för att förflytta dig i utskriftinställningarna, inklusive Utskriftsinställningar, Skriv ut på ena sidan, Stående orientering, Normala marginaler och Utskriftsformat. Tryck på Retur för att ändra en vald inställning. Använd Uppåtpil eller Nedåtpil för att välja en annan inställning och tryck sedan på Retur.

 3. När du är nöjd med utskriftsinställningarna väljer du Skriv ut genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör ”Skriv ut”. Tryck på Retur. Skrivaren skriver ut arbetsboken.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×