Använda en egen formatmall på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs hur en anpassad kopia av standardformatmallen skapas automatiskt i webbplatsens Mapplista när du ändrar en standardmall på webbplatsen. I artikeln visas också hur du använder den nya formatmallen på andra webbplatser eller underwebbplatser och hur du återgår till standardformatmallen om du skulle vilja det. I artikeln beskrivs hur du kan göra det här med både Windows SharePoint Services 3.0-webbplatser och Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatser.

Vad vill du göra?

Ändra format på en webbplats

Använda en anpassad lokala formatmall till andra platser

Sluta använda en anpassad lokala formatmall

Ändra eller ersätta standardformatmall för hela webbplatssamlingen

Göra ändringar i format på en webbplats

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du anpassa utseendet på en SharePoint-webbplats genom att göra ändringar i standardformat som tillämpas på den webbplatsen. Du kan också tillämpa egna format på andra webbplatser eller när som helst välja att ta bort alla anpassade format och återgå till standardformatmallen på servern för webbplatssamlingen. Alla ändringar går att göra på både Windows SharePoint Services 3.0-webbplatser och Office SharePoint Server 2007-webbplatser.

Genom att arbeta med sidan default.master för den lokala webbplatsen och genom att använda åtgärdsfönstren CSS-egenskaper och Hantera format kan du identifiera vilka format som tillämpas på det visuella element som du vill ändra och sedan ändra de formaten.

Viktigt!: Om du vill att ändringarna ska visas på webbplatsens samtliga sidor ska du se till att du arbetar med webbplatsens sida default.master och inte sidan default.aspx.

Öppna dialogrutan Ändra formatmall i CSS-egenskaper

Som standard är formaten för alla SharePoint-webbplatser på en enskild webbplatssamling definierade i en enskild formatmall som ligger på servern. I Windows SharePoint Services 3.0 heter filen Core.css. I Office SharePoint Server 2007 kan filen ha flera olika namn. Format för anpassad huvudsida som heter t.ex. BlackBand.master definieras i en formatmall som heter Band.css.

Första gången du ändrar ett format på en webbplats öppnar Office SharePoint Designer 2007 automatiskt en ny lokal kopia av standardformatmallen och uppdaterar den med dina ändringar. När du sparar eller stänger sidan eller kopierar standarformatmallen uppmanas du att bekräfta dina anpassningar.

De bekräftade anpassningarna speglas i den nya lokala versionen av formatmallen, som lagras i den nya mappen _styles, som skapas automatiskt i webbplatsens Mapplista. Ytterligare ändringar av format på samma webbplats speglas i den här lokala versionen av formatmallen, som också kan redigeras direkt.

Mapplista med mappen _styles och anpassade formatmallen Core.css

När du anpassar standardformatmallen (t.ex. Core.css) så att en kopia visas i mappen _styles i din Mapplista, används den anpassade formatmallen för att visa alla sidor på webbplatsen. Det går också att gå tillbaka till standardformatmallen när du vill genom att antingen byta namn på eller ta bort den anpassade formatmallen.

Viktigt!: Flytta den anpassade filen eller mappen _styles (genom att t.ex. dra och släppa eller klippa ut och klistra in) när du anpassar en formatmall. Om du flyttar filen eller mappen visas alla sidor på webbplatsen med en felaktig länk till den anpassade formatmallen och inget av formaten tillämpas på sidorna.

Om det skulle hända har du två alternativ:

 • Om du vill visa sidorna med den anpassade formatmallen flyttar du tillbaka den till mappen _styles överst i webbplatskatalogen.

 • Om du vill återställa standardformatmallen flyttar du tillbaka den anpassade formatmallen i mappen _styles överst i webbplatskatalogen och tar sedan bort formatmallen eller byter namn på den.

  Om den anpassade formatmallen inte längre finns får du skapa en tom fil med samma namn (t.ex. Core.css) i mappen _styles överst i webbplatskatalogen och sedan antingen ta bort den tomma filen eller byta namn på den, vilket utlöser processen att återställa standardformatmallen.

Överst på sidan

Tillämpa en anpassad lokal mall på andra webbplatser

Som standard används en anpassad lokal formatmall bara på webbplatsen eller underwebbplatsen som den är anpassad för, vilket visas i följande illustration.

Webbplatsamling med standardformatmall och enskilda anpassade formatmallar

Det går också att använda den anpassade lokala formatmallen på andra webbplatser. I följande två avsnitt förklaras hur du gör det.

Om du vill använda en enskild anpassad formatmall både på en webbplats och på vissa eller alla underwebbplatser på webbplatsen är det oftast enklast att börja med att skapa den anpassade formatmallen på själva webbplatsen och sedan tillämpa den på underwebbplatserna med någon av följande metoder.

Använda en formatmall på en annan enskild webbplats

I Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-miljö kan du manuellt tillämpa en anpassad formatmall som finns på en webbplats, på en annan webbplats.

När du vill tillämpa en formatmall på en annan webbplats ska formatmallen kopplas till standardhuvudsidan för den webbplatsen.

 1. I Office SharePoint Designer 2007 öppnar du webbplatsen som du vill att den befintliga anpassade formatmallen ska tillämpas på.

 2. Öppna standardhuvudsidan från webbplatsen.

 3. Peka på CSS-formatmallarFormat-menyn och klicka sedan på Koppla formatmall.

 4. I dialogrutan Koppla formatmall klickar du på Bläddra för att hitta och markera den anpassade formatmall som du vill använda.

 5. Klicka på Aktuell sida i avsnittet Koppla till.

 6. Klicka på Länka i avsnittet Koppla som och klicka sedan på OK.

  Den angivna anpassade formatmallen tillämpas på standardhuvudsidan och på alla innehållssidor som är kopplade till den huvudsidan.

  Om du vill visa de uppdaterade formaten i Designvy kan du behöva trycka på F5 för att uppdatera vyn.

 7. Om du vill spara huvudsidan med den nya formatmallslänken klickar du på SparaArkiv-menyn. (Du kan också trycka CTRL+S.)

  Om du vill tillämpa samma formatmall på andra webbplatser upprepar du proceduren för varje webbplats, för en webbplats i taget. Om du arbetar i en Office SharePoint Server 2007-miljö och vill tillämpa en enskild anpassad formatmall på en webbplats och alla dess underwebbplatser kan du läsa mer i nästa avsnitt.

Tillämpa en formatmall på en webbplats och alla dess underwebbplatser

Om du arbetar i en Office SharePoint Server 2007-miljö kan du använda webbläsargränssnittet för att tillämpa en anpassad formatmall på flera webbplatser samtidigt.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig i Office SharePoint Server 2007, inte i Windows SharePoint Services 3.0.

Processen använder sig av funktionen arv. En webbplats kan konfigureras att ärva format av den överordnade webbplatsen – webbplatsen direkt ovanför i webbplatshierarkin. I följande illustration innehåller webbplatsen på andra nivå till höger en anpassad lokal version av standardformatmallen. Var och en av de sex underwebbplatserna i webbplatssamlingen är konfigurerad för att ärva format från den överordnade webbplatsen. Därmed använder alla sju webbplatserna i webbplatssamlingen samma anpassade version av standardformatmallen. Arven är markerade med pilar.

Webbplatssamling med standardformatmallar och anpassade formatmallar

Tillämpa en befintlig anpassad formatmall som finns i en Office SharePoint Server 2007- webbplats på alla dess underwebbplatser:

 1. Öppna Office SharePoint Server 2007-webbplatsen som den anpassade formatmallen finns i från webbläsaren.

 2. Gör något av följande på Webbplatsåtgärder-menyn:

  • Klicka på Webbplatsinställningar.

  • Peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Huvudsida under Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

 4. På sidan Inställningar för webbplatsens huvudsida, i avsnittet Alternativ CSS-URL klickar du på Ange en CSS-fil som ska användas vid publicering av den här webbplatsen och alla underordnade webbplatser och anger sedan fullständig sökväg till den anpassade formatmallen, inklusive filnamn, i rutan.

  Meddelanden: 

  • Eftersom mappen _styles är en dold mapp som inte visas i webbläsaren går det inte att använda knappen Bläddra för att hitta och markera en anpassad version av en formatmallsfil som lagras i mappen _styles.

  • Du kan kopiera och klistra in den första delen av sökvägen, inklusive webbplatsens namn i rutan adress högst upp i webbläsaren. Se till att sluta efter namnet på webbplatsen men och inte innehåller några främmande mappen eller filen namn på webbplatsen. Till exempel om sökvägen i rutan adress är http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx, kopiera och klistra in endast den http://My_site/Subsite_1/ delen och Skriv resten av sökvägen manuellt. (Resten av sökvägen vanligtvis blir _styles/customized_style_sheet, där customized_style_sheet är namnet på den anpassade formatmallar som du vill använda.)

 5. Markera kryssrutan Återställ alla underwebbplatser för att använda den här alternativa CSS-adressen och klicka sedan på OK.

  Den anpassade formatmallen, som redan tillämpades på den aktuella webbplatsen, tillämpas nu också på alla dess underwebbplatser.

  Om du vill visa de uppdaterade formaten på underwebbplatserna måste du kanske uppdatera vyn.

I följande illustration har en andra anpassad lokal version av standardformatmallen lagts till webbplatssamlingen till höger, och tillämpats på alla underwebbplatser för webbplatsen. Arven är markerade med pilar.

Webbplatssamling med standardformatmall och två anpassade formatmallar

Konfigurera en underwebbplats så att den ärver format från den överordnade webbplatsen

Om du arbetar i en Office SharePoint Server 2007-miljö kan du använda webbläsargränssnittet för att konfigurera en enskild underwebbplats så att den ärver formaten som används av webbplatsen direkt ovanför i hierarkin.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig i Office SharePoint Server 2007, inte i Windows SharePoint Services 3.0.

Gör så här om du vill konfigurera en enskild underwebbplats så att den ärver format från en överordnad webbplats:

 1. I Office SharePoint Server 2007 öppnar du underwebbplatsen som du vill tillämpa formaten på.

 2. Gör något av följande på Webbplatsåtgärder-menyn:

  • Klicka på Webbplatsinställningar.

  • Peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 3. På sidan Webbplatsinställningar under Utseende klickar du på Huvudsida.

 4. På sidan Inställningar för webbplatsens huvudsida, i avsnittet Alternativ CSS-URL klickar du på Ärv alternativ CSS-URL från den överordnade webbplatsen.

 5. Markera eller rensa kryssrutan Återställ alla underwebbplatser för att använda den här alternativa CSS-adressen och klicka sedan på OK.

  Tips: Om du vill visa de uppdaterade formaten på underwebbplatserna måste du kanske uppdatera vyn.

Överst på sidan

Sluta använda en anpassad lokal formatmall

Om du inte längre vill använda en anpassad lokal formatmall på en eller flera webbplatser har du flera alternativ. Du kan:

 • Sluta tillämpa den anpassade formatmallen på andra webbplatser som är kopplade till den, eller som ärver av den    Om du vill fortsätta att använda den anpassade formatmallen på den webbplats där den finns kan du ändå sluta tillämpa den på andra webbplatser som den för närvarande tillämpas på.

 • Sluta tillämpa den anpassade formatmallen på den webbplats som den finns på, men behålla en kopia för framtida bruk, eller som referens    Med det här alternativet kan du enkelt återgå till den anpassade formatmallen när du vill.

 • Ta bort den anpassade formatmallen och mappen _styles från webbplatsen de finns på    Det här är det enklaste, säkraste och mest fullständiga sättet att ta bort en anpassad formatmall.

Sluta tillämpa en formatmall på andra webbplatser

Om du vill fortsätta att tillämpa en anpassad formatmall på den webbplats som den finns på, men sluta att tillämpa den på andra webbplatser som den är kopplad till eller som refererar till den genom arv använder du något av följande två sätt.

Om formatmallen är bifogad (Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0)

 1. I Office SharePoint Designer 2007 öppnar du webbplatsen som den anpassade formatmallen inte längre ska tillämpas på.

 2. Öppna sidan default.master på webbplatsen.

 3. Peka på CSS-formatmallarFormat-menyn och klicka sedan på Hantera formatmallslänkar.

 4. I dialogrutan Länka formatmall klickar du på Alla sidor.

 5. I listan URL klickar du på URL:en för formatmallen du vill ta bort, sedan på Ta bort och till sist på OK.

  Den anpassade formatmallen tillämpas inte längre på webbplatsen.

  Om du vill visa de uppdaterade formaten kan du behöva uppdatera vyn.

Om formatmallen ärvs (endast Office SharePoint Server 2007)

 1. I Office SharePoint Server 2007 öppnar du webbplatsen som inte längre ska ärva en anpassad formatmall.

 2. Gör något av följande på Webbplatsåtgärder-menyn:

  • Klicka på Webbplatsinställningar.

  • Peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 3. På sidan Webbplatsinställningar, under Utseende, klickar du på Huvudsida.

 4. På sidan Inställningar för webbplatsens huvudsida, i avsnittet Alternativ CSS-URL klickar du på Använd standardformat i Windows SharePoint Services och klickar sedan på OK.

  Den anpassade formatmallen ärvs inte längre av den här webbplatsen.

  Om du vill se de uppdaterade formaten måste du kanske uppdatera vyn.

Sluta tillämpa en formatmall men behålla en kopia

Om du vill sluta använda en lokal anpassad formatmall och återgå till standarformatmallen, men behålla en kopia av den anpassade versionen för framtida bruk eller som referens gör du något av följande:

 1. Gå till mapplistan. I mappen _styles högerklickar du på den anpassade formatmallen och sedan klickar du på Återställ till webbplatsdefinition på snabbmenyn.

 2. I dialogrutan Sidvarning för webbplatsdefinition klickar du på Ja för att bekräfta att du vill återställa.

  En kopia av den anpassade versionen görs och en lokal kopia av standardformatmallen skapas.

  Meddelanden: 

  • Både webbplatserna som ärver från den här webbplatsen och de som är manuellt kopplade växlar automatiskt till den lokala kopian av standardserverversionen.

  • Om du vill se de uppdaterade formaten kan du behöva uppdatera vyn.

Ta bort en formatmall helt

Om du vill sluta använda en lokal anpassad formatmall och återgå till standardformatmallen utan att behålla en kopia av den anpassade versionen för framtida bruk eller som referens, gör du så här:

 1. Högerklicka på den lokala mappen _styles där den anpassade versionen finns, och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

 2. När du uppmanas till det bekräftar du borttagningen för att ångra anpassningar, och återgår till standardformatmallen. (Det kan förekomma flera meddelanden.)

  Meddelanden: 

  • Webbplatser som ärver från den här webbplatsen växlar automatiskt till standardformatmallen.

  • Webbplatser som kopplas manuellt anpassade formatmallar måste ha formatmall manuellt lossnar innan de korrekt byter till standardformatmallen. Anvisningarna nedan om formatmallen bifogas tidigare i det här avsnittet.

  • Om du vill se de uppdaterade formaten måste du kanske uppdatera vyn.

Överst på sidan

Ändra eller byta ut standardformatmallen för hela webbplatssamlingen

Om du vill göra ändringar i standardformatmallen så att ändringarna tillämpas på alla webbplatser i webbplatssamlingen, eller om du vill ersätta standardformatmallen på webbplatsen på den översta nivån i samlingen med en helt annan formatmall kontaktar du serveradministratören. Det går inte att göra i webbläsaren eller Office SharePoint Designer 2007 utan måste göras på servern.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×