Använda Uttrycksverktyget

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda uttrycksverktyget när du skapar uttryck. Uttrycksverktyget ger enkel åtkomst till namnen på fälten och kontrollerna i databasen, och till många av de inbyggda funktionerna som finns tillgängliga för dig när du skriver uttryck.

I den här artikeln

Förstå Uttrycksverktyget

Starta Uttrycksverktyget från en tabell

Starta Uttrycksverktyget från ett formulär eller en rapport

Starta Uttrycksverktyget från en fråga

Förstå uttrycksverktyget

Du kan tänka dig uttrycksverktyget som ett sätt att slå upp och infoga komponenter i ett uttryck som du kan ha svårt att komma ihåg, till exempel identifierarnamn (bland annat fält, tabeller, formulär och frågor), och funktionsnamn och deras argument.

Du kan använda Uttrycksverktyget när du skapar ett nytt uttryck, eller så kan du välja från inbyggda uttryck, till exempel för att visa sidnummer, dagens datum och aktuell tid.

Du kan starta Uttrycksverktyget från de flesta platser i Microsoft Office Access 2007 där du ska skriva in uttryck manuellt, till exempel egenskapen Kontrollkälla för en kontroll eller egenskapen Verifieringsuttryck för ett tabellfält. Som en regel om du ser den Skapa knappen Knappen Verktyg , du kan klicka på den om du vill starta Uttrycksverktyget.

Uttrycksverktyget

1. Uttrycksrutan

I den övre delen av verktyget finns en uttrycksruta där du skapar uttrycket. Du kan skriva uttrycket manuellt i rutan eller välja element i de tre kolumnerna i den nedre delen av uttrycksverktyget och sedan lägga till dem i uttrycksrutan. Du lägger till ett element genom att dubbelklicka på det och klicka på Klistra in.

2. Operatorknappar

I den mellersta delen av uttrycksverktyget visas knappar för att infoga vanliga aritmetiska och logiska operatorer i uttrycket. Du infogar en operator i uttrycksrutan genom att klicka på motsvarande knapp. Du kan visa en längre lista över operatorer som du kan använda i uttryck genom att klicka på mappen Operatorer i den nedre vänstra kolumnen som innehåller uttryckselement och sedan klicka på önskad kategori i den mellersta kolumnen. I den högra kolumnen visas sedan alla operatorer i den valda kategorin. Du infogar en operator genom att dubbelklicka på den.

3. Uttryckselement

 • Den nedre delen innehåller tre kolumner:

 • Den vänstra kolumnen visar mappar som innehåller tabeller, frågor, formulär och rapporter i databasen, samt tillgängliga inbyggda funktioner och användardefinierade funktioner, konstanter, operatorer och vanliga uttryck.

 • I den mellersta kolumnen visas specifika element eller elementkategorier för den markerade mappen i den vänstra kolumnen. Om du till exempel klickar på Inbyggda funktioner i den vänstra kolumnen visas funktionskategorier i den mellersta rutan.

 • Den högra kolumnen visas värden för de element som du valde i de vänstra och mellersta kolumnerna. Om du klickar på Inbyggda funktioner i den vänstra kolumnen och klicka sedan på en funktionskategori i kolumnen i mitten, visar den högra kolumnen de inbyggda funktionerna för den valda kategorin.

Om du vill skapa uttrycket du skriver text i uttrycksrutan och klistra in element från andra områden i Uttrycksverktyget. Du kan till exempel klicka i den nedre vänstra kolumnen till något av objekten i databasen, förutom tillgängliga funktioner, konstanter, operatorer och vanliga uttryck. Innehållet i de andra kolumnerna ändras när du klickar på ett objekt i den vänstra kolumnen. När du dubbelklickar på tabeller i den vänstra kolumnen och klicka sedan på namnet på en tabell visas den mittersta kolumnen fälten i tabellen. När du dubbelklickar på funktioner i den vänstra kolumnen och klicka sedan på Inbyggda funktioner kolumnen mitten visar alla funktionskategorier och den högra kolumnen listas alla funktioner för dessa kategorier. När du dubbelklickar på en funktion för att infoga det i uttrycket visas funktionen och den text som anger nödvändiga argument för funktionen som platshållare för text i uttrycksrutan. Till exempel om du dubbelklickar på OOM Uttrycksverktyget lägger till följande uttrycksrutan:

OOM (<< uttryck >>, << sann_del >>, << falsk_del >>)

Du måste ersätta texten <<uttr>>, <<sann_del>>, och <<falsk_del>>med de faktiska argumentvärdena. Du kan göra det direkt i uttrycksrutan genom att klicka på varje platshållare och sedan antingen skriva argumentet eller välja argumentet med hjälp av tre uttryck element visas.

Om du dubbelklickar på två eller fler funktioner i följd, till exempel funktionen OOM och funktionen Avrunda Uttrycksverktyget lägger till båda funktionerna i uttrycksrutan, avgränsade med platshållaren <<uttr>>:

OOM (<< uttryck >>, << sann_del >>, << falsk_del >>) << uttr >> avrunda (<< tal >>, << precision >>)

Förutom ersätter platshållarna för funktionens argument, du måste ersätta platshållaren <<uttr>> med en operator innan totala uttrycket ska gälla.

När du klistrar in en identifierare (namnet på ett fält eller en kontroll) i uttrycket infogas Uttrycksverktyget bara de delar av identifieraren som krävs i den aktuella kontexten. Om du startar Uttrycksverktyget från egenskapsrutan för ett formulär som heter kunder och sedan klistrar in en identifierare för egenskapen synlig i formuläret i uttrycket, klistras Uttrycksverktyget endast egenskapsnamn synlig. Om du använder det här uttrycket utanför kontexten i formuläret, måste du inkludera den fullständiga identifieraren: formulär! [Kunder]. Synliga.

Överst på sidan

Starta uttrycksverktyget från en tabell

 1. Högerklicka på tabellen som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på fältet som du vill ändra i kolumnen Fältnamn.

 3. Klicka på fliken Allmänt under Fältegenskaper.

 4. Klicka på den egenskap som ska innehålla uttrycket och klicka sedan på den Skapa knappen Knappen Verktyg bredvid egenskapen.

Överst på sidan

Starta uttrycksverktyget från ett formulär eller en rapport

 • Högerklicka på formuläret eller rapporten som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 • Högerklicka på kontrollen som du vill ändra och klicka på Egenskaper på snabbmenyn.

 • Leta reda på egenskapen som kommer att innehålla uttrycket på egenskapssidan och klicka sedan på knappen Skapa Knappen Verktyg bredvid egenskapen.

Överst på sidan

Starta uttrycksverktyget från en fråga

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på frågan som du vill ändra och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka i cellen i rutnätet som ska innehålla uttrycket. Klicka till exempel i cellen Villkor för kolumnen där du vill ange villkoret, eller klicka i cellen Fält för kolumnen där du vill skapa ett beräknat fält.

 3. Klicka på Verktyg i gruppen Skapa fråga på fliken Design.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×