Använda Uttrycksverktyget

Använda Uttrycksverktyget

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Uttryck kan användas i många olika sammanhang i Access och påminner om formler i Excel. Uttrycksverktyget ger enkel åtkomst till namnen på fälten och kontroller i databasen, och till många av de inbyggda funktionerna som finns tillgängliga för dig när du skriver uttryck. Du kan använda så många eller så få av dessa funktioner som du vill, beroende på dina egna behov eller inställningar.

I den här artikeln

Varför ska jag använda Uttrycksverktyget?

Verktyg som hjälper dig att ange uttryck

Översikt över Uttrycksverktyget

Varför ska jag använda Uttrycksverktyget?

Uttryck består av funktioner, operatorer, konstanter och identifierare (till exempel namn på fält, tabeller, formulär och frågor). Uttrycksverktyget kan du enkelt söka efter och infoga komponenterna och därmed anger uttryck snabbt och korrekt. Dessutom hjälper Uttrycksverktyget dig att avgöra vilka komponenter som passar den kontexten där du skriver uttrycket.

Du kan använda Uttrycksverktyget för att skapa ett nytt uttryck, eller så kan du välja bland färdiga uttryck som inbegriper uttryck för att visa sidnummer, dagens datum och aktuell tid och datum.

Du kan starta Uttrycksverktyget från de flesta ställen där du skulle skriva uttryck manuellt, t.ex. egenskapen Kontrollkälla för en kontroll, eller egenskapen Verifieringsuttryck för ett tabellfält. Om du ser en knapp av typen Skapa Bild av knapp när du klickar i en egenskapsruta eller om du ser ordet uttryck på en meny kan du oftast klicka där för att starta Uttrycksverktyget.

Verktyg som hjälper dig att ange uttryck

Access innehåller verktyg som hjälper dig att ange uttryck snabbare och mer exakt. Dessa verktyg är inte bara tillgängliga i Uttrycksverktyget, utan även på egenskapssidan och de flesta andra platser där du kan ange uttryck.

IntelliSense och snabba tips

Så fort du börjar skriva en identifierare eller ett funktionsnamn visar IntelliSense en listruta med möjliga värden. Du kan fortsätta skriva eller så kan du dubbelklicka på rätt värde i listan för att lägga till det i uttrycket. Alternativt kan du använda upp- och nedpilarna för att markera det värde du vill använda och sedan trycka på TABB eller RETUR för att lägga till det i uttrycket. Om du till exempel börjar skriva ordet Format visas alla funktioner som börjar med Format.

Tips:  Om du vill dölja IntelliSense-listrutan trycker du på ESC. Om du vill visa den igen trycker du på CTRL+BLANKSTEG.

När IntelliSense-listan är synlig visas även en kort beskrivning, ett snabbtips, till höger om det markerade objektet. Det första objektet i listan är markerat som standard, men du kan markera vilket objekt som helst i listan så visas motsvarande snabbtips. Snabbtipset kan ge dig upplysningar om en funktions syfte eller vilken typ av kontroll eller egenskap objektet är.

I bilden nedan visas IntelliSense-listan och ett snabbtips.

IntelliSense-listan och ett snabbtips.

1. I IntelliSense visas möjliga funktioner och andra identifierare när du skriver ett uttryck.

2. I snabbtips visas en kort beskrivning av det markerade objektet.

Snabbinfo och hjälp

Medan du skriver en funktion i ett uttryck visas funktionens syntax i Snabbinfo, så att du vet exakt vilka argument som krävs för funktionen. Valfria argument omsluts av hakparenteser ([]). När Snabbinfo visas kan du klicka på funktionsnamnet om du vill öppna ett hjälpavsnitt med mer information.

Snabbinfo om en funktion.

1. I Snabbinfo visas funktionens syntax. Klicka på funktionsnamnet om du vill öppna ett hjälpavsnitt om funktionen.

2. Valfria argument omsluts av hakparenteser. Det argument du skriver för närvarande visas i fet stil.

Viktigt!:  Blanda inte ihop hakparenteser som anger valfria argument med hakparenteser som omger identifierare i det faktiska uttrycket.

Översikt över Uttrycksverktyget

I många fall är verktygen som listas i föregående avsnitt tillräckliga för att hjälpa dig att ange uttrycket. Du kan emellertid även ha nytta av andra verktyg som ingår i Uttrycksverktyget, vilket beskrivs i det här avsnittet.

I följande illustration visas huvudkomponenterna i Uttrycksverktyget:

Dialogrutan Uttrycksverktyg

1. Länk till instruktioner och hjälp    Få information om i vilket sammanhang du skriver in uttrycket.

2. Uttrycksrutan    Skriv uttrycket här eller lägg till uttryckselement genom att dubbelklicka på objekt i elementlistorna nedan.

Obs!:  Om du inte ser elementlistorna (objekt 3, 4 och 5) klickar du på Mer >> till höger om uttrycksrutan.

3. Listan Uttryckselement    Klicka på en elementtyp om du vill visa dess kategorier i listan Uttryckskategorier.

4. Listan Uttryckskategorier    Klicka på en kategori om du vill visa dess värden i listan Uttrycksvärden. Om inga värden visas i listan Uttrycksvärden kan du dubbelklicka på kategoriobjektet och lägga till det i uttrycksrutan.

5. Listan Uttrycksvärden    Dubbelklicka på ett värde om du vill lägga till det i uttrycksrutan.

6. Hjälp och information om det markerade uttrycksvärdet    Om länken är tillgänglig kan du klicka på den och visa en hjälpartikel om det markerade uttrycksvärdet.

Uttrycksrutan

I den övre delen av Uttrycksverktyget finns en ruta där du skapar uttrycket. Skriv uttrycket i rutan manuellt med hjälp av IntelliSense och de andra verktygen som beskrivs i föregående avsnitt. Du kan även använda de tre elementlistorna nedanför rutan för att välja och lägga till element.

Obs!:  Om du inte ser de tre listorna i den nedre delen av Uttrycksverktyget klickar du på Mer >> på den högra sidan av dialogrutan Uttrycksverktyget.

Element, kategorier och värden i uttryck

När den nedre delen av Uttrycksverktyget visas innehåller den tre listor där du kan välja element för uttrycket.

 • I listan Uttryckselement visas den högsta nivån av element som är tillgängliga för uttryckskonstruktionen, till exempel databasobjekt, funktioner, konstanter, operatorer och vanliga uttryck. Innehållet i den här listan varierar beroende på vilken kontext du befinner dig i. Om du till exempel skriver ett uttryck i egenskapen Kontrollkälla för ett formulär innehåller listan andra objekt än om du skriver ett uttryck i egenskapen Verifieringsuttryck för en tabell.

 • I listan Uttryckskategorier visas element eller kategorier av element som är specifika för det val du gör i listan Uttryckselement. Om du till exempel klickar på Inbyggda funktioner i listan Uttryckselement visas funktionskategorier i listan Uttryckskategorier.

 • I listan Uttrycksvärden visas värdena, om det finns några, för de element och kategorier som du valde i den vänstra och mellersta listan. Om du till exempel klickar på Inbyggda funktioner i den vänstra listan och sedan klickar på en funktionskategori i den mellersta listan, visas alla inbyggda funktioner för den valda kategorin i listan Uttrycksvärden.

Lägga till ett element i ett uttryck med hjälp av elementlistor

 1. Klicka på ett objekt i listan Uttryckselement. Om du till exempel vill infoga en inbyggd funktion expanderar du Funktioner och klickar sedan på Inbyggda funktioner.

  Innehållet i den mellersta och den högra listan ändras och visar motsvarande värden.

 2. Klicka på en kategori i den mellersta listan, om tillämpligt. I det här exemplet klickar du på Programflöde.

  Innehållet i den högra listan ändras och visar motsvarande värden.

 3. Dubbelklicka på ett objekt i den högra listan. I det här exemplet dubbelklickar du på OOM.

  Objektet läggs till i uttrycksrutan. I det här exemplet läggs OOM (<<uttryck>>, <<sant>>, <<falskt>>) till i Access.

 4. Ersätt eventuell platshållartext med giltiga argumentvärden. Platshållartext markeras med vinkelparenteser (<< >>). I det här exemplet är platshållarna <<uttryck>>, <<sant>> och <<falskt>>.

  • Klicka på platshållaren i uttrycksrutan och ange sedan argumentet manuellt eller genom att välja ett element från elementlistorna.

   Tips:  Om du vill visa ett hjälpavsnitt med mer information om giltiga argument för en funktion markerar du funktionen i listan Uttrycksvärden och klickar sedan på länken längst ned i Uttrycksverktyget.

 5. Om uttrycket innehåller andra element kanske de avgränsas av platshållaren <<Uttr>>. Du måste ersätta den här platshållaren med en operator för att hela uttrycket ska vara giltigt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×