Office
Logga in

Använda PowerShell-cmdlets för centraliserad distribution för att hantera tillägg

Som Office 365-administratör kan du distribuera Office-tillägg till användare via funktionen för centraliserad distribution (se Distribuera Office-tillägg i administrationscentret för Office 365). Förutom att distribuera Office-tillägg via Administrationscenter för Office 365 kan du också använda Microsoft PowerShell. Ladda ned PowerShell-cmdlets för centraliserad distribution från Microsoft Download Center.

Vad vill du göra?

Ansluta med dina autentiseringsuppgifter som administratör

Ladda upp ett tilläggsmanifest

Ladda upp ett tillägg från Office Store

Få information om ett tillägg

Aktivera eller inaktivera ett tillägg

Lägga till eller ta bort användare från ett tillägg

Uppdatera ett tillägg

Ta bort ett tillägg

Få detaljerad hjälp för varje cmdlet

Ansluta med dina autentiseringsuppgifter som administratör

Innan du kan använda cmdlets för centraliserad distribution måste du logga in.

 1. Starta PowerShell.

 2. Anslut till PowerShell med dina autentiseringsuppgifter som företagsadministratör. Kör följande cmdlet.

  Connect-OrganizationAddInService
 3. På sidan Ange autentiseringsuppgifter anger du dina autentiseringsuppgifter som global Office 365-administratör. Alternativt kan ange du dina autentiseringsuppgifter direkt i cmdleten.

  Kör följande cmdlet med dina autentiseringsuppgifter som företagsadministratör som ett PSCredential-objekt.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Obs!: Mer information om hur du använder PowerShell finns i Ansluta till Office 365 PowerShell.

Ladda upp ett tilläggsmanifest

Kör cmdleten New-OrganizationAdd-In för att ladda upp ett tilläggsmanifest från en sökväg, som antingen kan vara en fillagringsplats eller en URL. I följande exempel visas en fillagringsplats för parametervärdet för ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Du kan även köra cmdleten New-OrganizationAdd-In för att ladda upp ett tillägg och tilldela det till användare eller grupper direkt med hjälp av parametern Members, enligt exemplet nedan. Avgränsa e-postadresserna till medlemmarna med ett kommatecken.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Ladda upp ett tillägg från Office Store

Kör cmdleten New-OrganizationAddIn för att ladda upp ett manifest från Office Store.

I följande exempel anger cmdleten New-OrganizationAddIn TillgångsID för ett tillägg för plats och innehållsmarknad i USA.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

När du ska bestämma värdet för parametern AssetId kan du kopiera det från URL-adressen för Office Store-webbsidan för tillägget. TillgångsID:n börjar alltid med "WA" följt av ett tal. I exempelvis föregående exempel är källan för TillgångsID-värdet WA104099688 Office Store-webbsides-URL:en för tillägget: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Värdena för parametern Locale och parametern ContentMarket är identiska och anger landet/regionen som du försöker installera tillägget från. Formatet är en-US, fr-FR och så vidare.

Obs!: Tillägg som laddats upp från Office Store uppdateras automatiskt inom några dagar efter det att den senaste uppdateringen blir tillgänglig i Office Store.

Få information om ett tillägg

Kör cmdleten Get-OrganizationAddIn enligt nedan för att få information om alla tillägg som laddats upp till klientorganisationen, inklusive tilläggets produkt-ID.

Get-OrganizationAddIn

Kör cmdleten Get-OrganizationAddIn med ett värde för parametern ProductId för att ange vilket tillägg du vill hämta information om.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

För att få fram fullständig information om alla tillägg plus tilldelade användare och grupper ska du pipa utdata från cmdleten Get-OrganizationAddIn till cmdleten Format-List, som visas i följande exempel.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Aktivera eller inaktivera ett tillägg

Om du vill inaktivera ett tillägg så att användare och grupper som har tilldelats detta inte längre har åtkomst ska du köra cmdleten Set-OrganizationAddIn med parametern ProductId och parametern Enabled med värdet $false, enligt följande exempel.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Om du vill aktivera tillägget igen kör du samma cmdlet med parametern Enabled inställd på $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Lägga till eller ta bort användare från ett tillägg

Om du vill lägga till användare och grupper i ett specifikt tillägg kör du cmdleten Set-OrganizationAddInAssignments med parametrarna ProductId, Add och Members. Avgränsa e-postadresserna till medlemmarna med ett kommatecken.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Om du vill ta bort användare och grupper kör du samma cmdlet med parametern Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Om du vill tilldela ett tillägg till alla användare i klientorganisationen kör du samma cmdlet med parametern AssignToEveryone med värdet $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Om du inte vill tilldela ett tillägg till alla och återgå till de tidigare tilldelade användarna och grupperna, kan du köra samma cmdlet och inaktivera parametern AssignToEveryone genom att ange värdet $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Uppdatera ett tillägg

Om du vill uppdatera ett tillägg från ett manifest, kör du cmdleten Set-OrganizationAddIn med parametrarna ProductId, ManifestPath och Locale, enligt följande exempel.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Obs!: Tillägg som laddats upp från Office Store uppdateras automatiskt inom några dagar efter det att den senaste uppdateringen blir tillgänglig i Office Store.

Ta bort ett tillägg

Om du vill ta bort ett tillägg kör du cmdleten Remove-OrganizationAddIn med parametern ProductId, enligt följande exempel.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Få detaljerad hjälp för varje cmdlet

Du kan visa detaljerad hjälpinformation för varje cmdlet med hjälp av cmdleten Get-help. Följande cmdlet ger till exempel detaljerad information om cmdleten Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×