Anpassa standardinställningar för dina databaser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan anpassa olika inställningar för Microsoft Access 2010 databaser från kategorin Klientinställningar med alternativ. De inställningar som du gör från den här kategorin kommer att tillämpa på alla Access-databasfiler finns på din dator. De här inställningarna gäller inte för en Webbdatabas.

alternativ för klientinställningar

Vad vill du göra?

Anpassa funktioner för markör och tangenter

Ange alternativ för visning av funktioner

Ändra alternativ för Utskriftsformat

Ange vanliga alternativ för databasen

Göra avancerade anpassade inställningar för ditt program

Ange alternativ för språkspecifik visning

Anpassa funktioner för markör och tangenter

Använd följande alternativ om du vill ange beteendet markören när du använder vissa tangenter. Information om hur du ställer in språkspecifika markören finns i avsnittet Markörens förflyttning i Ange alternativ för språkspecifik visning.

Så här anger du hur markören ska förflyttas när du har tryckt på RETUR:

Alternativ

Beskrivning

Inte alls

Markören stannar kvar i det aktuella fältet.

Nästa fält

Flyttar markören till nästa fält. Nästa fält finns som standard till höger eller vänster om det aktuella fältet, beroende på hur textriktningen är inställd. Detta är standardinställningen.

Nästa post

Flyttar markören till det aktuella fältet i nästa post. När du visar flera poster är nästa post den som finns direkt under den aktuella posten.

Anpassa hur markören ska röra sig när du använder piltangenterna genom att använda alternativen för Piltangenterna flyttar:

fokusering med olika alternativ för flyttning med piltangenterna

Alternativ

Beskrivning

Nästa fält

Flyttar markören till nästa eller föregående fält när du trycker på höger- respektive vänsterpil, beroende på dina språkinställningar.

Nästa tecken

Flyttar markören till nästa eller föregående tecken i ett fält när du trycker på höger- eller vänsterpil.

Markören stannar i första/sista fältet

Hindrar när alternativet är valt markören från att flyttas från det första eller sista fältet till föregående eller nästa post när du använder vänster- och högerpilstangenten.

Om du vill ange hur markören flyttas i formulär och datablad när du använder RETUR, TABB och piltangenterna väljer du ett alternativ i avsnittet Vid förflyttning till fält:

Alternativ

Beskrivning

Markera hela fältet

Markerar hela fältet när markören placeras någonstans i fältet.

Placera markören i början

Flyttar markören till början av fältet när den placeras någonstans i fältet.

Placera markören i slutet

Flyttar markören till slutet av fältet när den placeras i fältet.

Överst på sidan

Ange alternativ för visning av funktioner

Du kan anpassa följande inställningar om du vill visa användbara funktioner som animeringar och statusfält från alternativen för Visning.

fokusering av alternativ enligt visningsinställningarna

Alternativ

Beskrivning

Visa detta antal dokument i listan Senast använda dokument

Ange eller ändra antalet senast använda filer som visas i fönstret Senast använda databaser.

Statusfält

Visar statusfältet längst ned i Access-fönstret.

Visa animering

Aktiverar animerade funktioner, t.ex. animerad infogning av nya kolumner i databladen.

Överst på sidan

Ändra alternativ för utskriftsformat

Du kan ange standardmarginaler genom att använda alternativen under Utskrift. Du kan också anpassa utskriftsformat och utskriftsalternativ i samband med att du ska skriva ut en rapport eller ett datablad.

Alternativ

Beskrivning

Vänstermarginal

Ändrar den vänstra standardmarginalen för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på fliken Arkiv, klicka på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen, och ange sedan alternativen i dialogrutan Skriv ut.

Högermarginal

Ändrar standard högermarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter klickar du på fliken Arkiv, klicka på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen och klickar sedan på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut.

Toppmarginal

Ändrar standard toppmarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på fliken Arkiv klickar du på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen och klickar sedan på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut.

Bottenmarginal

Ändrar standard bottenmarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på fliken Arkiv klickar du på Skriv ut, klicka på Skriv ut igen och klickar sedan på Utskriftsformat i dialogrutan Skriv ut.

Överst på sidan

Ange vanliga alternativ för din databas

Använd följande alternativ för att anpassa hur Access ska fungera när du utför vanliga åtgärder:

Alternativ

Beskrivning

Visa användargränssnittsfel i tillägget

Detta alternativ finns under Allmänt och kan vara användbart om du är utvecklare. Markera alternativet om du vill visa fel i användargränssnittets anpassningskod.

Ge feedback med ljud

Spelar upp tillgängliga ljud som hör till Microsoft Office Professional 2010 programhändelser, till exempel öppna, spara och skriva ut filer och visa felmeddelanden. Ljud som är kopplade till olika händelser kan ändras i dialogrutan Egenskaper för ljud på Kontrollpanelen i Windows. Om du markerar eller avmarkerar kryssrutan ge feedback med ljud i ett Office-program aktiveras eller inaktivera för alla andra Office-program. Om du vill ändra ljudet som är kopplade till en händelse öppnar du mappen ljud på Kontrollpanelen i Windows. Datorn måste ha ett ljudkort de flesta ljud ska spelas upp.

Öppna senast använda databas när Access startas

När det är valt öppnas senast använda databas i stället för att visa sidan Microsoft Access. Det finns två lägen för att öppna senast använda databas: delade öppnas senast använda databas för delad användning. Det här är standardinställningen. Exklusivt öppnas senast använda databas för exklusiv användning av en enskild användare.

Postlåsning

Inga lås: Låter posterna vara öppna för redigering.

Alla poster: Låser alla poster i det öppna formuläret eller databladet, och låser även posterna i den underliggande tabellen. Posterna förblir låsta så länge objekten är öppna.

Redigerad post: Låser bara posten som du redigerar.

Använd fyrsiffrigt år

I den här databasen: Anger standardårsformat för den öppna databasen till fyra siffror (åååå).

Obs!: Den här inställningen gäller framför inställningen I alla databaser för den öppna databasen.

I alla databaser: Anger standardårsformat för alla databaser till fyra siffror (åååå).

Överst på sidan

Ange alternativ för sök och ersätt-åtgärderna

Du kan ange beteenden för sök och sök och ersättfunktionerna genom att använda följande alternativ:

Alternativ

Beskrivning

Snabbsökning

Söker i det aktuella fältet och matchar hela fältet mot söksträngen.

Fullständig sökning

Söker i alla fält och matchar valfri del av fältet.

Sök i början av fält

Söker i det aktuella fältet och matchar de första tecknen i fältet.

Överst på sidan

Ange alternativ för visning av bekräftelsemeddelanden

Det kan underlätta för användarna att få meddelanden som bekräftar att vissa åtgärder är slutförda, och du kan använda följande alternativ för att ange vilket meddelande som ska visas:

Alternativ

Beskrivning

Poständringar

Visar ett bekräftelsemeddelande när du ändrar en post.

Borttagna dokument

Visar ett bekräftelsemeddelande när du tar bort ett databasobjekt.

Redigeringsfrågor

Visar ett bekräftelsemeddelande när du kör en tilläggs-, uppdaterings-, borttagnings-, tabellfråga mot en Access-databas.

Överst på sidan

Göra avancerade anpassade inställningar för ditt program

Alternativ

Beskrivning

Öppna databaser med låsning på postnivå

Gör låsning på postnivå till standardvärdet för den öppna databasen. Om du avmarkerar den här kryssrutan blir låsning på sidnivå standardvärde för den öppna databasen. Ditt val gäller för data i formulär, datablad och i kod som använder ett Recordset-objekt för att göra en loop genom posterna. Det här alternativet gäller inte för redigeringsfrågor eller kod som utför massåtgärder via SQL-uttryck.

Timeout för OLE/DDE (s): Kontrollerar hur lång tid det tar innan ett nytt OLE- eller DDE-försök görs efter ett misslyckat försök. Giltiga värden: 0\endash 300. Standardvärde: 30.

Uppdateringsintervall (s): antal sekunder efter vilken uppdateras automatiskt poster i datablad eller formulär vyer. Giltiga värden: 0-32 766. Standardvärde: 60. Värdet 0 förhindrar uppdateringar.

Antalet update försök: hur många gånger Access försöker spara en post som är låst av en annan användare. Giltiga värden: 0-10. Standardvärde: 2.

ODBC-uppdateringsintervall (s): intervallet efter vilken Access automatiskt uppdaterar data som samlats in via en ODBC-anslutning. Den här inställningen börjar gälla när databasen delas i ett nätverk. Giltiga värden: 0-32 766. Standardvärde: 1 500. Värdet noll förhindrar uppdateringar.

Uppdatera försök intervall (MS): hur många millisekunder efter vilken Access försöker spara en post som är låst av en annan användare. Giltiga värden: 0-1, 000. Standardvärde: 250.

DDE-åtgärder

Ignorera DDE-frågor gör så att Access kan ignorera DDE-frågor från andra program.

Aktivera DDE-uppdatering gör så att DDE-länkar uppdateras automatiskt vid de intervall som anges i rutan Uppdateringsintervall (s).

Kommandoradsargument

Skriv argumenten som ska köras när du startar Access eller öppnar en Access-databas.

Överst på sidan

Ange alternativ för språkspecifik visning

Alternativ

Beskrivning

Standardriktning

Vänster till höger: Anger att nya objekt ska visas i riktningen vänster till höger, som i europeiska språk. Den här inställningen visar till exempel det första fältet i en tabell i kolumnen längst till vänster och fyller på med nya fält till höger om den kolumnen, och placerar rutan för postnummer och navigeringsknapparna i databladsvyn i det vänstra hörnet.

Höger till vänster: Anger att nya objekt ska visas i riktningen vänster till höger, som i språk från Mellanöstern. Den här inställningen visar till exempel det första fältet i en tabell i kolumnen längst till höger och fyller på med nya fält till vänster om den kolumnen, och placerar rutan för postnummer och navigeringsknapparna i databladsvyn i det nedre högra hörnet.

Använd islamsk kalender

Om alternativet är tillgängligt kan du välja att basera den underliggande datumreferensen på månkalendern. Om detta inte markeras använder databasen den gregorianska kalendern.

Obs!: Det rekommenderas att du väljer en kalendertyp första gången som du skapar en databas, och sedan inte ändrar den inställningen.

Markörens förflyttning

Visuell: Anger att markören ska flyttas inom dubbelriktad text genom att flytta till nästa visuellt intilliggande tecken. Om du till exempel använder piltangenterna för att flyttar från höger till vänster genom en mening som inleds på arabiska och sedan fortsätter på svenska, flyttas insättningspunkten i riktningen höger till vänster genom den arabiska texten och fortsätter sedan med högra tecknet längst till höger i det engelska ordet och fortsätter sedan i riktningen höger till vänster.

Logisk: Anger att markören ska flyttas inom dubbelriktad text enligt riktningen på det språk som påträffas. Om du till exempel använder piltangenterna för att flytta genom en mening som inleds på arabiska och sedan fortsätter på svenska, flyttar insättningspunkten först i riktningen höger till vänster genom den arabiska texten och börjar sedan med tecknet längst till vänster i det svenska ordet och fortsätter sedan att flytta i riktningen vänster till höger.

Standardtema

Klicka på Bläddra för att välja standardtema, teckensnittstema eller färger för databasen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×