Anpassa menyfliksområdet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Menyfliksområdet är ett fält med kommandogrupper som löper tvärs över den övre delen av programfönstret och utgör en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Det nya Office Fluent-användargränssnittet är en central för kommandon i Microsoft Office Access 2007 och ersätter menyerna och verktygsfälten i tidigare versioner av Access.

När du börjar skapa mer avancerade program med Office Access 2007 kanske du vill anpassa menyfliksområdet i Office Fluent så att programmet blir enklare att använda. Du kan till exempel dölja vissa eller alla standardflikar om du inte vill att användarna ska kunna använda vissa kommandon, och du kan skapa nya, anpassade flikar som endast innehåller de kommandon du vill ska vara tillgängliga.

I alla Microsoft Office 2007-systemet program som använder Office Fluent-användargränssnittet använder du Extensible Markup Language (XML) för att anpassa menyfliksområdet. Därför är några grundläggande kunskaper i XML bra. I den här artikeln behandlas inte XML-begrepp, men den ger du med en grundläggande menyfliksområdet anpassning proceduren och några exempel på XML-kod som du kan ändra så att den passar dina behov.

Vad vill du göra?

Förstå tekniker för anpassning av menyfliksområdet

Skapa och använda ett anpassat menyfliksområde

Återställ standard menyfliksområdet

Förstå XML-exempel

Olika anpassningstekniker för menyfliksområdet

I Office Access 2007 kan du anpassa menyfliksområdet med hjälp av anpassnings-XML och sedan lägga till kod eller ställa in databasegenskaper som anger hur XML-koden ska användas i Access när menyfliksområdet skapas. Du kan använda XML-kod om du vill dölja befintliga flikar och lägga till nya flikar, kommandogrupper och kommandon. Med hjälp av procedurerna i den här artikeln lägger du till kommandon som finns i Access (t.ex. Sök, Sortera och Spara) samt kommandon som kör Access-makron som du själv har skrivit.

Du kan spara XML-koden på flera platser men det enklaste är nog att spara den i en systemtabell i den aktuella databasen. Du måste då skapa en systemtabell med namnet USysRibbons, lägga till din menyfliks-XML i systemtabellen och sedan ange om det anpassade menyfliksområdet ska visas för hela databasen eller bara i ett visst formulär eller en viss rapport. Du kan definiera flera anpassade menyfliksområden, ett för hela programmet och andra för enskilda formulär eller rapporter i databasen.

Skapa och använda ett anpassat menyfliksområde

Det här avsnittet innehåller anvisningar om hur du skapar och använder ett anpassat menyfliksområde.

Innan du börjar

Visa systemtabeller i navigeringsfönstret    Som standard visas inte systemtabeller i navigeringsfönstret och därför måste du börja med att ändra en inställning i dialogrutan Navigeringsalternativ så att tabellen USysRibbons visas när du har skapat den. Gör så här:

 1. Öppna databasen i Access, högerklicka i navigeringsfältet överst i navigeringsfönstret och klicka sedan på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa systemobjekt under Visningsalternativ i dialogrutan Navigeringsalternativ och klicka sedan på OK.

  Systemtabellerna i Access visas då i navigeringsfönstret.

Aktivera visning av användargränssnittsfel i tillägget    Felmeddelanden kan innehåller information som är värdefull när du skapar och felsöker anpassnings-XML för menyfliksområdet och därför är det praktiskt att konfigurera Access så att de visas. Gör så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Visa användargränssnittsfel i tillägget under Allmänt och klicka sedan på OK.

Skapa systemtabellen USysRibbons

Följ anvisningarna nedan när du skapar systemtabellen USysRibbons. I den här tabellen ska du sedan spara din anpassnings-XML för menyfliksområdet.

 1. Klicka på Tabelldesign i gruppen Tabeller på fliken Skapa.

 2. Lägg till följande fält i tabellen och kontrollera att filnamnen skrivs exakt på det sätt som visas.

 1. Fältnamn

 1. Skriv

 1. Fältstorlek

 1. ID

 1. Räknare

 1. Långt heltal

 1. Menyfliksnamn

 1. Text

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. PM

 1. Du kan om du vill lägga till flera fält i tabellen, t.ex. ett kommentarfält om du vill beskriva hur XML-filen för menyfliksområdet fungerar.

 2. Markera fältet ID. Klicka på Primärnyckel i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Klicka på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL + S. namn den nya tabellen USysRibbons.

Lägga till anpassnings-XML för menyfliksområdet i tabellen USysRibbons

Anta att du vill förhindra användare från att använda verktygen på fliken Skapa och dessutom skapa en ny flik med namnet En anpassad flik som bara innehåller kommandot Klistra in, på det sätt som följande bild visar.

Anpassad flik i menyfliksområdet

Med hjälp av XML-koden i den följande proceduren skapar du denna konfiguration.

 1. Högerklicka på tabellen USysRibbons i navigeringsfönstret och klicka sedan på Databladsvy på snabbmenyn.

 2. Lägg till följande data i tabellen. Du kan kopiera XML-exemplet i den här artikeln och klistra in det direkt i tabellen.

ID

Menyfliksnamn

RibbonXML

(Räknare)

Min flik

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Den här XML först instruerar åt inte ”börja från början” – det vill säga det anger att Access ska visa menyflikarna standard. Sedan anger Access så här döljer du något av standardflikarna (fliken Skapa ). Slutligen skapas en ny flik i menyfliksområdet med namnet ”A anpassad flik”, lägger till kommandot gruppen ”A anpassad grupp” till flik och lägger till kommandot Klistra in i gruppen. Mer information om det här exemplet och hur du anpassar den efter dina behov finns i avsnittet Förstå exemplet XML.

 2. Stäng tabellen USysRibbons och databasen, och öppna sedan databasen igen.

Använda det anpassade menyfliksområdet

Nu har du sparat det anpassade menyfliksområdet i en tabell gör du något av följande, beroende på om du vill använda menyfliksområdet i hela databasen eller bara i ett visst formulär eller en viss rapport.

 • Använda anpassade menyfliksområdet hela databasen   

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas, markera listan Menyfliksnamn under Alternativ för verktygsfält och menyflikar och klicka sedan på önskat menyfliksområde, Min flik i det här fallet.

  3. Klicka på OK.

 • Använda anpassade menyfliksområdet för ett visst formulär eller en rapport   

  1. Högerklicka på formuläret eller rapporten som du vill använda det anpassade menyfliksområdet i och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

  2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

  3. Kontrollera att objekttypen (Formulär eller Rapport) har markerats under Markeringstyp överst på egenskapssidan.

  4. Klicka på listan Menyfliksnamn på fliken Övrigt på egenskapssidan och sedan på det menyfliksområde som du vill visa när du öppnar ett formulär eller en rapport (i det här fallet Min flik).

  5. Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL+S.

  6. Stäng formuläret eller rapporten och dubbelklicka sedan i navigeringsfönstret så att de öppnas på nytt.

   Menyfliksområdet som du valde visas då.

När du har kontrollerat att det anpassade menyfliksområdet fungerar som det ska döljer du på följande sätt systemtabellerna igen:

 1. Högerklicka i navigeringsfältet överst i navigeringsfönstret och klicka sedan på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Avmarkera kryssrutan Visa systemobjekt under Visningsalternativ i dialogrutan Navigeringsalternativ och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Återställa menyfliksområdets standardutseende

Om du inte längre vill använda det anpassat menyfliksområdet utan återställa standardutseendet gör du på ett av följande sätt, beroende på om det anpassade menyfliksområdet används i hela programmet eller endast i ett formulär eller en rapport.

Återställa menyfliksområdet i hela programmet

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas och ta sedan bort innehållet i rutan Menyfliksnamn under Alternativ för verktygsfält och menyflikar.

 3. Stäng databasen och öppna den på nytt.

Menyfliksområdet visas nu med standarflikarna. Din menyfliks-XML finns kvar i USysRibbons-tabellen tills du tar bort den. Om du vid ett senare tillfälle skulle vilja använda det anpassade menyfliksområdet kan du alltså göra det genom att ange det tidigare värdet för alternativet Menyfliksnamn.

Återställa menyfliksområdet för ett formulär eller en rapport

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designläge.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Kontrollera att objekttypen (Formulär eller Rapport) har markerats under Markeringstyp överst på egenskapssidan.

 4. Ta bort innehållet i egenskapsrutan Menyfliksnamn på fliken Övrigt på egenskapssidan.

 5. Spara, stäng och öppna sedan formuläret eller rapporten på nytt.

Din menyfliks-XML kvarstår i tabellen USysRibbons tills du tar bort den. Om du alltså vill starta det anpassade menyfliksområdet på nytt ändrar du bara egenskapen Menyfliksnamn till det tidigare värdet.

Överst på sidan

Några XML-exempel

Här följer XML-exemplet som användes tidigare i den här artikeln samt en bild av det anpassade menyfliksområdet som skapades.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Anpassad flik i menyfliksområdet

I det här exemplet får attributet startFromScratch värdet False på den andra XML-raden. Det värdet gör att alla befintliga flikar kvarstår och att alla nya flikar som läggs till placeras till höger om de befintliga flikarna. Om attributet ges värdet True tas alla befintliga flikar bort och endast flikar som du har skapat med hjälp av XML-kod läggs till. Även om du ger attributet startFromScratch värdet False kan du dock dölja enskilda flikar. Det visas på den fjärde raden där XML-koden döljer den inbyggda fliken Skapa. På de återstående raderna skapas en anpassad flik och en anpassad grupp och sedan läggs det inbyggda kommandot Klistra in till i gruppen genom följande XML-rad.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Lägga till ytterligare grupper eller kontroller i det anpassade menyfliksområdet    Du kan lägga till fler grupper och kontroller i menyfliksområdet genom att lägga till liknande XML-rader och byta ut olika idMso- och etikett-värden. Om du exempelvis vill skapa en kontroll som exporterar det markerade objektet till Excel skriver du följande i XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Om du vill lägga till en kontroll i samma grupp som kommandot Klistra in infogar du den nya XML-raden omedelbart före eller efter den rad som skapar kommandot Klistra in. Om du vill skapa en ny grupp kan du kopiera, klistra in eller ändra den XML-kod som skapar gruppen En anpassad grupp ovan. Följande exempel visar hur du med hjälp av XML lägger till två kontroller till den anpassade gruppen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Den här XML-koden lägger till en annan grupp på fliken En anpassad flik. Som illustrationen visar innehåller den nya gruppen två kontroller, en som initierar importen från Excel och en som initierar exporten till Excel.

Anpassat menyfliksområde med två grupper

Obs!: Alla värden för grupp-id och flik-id måste vara unika i ett anpassat menyfliksområde.

Ta reda på idMso-värdet för ett kommando    Gör på följande sätt om du vill ta reda på vilket idMso-värde ett inbyggt kommando har:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Egen.

 3. När du placerar pekaren på det objekt som du vill ta fram information om visas idMso-värdet inom parentes i ett skärmtips.

Lägga till ett kommando som ska köra ett Access-makro    Du kan öka flexibiliteten i det anpassade menyfliksområdet genom att lägga till kommandon som kör Access-makron. Om du har skapat ett makro med namnet MittMakro och vill lägga till ett kommando som kör detta makro i menyfliksområdet lägger du till följande XML-rad.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Om du vill lägga till en kontroll i samma grupp som kommandot Klistra in i det tidigare exemplet infogar du den nya XML-raden omedelbart före eller efter den rad som skapar kommandot Klistra in. Följande exempel visar den XML-rad som lägger till kommandot.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×