Ange hur data ska visas genom att använda anpassad formatering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du har data i ett fält visas i ett särskilt format genom att använda anpassade format. Anpassad formatering endast ändra hur data visas och påverkar inte hur data lagras i en Microsoft Access-databas eller hur användare kan skriva eller redigera data.

Använda ett anpassat format är ett alternativ när du arbetar med datatyper att antingen inte har en fördefinierad åtkomst formateringsalternativ eller om ett fördefinierat format inte uppfyller dina behov. Du kan använda anpassade format genom att ange uppsättningar med strängtecken och platshållartecken till ett fält. När du använder ett format för ett tabellfält används samma formatet automatiskt i ett formulär eller rapportkontroll du binder (länk) i det tabellfältet.

Den här artikeln innehåller beskrivningar av de olika typer av sträng- och platshållartecken som du kan använda för specifika datatyper, samt instruktioner om hur du aktiverar formateringsalternativen.

Vad vill du göra?

Mer information om anpassade format

Ange ett format för datatyperna tal och valuta

Ange ett format för datatyperna Text och PM

Ange ett format för datum/tid-data typ

Läs mer om formateringsalternativ

Mer om anpassade format

När du skapar ett anpassat format anger du olika tecken i egenskapen Format för ett tabellfält. Tecknen består av platshållare (till exempel 0 och #), avgränsare (till exempel punkter eller komman), strängtecken och färger.

Dessutom kan du ange format för fyra typer av numeriska värden – positiva, negativa, noll (0) och null (odefinierat). Om du väljer att skapa format för varje typ av värde måste du placera formatet för positiva värden först, därefter formatet för negativa värden, sedan formatet för noll och till sist nullvärden. Du måste dessutom avgränsa varje format med ett semikolon.

Exempel på anpassade format   

# ###,##;(# ###,##)[Röd];0 000,00;"Odefinierat"

I den här strängen finns fyra anpassade format, vilket innebär att den visas på följande sätt:

 • Positiva värden visas med två decimaler.

 • Negativa värden visas med två decimaler, inom parentes samt med röd teckenfärg.

 • Nollvärden visas som siffran 0 och alltid med två decimaler.

 • Null-värden som ordet ”odefinierat”.

Vart och ett av de fyra avsnitten i strängen avgränsas med ett semikolon (;).

Nedan följer en beskrivning av varje avsnitt:

 • Nummertecknet (#) är en platshållare för siffror. Om formatet inte påträffar några värden visas ett tomt utrymme. Om du vill visa nollor i stället för blanksteg använder du talet 0 som platshållare (om du till exempel vill visa 1234 som 1 234,00).

 • Det första avsnittet visar som standard positiva värden. Om du vill använda ett format med större värden eller fler decimaler, lägger du till fler platshållare (till exempel #,###.###). 1234,5678 visas exempelvis som 1 234,568. Observera att det här formatet använder blanksteg som tusentalsavgränsare och komma som decimaltecken.

  Om decimalvärdena i posten överskrider antalet platshållartecken i det egna formatet, rundas talet av till det antal siffror som anges i formatet. Om fältet till exempel innehåller 3 456,789, men formatet anger två decimaler, rundas decimalvärdet av till ,79.

 • Det andra avsnittet visar som standard bara negativa värden. Om dina data inte innehåller negativa värden blir detta fält tomt. I föregående exempelformat omsluts alla negativa värden med strängtecken – inledande och avslutande hakparentes. Där används också färgen [Röd] så att alla negativa värden visas med rött.

 • Det tredje avsnittet definierar som standard formatet för alla nollvärden. I det här fallet skulle 0 000,00 visas för en post som innehåller värdet noll. Om du vill visa ord i stället för tal, använder du "Noll" (omslutet med dubbla citattecken) i stället.

 • Det fjärde avsnittet definierar som standard vad användarna ser när en post innehåller ett nullvärde. I det här fallet visas ordet "Odefinierat", men du kan också välja att skriva till exempel "Null" eller "****". Kom ihåg att omsluta tecknen med dubbla citattecken så att dessa tecken behandlas som strängar och visas exakt så som du skriver dem.

Obs!: Du måste inte använda samtliga fyra avsnitt. Om du till exempel har ett tabellfält där nullvärden inte får användas kan du utelämna det fjärde avsnittet.

Överst på sidan

Ange ett format för datatyperna Tal och Valuta

Om du inte anger ett anpassat format för värden av typen Tal och Valuta visas alla siffror i Access med det allmänna talformatet, och alla valutavärden visas med formatet Valuta.

Om du vill skapa ett anpassat format använder du de formateringstecken som visas i följande tabell. Du kan också ange en teckenfärg som tal eller valutavärden ska visas med.

Tecken

Beskrivning

#

Visar en siffra. Varje förekomst av tecknet representerar en position för ett tal. Om det inte finns något värde i en viss position visas talet noll (0). # kan också användas som ett platshållartecken.

Om du använder på formatet ### och anger ett värde i 45 i fältet visas 45. Om du anger 12,145 i ett fält visas 12,145 – även om du har definierat bara en platshållare till vänster om tusentalsavgränsare avgränsare.

0

Visar en siffra. Varje förekomst av tecknet representerar en position för ett tal. Om det inte finns något värde i en viss position visas talet noll (0).

Tusentals- och decimalavgränsare

Används för att ange var du vill tusentalsavgränsare och decimalavgränsare ska placeras. Access använder avgränsare som har definierats för de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra utseendet på vissa-datatyper som stöds.

tomma utrymmen, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -) och ekonomiska symboler (¥ £ $) där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) omsluter du dem med dubbla citattecken. Observera att du kan placera dem var du vill.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

!

Används för att tvinga den vänstra justeringen av alla värden. När du välja att begära justeringen vänster, du kan inte använda # och 0 sifferplatshållare, men du kan använda platshållare för texttecken. Mer information om dessa platshållare finns i anpassade format för Text och PM-datatyper som stöds.

*

Gör så att tecknet omedelbart efter asterisken (*) blir ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access högerjusteras numeriska data som standard och allt utrymme till vänster om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng, och när du gör det fylls alla tomma utrymmen med det angivna tecknet.

Formatet £##*~,00 visar till exempel valutabelopp som £45~~~~~,15. Antalet tildetecken (~) som visas i fältet beror på antalet blanksteg i tabellfältet.

%

Används som det sista tecknet i en formatsträng. Multiplicerar värdet med 100 och visar resultatet med ett efterföljande procenttecken.

E+, E-

eller

e+, e-

Visar värden med matematisk notation (exponentformat).

Använd det här alternativet när den fördefinierade matematiska notationen inte rymmer hela värdet. Använd E+ eller e+ om du vill visa värden som positiva exponenter och E- eller e- om du vill visa negativa exponenter. Du måste använda dessa platshållare tillsammans med andra tecken.

Anta att du använder formatet 0,000E+00 på ett numeriskt fält och sedan skriver 612345. Då visas 6,123E+05. Först rundas antalet decimaler av till tre (antalet nollor till höger eller vänster om decimalavgränsaren). Sedan beräknas exponentvärdet från antalet siffror som finns till höger om (eller vänster, beroende på språkinställningarna) decimalavgränsaren i det ursprungliga värdet. I det här fallet placeras "612345" (sex siffror) till höger om decimalkommat. Därför visas 6,123E+05 och resultatet motsvarar 6,123 x 105.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Så här anger du anpassade format för datatyperna Tal och Valuta:

 1. I navigeringsfältet högerklickar du på tabellen du vill ändra. Klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Markera fältet du vill formatera och klicka på cellen bredvid rutan Format på fliken Allmänt.

 3. Ange tecknen för det format som du vill använda.

 4. Tryck på CTRL+S för att spara arbetet.

När du tillämpar ett anpassat format på ett fält kan du testa formatet på något av följande sätt:

 • Skriv värden utan tusentals- eller decimalavgränsare och se hur de data du skriver in visas. Placeras avgränsarna på rätt plats?

 • Skriv värden som är för långa eller för korta (med och utan avgränsare) och kontrollera resultatet. Läggs oönskade blanksteg, inledande nollor eller efterföljande nollor till?

 • Skriv en nolla eller ett nullvärde i ett format avsett för positiva eller negativa värden och kontrollera resultatet.

Överst på sidan

Ange ett format för datatyperna Text och PM

Datatyperna Text och PM accepterar inte fördefinierade format. Datatypen Text accepterar endast anpassade format, datatypen PM har accepterat anpassad och RTF-formatering.

Vanligtvis används anpassade format för datatyperna Text och PM för att data i tabellen ska vara lättare att läsa. Om du till exempel använder ett webbformulär för att samla in kreditkortsnummer och lagrar dessa nummer utan blanksteg kan du använda ett anpassat format för att lägga till lämpliga blanksteg så att kreditkortsnumren blir enklare att läsa.

När du anger ett anpassat format för datatyperna Text och PM kan du endast ange två formatavsnitt i en sträng. Det första avsnittet i en formatsträng styr utseendet på texten, och det andra avsnittet visar tomma värden eller strängar med nollängd. Om du inte anger något format vänsterjusteras all text i databladen.

I tabellen nedan visas och förklaras de anpassade format som du kan använda för fält med datatypen Text eller PM.

Tecken

Beskrivning

@

Visar valfritt tecken för dess position i formatsträngen. Om alla tecken i den underliggande informationen placeras in visas de resterande platshållarna som blanksteg.

Om formatsträngen till exempel är @@@@@ och den underliggande texten är ABC, vänsterjusteras texten och två blanksteg läggs in till vänster om tecknen.

&

Visar valfritt tecken för dess position i formatsträngen. Om alla tecken i den underliggande informationen placeras in, visar de resterande platshållarna ingenting.

Om formatsträngen till exempel är &&&&& och texten är ABC, visas bara den vänsterjusterade texten.

!

Gör så att platshållarna fylls med tecken från vänster till höger, i stället för från höger till vänster. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen.

<

Gör all text till gemener. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen, men du kan placera ett utropstecken (!) före det.

>

Gör all text till versaler. Du måste använda det här tecknet i början av formatsträngen, men du kan placera ett utropstecken (!) före det.

*

När detta används blir tecknet omedelbart efter asterisken (*) ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access vänsterjusteras text som standard och allt utrymme till höger om värdet fylls med tomma utrymmen. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng. När du gör detta fylls alla tomma utrymmen med angivet tecken.

Tomt utrymme, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, t.ex. snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) ska du omsluta dem med dubbla citattecken – observera att du kan placera de här tecknen var du vill i formatsträngen.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Obs!: När du anger ett format fylls platshållartecknen i med data från det underliggande fältet.

Så här tillämpar du ett anpassat format:

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på tabellen du vill ändra och klickar sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Markera fältet du vill formatera och klicka på cellen bredvid rutan Format på fliken Allmänt.

 3. Ange formatet.

  Vilka typer av anpassat format som du kan ange beror på vilken datatyp du har valt för fältet.

 4. Tryck på CTRL+S för att spara arbetet.

Du kan testa det anpassade formatet på något av följande sätt:

 • Skriv versala eller gemena värden och kontrollera hur formatet hanterar data. Stämmer resultatet?

 • Skriv värden som är för långa eller för korta (med och utan avgränsare) och kontrollera resultatet. Läggs oönskade blanksteg, inledande blanksteg, efterföljande blanksteg eller oväntade tecken till?

 • Skriv en sträng med nollängd och kontrollera resultatet.

Överst på sidan

Ange ett format för datatypen Datum/tid

Om du inte anger något fördefinierat eller anpassat format används det allmänna datumformatet – åååå-mm-dd hh:mm:ss.

Anpassade format för fält med datatypen Datum/tid kan innehålla två avsnitt – ett för datum och ett för tid – och avsnitten ska avgränsas med semikolon. Du kan till exempel ange det allmänna datumformatet, på följande sätt: åååå-mm-dd hh:mm:ss.

Tecken

Beskrivning

Datumavgränsare

Används för att styra placeringen av avgränsare för dagar, månader och år. Access använder avgränsaren som har angetts i de nationella inställningarna i Windows. Information om dessa inställningar finns i Ändra nationella inställningar i Windows om du vill ändra utseendet på vissa-datatyper som stöds.

c

Visar det allmänna datumformatet.

d eller dd

Visar dagen i månaden som en eller två siffror. För en siffra använder du en enda platshållare. För två siffror använder du två platshållare.

ddd

Förkortar dagen i veckan till tre bokstäver.

Måndag visas t.ex. som Mån.

dddd

Visar alla dagar i veckan, utan förkortningar.

ddddd

Visar det korta datumformatet.

dddddd

Visar det långa datumformatet.

w

Visar numret på dagen i veckan.

Måndag visas t.ex. som 2.

m eller mm

Visar månaden med en siffra eller två siffror.

mmm

Förkortar namnet på månaden till tre bokstäver.

Oktober visas t.ex. som Okt.

mmmm

Visar hela månadsnamnen.

q

Visar numret på det aktuella kalenderkvartalet (1–4).

För ett datum i maj visas 2 som kvartalsvärde.

y

Visar dagen under året, 1–366.

yy

Visar årets två sista siffror.

Obs!: Det rekommenderas att du anger och visar alla fyra siffror för ett givet år.

yyyy

Visar alla siffror i ett år inom intervallet 0100–9999.

Tidsavgränsare

Bestämmer var avgränsare för dagar, timmar, minuter och sekunder ska placeras. I Access används den avgränsare som har angetts i de nationella inställningarna i Windows.

h eller hh

Visar timmar med en eller två siffror.

n eller nn

Visar minuter med en eller två siffror.

s eller ss

Visar sekunder med en eller två siffror.

ttttt

Visar det långa tidsformatet.

AM/PM

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande AM eller PM. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

A/P eller a/p

Visar tolvtimmarsklocka med efterföljande A, P, a eller p. Värdet anges utifrån datorns systemklocka.

AMPM

Visar värden för tolvtimmarsklocka, men indikatorerna för förmiddag och eftermiddag som finns i de nationella inställningarna i Windows används.

Tomt utrymme, + - $ ()

Infogar blanksteg, matematiska tecken (+ -), ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser där de behövs i formatsträngarna. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*) ska du omsluta dem med dubbla citattecken. Observera att du kan placera dem var du vill.

\

Gör så att tecknet omedelbart efter visas. Detta motsvarar att omsluta ett tecken med dubbla citattecken.

*

När detta används blir tecknet efter asterisken (*) ett utfyllnadstecken – ett tecken som fyller ut tomma utrymmen. I Access vänsterjusteras text som standard och allt utrymme till höger om värdet fylls med blanksteg. Du kan lägga till utfyllnadstecken var som helst i en formatsträng. När du gör det fylls alla tomma utrymmen med angivet tecken.

"Text"

Omslut all text som du vill att användarna ska se med dubbla citattecken.

[färg]

En färg används för alla värden i ett avsnitt med ditt format. Du måste omsluta färgnamnet med hakparenteser och använda något av dessa färgnamn: svart, blå, cyan, grön, magenta, röd, gul eller vit.

Överst på sidan

Mer om formatalternativ

Om du vill att ett fält i ett datablad, skapa formulär eller en rapport om du vill visa ett visst värde när fältet lagrar ett annat värde, ett uppslagsfält. Om du vill veta mer om uppslagsfält kan du läsa Anpassa hur data visas genom att skapa ett uppslagsfält. Läs Skapa en indatamask om du vill ange fält eller ange värden i ett specifiktför att styra formatet data anges. Om du vill veta hur du lägger till RTF-formatering till ett fält kan läsa Infoga eller lägga till ett RTF-fält.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×