Ange en formel

Formler är ekvationer som utför beräkningar med värden i kalkylbladet. Alla formler börjar med ett likhetstecken (=). Du kan skapa en enkel formel med hjälp av konstant och operator för beräkningar. Med formeln =5+2*3 multipliceras till exempel två tal och sedan adderas ett tal till resultatet.

När du vill referera till variabler i stället för konstanter kan du använda cellvärden, till exempel =A1+A2. Om du arbetar med långa kolumner med data eller data som finns på olika ställen i ett kalkylblad eller på ett annat kalkylblad kan du använda ett område – till exempel =SUMMA(A1:A100)/SUMMA(B1:B100), vilket representerar divisionen av summan av de första hundra talen i kolumn A med summan av talen i kolumn B. När formeln refererar till andra celler beräknas resultatet om automatiskt i Excel varje gång du ändrar data i någon av cellerna.

Du kan även skapa en formel med hjälp av en funktion, en fördefinierad formel som förenklar inmatningen av beräkningar.

Delar av en formel

Bildtext 1  Likhetstecken inleder alla formler.

Bildtext 2  Konstanter, till exempel tal eller textvärden, kan anges direkt i en formel.

Bildtext 3  Operatorer anger vilken typ av beräkning som utförs med formeln. Med operatorn ^ (cirkumflex) upphöjs ett tal och med operatorn * (asterisk) multipliceras tal.

Bildtext 4  Funktioner är fördefinierade formler som kan användas fristående eller som del i en längre formel. Varje funktion har en specifik argumentsyntax. 

Bildtext 5  Cellvärden gör att du kan referera till en cell i Excel i stället för till det specifika värdet i cellen, så att innehållet i cellen kan ändras utan att funktionen som refererar till cellen behöver ändras.

Gör något av följande:

Ange en formel som refererar till värden i andra celler

 1. I ett kalkylblad som innehåller kolumner med tal klickar du i den cell där du vill att formelresultaten ska visas.

 2. Ange ett likhetstecken =.

 3. Klicka i den första cellen som du vill ta med i beräkningen.

  Klicka i den första cellen i beräkningen

 4. Ange en operator, till exempel /.

 5. Klicka i nästa cell som du vill ta med i beräkningen.

  Klicka i den andra cellen i beräkningen

 6. Tryck på RETUR .

  Resultatet av beräkningen visas i cellen.

  Formeln beräknar resultat

  Tips: Om du snabbt vill använda en formel i nästa celler nedåt i kolumnen dubbelklickar du på cellens fyllningshandtag   Fyllningshandtag för den första cell som innehåller formeln. Resultaten i varje cell i kolumnen beräknas automatiskt i Excel.

Ange en formel som innehåller en funktion

Funktioner är fördefinierade formler som underlättar manuell inmatning och hjälper dig att utföra komplexa åtgärder. Exempelvis kan du använda en funktion, till exempel SUMMA, om du vill lägga samman alla värden i en kolumn eller MIN om du vill ta reda på det minsta talet i ett cellområde.

 1. I ett kalkylblad som innehåller ett intervall med tal klickar du i den tomma cell där du vill att formelresultaten ska visas.

 2. Ange ett likhetstecken och en funktion, till exempel =MIN.

 3. Ange en inledande parentes, markera det cellområde som du vill ta med i formeln och ange sedan en avslutande parentes.

  Funktion som visas i cellen och formelfältet

 4. Tryck på RETUR .

  I det här exemplet returnerar funktionen MIN 11, det minsta talet i cell A1 till och med C5.

Se även

Skapa en enkel formel

Lägga till en lista med tal i en kolumn

Beräkningsoperatorer och ordning på operationer

Lista med alla funktioner (per kategori)

Växla mellan relativa och absoluta referenser

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×