Ange användaralternativ för en aktuell databas från en central plats

Du kan anpassa flera användarinställningar, till exempel hur objektfönster visas, om tangentbordsgenvägar ska aktiveras och om automatiska korrigeringsalternativ för en öppen Microsoft Access 2010-databas ska aktiveras, genom att använda alternativen i kategorin Aktuell databas. Du kan ange dessa alternativ från Access 2010 i klientläge.

Vad är klientläge och webbläge?

Klientläge    Klientläget är det läge du använder för att skapa vanliga Access-program. I detta läge är alla standardfunktioner (kontroller, datatyper, makroåtgärder, egenskaper osv.) tillgängliga för användning. När du använder Access 2010 för att öppna ett databasprogram som skapats med en tidigare version av Access öppnas Access 2010 i klientläge.

Webbläge    Webbläget är det läge du använder för att skapa Access-webbprogram. I detta läge är designmiljöerna för formulär, tabeller, frågor osv. konfigurerade så att du bara kan lägga till funktioner som är webbkompatibla.

Obs!: Om du ska kunna göra de här ändringarna måste databasen vara öppen och dessutom används vissa av inställningsändringarna först efter att du har stängt databasen och öppnat den på nytt.

Vad vill du göra?

Anpassa alternativ för den aktuella databasen

Välja inställningar för hur objektfönster ska visas

Aktivera användning av tangentbordsgenvägar i Access

Ange filhanteringsalternativ för den aktuella databasen

Välja navigeringsalternativ för den aktuella databasen

Ange alternativ för att spåra och korrigera fältnamn i den aktuella databasen

Ange filteralternativ för den aktuella databasen

Anpassa alternativ för den aktuella databasen

Några av de funktioner som du snabbt kan anpassa för det aktuella programmet eller den aktuella databasen är bland andra hur programnamnet och logotypen visas, hur objektfönster visas och hur filer hanteras.

  1. Följande anvisningar kräver att databasen är öppen. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

  2. Klicka på Alternativ och välj inställningar från Programalternativ.

    Dialogrutan Access-alternativ med alternativen för den aktuella databasen i fokus

Inställning

Beskrivning

Programnamn

Ange ett eget namn som ska visas i Windows-namnlisten för den aktuella databasen.

Programikon

Välj en ikon för den aktuella databasen. Ange namnet på bildfilen eller klicka på Bläddra om du vill leta reda på en bildfil. Den valda ikonen visas i Windows-namnlisten.

Använd som formulär- och rapportikon

När programikonen har valts visas den på alla formulär- och rapportflikar i den aktuella databasen. Om dokumentflikar inte har aktiverats, visas inte ikonen.

Visa formulär

Ange ett formulär som ska visas när den aktuella databasen öppnas. Behåll standardinställningen (inget) om du inte vill att något formulär ska visas när databasen öppnas.

Webbvisningsformulär

När detta har markerats kan användarna ange, ändra eller ta bort formulär som visas på webben.

Visa statusfält

När detta har markerats visas ett statusfält längst ned i Access-arbetsytan.

  1. Om ett alternativ som du har ändrat kräver att du stänger och öppnar databasen igen klickar du på Klicka på Microsoft Backstage-knappen  ..

  2. Klicka på Stäng databas.

  3. Klicka på Öppna och välj databasen för att öppna den igen.

Överst på sidan

Välja inställningar för hur objektfönster ska visas

I tidigare versioner av Access öppnades alla objekt i egna fönster och om du arbetade med flera fönster var du tvungen att ständigt ändra storlek på dem. I Access 2007 introducerades ett alternativ för att visa alla öppna fönster i en serie flikar längs objektfönstrets överkant. Med det här alternativet är det lättare att växla mellan de öppna objekten genom att klicka på motsvarande flik. Du kan ange följande visningsalternativ från området Alternativ för dokumentfönster i kategorin Aktuell databas.

Inställning

Beskrivning

Överlappande fönster

När detta har markerats visas flera öppna objekt som överlappande.

Hur objektfönster visas i den överlappande vyn

Flikdokument

När detta har markerats visas endast ett objekt i taget, även om flera objekt är öppna.

Bild av hur de öppna objekten visas när alternativet Flikdokument har valts

Du kan använda inställningen Flikdokument utan att visa dokumentflikarna. Detta är användbart när användarna behöver arbeta med ett objekt i taget. Om du avmarkerar det här alternativet måste du lägga till ett annat navigeringsalternativ, så att användarna kan växla mellan olika objekt.

Visa dokumentflikar

Om du markerar alternativet Flikdokument kan du också markera det här alternativet om du vill visa flikar för alla öppna objekt.

Använd kontroller med Windows-tema i formulär

När detta har markerats används Windows-temat för kontroller i formulär och rapporter i den aktuella databasen.

Tillåt layoutvy

När detta har markerats visas knappen Layoutvy i statusfältet i Access och på de snabbmenyer som öppnas när du högerklickar på en objektflik. Om du avmarkerar det här alternativet kan användarna inte öppna formulären och rapporterna i layoutvyn.

Obs!: När du har avmarkerat det här alternativet är alternativet Layoutvy inte tillgängligt i gruppen Vyer eller på några av snabbmenyerna.

Tillåt designändringar för tabeller i databladsvy

När detta har markerats kan du göra designändringar för tabeller från databladsvyn.

Kontrollera om det finns trunkerade nummerfält

När detta har markerats visas tal som "#####" när en kolumn är för smal för att hela värdet ska visas. Om alternativet inte markeras trunkeras de synliga värdena i en kolumn baserat på vad som får plats i kolumnen.

Lagringsformat för bildegenskaper

När detta har markerats lagras bilder i det ursprungliga formatet. Markera det här alternativet om du vill minska databasens storlek.

Konvertera alla bilder till bitmappar (kompatibelt med Access 2003 och tidigare)

När detta har markerats skapas en kopia av den ursprungliga filen i antingen Windows-bitmappsformat eller enhetsoberoende bitmappsformat. Markera det här alternativet om du vill visa bilder i databaser som har skapats i Office Access 2003 och tidigare.

Överst på sidan

Aktivera användning av tangentbordsgenvägar i Access

När alternativet Använd Access-specialtangenter har markerats kan användarna använda följande tangentbordsgenvägar i den aktuella databasen:

Tangent

Funktion

F11

Visar och döljer navigeringsfönstret.

CTRL+G

Visar fönstret Direkt i Visual Basic Editor.

ALT+F11

Startar Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

När du arbetar med ett Access-projekt och trycker på den här tangentkombinationen upphör hämtningen av poster från servern till Access.

Överst på sidan

Ange filhanteringsalternativ för den aktuella databasen

De här filhanteringsinställningarna används endast i den databas som är öppen när du markerar alternativen.

Inställning

Beskrivning

Komprimera vid stängning

När detta har markerats komprimeras en öppen databas automatiskt när du stänger den.

Ta bort personlig information från filegenskaperna när filen sparas

När detta har markerats tas personlig information bort automatiskt från filegenskaperna när filen sparas.

Överst på sidan

Välja navigeringsalternativ för den aktuella databasen

Du kan anpassa navigeringen för det aktuella programmet med följande alternativ:

Inställningar för navigeringsalternativ

Inställning

Beskrivning

Visa navigeringsfönster

Om du avmarkerar det här alternativet visas inte navigeringsfönstret när den aktuella databasen öppnas.

Navigeringsalternativ

När detta har markerats kan du ändra vilka kategorier och grupper som ska visas i navigeringsfönstret och ange alternativ för hur objekt ska öppnas i den aktuella databasen.

Menyfliksnamn

Markera ett namn på en anpassad menyfliksgrupp.

Snabbmenyrad

Anger eller ändrar standardmenyraden för snabbmenyer.

Tillåt fullständiga menyer

Om du avmarkerar den här kryssrutan visas endast fliken Start bland menyflikarna. Dessutom är kommandona Spara och Spara som inte tillgängliga när du klickar på Klicka på Microsoft Backstage-knappen  ..

Tillåt standardsnabbmenyer

Aktiverar eller inaktiverar snabbmenyerna som visas när du högerklickar på ett databasobjekt i navigeringsfönstret eller på en kontroll i ett formulär eller en rapport. Du måste stänga och öppna den aktuella databasen igen innan ett alternativ kan få effekt.

Överst på sidan

Ange alternativ för att spåra och korrigera fältnamn i den aktuella databasen

Med alternativet Autokorrigering av namn spåras och korrigeras fältnamnsreferenser i formulär, rapporter och frågor. Du kan ange följande alternativ för den aktuella databasen:

Inställning

Beskrivning

Spåra information om autokorrigering av namn

När detta har markerats lagras den information som behövs för att korrigera namnfel. Alternativet gör det också möjligt att använda funktionen Objektberoenden. Felen korrigeras emellertid inte förrän du markerar alternativet Utför autokorrigering av namn.

Utför autokorrigering av namn

När detta har markerats korrigeras namnfel i takt med att de uppstår. Om du markerar alternativet Spåra information om autokorrigering av namn och låter det här alternativet vara avmarkerat, lagras alla feldata tills du markerar det här alternativet.

Logga ändringar i autokorrigering av namn

Loggar de ändringar som görs av Access i en databas när namnfel korrigeras. Data sparas i en tabell med namnet AutoCorrect.log.

Överst på sidan

Ange filteralternativ för den aktuella databasen

Du kan sortera informationen som visas i ett formulär genom att definiera ett filter med hjälp av definitionen Filtrera efter formulär och välja visningsvärden för fönstret Filtrera efter formulär för en aktuell databas.

Alternativen i det här avsnittet styr flera funktioner, till exempel storleken på värdelistan som visas för ett visst fält i fönstret Filtrera efter formulär. Du kan markera alternativ för huruvida en användare ska kunna visa värden för indexerade eller oindexerade fält och för en länkad tabell i en extern fil. Du kan också markera alternativ för huruvida värdelistor ska visas i kontrollerna i ett formulär när Filtrera efter formulär används.

Inställning

Beskrivning

Lokala indexerade fält

När detta har markerats visas värden från lokala indexerade fält i värdelistan som visas i fönstret Filtrera efter formulär.

Lokala oindexerade fält

Tar med värden från lokala oindexerade fält i värdelistan som visas i fönstret Filtrera efter formulär.

ODBC-fält

Tar med värden från tabeller som du länkar till med hjälp av en ODBC-koppling (Open Database Connectivity).

Visa inte listor där antalet inlästa rader överstiger

Ange hur många poster som maximalt ska läsas när värdelistan skapas för Filtrera efter formulär-åtgärder. Om det antal poster som behövs för att fylla i listan överskrider det antal som du anger, visas ingen värdelista. Alla värdelistor innehåller endast unika värden, även om fälten i dem inte har indexerats. Standardvärdet är 1000.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×