Aktivera och inaktivera spårning av ändringar

Med funktionen Spåra ändringar i Excel för Mac kan du spåra, behålla och visa information om ändringar som görs i delad arbetsbok.

Obs!: Spårning av ändringar fungerar bara i delade arbetsböcker. När du aktiverar alternativet blir arbetsboken automatiskt en delad arbetsbok. Delade arbetsböcker brukar sparas så att andra användare kan komma åt dem, men du kan också spåra ändringar i en lokal kopia av en delad arbetsbok.

Översikt över spårning av ändringar

Du kan använda spårning av ändringar för att logga detaljerad information om ändringar i en arbetsbok varje gång du sparar en arbetsbok. Med hjälp av ändringshistoriken kan du se alla ändringar som gjorts, och du kan sedan godkänna eller ignorera dem.

Spårning av ändringar är särskilt användbart när flera användare redigerar en arbetsbok. Det är också användbart när du skickar en arbetsbok till granskare för kommentarer och sedan vill samla kommentarerna du fått i en kopia av arbetsboken, med de ändringar och kommentarer som du vill ha kvar.

När ändringar görs i en delad arbetsbok kan du visa ändringshistoriken direkt i kalkylbladet eller på ett separat historikblad. Du kan direkt granska varje ändring i detalj, och till exempel se vem som gjort ändringen, vilken typ av ändring det är, när den gjordes, vilka celler som påverkats och vilka data som lagts till eller tagits bort.

Tänk på följande när du spårar ändringar:

 • Spåra ändringar är inte detsamma som att ångra, och ingen säkerhetskopia sparas    

  Du kanske förväntar dig att det ska skapas en säkerhetskopia av arbetsboken innan några ändringar görs, eller att du ska kunna ångra ändringarna. Tyvärr kan du inte använda ändringshistoriken för att återställa ändringar genom att ångra dem, eller genom att spara en tidigare version av arbetsboken. Historikbladet innehåller dock en post med alla raderade data så att du kan kopiera tillbaka den informationen till de ursprungliga cellerna i en delad arbetsbok.

  Eftersom spårning av ändringar inte är avsett att hjälpa dig att återgå till tidigare versioner av en arbetsbok, bör du fortsätta att säkerhetskopiera arbetsböcker där spårning av ändringar är aktiverat.

 • Vissa typer av ändringar spåras inte    

  Ändringar av cellinnehåll spåras men andra ändringar, exempelvis formateringsändringar, spåras inte. En del funktioner i Excel kan inte användas i delade arbetsböcker och kan därför inte spåras.

 • Ändringshistoriken sparas bara under en viss tid    

  När du aktiverar spårning av ändringar sparas ändringshistoriken som standard i 30 dagar så att storleken på arbetsboken ska vara hanterbar. Du kan dock ändra antalet dagar som historiken ska sparas. Om du vill att den ska sparas för evigt kan du ange ett stort antal dagar. Du kan också göra regelbundna kopior av historiken.

 • Den äldsta delen av ändringshistoriken raderas regelbundet    

  Excel bestämmer vilken del av historiken som ska behållas genom att räkna bakåt från dagens datum. Varje gång du stänger arbetsboken raderar Excel den del som är äldre än det antal dagar som var angivna när arbetsboken sparades senast.

  Om du exempelvis sparar historiken i 30 dagar och öppnar en arbetsbok för första gången på två månader, kan du visa historiken från för två månader sedan . Men när du stänger arbetsboken raderas historiken från de föregående 30 dagarna (för 31 till 60 dagar sedan).

Viktigt!: När du inaktiverar spårning av historik eller slutar att dela arbetsboken tas all historik bort permanent.

Sätt att använda spårning av ändringar

I Excel kan du öppna och använda den lagrade ändringshistoriken på följande sätt.

 • Markering på skärmen    

  I Excel går det att markera ändrade partier i olika färger för olika användare och visa grundläggande information i form av en kommentar när du placerar pekaren över en ändrad cell. Funktionen är användbar om det inte gjorts så många ändringar i en arbetsbok eller när du snabbt vill få en överblick över vad som ändrats.

 • Historikspårning     

  I Excel kan du visa ett separat historikblad med en utskrivbar lista över ändringar som du kan filtrera för att få fram de ändringar du är intresserad av. Historikbladet är användbart när det gjorts många ändringar i en arbetsbok eller när du vill veta exakt vad som hänt i en serie ändringar.

 • Granskning av ändringar    

  Med Excel kan du gå igenom ändringarna i en följd och för varje ändring bestämma om den ska godkännas eller ignoreras. Den här metoden är användbar när du bedömer andras kommentarer.

Aktivera spårning av ändringar

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och sedan på Markera ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

 2. Markera kryssrutan Markera ändringar under redigering.

  När den här kryssrutan är markerad delas arbetsboken, och alla ändringar du eller andra användare gör markeras.

Markera ändringar under arbetet

När du markerar ändringar medan du arbetar färgmarkeras alla ändringar i Excel, till exempel infogningar och borttagningar.

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och sedan på Markera ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

 2. Markera kryssrutan Markera ändringar under redigering.

  När den här kryssrutan är markerad delas arbetsboken, och alla ändringar du eller andra användare gör markeras.

 3. Under Markera följande ändringar markerar du kryssrutan När och klickar sedan på önskat alternativ i listan När.

 4. Gör något av följande:

Om du vill ange

Gör så här

Användare vars ändringar du vill markera

Markera kryssrutan Vem och klicka på önskat alternativ på snabbmenyn Vem.

Bladområdet där ändringarna ska markeras

Markera kryssrutan Var och skriv in cellreferensen för kalkylbladsområdet i rutan Var.

Tips: Du kan också klicka på ikonen Dölj dialogruta längst till höger i rutan Var och sedan markera det område som ska användas i kalkylbladet. När du är klar klickar du på Dölj dialogruta igen så att hela dialogrutan visas.

 1. Se till att kryssrutan Visa ändringar på skärmen är markerad.

 2. Klicka på OK.

  Om du uppmanas att spara arbetsboken klickar du på OK.

 3. Gör de ändringar du vill i kalkylbladet.

  Obs!: Vissa ändringar, till exempel formatering, spåras inte och markeras därför inte med en färg.

Avbryt markering av ändringar

När du inte längre vill att ändringar ska markeras kan du avbryta funktionen.

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och sedan på Markera ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

 2. Avmarkera kryssrutan Visa ändringar på skärmen.

Visa spårade ändringar

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och sedan på Markera ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

  Obs!: Om kryssrutan Markera ändringar under redigering inte är markerad har ingen ändringshistorik för arbetsboken registrerats i Excel.

 2. Gör något av följande för att välja vilka ändringar du vill visa:

Om du vill visa

Gör så här

Alla ändringar som har spårats

Markera kryssrutan När, välj Alla på snabbmenyn När och avmarkera sedan kryssrutorna Vem och Var.

Ändringar som gjorts efter ett visst datum

Markera kryssrutanNär, klicka på Sedan i listan När och ange sedan från vilket datum du vill visa ändringar.

Ändringar som gjorts av en viss användare

Markera kryssrutan Vem och klicka på den användare vars ändringar du vill visa i listan Vem.

Ändringar i ett visst cellområde

Markera kryssrutan Var och ange cellreferensen för kalkylbladsområdet.

 1. Tips: Du kan också klicka på Dölj dialogruta längst till höger i rutan Var och sedan markera det område som ska användas i kalkylbladet. När du är klar klickar du på Dölj dialogruta igen så att hela dialogrutan visas.

 2. Gör något av följande för att ange hur du vill visa ändringarna:

Om du vill

Gör så här

Markera ändringar i ett kalkylblad

markera kryssrutan Visa ändringar på skärmen.

Tips: Då kan du visa detaljer om en ändring genom att hålla pekaren över en markerad cell.

Göra en lista över ändringar på ett separat kalkylblad

Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad om du vill visa historikbladet.

Obs!: Kryssrutan visa bara när du har aktiverat spårning av ändringar eller sparar filen med minst en ändring som kan spåras.

Acceptera eller ignorera ändringar

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och klickar sedan på Granska ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

  Om du uppmanas att spara arbetsboken klickar du på OK.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj ändringar som ska granskas:

Om du vill acceptera eller ignorera

Gör så här

Ändringar som gjorts efter ett visst datum

Markera kryssrutan När, klicka på Senast i listan När och ange sedan från vilket datum du vill granska ändringar.

Ändringar som gjorts av en annan användare

Markera kryssrutan Vem och klicka i listan Vem på den användare vars ändringar du vill granska.

Ändringar som är gjorda av alla användare

Avmarkera kryssrutan Vem.

Ändringar i ett visst område

Markera kryssrutan Var och skriv sedan in cellreferensen för kalkylbladsområdet.

Tips: Du kan också klicka på Dölj dialogruta längst till höger i rutan Var och sedan markera vilket område som ska användas i kalkylbladet. När du är klar klickar du på Dölj dialogruta igen så att hela dialogrutan visas.

Ändringar i hela arbetsboken

Avmarkera kryssrutan Var.

 1. Klicka på OK och granska sedan informationen om varje ändring i dialogrutan Granska ändringar.

  Tips: Informationen omfattar även andra ändringar som påverkas av de ändringar du gör. Du kan rulla ned och se all information om du vill.

 2. Klicka på Acceptera eller Ignorera för varje ändring.

  Obs!: På historikbladet registreras en ignorering med "Ångra" eller "Resultatet av förkastade kommandon" i kolumnen Åtgärdstyp .

 3. Om du ombeds att ange ett värde för en cell klickar du på önskat värde och klickar sedan på Acceptera.

  Meddelanden: 

  • Du måste acceptera eller ignorera en ändring innan du kan gå vidare till nästa.

  • Du kan acceptera eller ignorera alla återstående ändringar samtidigt genom att klicka på Acceptera alla eller Ignorera alla.

  • Alla ändringar måste sparas innan de kan visas i listan på historikbladet.

Visa historikbladet

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och sedan på Markera ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

  Obs!: Om kryssrutan Markera ändringar under redigering inte är markerad har ingen ändringshistorik för arbetsboken registrerats i Excel.

 2. Under Markera följande ändringar markerar du kryssrutan När och på snabbmenyn När klickar du på Allt.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Var.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på OK.

  Historikbladet visas.

 6. I historikbladet klickar du på filterpilarna vid kolumnetiketterna för att hitta den information du vill ha.

  Obs!: När du sparar arbetsboken döljs historikbladet. Om du vill visa historikbladet efter att ha sparat, måste du markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad i dialogrutan Markera ändringar.

Spara ändringshistoriken

Eftersom ändringshistoriken raderas när du inaktiverar spårning av ändringar, kanske du vill spara en kopia av historiken. Du kan skriva ut historikbladet eller kopiera det till en annan arbetsbok.

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och sedan på Markera ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

 2. Under Markera följande ändringar markerar du kryssrutan När och klickar sedan i listan NärAllt.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Var.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad.

 5. Klicka på OK.

  Tips!: 

  • Om du vill skriva ut historikbladet klickar du på Skriv utArkiv-menyn, väljer utskriftsalternativ och klickar sedan på Skriv ut.

  • Gör så här om du vill kopiera historikbladet till en annan arbetsbok:

  • Håll ned CTRL och klicka på fliken Historik längst ned i historikbladet och klicka sedan på Flytta eller kopiera.

  • I området Till bok klickar du på namnet på den arbetsbok dit du vill flytta kalkylbladet, eller klickar på (ny bok).

  • Markera kryssrutan Skapa en kopia och klicka sedan på OK.

  • Spara arbetsboken som innehåller det kopierade historikbladet.

Inaktivera spårning av ändringar

Viktigt!: Ändringshistoriken raderas när du inaktiverar spårning av ändringar. Du kan spara en kopia av historiken.

 1. På fliken Granska, under Dela klickar du på Spåra ändringar och sedan på Markera ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Dela

 2. Avmarkera kryssrutan Markera ändringar under redigering och klicka sedan på OK.

 3. När du får ett meddelande som visar att delad användning av arbetsboken inaktiveras med den här åtgärden, klickar du på OK.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×