Aggregeringar i PowerPivot

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Aggregeringar är ett sätt att komprimera, summera eller gruppera data. När du börjar med rådata från tabeller eller andra datakällor är data oftast platta, vilket betyder att det finns stora mängder detaljerad information som inte har ordnats eller grupperats på något sätt. Bristen på sammanställningar eller struktur gör att det är svårt att se mönster i data. En viktig del av datamodellering är att definiera aggregeringar som förenklar, sammanfattar eller summerar mönster som svar på en specifik affärsfråga.

De vanligaste aggregeringar, till exempel kontakter med hjälp av medel, antal, DISTINCTCOUNT, MAX, MINeller Summa kan skapas i ett mått automatiskt med hjälp av Autosumma. Andra typer av aggregeringar som AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSeller SUMXreturnerar en tabell, och kräver en formel som skapats med hjälp av Data Analysis Expressions (DAX).

Förstå aggregeringar i Power Pivot

Välja grupper för aggregering

När du aggregerar data grupperar du data efter attribut, till exempel produkt, pris, region eller datum, och definierar sedan en formel som fungerar för alla data i gruppen. Om du till exempel skapar en summa för ett år skapar du en aggregering. Om du sedan skapar ett förhållande för året gentemot föregående år och visar detta som procentvärden är det en annan typ av aggregering.

Beslutet om hur data ska grupperas styrs av affärsfrågan. Aggregeringar kan t.ex. ge svar på följande frågor:

Antal   Hur många transaktioner gjordes på en månad?

Medelvärden    Vad var den genomsnittliga försäljningen under den här månaden, per försäljare?

Lägsta och högsta värden    Vilka säljregioner är de fem bästa vad gäller sålda enheter?

Om du vill skapa en beräkning som besvarar de här frågorna måste du ha detaljerade data som innehåller antalet som ska räknas eller summeras. Dessa numeriska data måste på något sätt vara relaterade till de grupper som du ska använda för att ordna resultatet.

Om informationen inte redan innehåller värden som du kan använda för gruppering, till exempel en produktkategori eller namnet på geografiskt område där arkivet finns kanske du vill presentera grupper för dina data genom att lägga till kategorier. Om du har skapat grupper i Excel måste du manuellt skriver eller markerar de grupper som du vill använda bland genom kolumnerna i kalkylbladet. Dock i ett relationella system lagras hierarkier, till exempel kategorier för produkter ofta i en annan tabell än fakultet eller tabellen värde. Vanligtvis är tabellen category länkat till fakultet data med någon typ av nyckel. Anta att du söka efter att dina data innehåller produkt-ID, men inte namn på produkter eller deras kategorier. Om du vill lägga till kategorin i en platt Excel-kalkylblad måste du kopiera i kolumnen som innehåller kategorinamn. Du kan använda Power Pivot för att importera tabellen product category till datamodellen, skapa en relation mellan tabeller med numeriska data och kategori produktlistan och sedan använda kategorierna för att gruppera data. Mer information finns i Skapa en relation mellan tabeller.

Välja en funktion för aggregering

När du har identifierat och lagt till de grupperingar som ska användas måste du bestämma vilka matematiska funktioner som ska användas för aggregering. Ofta används ordet aggregering som en synonym för de matematiska eller statistiska operationer som används i aggregeringar, till exempel summa, medelvärden, lägsta värde eller antal. I Power Pivot kan du dock skapa anpassade formler för aggregering utöver de standardaggregeringar som finns i både Power Pivot och Excel.

Om vi använder samma uppsättning värden och grupperingar som i det föregående exemplet kan du exempelvis skapa anpassade aggregeringar som svarar på följande frågor:

Filtrerat antal   Hur många transaktioner gjordes på en månad, med månadsstängningsperioden borträknad?

Förhållanden med medelvärden över tid    Hur stor var ökningen eller minskningen av försäljningen i procent jämfört med samma period föregående år?

Grupperade lägsta och högsta värden    Vilka säljregioner kom högst i listan för respektive produktkategori eller säljkampanj?

Lägga till aggregeringar i formler och pivottabeller

När du har en allmän bild av hur data ska grupperas på ett meningsfullt sätt och vilka värden du vill arbeta med, kan du bestämma dig för om du vill skapa en pivottabell eller skapa beräkningar i en tabell. I Power Pivot utökas och förbättras den inbyggda möjligheten i Excel att skapa aggregeringar som summor, antal eller medelvärden. Du kan skapa anpassade aggregeringar i Power Pivot antingen i Power Pivot-fönstret eller i Excel-pivottabellområdet.

  • I en beräknad kolumn kan du skapa aggregeringar som tar hänsyn till den aktuella radkontexten när relaterade rader hämtas från en annan tabell och sedan summeras, räknas eller snittberäknas dessa värden i de relaterade raderna.

  • Du kan skapa dynamiska aggregeringar som använder både filter som definierats i formeln och filter som design för pivottabellen och urval av utsnitt, kolumnrubriker och radrubriker i ett mått. Mått med hjälp av standard aggregeringar kan skapas i Power Pivot med hjälp av Autosumma eller genom att skapa en formel. Du kan också skapa implicit åtgärder med hjälp av standard aggregeringar i en pivottabell i Excel.

Lägga till grupperingar i en pivottabell

När du designar en pivottabell drar du fält som representerar grupperingar, kategorier eller hierarkier till kolumn- och radområdet i pivottabellen när du vill gruppera data. Du drar sedan fält som innehåller numeriska värden till värdeområdet så att de kan räknas, snittberäknas eller summeras.

Om du lägger till kategorier i en pivottabell utan att kategoridata är relaterade till faktauppgifter kan ett fel eller märkliga resultat uppstå. Vanligtvis försöker Power Pivot rätta till problemet genom att identifiera och föreslå relationer automatiskt. Mer information finns i Arbeta med relationer i pivottabeller.

Du kan även dra fält till utsnitt om du vill markera vissa grupper med data som ska visas. Med utsnitt kan du gruppera, sortera och filtrera resultatet i en pivottabell interaktivt.

Arbeta med grupperingar i en formel

Du kan även använda grupperingar och kategorier när du vill aggregera data som lagras i tabeller genom att skapa relationer mellan tabeller och sedan skapa formler som drar nytta av dessa relationer när relaterade värden slås upp.

Om du vill skapa en formel där värden grupperas efter en kategori måste du med andra ord först använda en relation för att koppla tabellen med detaljerade data och tabellerna med kategorierna och sedan skapa formeln.

Mer information om hur du skapar formler som använder uppslag finns i Uppslag i PowerPivot-formler.

Använda filter i aggregeringar

En ny funktion i Power Pivot är möjligheten att använda filter för kolumner och tabeller med data, inte bara i användargränssnittet och i en pivottabell eller ett diagram, utan också i mycket formler som du använder för att beräkna aggregeringar. Filter kan användas i formler i beräknade kolumner och s.

I de nya DAX-aggregeringsfunktionerna kan du till exempel ange en hel tabell som argument i stället för att ange värden som ska summeras eller räknas. Om du inte använder något filter i tabellen omfattar aggregeringsfunktionen alla värden i den angivna tabellkolumnen. I DAX kan du emellertid skapa antingen ett dynamiskt eller statiskt filter i tabellen, så att aggregeringen omfattar en annan delmängd av data beroende på filtervillkor och det aktuella sammanhanget.

Genom att kombinera villkor och filter i formler kan du skapa aggregeringar som ändras beroende på vilka värden som finns i formler, eller som ändras beroende på vilka radrubriker och kolumnrubriker som markerats i en pivottabell.

Mer information finns i Filtrera data i formler.

Jämförelse av Excel-aggregeringsfunktioner och DAX-aggregeringsfunktioner

I tabellen nedan visas några av standardaggregeringsfunktionerna i Excel med länkar till implementeringen av de här funktionerna i Power Pivot. DAX-versionen av de här funktionerna fungerar på ungefär samma sätt som Excel-versionen, med ett par mindre skillnader i syntax och hantering av vissa datatyper.

Standardmängdfunktioner

Funktion

Använd

AVERAGE

Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) av alla tal i en kolumn.

AVERAGEA

Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) av alla värden i en kolumn. Hanterar text och icke-numeriska värden.

COUNT

Beräknar antalet numeriska värden i en kolumn.

COUNTA

Räknar antalet värden i en kolumn som inte är tomma.

MAX

Returnerar det största numeriska värdet i en kolumn.

MAXX

Returnerar det största värdet från en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

MIN

Returnerar det minsta numeriska värdet i en kolumn.

MINX

Returnerar det minsta värdet från en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

SUM

Adderar alla tal i en kolumn.

DAX-aggregeringsfunktioner

DAX omfattar aggregeringsfunktioner som du kan använda för att ange en tabell som aggregeringen ska utföras på. I stället för att bara addera eller beräkna medelvärdet på värdena i en kolumn, kan du med dessa funktioner skapa ett uttryck som dynamiskt definierar vilka data som ska aggregeras.

I tabellen nedan listas de aggregeringsfunktioner som är tillgängliga i DAX.

Funktion

Använd

AVERAGEX

Beräknar medelvärdet av ett uttryck som utvärderas för en tabell.

COUNTAX

Räknar en uppsättning uttryck som utvärderas för en tabell.

COUNTBLANK

Räknar antalet tomma värden i en kolumn.

COUNTX

Räknar det totala antalet rader i en tabell.

COUNTROWS

Räknar antalet rader som returneras från en kapslad tabellfunktion, till exempel en filterfunktion.

SUMX

Returnerar summan för en uppsättning uttryck som utvärderas över en tabell.

Skillnader mellan aggregeringsfunktioner i DAX och Excel

Även om de här funktionerna har samma namn som deras motsvarigheter i Excel kan använda Power Pivot i minnet analytics motor och har skrivits om om du vill arbeta med tabeller och kolumner. Du kan inte använda en DAX-formel i en Excel-arbetsbok och vice versa. De kan endast användas i fönstret Power Pivot och i pivottabeller som baseras på Power Pivot data. Men funktionerna har samma namn, kan problemet också vara lite annorlunda. Mer information finns i avsnitten enskild funktion referens.

Sättet som kolumner utvärderas på i en aggregering skiljer sig också från hur aggregeringar hanteras i Excel. Ett exempel kan vara till hjälp.

Anta att du vill summera värdena i kolumnen Amount i tabellen Sales. Du skapar följande formel:

=SUM('Sales'[Amount])

I det enklaste fallet hämtar funktionen värdena från en enda ofiltrerad kolumn och resultatet är detsamma som i Excel, som alltid bara summerar värdena i kolumnen Amount. I Power Pivot tolkas formeln däremot som "Hämta värdet i Amount för varje rad i tabellen Sales och addera sedan dessa enskilda värden". Power Pivot utvärderar varje rad som aggregeringen utförs på, beräknar ett enstaka skalvärde för varje rad och utför en aggregering för dessa värden. Resultatet av en formel kan därför skilja sig om filter har använts på en tabell eller om värdena beräknas baserat på andra aggregeringar som kan filtreras. Mer information finns i Kontext i DAX-formler.

Tidsinformationsfunktioner i DAX

Utöver de tabellaggregeringsfunktioner som beskrivs i det föregående avsnittet finns det aggregeringsfunktioner i DAX som används med datum och tider som du anger, vilket ger inbyggd tidsinformation. I de här funktionerna används datumintervall för att hämta relaterade värden och aggregera värdena. Du kan också jämföra värden mellan datumintervall.

I tabellen nedan listas de tidsinformationsfunktioner som kan användas för aggregering.

Funktion

Använd

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Beräknar ett värde vid kalenderslutet av den angivna perioden.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Beräknar ett värde vid kalenderslutet av perioden före den angivna perioden.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Beräknar ett värde över det intervall som börjar den första dagen av perioden och slutar vid det sista datumet i den angivna datumkolumnen.

De andra funktionerna i avsnittet om tidsinformationsfunktioner (Tidsinformationsfunktioner) är funktioner som kan användas för att hämta datum eller anpassade datumintervall som ska användas vid aggregering. Du kan till exempel använda funktionen DATESINPERIOD om du vill returnera ett datumintervall och använda datumen som ett argument för en annan funktion och beräkna en anpassad aggregering för just dessa datum.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×