Översikt över OLAP (Online Analytical Processing)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Online Analytical Processing (OLAP) är en teknik som används för att ordna stora företagsdatabaser och support för business intelligence. OLAP-databaser är indelade i en eller flera kuber och varje kub ordnade och utformad av en kub administratör så att den passar tillvägagångssättet för att hämta och analysera data så att det blir lättare att skapa och använda pivottabellen rapporter och pivotdiagramrapporter som du behöver.

Artikelinnehåll

Vad är Business Intelligence?

Vad är OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-funktioner i Excel

Programvarukomponenter som du behöver för att komma åt OLAP-datakällor

Funktionsskillnader mellan OLAP-källdata och andra källdata

Vad är Business Intelligence?

Affärsanalytiker vill ofta en övergripande verksamhet, se bredare datatrender utifrån aggregerade data och se de här trender fördelade valfritt antal variabler. Business intelligence är processen för att extrahera data från en OLAP-databas och analysera data efter information som du kan använda för att fatta informerade affärsbeslut och vidta åtgärder. Besvara följande typer av frågor om affärsdata för exempel OLAP- och business intelligence-hjälp:

  • Hur ser den sammanlagda produktförsäljningen för 2007 ut jämfört med den sammanlagda försäljningen från år 2006?

  • Hur ser vinsten hittills i år ut jämfört med samma tidsperiod de senaste fem åren?

  • Hur mycket pengar spenderade kunder över 35 år förra året, och hur har deras beteende ändrats med tiden?

  • Hur många produkter såldes i två specifika länder/regioner den här månaden i stället för samma månad förra året?

  • Hur ser vinsten ut i detalj (både marginalprocent och summa) för kunder inom en viss åldersgrupp efter produktkategori?

  • Vilka är de bästa och sämsta säljarna, distributörerna, leverantörerna, medarbetarna och kunderna?

Överst på sidan

Vad är OLAP (Online Analytical Processing)?

Online Analytical Processing (OLAP) databaser underlätta business intelligence-frågor. OLAP är en databasteknik som optimerats för frågor och rapporter, i stället för att bearbeta transaktioner. Källdata för OLAP-är Online transaktioner Processing (OLTP) databaser som lagras vanligen i datalager. OLAP-data härleds från den här historiska data och samman till strukturer som tillåter avancerad analys. OLAP-data även hierarkiskt och lagras i kuber i stället för tabeller. Det är en avancerad teknik med flerdimensionella strukturer för snabb åtkomst till data för analys. Den här organisation är det enkelt för en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport vill visa nivå tydligare, till exempel försäljningssiffror i ett land eller region, och även visa information om platser där försäljningen går särskilt bra eller dåligt.

OLAP-databaser är avsedda att snabbare att hämta data. Eftersom beräknar de sammanfattade värdena i OLAP-servern i stället för på Microsoft Office Excel, behöver färre data skickas till Excel när du skapar eller ändrar en rapport. Den här metoden kan du arbeta med mycket större mängder källdata än du skulle kunna om informationen var ordnad i en traditionell databas där Excel hämtar alla enskilda poster och beräknar sedan de sammanfattade värdena.

OLAP-databaser innehåller två grundläggande typer av data: mått, som är numeriska data, quantities och medelvärden som du använder för att fatta informerade affärsbeslut och dimensioner som är de kategorier som du använder för att ordna dessa åtgärder. OLAP-databaser att ordna data efter många detaljnivåer med hjälp av samma kategorier som du är van vid att analysera data.

I följande avsnitt beskrivs varje komponent närmare:

Kub     En datastruktur som lägger till mätvärdena baserat på nivåerna och hierarkierna för var och en av de dimensioner som du vill analysera. Kuber kombinerar flera dimensioner, t.ex. tid, geografisk belägenhet och produktlinjer, med sammanfattade data, t.ex. försäljnings- eller lagerinformation. Kuber är inte "kuber" i egentlig matematisk mening eftersom de inte nödvändigtvis har lika långa sidor, men ordet används som ett slags metafor för ett mer komplext begrepp.

Mätvärde     En uppsättning värden i en kub som baseras på en kolumn i kubens faktatabell och som normalt sett består av numeriska värden. Mätvärden är de centrala värdena i kuben som bearbetas, läggs till och analyseras. Vanliga exempel är försäljning, vinst, intäkter och kostnader.

Medlem     Ett objekt i en hierarki som representerar en eller flera förekomster av data. En medlem kan vara unika eller icke-unik. 2007 och 2008 representerar till exempel unika medlemmar i år nivån för en tidsdimension januari utgör icke-unika medlemmar i månadsnivån eftersom det kan finnas mer än en januari i tidsdimensionen som innehåller data för mer än ett år.

Beräknad medlem     En medlem i en dimension vars värde beräknas vid körning med hjälp av ett uttryck. Värdet för en beräknad medlem kan hämtas från andra medlemmars värden. Den beräknade medlemmen Vinst kan exempelvis fastställas genom att värdet för medlemmen Kostnader subtraheras från värdet för medlemmen Försäljning.

Dimension     En uppsättning med en eller flera ordnade hierarkier med nivåer i en kub som en användare förstår och använder som grund för dataanalysen. En geografisk dimension kan exempelvis omfatta nivåer för Land, Region och Ort, och en tidsdimension kan inkludera en hierarki med nivåer för år, kvartal, månad och dag. I en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport blir varje hierarki en uppsättning fält som du kan expandera och komprimera för att visa lägre eller högre nivåer.

Hierarki     En logisk trädstruktur som ordnar medlemmarna i en dimension på så sätt att varje medlem har en överordnad medlem och inga eller flera underordnade medlemmar. En underordnad medlem är en medlem på nästa lägre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag, är Januari till exempel en underordnad medlem till Kvartal 1. En överordnad medlem är en medlem på nästa högre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. Värdet för den överordnade medlemmen är vanligtvis en kombination av värdena för alla underordnade medlemmar. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag är Kvartal 1 till exempel den överordnade medlemmen för Januari.

Nivå     Data kan inordnas i lägre och högre detaljnivåer i en hierarki, t.ex. nivåerna År, Kvartal, Månad och Dag i en tidshierarki.

Överst på sidan

OLAP-funktioner i Excel

Hämta OLAP-data     Du kan ansluta till OLAP-datakällor precis som till andra externa datakällor. Du kan arbeta med databaser som har skapats med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services version 2000 och Microsoft SQL Server Analysis Services-versionen 2005, Microsoft OLAP-serverprodukter. Excel kan också arbeta med program från tredje part OLAP-produkter som är kompatibla med OLE-DB för OLAP.

Du kan visa OLAP-data endast som en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport eller i en kalkylbladsfunktion konverteras från en pivottabellrapport, men inte som en externt dataområde. Du kan spara OLAP-pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter i rapportmallar och du kan skapa Office-dataanslutningsfil (ODC) filer (.odc) att ansluta till OLAP-databaser för OLAP-frågor. När du öppnar en ODC-fil visas en tom pivottabellrapport som är klar för att placera i Excel.

Skapa kubfiler för användning offline     Du kan skapa en offlinekubfil (.cub) med en delmängd av informationen från en OLAP-serverdatabas. Använd offlinekubfiler om du vill arbeta med OLAP-data när du inte är ansluten till nätverket. En kub gör det möjligt att arbeta med större datamängder i en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport än normalt sett, och påskyndar dessutom datahämtningen. Du kan bara skapa kubfiler om du använder en OLAP-provider, t.ex. Microsoft SQL Analysis Services Server version 2005, som stöder den här funktionen.

Serveråtgärder     En serveråtgärd är en valfri men mycket praktisk funktion som administratören av en OLAP-kub kan definiera på en server som använder en kubmedlem eller mätvärden som en parameter i en fråga för att hämta detaljer till kuben eller för att starta ett annat program, t.ex. en webbläsare. Excel stöder följande serveråtgärder: URL, Report (rapport), Rowset (raduppsättning), Drill Through (mer detaljerad information) och Expand to Detail (visa detaljer) men stöder inte Proprietary (tillverkarspecifik), Statement (uttryck) och Dataset (datamängd). Mer information finns i avsnittet Utföra en OLAP-serveråtgärd i en pivottabellrapport .

KPI: er     En KPI är ett särskilt beräknat mått som har definierats på den server som kan du spåra "key performance indicators" inklusive status (det aktuella värdet överskrider en viss number?) och trend (Vad är värdet över time?). När det här visas, kan servern skicka relaterade ikoner som liknar den nya Excel-ikonen att ange ovanför eller nedanför status nivåer (till exempel en stoppa light ikonen) eller om ett värde är trender uppåt eller nedåt (till exempel en riktningar pilikonen).

Serverformatering     Kubadministratörer kan skapa mått och beräknade medlemmar med färgformatering, teckenformatering och regler för villkorsstyrd formatering, som kan anges som en företagets standard affärsregel. Formatet server för vinst kan vara ett talformat valutabelopp, en viss cellfärg grönt om värdet är större än eller lika med 30 000 och röd om värdet är mindre än 30 000 och teckensnittsstil fet om värdet är mindre än 30 000 och regelbundet om större än eller lika med 30 000. Mer information finns i Designa layout och format för en pivottabellrapport.

Visningsspråk i Office     En kubadministratör kan definiera översättningar för data och fel på servern för användare som behöver visa pivottabellinformation på ett annat språk. Den här funktionen definieras som en filanslutningsegenskap och användarens nationella inställningar måste överensstämma med visningsspråket.

Överst på sidan

Programvarukomponenter som du behöver för att komma åt OLAP-datakällor

En OLAP-provider     Om du vill konfigurera OLAP-datakällor för Excel, behöver du något av följande OLAP-leverantörer:

  • Microsoft OLAP-provider     Excel inkluderar den datakällans drivrutin och klientprogramvara som behövs för att komma åt databaser som skapats med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services version 2000 (8.0) och Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005 (9.0).

  • Andra OLAP-providers       Om du använder andra OLAP-produkter måste du installera ytterligare drivrutiner och klientprogram. Om du ska kunna använda funktionerna i Excel när du arbetar med OLAP-data, måste den fristående produkten uppfylla OLE-DB for OLAP-standarden och vara Microsoft Office-kompatibel. Mer information om hur du installerar och använder en fristående OLAP-provider får du om du kontaktar systemadministratören eller leverantören för OLAP-produkten.

Serverdatabaser och kubfiler     OLAP-klientprogramvaran i Microsoft Excel har stöd för anslutning till två typer av OLAP-databaser. Om det finns en databas på en OLAP-server i ditt nätverk kan du hämta källdata från den direkt. Om du har en offlinekubfil som innehåller OLAP-data, eller om du har en kubdefinition, kan du ansluta till den filen och hämta källdata från den.

Datakällor     En datakälla ger åtkomst till alla data i OLAP-databasen eller offlinekubfilen. När du har skapat en OLAP-datakälla kan du basera rapporter på den och skicka tillbaka OLAP-data till Excel i form av en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport eller en kalkylbladsfunktion som konverterats från en pivottabellrapport.

Microsoft Query     Du kan använda Microsoft Query för att hämta data från en extern databas, t.ex. Microsoft SQL eller Microsoft Access. Du behöver inte använda Microsoft Query för att hämta data från en OLAP-pivottabell som är kopplad till en kubfil. Mer information finns i avsnittet Använda Microsoft Query för att hämta externa data.

Överst på sidan

Funktionsskillnader mellan OLAP-källdata och andra källdata

Om du arbetar med pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter med både OLAPkälldata och andra typer av källdata kommer du att märka att det finns vissa funktionsskillnader.

Hämta data     En OLAP-server returnerar nya data att varje gång du ändrar layouten för rapporten i Excel. Du fråga efter alla källdata samtidigt med andra typer av externa data eller du kan ange alternativ för att skapa en fråga för endast när du visar olika rapport filtrera fältet objekt. Du har också flera andra alternativ för uppdatering av rapporten.

I rapporter som baseras på OLAP-källdata är inställningarna för rapportfilterfälten, bakgrundsfrågor och inställningen för minnesoptimering inte tillgängliga.

Obs!: Minnesoptimeringsinställningen är inte heller tillgänglig för OLEDB-datakällor eller för pivottabellrapporter som baseras på ett cellområde.

Fälttyper    OLAP-källdata, dimension fält kan endast användas som rad (serie), en kolumn (kategori) eller sidfält. Mått fält kan endast användas som värdefält. Alla fält kan användas i någon del av en rapport för andra typer av källdata.

Tillgång till detaljerad information     I samband med OLAP-källdata avgör servern vilka detaljnivåer som är tillgängliga och beräknar sammanfattningsvärden. De detaljposter som utgör sammanfattningsvärdena kanske inte är tillgängliga. Servern kan emellertid tillhandahålla egenskapsfält som du kan visa. Andra typer av data innehåller inte egenskapsfält, men du kan visa underliggande detaljer för datafältvärden och för element, och du kan visa element utan data.

OLAP-rapportfilterfält kanske inte har något element av typen Alla, och kommandot Visa rapportfiltersidor är inte tillgängligt.

Ursprunglig sorteringsordning       Vid OLAP-källdata visas elementen först i den ordning som de returnerades av OLAP-servern. Du kan sedan sortera elementen eller ordna om dem manuellt. Vid andra typer av källdata visas elementen först i en ny rapport sorterade i stigande ordning efter elementnamn.

Beräkningar     OLAP-servrar ger summerade värden direkt för en rapport så att du inte kan ändra sammanfattningsfunktioner för värdefält. Du kan ändra summeringsfunktionen för ett värdefält och använda flera summeringsfunktioner för samma värdefältet för andra typer av källdata. Du kan inte skapa beräknade fält eller beräknade element i rapporter med OLAP-källdata.

Delsummor     I rapporter med OLAP-källdata kan du inte ändra summeringsfunktionen för delsummor. I samband med andra typer av källdata kan du ändra delsummeringsfunktionerna och visa eller dölja delsummor för alla rad- och kolumnfält.

I samband med OLAP-källdata kan du inkludera eller utesluta dolda element när du beräknar delsummor eller totalsummor. För andra typer av källdata kan du inkludera dolda element i rapportfilterfält i delsummor, men dolda element i andra fält utesluts som standard.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×