Översikt över OLAP (Online Analytical Processing)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Excel 2010 gör många förbättringar och nya funktioner i pivottabeller enklare och snabbare att använda.
Läsa en artikel eller Prova Office 365!

OLAP (Online Analytical Processing) är en teknik som används för att ordna stora företagsdatabaser och affärsinformation. OLAP-databaser är uppdelade i en eller flera kuber. Kuberna skapas av en kubadministratör som utformar och anpassar dem efter hur du hämtar och analyserar data, så att det blir lättare för dig att skapa och använda de pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter som du behöver.

Artikelinnehåll

Vad är Business Intelligence?

Vad är OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-funktioner i Excel

Programvarukomponenter som du behöver för att komma åt OLAP-datakällor

Funktionsskillnader mellan OLAP-källdata och andra källdata

Vad är Business Intelligence?

En affärsanalytiker vill ofta få en överblick över verksamheten för att identifiera viktiga trender baserat på större informationsmängder och analysera dessa trender på detaljnivå utifrån olika variabler. Business Intelligence syftar på den process som används för att hämta data från en OLAP-databas och sedan analysera informationen för att visa data som kan användas för att fatta väl underbyggda affärsbeslut och vidta nödvändiga åtgärder. OLAP och Business Intelligence kan exempelvis ge svar på följande typer av frågor om affärsinformationen:

  • Hur ser den sammanlagda produktförsäljningen för 2007 ut jämfört med den sammanlagda försäljningen från år 2006?

  • Hur ser vinsten hittills i år ut jämfört med samma tidsperiod de senaste fem åren?

  • Hur mycket pengar spenderade kunder över 35 år förra året, och hur har deras beteende ändrats med tiden?

  • Hur många produkter har sålts i två olika länder/regioner innevarande månad jämfört med samma månad föregående år?

  • Hur ser vinsten ut i detalj (både marginalprocent och summa) för kunder inom en viss åldersgrupp efter produktkategori?

  • Vilka är de bästa och sämsta säljarna, distributörerna, leverantörerna, medarbetarna och kunderna?

Top of Page

Vad är OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-databaser (Online Analytical Processing) gör det lättare att få svar på frågor om affärsinformationen. OLAP är en databasteknik som har optimerats för frågor och rapporter, och inte för bearbetningen av transaktioner. OLAP använder OLTP-databaser (Online Transactional Processing) som källdata. OLTP-databaserna lagras normalt sett i informationslager. OLAP-informationen hämtas från dessa historiska data och läggs till i strukturer som medger avancerade analyser. OLAP-informationen ordnas också hierarkiskt och lagras i kuber i stället för i tabeller. Det är en avancerad teknik som använder flerdimensionella strukturer för snabb åtkomst till den information som ska analyseras. På så vis blir det enklare att visa sammanfattningar på hög nivå i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport, till exempel den sammanlagda försäljningen i ett helt land eller en hel region. Dessutom visas detaljerad information om platser där försäljningen går särskilt bra eller dåligt.

OLAP-databaser är utformade så att det går snabbare att hämta data. Eftersom OLAP-servern, i stället för Microsoft Office Excel, beräknar de sammanlagda värdena behöver inte lika många data skickas till Excel när du skapar eller ändrar en rapport. Det innebär att du kan arbeta med mycket större mängder källdata än du skulle kunna om informationen var ordnad i en traditionell databas, då Excel måste hämta alla enskilda poster och sedan beräkna värdena.

OLAP-databaser innehåller två grundläggande datatyper: mätvärden, som omfattar de numeriska data, mängder och medelvärden som du använder för att fatta väl underbyggda affärsbeslut, och dimensioner, som syftar på de kategorier som du använder för att ordna mätvärdena. Med OLAP-databaser kan du strukturera data baserat på flera detaljnivåer och använda samma välbekanta kategorier för att analysera informationen.

I följande avsnitt beskrivs varje komponent i detalj:

Kub     En datastruktur som lägger till mätvärdena baserat på nivåerna och hierarkierna för var och en av de dimensioner som du vill analysera. Kuber kombinerar flera dimensioner, t.ex. tid, geografisk belägenhet och produktlinjer, med sammanfattade data, t.ex. försäljnings- eller lagerinformation. Kuber är inte "kuber" i egentlig matematisk mening eftersom de inte nödvändigtvis har lika långa sidor, men ordet används som ett slags metafor för ett mer komplext begrepp.

Mätvärde     En uppsättning värden i en kub som baseras på en kolumn i kubens faktatabell och som normalt sett består av numeriska värden. Mätvärden är de centrala värdena i kuben som bearbetas, läggs till och analyseras. Vanliga exempel är försäljning, vinst, intäkter och kostnader.

Medlem     Ett objekt i en hierarki som representerar en eller flera förekomster av data. En medlem kan vara unik eller inte. 2007 och 2008 representerar exempelvis unika medlemmar på årsnivån i en tidsdimension, medan Januari inte är en unik medlem på månadsnivån eftersom det kan finnas mer än en förekomst av Januari i tidsdimensionen om den innehåller data från mer än ett år.

Beräknad medlem     En medlem i en dimension vars värde beräknas vid körning med hjälp av ett uttryck. Värdet för en beräknad medlem kan hämtas från andra medlemmars värden. Den beräknade medlemmen Vinst kan exempelvis fastställas genom att värdet för medlemmen Kostnader subtraheras från värdet för medlemmen Försäljning.

Dimension     En uppsättning med en eller flera ordnade hierarkier med nivåer i en kub som en användare förstår och använder som grund för dataanalysen. En geografisk dimension kan exempelvis omfatta nivåer för Land, Region och Ort, och en tidsdimension kan inkludera en hierarki med nivåer för år, kvartal, månad och dag. I en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport blir varje hierarki en uppsättning fält som du kan expandera och komprimera för att visa lägre eller högre nivåer.

Hierarki     En logisk trädstruktur som ordnar medlemmarna i en dimension på så sätt att varje medlem har en överordnad medlem och inga eller flera underordnade medlemmar. En underordnad medlem är en medlem på nästa lägre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag, är Januari till exempel en underordnad medlem till Kvartal 1. En överordnad medlem är en medlem på nästa högre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. Värdet för den överordnade medlemmen är vanligtvis en kombination av värdena för alla underordnade medlemmar. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag är Kvartal 1 till exempel den överordnade medlemmen för Januari.

Nivå     Data kan inordnas i lägre och högre detaljnivåer i en hierarki, t.ex. nivåerna År, Kvartal, Månad och Dag i en tidshierarki.

Top of Page

OLAP-funktioner i Excel

Hämta OLAP-data     Du kan ansluta till OLAP-datakällor precis som till andra externa datakällor. Du kan arbeta med databaser som har skapats med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services version 2000 och Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005, Microsoft OLAP server-produkter. Excel fungerar också med OLAP-produkter från tredje part som är kompatibla med OLE-DB för OLAP.

Du kan visa OLAP-data som en pivottabell eller ett pivotdiagram eller i en kalkylbladsfunktion som konverterats från en pivottabellrapport, men inte som en externt dataområde. Du kan spara OLAP-pivottabeller och pivotdiagram i rapportmallar, och du kan skapa Office Data anslutning (ODC) filer (.odc) att ansluta till OLAP-databaser för OLAP-frågor. När du öppnar en ODC-fil visas en tom pivottabell som är klar för dig.

Skapa kubfiler för användning offline     Du kan skapa en offlinekubfil (.cub) med en delmängd av informationen från en OLAP-serverdatabas. Använd offlinekubfiler om du vill arbeta med OLAP-data när du inte är ansluten till nätverket. En kub gör det möjligt att arbeta med större datamängder i en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport än normalt sett, och påskyndar dessutom datahämtningen. Du kan bara skapa kubfiler om du använder en OLAP-provider, t.ex. Microsoft SQL Analysis Services Server version 2005, som stöder den här funktionen.

Serveråtgärder     En serveråtgärd är en valfri men mycket praktisk funktion som administratören av en OLAP-kub kan definiera på en server som använder en kubmedlem eller mätvärden som en parameter i en fråga för att hämta detaljer till kuben eller för att starta ett annat program, t.ex. en webbläsare. Excel stöder följande serveråtgärder: URL, Report (rapport), Rowset (raduppsättning), Drill Through (mer detaljerad information) och Expand to Detail (visa detaljer) men stöder inte Proprietary (tillverkarspecifik), Statement (uttryck) och Dataset (datamängd). Mer information finns i avsnittet Utföra en OLAP-serveråtgärd i en pivottabellrapport .

KPI:er     En KPI är ett särskilt beräknat mätvärde som definieras på servern och som gör det möjligt att övervaka prestationsindikatorer, t.ex. status (är värdet bättre eller sämre än förväntat?) och trender (hur varierar värdet över tiden?). När dessa visas kan servern skicka relaterade ikoner som påminner om ikonerna i den nya Excel-ikonuppsättningen för att ange att värdet ligger över eller under fastställda statusnivåer (t.ex. en ikon i form av ett stoppljus) eller för att ange om värdet har en uppåt- eller nedåtgående trend (t.ex. en pil som pekar uppåt eller nedåt).

Formatering av Server     Kubadministratörer kan skapa åtgärder och beräknade medlemmar med färg formatering, teckensnitt, formatering och regler för villkorsstyrd formatering, som får betecknas som regel företagets standard. En server-format för vinst kan vara ett talformat för valuta, en cellfärg grönt om värdet är större än eller lika med 30 000 och röd om värdet är mindre än 30 000 och teckensnittsstil fet om värdet är mindre än 30 000 och regelbundet om större än eller lika med 30 000. Mer information finns i utforma layouten och formatet i en pivottabellrapport.

Visningsspråk i Office     En kubadministratör kan definiera översättningar för data och fel på servern för användare som behöver visa pivottabellinformation på ett annat språk. Den här funktionen definieras som en filanslutningsegenskap och användarens nationella inställningar måste överensstämma med visningsspråket.

Top of Page

Programvarukomponenter som du behöver för att komma åt OLAP-datakällor

En OLAP-provider     Om du vill konfigurera OLAP-datakällor för Excel behöver du en av följande OLAP-providers:

  • Microsoft OLAP-provider     Excel inkluderar den datakällans drivrutin och klientprogramvara som behövs för att komma åt databaser som skapats med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services version 2000 (8.0) och Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005 (9.0).

  • Andra OLAP-providers       Om du använder andra OLAP-produkter måste du installera ytterligare drivrutiner och klientprogram. Om du ska kunna använda funktionerna i Excel när du arbetar med OLAP-data, måste den fristående produkten uppfylla OLE-DB for OLAP-standarden och vara Microsoft Office-kompatibel. Mer information om hur du installerar och använder en fristående OLAP-provider får du om du kontaktar systemadministratören eller leverantören för OLAP-produkten.

Serverdatabaser och kubfiler     OLAP-klientprogramvaran i Microsoft Excel har stöd för anslutning till två typer av OLAP-databaser. Om det finns en databas på en OLAP-server i ditt nätverk kan du hämta källdata från den direkt. Om du har en offlinekubfil som innehåller OLAP-data, eller om du har en kubdefinition, kan du ansluta till den filen och hämta källdata från den.

Datakällor     En datakälla ger åtkomst till alla data i OLAP-databasen eller offlinekubfilen. När du har skapat en OLAP-datakälla kan du basera rapporter på den och skicka tillbaka OLAP-data till Excel i form av en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport eller en kalkylbladsfunktion som konverterats från en pivottabellrapport.

Microsoft Query     Du kan använda Microsoft Query för att hämta data från en extern databas, t.ex. Microsoft SQL eller Microsoft Access. Du behöver inte använda Microsoft Query för att hämta data från en OLAP-pivottabell som är kopplad till en kubfil. Mer information finns i avsnittet Använda Microsoft Query för att hämta externa data.

Top of Page

Funktionsskillnader mellan OLAP-källdata och andra källdata

Om du arbetar med pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter med både OLAPkälldata och andra typer av källdata kommer du att märka att det finns vissa funktionsskillnader.

Hämta data     En OLAP-server returnerar nya data Excel varje gång du ändrar rapportens layout. Med andra typer av externa källdata du frågar efter alla källdata samtidigt, eller du kan ange alternativ för att fråga endast när du visar olika rapport filtrera fältet objekt. Du har också flera andra alternativ för hur du uppdaterar rapporten.

I rapporter som baseras på OLAP-källdata är inställningarna för rapportfilterfälten, bakgrundsfrågor och inställningen för minnesoptimering inte tillgängliga.

Obs!: Minnesoptimeringsinställningen är inte heller tillgänglig för OLEDB-datakällor eller för pivottabellrapporter som baseras på ett cellområde.

Fälttyper    OLAP-källdata kan fält dimension kan endast användas som rad (serie), kolumn (kategori) eller sidfält. Mått-fält kan endast användas som värdefält. För andra typer av källdata kan du använda alla fält i någon del av en rapport.

Tillgång till detaljerad information     I samband med OLAP-källdata avgör servern vilka detaljnivåer som är tillgängliga och beräknar sammanfattningsvärden. De detaljposter som utgör sammanfattningsvärdena kanske inte är tillgängliga. Servern kan emellertid tillhandahålla egenskapsfält som du kan visa. Andra typer av data innehåller inte egenskapsfält, men du kan visa underliggande detaljer för datafältvärden och för element, och du kan visa element utan data.

OLAP-rapportfilterfält kanske inte har något element av typen Alla, och kommandot Visa rapportfiltersidor är inte tillgängligt.

Ursprunglig sorteringsordning       Vid OLAP-källdata visas elementen först i den ordning som de returnerades av OLAP-servern. Du kan sedan sortera elementen eller ordna om dem manuellt. Vid andra typer av källdata visas elementen först i en ny rapport sorterade i stigande ordning efter elementnamn.

Beräkningar     OLAP-servrar tillhandahåller sammanfattade värden direkt för en rapport, så du inte kan ändra summeringsfunktionen för värdefält. För andra typer av källdata kan du ändra summeringsfunktionen för ett värdefält och använda flera sammanfattningsfunktioner för samma som värdefältet. Du kan inte skapa beräknade fält och beräknade element i rapporter med OLAP-källdata.

Delsummor     I rapporter med OLAP-källdata kan du inte ändra summeringsfunktionen för delsummor. I samband med andra typer av källdata kan du ändra delsummeringsfunktionerna och visa eller dölja delsummor för alla rad- och kolumnfält.

I samband med OLAP-källdata kan du inkludera eller utesluta dolda element när du beräknar delsummor eller totalsummor. För andra typer av källdata kan du inkludera dolda element i rapportfilterfält i delsummor, men dolda element i andra fält utesluts som standard.

Top of Page

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!