Ändra hur axlarna visas i ett diagram

För de flesta diagramtyper kan du visa eller dölja diagramaxlar. Om du vill göra diagrammet enklare att förstå kan du också ändra utseende på det.

Viktigt    Den här artikeln beskriver inte hur du ändrar storlek på diagramaxlar. Mer information om hur du ändrar skalan finns i:

Vad vill du göra?

Läs mer om axlar

Visa eller dölja axlar

Justera axelns skalstreck och etiketter

Ändra antalet kategorier mellan etiketter eller skalstreck

Ändra justering och orientering av etiketter

Ändra texten i kategorietiketterna

Ändra format på text och tal i etiketter

Läs mer om axlar

Diagram har vanligtvis två axlar som används för att mäta och kategorisera data: en lodrät axel (kallas även värdeaxel eller y-axel) och en vågrät axel (kallas även kategoriaxel eller x-axel). Diagram med 3D-kolumner, 3D-koner eller 3D-pyramider har en tredje axel, djupaxeln (kallas även serieaxel eller z-axel), så att data kan representeras i diagrammets djup. Polärdiagram har ingen vågrät (kategori)axel och cirkel- och ringdiagram har inga axlar.

Diagram som visar en vågrät axel, lodrät axel och djupaxel

Bildtext 1 Lodrät (värde)axel

Bildtext 2 Vågrät (kategori)axel

Bildtext 3 Djup(serie)axel

Alla diagramtyper visar inte axlar på samma sätt. Punkt- (xy) och bubbeldiagram visar till exempel numeriska värden på både den vågräta och den lodräta axeln. Ett exempel kan vara hur nederbörd (mm) jämförs med lufttrycket. Båda dessa objekt har numeriska värden och datapunkterna ritas på x- och y-axeln i förhållande till sina numeriska värden. Det finns ett antal alternativ för värdeaxlar, bland annat kan skalan ställas in som logaritmisk.

Andra diagramtyper, till exempel stapel-, linje- och ytdiagram, visar numeriska värden på den lodräta (värde)axeln och visar grupperingar (eller kategorier) på den vågräta axeln. Ett exempel kan vara hur nederbörd (mm) jämförs mellan geografiska regioner. I det här exemplet är geografiska regioner kategorier som representeras på den vågräta (kategori)axeln. Geografiska regioner kommer att vara jämnt fördelade eftersom de är text i stället för värden som kan mätas. Tänk på den här skillnaden när du väljer en diagramtyp eftersom alternativen är olika för värde- och kategoriaxlar. Djup(serie)axeln är en annan form av kategoriaxel.

När du skapar ett diagram visas skalstreck och etiketter som standard på axlarna. Du kan anpassa hur de visas med hjälp av huvud- och delskalstreck samt etiketter. Om du vill få bort oredan i ett diagram kan du visa färre axeletiketter eller skalstreck på den vågräta (kategori)axeln genom att ange intervall för kategorierna eller genom att ange antalet kategorier som du vill visa mellan skalstreck.

Du kan också ändra etiketternas justering och orientering samt ändra eller formatera text och tal som visas, t.ex. visa ett tal som en procentsats.

Överst på sidan

Visa eller dölja axlar

 1. Klicka någonstans i diagrammet du vill visa eller dölja axlar i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axlar i gruppen Axlar på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområde

 3. Klicka på den typ av axel som du vill visa eller dölja och klicka sedan på de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Justera axelns skalstreck och etiketter

 1. På ett diagram klickar du på den axel som har skalstrecken och etiketterna som du vill justera eller så gör följande om du vill välja axeln i en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill markera.

   Bild av menyfliksområde

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Under Alternativ för axel gör du något av följande:

  1. Om du vill ändra hur huvudskalstrecken visas markerar du önskad skalstrecksposition i rutan Huvudskalstreck.

  2. Om du vill ändra hur delmarkeringar visas klickar du på önskad skalstrecksposition i den nedrullningsbara listrutan Delskalstreck.

  3. Om du vill ändra etiketternas position klickar du på det alternativ som du vill använda i rutan Axeletiketter.

   Tips    Om du vill dölja skalstrecken eller etiketterna klickar du på Ingen i rutan Axeletiketter.

Överst på sidan

Ändra antalet kategorier mellan etiketter eller skalstreck

 1. På ett diagram klickar du på den vågräta (kategori)axel som du vill ändra eller så gör du följande om du vill välja axeln i en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill markera.

   Bild av menyfliksområde

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Under Alternativ för axel gör du något eller båda av följande:

  1. Om du vill ändra intervallet mellan axeletiketter klickar du på Ange intervallenhet under Intervall mellan etiketter och skriver det nummer som du vill använda i textrutan.

   Tips    Skriv 1 om du vill visa en etikett för varje kategori, 2 om du vill visa en etikett för varannan kategori och 3 om du vill visa en etikett för var tredje kategori och så vidare.

  2. Om du vill ändra axeletiketters placering skriver du det nummer du vill använda i rutan Avstånd mellan etiketten och axeln.

   Tips    Skriv in ett mindre antal om du vill placera etiketterna närmare axeln. Skriv in ett större antal om du vill ha större avstånd mellan etiketten och axeln.

Överst på sidan

Ändra justering och orientering av etiketter

Du kan ändra justeringen av axeletiketter på både vågräta (kategori) och lodräta (värde) axlar. När du har TE000126968 i diagrammet kan du ändra justeringen av alla etikettnivåer. Du kan också ändra avståndet mellan etikettnivåer på den vågräta (kategori) axeln.

 1. På ett diagram klickar du på den axel som har etiketterna som du vill justera på ett annat sätt, eller gör följande om du vill välja axeln i en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill markera.

   Bild av menyfliksområde

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Klicka på Justering i dialogrutan Formatera axel.

 4. Under Textlayout gör du något av följande:

  1. I rutan Lodrät justering klickar du på önskad position för vertikal justering.

  2. I rutan Textorientering klickar du på den textorientering du vill använda.

  3. I rutan Anpassad vinkel väljer du önskad rotation.

Tips!    Du kan också ändra den vågräta justeringen av axeletiketter genom att högerklicka på axeln och sedan klicka på Vänsterjustera Bild av knapp, Centrera Bild av knapp eller Högerjustera Bild av knapp i Formateringsverktygsfältet.

Överst på sidan

Ändra texten i kategorietiketterna

Du kan ändra texten i kategorietiketterna på kalkylbladet, eller så kan du ändra dem direkt i diagrammet.

Ändra texten i en kategorietikett på kalkylbladet

 1. I kalkylbladet klickar du på cellen som innehåller namnet på den etikett som du vill ändra.

 2. Skriv det nya namnet och tryck på RETUR.

Obs!    Ändringar som du gör i kalkylbladet uppdateras automatiskt i diagrammet.

Ändra texten i en kategorietikett i diagrammet

 1. I diagrammet klickar du på den vågräta axeln, eller gör följande om du vill välja axeln i en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den vågräta (kategori) axeln.

   Bild av menyfliksområde

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Redigera i dialogrutan Välj datakälla under Vågräta (kategorier) axeletiketter.

 4. I rutan Axeletikettområde gör du något av följande:

  1. Ange det kalkylbladsområde som du vill använda som kategoriaxeletiketter.

   Tips!    Du kan också klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera och sedan välja det område du vill använda i kalkylbladet. När du är klar klickar du på knappen Expandera dialogrutan.

  2. Skriv de etiketter du vill använda, avgränsade med kommatecken, till exempel Division A, Division B, Division C.

   Obs!    Om du skriver etikettens text i rutan Axeletikettområde, kommer kategoriaxelns etikettext inte längre vara kopplad till en cell i ett kalkylblad.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra format på text och tal i etiketter

Du kan ändra format på text i kategoriaxeletiketter eller tal på värdeaxeln.

Formatera text

 1. I ett diagram högerklickar du på den axel som visar etiketterna du vill formatera.

 2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

Tips!    Du kan också markera den axel som visar etiketterna och sedan använda formateringsknapparna på fliken Start i gruppen Teckensnitt.

Formatera tal

 1. I ett diagram klickar du på den axel som visar talen du vill formatera, eller gör följande om du vill välja axeln i en lista med diagramelement:

  • Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  • Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den axel som du vill markera.

   Bild av menyfliksområde

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Klicka på Tal, klicka i rutan Kategori och välj det talformat du vill använda.

  Tips    Om talformatet du väljer använder decimaler kan du ange dem i rutan Decimaler.

 4. Om du vill att talen ska vara länkade till kalkylbladets celler markerar du kryssrutan Länkad till källa.

Obs!    Innan du formaterar tal som procent måste du kontrollera att talen i diagrammet har beräknats som procent i källdata och att de visas i decimalform. Procentvärden beräknas i kalkylbladet med hjälp av ekvationen belopp/totalsumma = procent. Om du till exempel beräknar 10 / 100 = 0,1 och sedan formaterar 0,1 som procenttal visas talet korrekt som 10 %.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2010, Excel Starter, Excel 2010, PowerPoint 2010, Excel 2013, Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk