Översikt över projektvyer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vyer visas i ett visst format, en delmängd av informationen som du anger i Microsoft Project. Den del av informationen lagras i Project och visas i valfri vy som kan ringa för den. Den aktivitets varaktighet som du anger i schema delen av vyn Gantt-schema visas också i vyn aktivitets lista.

Innehåll

Förstå typer, format och komponenter i projektvyer

Vilken vy ska jag använda?

Hur behandlas informationen i en vy?

Vad kan formateras i en vy?

Förstå typer, format och komponenter i projektvyer

I Project finns olika typer av vyer som visar projekt information med hjälp av olika format och komponenter, till exempel tabeller, filter, grupper och information. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa egenskaper.

Ramtyper

I Project används tre typer av vyer: aktivitetsvyer, resursvyer och tilldelningsvyer.

Format

I projektvyer används flera olika visnings format. Visa format är bland annat Gantt-schema, nätverks diagram, kalkyl blad, användning och formulär.

Gantt-diagramvyer, vyer för nätverks diagram och diagramvyn visar information grafiskt.

Exempel på avsändarens namn kommer före den infogade kommentaren

Knappbild Gantt-diagramvyer består av en tabell och ett stapeldiagram.

Knappbild Vyer i nätverks diagram består helt av ett diagram.

Gantt-diagramvyer visar en lista över dina aktiviteter längst till vänster i vyn, med en grafisk representation av de aktiviteter som sträcker sig över en tids skala på den högra sidan av vyn. Det här formatet kan vara bra när du planerar ett schema och för att granska ditt schema allteftersom projektet fortskrider.

I vyer i nätverks diagram visas aktiviteterna i ett flödes schema. Det här formatet kan vara till hjälp när du finjusterar schemat.

I diagramvyn visas en illustration av projektets schema och förlopp.

Listvyer visar information i rader och kolumner, ungefär som i ett kalkyl blad. Rader innehåller information om aktiviteter eller resurser. Kolumner i Project kallas vanligt vis för fält och du kan ange specifik information om aktiviteter eller resurser.

Blad-vy

Knappbild En listvy liknar ett kalkyl blad eller en tabell med information.

I användningsvyer listas aktivitets-eller resurs data i rader och kolumner på vänster sida av vyn och Visa tidsfördelade data på rader och kolumner på höger sida av vyn.

Formulärvyn innehåller detaljerad information om en aktivitet eller resurs i ett strukturerat format.

Formulärvy

Knappbild Med en formulärvy är det enkelt att ange information om specifika aktiviteter och resurser.

Serverkomponenter

Varje vy består av enskilda komponenter, till exempel tabeller, filter, grupper och detaljer. Om du vill fokusera på en viss aktivitet, resurs eller tilldelning i en vy kan du Visa en annan tabell och ändra ett filter eller en grupp. I vissa vyer kan du också ändra vilken typ av data som visas.

  • En tabell är en uppsättning fält som visas i list delen av en vy som kolumner och rader. Standard tabellen visas som en vy.

  • Ett filter är en uppsättning villkor för att visa specifika aktiviteter, resurser eller tilldelningar. Standard filtret som används i en vy är antingen hög aktivitet (för aktivitetsvyer) eller alla resurser (för resursvyer).

  • En grupp visar en specifik kategori med projekt information. Genom gruppering kan du kategorisera och Visa upplyfta uppgifter, resurser eller tilldelningar på flera olika sätt. Ingen grupp används som standard.

  • Informationen består av nära relaterade fält som visas i kolumnerna, som i en formulärvy eller i tabeller som visar information över tiden, som i en användningsvy.

Om du ändrar tabeller, filter, grupper eller Visa information sparas eller tas inte information som lagras i Project.

Överst på sidan

Vilken vy ska jag använda?

När du använder vyer i Project bestämmer du vilken information du vill se (aktivitets-, resurs-eller tilldelnings data) och bestämmer sedan vilket format du vill använda. Det hjälper dig att identifiera vilken vy som passar dig bäst. Om du till exempel vill ange resurs data för projektet i ett kalkyl blad väljer du vyn resurs lista eller vyn Resursanvändning. Om du vill visa aktivitets information med ett liggande diagram längs en tids linje väljer du vyn Gantt-schema.

Om en enskild vy inte ger dig tillräckligt detaljerad information kan det vara bra att hitta en kombination. I kombinations lägen visas två vyer samtidigt. När du väljer en aktivitet eller resurs i det övre fönstret i en kombinationsvy innehåller vyn i den nedre rutan detaljerad information om den markerade aktiviteten eller resursen. Om du till exempel visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn Resursanvändning i det nedre fönstret visas de resurser som har tilldelats aktiviteterna i den översta fönster rutan, tillsammans med information om resurserna. Den resursinformation som visas gäller för alla tilldelade aktiviteter för varje resurs, inte bara till de aktiviteter som marker ATS i det övre fönstret. Mer information finns i dela en vy .

Använd följande avsnitt om du vill lära dig mer om vilka vyer som används för aktivitets-, resurs-och tilldelnings data.

Jag vill visa och ange aktivitets data

Jag vill visa och ange resurs data

Jag vill visa och ange uppgifter

Jag vill visa och ange aktivitets data

Uppgifts data finns tillgängliga för visning i flera olika format, till exempel Gantt-schema, nätverks diagram, diagram, blad, användning och format.

I följande tabell beskrivs vyer som visar uppgifter i Gantt-schemat.

Vy

Beskrivning

Upplyfta staplar

Visa sammanfattnings aktiviteter med etiketter för alla under aktiviteter. Använd vyn uppLyft med makrot Rollup_Formatting för att se alla uppgifter som är kortfattade märkta med sammanfattnings-och Gantt-staplar.

Detalj-Gantt

Visa uppgifter och tillhör ande information i ett blad och se slack och förseningar för aktiviteter över tid i ett stapeldiagram på en tids skala. Använd vyn Detalj-Gantt för att kontrol lera hur mycket en aktivitet kan försenas utan att påverka andra aktiviteter.

Gantt-schema

Visa uppgifter och tillhör ande information i ett blad och se uppgifter och varaktighet över tid i ett stapeldiagram på en tids skala. Använd vyn Gantt-schema om du vill ange och schemalägga en lista med aktiviteter. Det här är den vy som visas som standard när du startar Project.

Utjämna Gantt

Visa aktiviteter, aktivitets fördröjningar och slack i ett kalkyl blad och före och efter-effekterna av funktionen för projekt utjämning. Använd vyn Utjämnings-Gantt för att kontrol lera mängden aktivitets fördröjning som orsakas av utjämning.

Upplyfta mil stolpe datum

Visa sammanfattnings aktiviteter med etiketter för alla under aktiviteter. Använd den uppLyfta mil stolpens vy med makrot Rollup_Formatting för att se alla uppgifter som är kortfattade märkta med mil stolparnas märken och datum på sammanfattnings staplar.

Upplyfta mil stolpar

Visa sammanfattnings aktiviteter med etiketter för alla under aktiviteter. Använd uppLyft vy för mil stolpe med makrot Rollup_Formatting för att se alla uppgifter som är kortfattade med mil stolpe markeringar på sammanfattnings-Gantt-staplarna.

Gantt-schema med flera original planer

Visa olika färgade Gantt-staplar för de första tre original planerna (original plan, original plan och original plan) för sammanfattnings aktiviteter och under aktiviteter i diagram delen av vyn. Använd Gantt-vyn i flera original planer för att granska och jämföra de första tre original planerna som du har sparat för projektet.

Uppföljnings-Gantt

Visa uppgifter och aktivitets information i ett blad och ett diagram som visar en original plan och en schemalagd Gantt-staplar för varje aktivitet. Använd vyn Uppföljnings-Gantt för att jämföra schemat med det faktiska schemat.

Förutom Gantt-diagramvyer erbjuder Project flera andra vyer för att ange och utvärdera uppgifter om aktiviteter. I följande tabell beskrivs några av de här vyerna.

Format

Vy

Beskrivning

Nätverksdiagram

BeSkrivande nätverks diagram

Visa alla aktiviteter och aktivitets samband. Använd den beSkrivande vyn nätverks diagram för att skapa och finjustera schemat i ett flödes schema. Den här vyn liknar vyn vanliga nätverks diagram, men noderna är större och ger mer detaljerad information.

Nätverksdiagram

Nätverksdiagram

Ange, redigera och granska alla aktiviteter och aktivitets samband. Använd vyn nätverks diagram för att skapa och finjustera schemat i ett flödes schema.

Nätverksdiagram

Relations diagram

Visa föregående och efterföljande aktiviteter för en markerad aktivitet. I ett stort projekt eller projekt med mer komplexa aktivitets länkar kan du använda den här aktivitetsvyn för att fokusera på aktivitets sambanden för en viss aktivitet.

Diagram

Kalender

Visa aktiviteter och varaktigheter för en viss vecka eller ett vecko intervall i ett månads kalender format.

Ark

Aktivitets lista

Ange, redigera och granska aktivitets information i ett kalkyl blads format.

Format

Formuläret uppgifts information

Ange, redigera och granska detaljerad spårning och schemaläggnings information om en markerad aktivitet, en aktivitet i taget. Rutnäts området kan visa information om tilldelade resurser, föregående och efterföljande aktiviteter.

Format

Uppgifts formulär

Ange, redigera och granska information om en markerad aktivitet, en aktivitet i taget. Rutnäts området kan visa information om aktivitetens tilldelade resurser, föregående och efterföljande aktiviteter.

Format

Formuläret uppgifts namn

Ange, redigera och granska den valda aktivitetens tilldelade resurser, föregående och efterföljande aktiviteter. Vyn namn formulär för aktivitet är en förenklad version av vyn aktivitets formulär.

Överst på sidan

Jag vill visa och ange resurs data

I Project finns det flera vyer för resurs data, i diagram-, blad-och formulär format. I följande tabell beskrivs några av de här vyerna.

Format

Vy

Beskrivning

Diagram

Resurs diagram

Visa resursfördelning, kostnad och arbete över tiden för en enda resurs eller grupp av resurser åt gången. Informationen visas i ett stapeldiagram. När det används i kombination med andra vyer kan vyn resurs diagram vara ett mycket bra sätt att hitta överbeläggning för resurser.

Ark

Resurs lista

Ange, redigera och granska resursinformation i ett kalkyl blads format.

Format

Resurs formulär

Ange, redigera och granska all resurs-, aktivitets-och schema information om en vald resurs, en resurs i taget. Rutnäts området kan visa information om resursens schema, kostnad eller arbete för tilldelade aktiviteter. Det är mest användbart när det används som en del av en kombinationsvy.

Format

Formuläret resurs namn

Ange, redigera och granska den valda resursens schema information om en vald resurs, en resurs åt gången. Rutnäts området kan visa information om resursens schema, kostnad eller arbete för tilldelade aktiviteter. Vyn resurs namn formulär är en förenklad version av vyn resurs formulär.

Överst på sidan

Jag vill visa och ange uppgifter

Tilldelnings data anges i vyer som använder användnings formatet. I följande tabell beskrivs de här vyerna.

Vy

Beskrivning

Aktivitets användning

Granska, ange och redigera uppgifter efter uppgift. I list delen av vyn aktivitets användning visas varje uppgift med tilldelade resurser indragna under den. I tid rapport delen av vyn visas information om arbete eller kostnader för aktiviteten och tilldelningen står i enlighet med tids skalan, till exempel per dag eller vecka.

Resursanvändning

Granska, ange och redigera uppgifter efter resurs. I list delen av vyn Resursanvändning visas varje resurs med alla tillhör ande aktivitets tilldelningar indragna nedanför. I tid rapport delen av vyn visas information som arbete eller kostnader för resursen och tilldelningen visas i enlighet med tids skalan, till exempel per vecka eller månad.

Överst på sidan

Hur behandlas informationen i en vy?

Vyer visar information som beräknas och läggs till i beräknade fält. I Project visas till exempel automatiskt start datum i fältet start för varje aktivitet. Dessutom uppdaterar Project informationen som beräknas när du ändrar relaterad projekt information. I vissa fall kan du redigera beräknad information.

Du kan spåra effekten av ändringar i projekt data med hjälp av ändrings markeringar. När ändrings markering är aktiverat skuggas de celler som innehåller data som påverkas av ändringen efter att de ändrats till dina projekt data. Om ändringarna inte är önskvärt för projektet kan du enkelt ångra dem och återställa tidigare data.

Du kan också skugga bakgrunden i specifika celler manuellt eller konfigurera Project så att de automatiskt skuggar bakgrunder för celler som uppfyller vissa villkor.

Överst på sidan

Läs mer

Välj rätt vy av projektschemat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×