Översikt över formulär, formulärkontroller och ActiveX-kontroller i ett kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Viktigt!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Office på en dator med Windows RT. Vill du se vilken version av Office du använder?

Exempel på kalkylbladsformulär Med hjälp av formulär och de många kontroller och objekt som du kan lägga till dem kan du förenkla datainmatning i ditt kalkylblad och förbättra utseende på dina kalkylblad. Du kan också göra det själv med låga eller inga krav för Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

En kalkylbladsformuläret är inte samma sak som en Excel-mall. En mall är en förformaterad fil som kommer du igång med att skapa en arbetsbok som ser ut som förväntat. Ett formulär innehåller kontroller, till exempel rutorna eller nedrullningsbara listor som kan göra det lättare för personer som använder kalkylbladet att skriva eller redigera data. Om du vill ta reda på mer om hur du kan hämta mallar finns i Excel-mallar.

Vad är ett formulär?

Ett formulär, utskrivet eller online, är ett dokument som är utformat med en standardstruktur och ett format som gör det lättare att beskriva, organisera och redigera information.

 • Utskrivna formulär innehåller instruktioner, formatering och tomma utrymmen för att skriva in data. Du kan skapa utskrivna formulär med hjälp av Excel och Excel-mallar.

 • Onlineformulär innehåller samma funktioner som utskrivna formulär. Dessutom innehåller onlineformulär kontroller. Kontroller är objekt som visar data eller gör det lättare för användare att ange eller redigera data, utföra en åtgärd eller göra ett val. Generellt sett gör kontrollerna att det är lättare att använda formuläret. Exempel på vanliga kontroller är bland annat listrutor, alternativknappar och kommandoknappar. Kontroller kan även köra kopplade makron och svara på händelser, till exempel musklickningar, genom att köra VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Du kan använda Excel på flera sätt för att skapa utskrivna formulär och onlineformulär.

Typer av Excel-formulär

Det finns flera olika typer av formulär som du kan skapa i Excel: dataformulär, kalkylblad som innehåller formulär- och ActiveX-kontroller, samt VBA UserForms. Du kan använda varje typ av formulär ensamt eller kombinera formulären på olika sätt och skapa en lösning som passar dig.

Dataformulär

Med ett dataformulär kan du enkelt ange eller visa en hel rad med information i ett område eller i en tabell utan att rulla vågrätt. Det kan vara lättare att ange data om du använder ett dataformulär i stället för att flytta från kolumn till kolumn när du har fler datakolumner än vad som kan visas på skärmen. Använd ett dataformulär när det räcker med ett enkelt formulär med textrutor där kolumnrubrikerna visas som etiketter och du inte behöver avancerade eller egna formulärfunktioner, till exempel en listruta eller en rotationsknapp.

Exempel på ett typiskt dataformulär Excel kan automatiskt generera ett inbyggt dataformulär för område eller tabell. I dataformuläret visas alla kolumnrubriker som etiketter i en enda dialogruta. Varje etikett har en angränsande tom textruta där du kan ange data för varje kolumn, upp till maximalt 32 kolumner. Du kan ange nya rader i ett dataformulär, hitta rader genom att bläddra eller (baserat på cellinnehåll) uppdatera rader och ta bort rader. Om en cell innehåller en formel, formelns resultat visas i dataformuläret, men du kan inte ändra formeln genom att använda dataformuläret.

Kalkylblad med formulär- och ActiveX-kontroller

Ett kalkylblad är en typ av formulär som du kan använda om du vill ange och visa data i rutnätet, och det finns flera kontrollliknande funktioner som redan är inbyggda i Excel-kalkylblad, till exempel kommentarer och datavalidering. Celler påminner om textrutor och du kan ange information och formatera dem på många olika sätt. Celler används ofta som etiketter och genom att justera cellens höjd och bredd och koppla samman celler kan du få ett kalkylblad att fungera som ett enkelt dataformulär. Med andra kontrolliknande funktioner, till exempel cellkommentarer, hyperlänkar, bakgrundsbilder, datavalidering, villkorsstyrd formatering, inbäddade diagram och AutoFilter kan kalkylblad fungera som ett avancerat formulär.

Om du vill ha ökad flexibilitet kan du lägga till kontroller och andra ritobjekt i arbetsyta för ett kalkylblad och kombinera och koordinera dem med kalkylbladsceller. Du kan till exempel använda en listrutekontroll om du vill göra det enklare för användaren att välja i en lista med objekt. Eller så kan du använda en rotationsknappkontroll om du vill göra det lättare för användaren att ange en siffra.

Eftersom kontroller och objekt lagras i arbetsytan kan du visa eller se kontroller och objekt bredvid tillhörande text som är oberoende av rad- och kolumngränser utan att ändra layouten för ett rutnät eller en tabell med data i kalkylbladet. Oftast kan även många av dessa kontroller länkas till celler i kalkylbladet och behöver inte VBA-kod för att fungera. Du kan ange egenskaper som bestämmer om en kontroll ska flyta fritt eller flytta sig och ändra storlek tillsammans med en cell. Du kanske till exempel har en kryssruta som du vill flytta tillsammans med dess underliggande cell när området sorteras. Om du däremot har en listruta som du vill behålla på en specifik plats permanent vill du antagligen inte att den ska röra sig tillsammans med sin underliggande cell.

I Excel finns två typer av kontroller: kontroller i formulär och ActiveX-kontroller. Utöver dessa uppsättningar med kontroller kan du också lägga till objekt från ritverktyg, till exempel en AutoShapes, WordArt, SmartArt-grafik eller textrutor.

I följande avsnitt beskrivs dessa kontroller och ritobjekt och du får även mer detaljerad information om hur du kan arbeta med kontrollerna och objekten.

Formulärkontroller

Formulärkontroller är de ursprungliga kontrollerna som är kompatibla med tidigare versioner av Excel, med början med Excel version 5.0. Formulärkontroller är också utformade för användning i XML-makrokalkylblad.

Du använder formulärkontroller när du vill kan du enkelt referera till och interagera med data i en cell utan att använda VBA-kod och när du vill lägga till kontroller i diagramblad. När du lägger till en listruta i ett kalkylblad och länka den till en cell kan returnera du ett numeriskt värde för den aktuella positionen för det markerade objektet i kontrollen. Du kan sedan använda det numeriska värdet tillsammans med funktionen INDEX för att välja olika objekt i listan.

Du kan även köra makron med hjälp av formulärkontroller. Du kan bifoga ett befintligt makro i en kontroll eller skriva eller spela in ett nytt makro. När en användare av formuläret klickar på kontrollen körs makrot av kontrollen.

Dessa kontroller kan emellertid inte läggas till i UserForms, användas för att kontrollera händelser eller ändras för att köra webbskript på webbsidor.

Sammanfattning av formulärkontroller

Knappnamn

Exempel

Beskrivning

Bild av knapp

Etikett

Exempel på en formuläretikettkontroll

Identifierar syftet med en cell eller en textruta, eller visar beskrivande text (till exempel rubriker, beskrivningar, bilder) eller kortfattade instruktioner.

Bild av knapp

Gruppruta

Exempel på en grupprutekontroll i verktygsfältet Formulär

Grupprelaterade kontroller i en visuell enhet i en rektangel med valfri etikett. Oftast grupperas alternativknappar, kryssrutor eller nära relaterat innehåll.

Bild av knapp

Knapp

Exempel på en knapp i verktygsfältet Formulär

Kör ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. En knapp kallas även för en tryckknapp.

Bild av knapp

Kryssruta

Exempel på en kryssruta i verktygsfältet Formulär

Aktiverar eller inaktiverar ett värde som visar ett motsatt eller tvetydigt val. Du kan markera mer än en kryssruta i ett kalkylblad eller i en gruppruta. En kryssruta kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Alternativknapp

Exempel på en alternativknapp i verktygsfältet Formulär

Tillåter ett val inom en begränsad uppsättning med ömsesidigt uteslutande alternativ; en alternativknapp finns vanligtvis i en gruppruta eller i en ram. En alternativknapp kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Listruta

Exempel på en listruta i verktygsfältet Formulär

Visar en lista med ett eller flera textobjekt som användaren kan välja mellan. Använd en listruta om du vill visa ett stort antal val som varierar i antal eller innehåll. Det finns tre typer av listrutor:

 • En listruta med endast ett val möjliggör bara ett val. I det här fallet påminner en listruta om en grupp alternativknappar, förutom att det med en listruta går att hantera ett stort antal objekt mer effektivt.

 • En flervalslistruta möjliggör antingen ett val eller angränsande (närliggande) val.

 • En listruta med utökade val möjliggör ett val, angränsande val och icke angränsande (eller åtskilda) val.

Bild av knapp

Kombinationsruta

Exempel på en kombinationsrutekontroll i verktygsfältet Formulär

Kombinerar ett textruta med en listruta för att skapa en listruta. En kombinationsruta är mer komprimerad än en listruta, men användaren måste klicka på nedpilen för att listan med objekt ska visas. Använd en kombinationsruta om du vill att användaren antingen ska kunna skriva in en post eller välja endast ett objekt i listan. Kontrollen visar det aktuella värdet i textrutan, oavsett hur värdet anges.

Bild av knapp

Rullningslist

Exempel på en rullningslist i verktygsfältet Formulär

Bläddrar igenom ett intervall med värden när du klickar på rullningspilarna eller drar i rullningsrutan. Dessutom kan du förflytta dig på en sida (ett förinställt intervall) med värden genom att klicka i området mellan rullningsrutan och någon av rullningspilarna. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde direkt i en tillhörande cell eller textruta.

Bild av knapp

Rotationsknapp

Exempel på en rullknapp i verktygsfältet Formulär

Ökar eller minskar ett värde, till exempel en stigande siffra, en tid eller ett datum. Om du vill öka värdet klickar du på uppilen och om du vill minska värdet klickar du på nedpilen. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde direkt i en tillhörande cell eller textruta.

Obs!: Följande kontroller är inte tillgängliga i Office Excel 2007 arbetsböcker. Dessa kontroller kan användas i Excel version 5.0-dialogblad endast.

Knappnamn

Bild av knapp Textfält

Bild av knapp Kombinationsruta

Bild av knapp Nedrullningsbar kombinationsruta

Bild av knapp Kör dialog

ActiveX-kontroller

ActiveX-kontroller kan användas i kalkylbladsformulär med eller utan användning av VBA-kod och i VBA UserForms. Generellt sett kan du använda ActiveX-kontroller när du behöver mer flexibla krav på utformning än de som finns i formulärkontrollerna. ActiveX-kontroller har omfattande egenskaper som du kan använda för att anpassa deras utseende, beteende, teckensnitt och andra egenskaper.

Du kan även kontrollera olika händelser som inträffar vid interaktion med en ActiveX-kontroll. Du kan till exempel utföra olika åtgärder beroende på vilket alternativ en användare väljer i en listruta, eller så kan du skicka en fråga till en databas om att fylla på en kombinationsruta med objekt när en användare klickar på en knapp. Du kan även skriva makron som svarar på händelser som är associerade med ActiveX-kontroller. När en användare av formuläret interagerar med kontrollen körs VBA-koden för att bearbeta alla händelser som inträffar för den kontrollen.

Din dator innehåller även många ActiveX-kontroller som installerades av Excel och andra program, till exempel Calendar Control 12.0 och Windows Media Player.

Viktigt!: Det går inte att använda alla ActiveX-kontroller direkt i kalkylblad; vissa kan endast användas i VBA UserForms (Visual Basic for Applications) . Om du försöker lägga till någon av dessa speciella ActiveX-kontroller i ett kalkylblad visas meddelandet "Objekt kan inte infogas" i Excel.

ActiveX-kontroller kan inte läggas till i diagramblad från användargränssnittet eller i XLM-makroblad. Du kan inte heller koppla ett makro så att det körs direkt från en ActiveX-kontroll på samma sätt som du kan göra från en formulärkontroll.

Sammanfattning av ActiveX-kontroller

Knappnamn

Exempel

Beskrivning

Bild av knapp

Kryssruta

Exempel på en kryssruta i ActiveX

Aktiverar eller inaktiverar ett värde som visar ett motsatt eller tvetydigt val. Du kan markera mer än en kryssruta samtidigt i ett kalkylblad eller i en gruppruta. En kryssruta kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Textruta

Exempel på en ActiveX-textrutekontroll

Gör att du i en rektangulär ruta kan visa, skriva in eller redigera text eller data som tillhör en cell. En textruta kan även vara ett fält med statisk text med skrivskyddad information.

Bild av knapp

Kommandoknapp

Exempel på en ActiveX-knappkontroll

Kör ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. En kommandoknapp kallas även för en tryckknapp.

Bild av knapp

Alternativknapp

Exempel på en alternativknapp i ActiveX

Tillåter ett val inom en begränsad uppsättning med ömsesidigt uteslutande alternativ som vanligtvis finns i en gruppruta eller i en ram. En alternativknapp kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Listruta

Exempel på en ActiveX-listrutekontroll

Visar en lista med ett eller flera textobjekt som användaren kan välja mellan. Använd en listruta om du vill visa ett stort antal val som varierar i antal eller innehåll. Det finns tre typer av listrutor:

 • En listruta med endast ett val möjliggör bara ett val. I det här fallet påminner en listruta om en grupp alternativknappar, förutom att det med en listruta går att hantera ett stort antal objekt mer effektivt.

 • En flervalslistruta möjliggör antingen ett val eller angränsande (närliggande) val.

 • En listruta med utökade val möjliggör ett val, angränsande val och icke angränsande (eller åtskilda) val.

Bild av knapp

Kombinationsruta

Exempel på en ActiveX-kombinationsrutekontroll

Kombinerar en textruta med en listruta för att skapa en listruta. En kombinationsruta är mer kompakt än en listruta, men användaren måste klicka på nedpilen för att listan med objekt ska visas. Använd en kombinationsruta om du vill tillåta att användaren antingen skriver in en post eller väljer ett objekt i listan. Kontrollen visar det aktuella värdet i textrutan, oavsett hur värdet anges.

Bild av knapp

Växlingsknapp

Exempel på en växlingsknapp i ActiveX

Indikerar ett tillstånd, t.ex. Ja/Nej, eller ett läge, t.ex. På/Av. Knappen växlar mellan ett aktiverat och inaktiverat tillstånd när användaren klickar på den.

Bild av knapp

Rotationsknapp

Exempel på en ActiveX-rullknappskontroll

Ökar eller minskar ett värde, till exempel en stigande siffra, en tid eller ett datum. Om du vill öka värdet klickar du på uppilen och om du vill minska värdet klickar du på nedpilen. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde i en tillhörande cell eller textruta.

Bild av knapp

Rullningslist

Exempel på en rullningslist i ActiveX

Bläddrar igenom ett intervall med värden när du klickar på rullningspilarna eller drar i rullningsrutan. Dessutom kan du förflytta dig på en sida (ett förinställt intervall) med värden genom att klicka i området mellan rullningsrutan och någon av rullningspilarna. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde direkt i en tillhörande cell eller textruta.

Bild av knapp

Etikett

Exempel på en ActiveX-etikettkontroll

Identifierar syftet med en cell eller textruta, visar beskrivande text (till exempel rubriker, beskrivningar, bilder) eller ger kortfattade instruktioner.

Bild av knapp

Bild

Exempel på en ActiveX-bildkontroll

Bäddar in en bild, till exempel en bitmapp, JPEG eller GIF.

Ram

Exempel på en ActiveX-grupprutekontroll

Ett rektangulärt objekt med en valfri etikett som grupperar relaterade kontroller i en enda visuell enhet. Oftast grupperas alternativknappar, kryssrutor eller nära relaterat innehåll i en ram.

Obs!: RAM ActiveX-kontrollen är inte tillgängliga i avsnittet ActiveX-kontroller med kommandot Infoga. Däremot kan du lägga till kontrollen i dialogrutan Fler kontroller genom att markera Microsoft Forms 2.0 Frame.

Bild av knapp

Fler kontroller

Visar en lista med ytterligare ActiveX-kontroller som finns tillgängliga på datorn och som du kan lägga till i ett anpassat formulär, till exempel Calendar Control 12.0 och Windows Media Player. Du kan även registrera en anpassad kontroll i den här dialogrutan.

Ritverktygobjekt

Exempel på former Du kanske även vill ta med SmartArt-grafik, former, WordArt och textrutor i ditt formulär. Du kan ändra storlek på, rotera, vända, färglägga och kombinera dessa objekt och på så sätt skapa ännu mer avancerade former. När du skriver in text direkt i en form eller i ett textruteobjekt blir texten en del av det objektet – om du roterar eller vänder på objektet, roteras eller vänds texten tillsammans med objektet. Till skillnad från med ActiveX-kontroller kan du tilldela olika attribut, till exempel teckensnittsstorlek och teckenstil, till enskilda ord och tecken i objektet. Du kan även koppla makron och lägga till hyperlänkar i objekten. Du kan till och med länka text i en form eller i ett textruteobjekt till en kalkylbladscell och dynamiskt visa uppdaterade värden i objekten.

Arbeta med kontroller och objekt i kalkylbladsformuläret

När du har lagt till formulär och ActiveX i ett kalkylbladsformulär vill du vanligtvis finjustera och ordna om kontrollerna på olika sätt för att skapa ett väl utformat och användarvänligt formulär. Vanliga uppgifter omfattar följande:

 • Kontrollera visningen av stödlinjer medan du arbetar med kontrollerna och bestämma om stödlinjerna ska visas för användaren i det sista kalkylbladsformuläret.

 • Markera och avmarkera kontroller så att du kan ange egenskaper eller göra ytterligare justeringar.

 • Redigera text i en kontroll, till exempel beskrivningen eller etiketten.

 • Organisera kalkylbladsformulärets layout genom att gruppera, kopiera, flytta och justera kontroller.

 • Ändra storlek på och formatera kontroller för att få det utseende du vill ha.

 • Ändra placering på eller ändra storlek på en kontroll med en cell.

 • Skydda kontroller och länkade celler efter dina specifika dataskyddsbehov.

 • Aktivera eller inaktivera utskrift av kontroller när kalkylbladsformuläret skrivs ut.

 • Ta bort oanvända kontroller.

Du kan utforma ett kalkylbladsformulär med eller utan cellstödlinjer i bakgrunden. Du kanske till exempel vill inaktivera cellstödlinjer och sedan formatera alla cellerna med samma färg eller mönster, eller använda en bild som kalkylbladsbakgrund. Om du vill dölja eller visa stödlinjerna markerar eller avmarkerar du kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa/dölj på fliken Visa.

Avgöra vilken typ av kontroll som finns i kalkylbladet

Eftersom det finns tre olika typer av kontroller och objekt som kan ändras specifikt är det inte alltid så lätt att veta vilken typ av kontroll det är genom att bara titta på den. Om du vill avgöra vilken typ av kontroll (formulär eller ActiveX) det är markerar och högerklickar du på kontrollen och visar sedan snabbmenyn:

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Egenskaper är kontrollen en ActiveX-kontroll och du befinner dig i designläget.

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Koppla makro är kontrollen en formulärkontroll.

  Tips: För att rätt snabbmeny ska visas för grupprutan är det viktigt att du markerar grupprutans ytterkant i stället för insidan.

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Redigera text är objektet ett ritobjekt.

VBA UserForms

Du kan skapa användarformulär, som är anpassade dialogrutor som vanligtvis innehåller en eller flera ActiveX-kontroller för maximal flexibilitet. Användarformulär göra tillgängligt från VBA-kod som du skapar i Visual Basic Editor. Genomgången stegen för att skapa en UserForm är följande:

 1. Infoga en UserForm i din arbetsbok VBA. Du komma åt en arbetsbok VBA genom att först visa Visual Basic Editor (tryck på ALT + F11) och klickar sedan på Infoga-menyn klickar du på UserForm.

 2. Skriv en metod för att visa UserForm.

 3. Lägg till ActiveX-kontroller.

 4. Ändra egenskaper för ActiveX-kontrollerna.

 5. Skriv händelsehanterarmetoder för ActiveX-kontroller.

Med hjälp av användarformulär kan använder du även avancerade formulärfunktioner. Till exempel med hjälp av programmering kan du lägga till en separat alternativknapp för varje bokstav i alfabetet eller du kan lägga till en kryssruta för varje objekt i en lång lista med datum och siffror.

Innan du skapar ett UserForm bör du fundera över om du vill använda inbyggda Excel-dialogrutor som kan passa dina behov. Dessa inbyggda dialogrutor omfattar funktionerna InputBox och MsgBox i VBA, metoden InputBox i Excel, metoden GetOpenFilename, metoden GetSaveAsFilename och dialogobjektet i objektet Program, som innehåller alla inbyggda Excel-dialogrutor.

Mer information finns i Microsoft Office Excel Developer Center.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×