Ändra utseende på en kontroll genom villkorsstyrd formatering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med villkorsstyrd formatering kan du välja att markera vissa data på formuläret eller rapporten så att det är enklare att förstå den/det. Du kanske exempelvis vill formatera negativa tal med rött teckensnitt för att tydliggöra att dessa poster kräver ytterligare uppmärksamhet.

Du kan ange villkorsstyrd formatering för en textruta eller kombinationsrutekontroll. Du kan ändra formatering baserat på kontrollens värde, eller så kan du använda ett uttryck för att ändra formatering baserat på värden som finns i andra fält eller kontroller. Villkorsstyrd formatering kan användas i ett formulär för att avaktivera en kontroll och du kan aktivera formatering av en kontroll för att ändra när markören är placerad i kontrollen.

Vad vill du göra?

Använda villkorsstyrd formatering för en kontroll baserat på ett eget värde

Använda ett uttryck för att använda villkorsstyrd formatering för en eller flera kontroller

Ändra formateringen av en kontroll som har fokus

Ta bort villkorsstyrd formatering från en eller flera kontroller

Skapa alternerande radfärger i en rapport.

Använda villkorsstyrd formatering för en kontroll baserat på sitt eget värde

Du kan använda villkorsstyrd formatering för en kontroll i ett formulär eller en rapport om värdet uppfyller vissa villkor. Anta exempelvis att du har en rapport i tabellform som visar orderinformation för en lista över produkter. För varje rad i rapporten vill du att priset ska visas med en gul bakgrund om värdet är mellan 100 och 1000. Följande bild visar en rapport av den här typen av villkorsstyrd formatering.

Tabellrapport med villkorsstyrd formatering

Tips: Förbättrade alternativ i Access 2010 gör det lättare att hantera regler för villkorsstyrd formatering från en och samma intuitiva vy.

I följande avsnitt beskrivs hur du använder villkorsstyrd formatering.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i fönstret och klicka sedan på Navigeringsfönster på snabbmenyn.

 2. Klicka på den kontroll som du vill tillämpa villkorsstyrd formatering på. Om det finns andra kontroller som innehåller liknande data och du vill använda samma villkorsstyrda formateringsregler, håller du ned SKIFT-tangenten och klicka sedan på kontroller att markera

  Obs!: Alla ytterligare kontroller som du väljer formateras enligt sina egna värden, inte enligt värdet på den första kontrollen du valde.

  dem också.

 3. Klicka på villkorsstyrd Bild av knapp på fliken Format i gruppen tecken.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering visas.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering

 4. Om du använder specifik formatering som du vill tillämpa när inget av villkoren uppfylls väljer du de formateringsalternativ under Standardformatering som du vill ha. Exempeltexten i förhandsgranskningsrutan ändras för att visa hur standardformateringen ser ut. Standardinställningarna för det här avsnittet överensstämmer med aktuella teckensnittsinställningar för kontrollen.

 5. Under villkor 1, anger du villkoren som fastställer när den villkorsstyrda formatering som ska tillämpas och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda. Klicka på aktiverad Bild av knapp om du vill inaktivera kontrollen när villkoren uppfylls. Exempeltexten i rutan Förhandsgranska ändras att visa hur den villkorsstyrda formatering som kommer att se ut.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering med förhandsgranskning av formatering

 6. Klicka på Lägg till för att lägga till en annan villkorsstyrd formatering och följ sedan stegen du gjorde för Villkor 1. Du kan ange upp till tre villkorsstyrda formateringar för en kontroll. Kanske du exempelvis anger Villkor 1 för att ändra kontrollens bakgrund till gult om värdet ligger mellan 100 och 1  000 och sedan kanske du anger Villkor 2 för att visa kontrollens värde i röd fetstil om värdet är större än 1 000. Följande bild visar inställningarna som måste göras i dialogrutan Villkorsstyrd formatering för att genomföra detta.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering med två formateringstyper

  Följande bild visar resultaten av de här inställningarna

  Ordna informationsrapport med två typer av villkorsstyrd formatering på ett fält

Obs!: 

 • När du använder villkorsstyrd formatering för att söka efter ett fält måste villkoret baseras på sök-ID:t, inte det värde som returneras av sökfältet.

 • Villkoren utvärderas enligt följande regler.

  • Om Villkor 1 är sant används endast formatering för Villkor 1.

  • Villkor 2 verifieras endast om Villkor 1 inte är sant. Om Villkor 2 är sant används endast formateringen för Villkor 2.

  • Villkor 3 verifieras endast om Villkor 1 och 2 inte är sant. Om Villkor 3 är sant används endast formatering för Villkor 3.

  • Om inget av villkoren är sant används standardformatering för kontrollen.

Överst på sidan

Använd ett uttryck för att tillämpa villkorsstyrd formatering för en eller flera kontroller

Du måste använda ett uttryck istället för ett fältvärde för att tillämpa villkorsstyrd formatering om något av de här villkoren är sant.

 • Du vill använda villkorsstyrd formatering för en kontroll baserat på värdet för en annan kontroll.

 • Du vill använda villkorsstyrd formatering för en kontroll baserat på resultaten för en beräkning eller värdet för ett annat fält än kontrollens datakälla.

 • Du vill använda villkorsstyrd formatering för flera kontroller samtidigt, oavsett om formateringen baseras på värdet för ett fält eller en kontroll, eller på resultatet en beräkning. Du kanske exempelvis vill markera en hel rad i rapporten om ett fält innehåller ett speciellt värde eller en serie med värden.

 • Du vill tillämpa villkorsstyrd formatering på en obunden kontroll.

Innan du börjar

När du använder ett uttryck för att tillämpa villkorsstyrd formatering ska du kontrollera att kontrollerna som formateras inte har samma namn som något av formulärets eller rapportens underliggande datakälla. Om du hänvisar till ett fält i ett uttryck och det finns en kontroll med samma namn på formuläret eller rapporten kan Access inte avgöra om du hänvisar till kontrollen eller till fältet. Detta medför att det inte går att utvärdera uttrycket med Access. Resultatet blir att det inte går att tillämpa villkorsstyrd formatering och att kontrollen visas med standardformatering. När du lägger till uttryck till ett formulär eller en rapport är det mycket viktigt att kontrollerna döps om när de står i konflikt med fältnamnen som används i uttrycken. Följande avsnitt visar hur du döper om kontroller i den här situationen.

Obs!: Om du döper om kontroller på ett formulär eller en rapport som redan innehåller kontroller vars egenskaper för Kontrollkälla är uttryck ändras dessa till uttryck i Access, så att de hänvisar till nya kontrollnamn. I många fall orsakar detta att uttrycket misslyckas och rapporten visar dialogrutan Ange parametervärde när du skriver ut eller öppnar den i Layoutvyn eller Rapportvyn. Om du använder följande procedur för att döpa om kontroller behöver du alla tidigare existerande uttryck för Kontrollkälla så att de hänvisar till fälten i underliggande datakälla istället för kontrollerna på formuläret eller rapporten.

Byta namn på kontroller i ett formulär eller en rapport   

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i fönstret och klicka sedan på Designvyns snabbmeny.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Klicka på en kontroll för att markera den.

 4. Om de första två egenskaperna Namn och Kontrollkälla är identiska på fliken Alla) eller om egenskapen för Namn överensstämmer med ett annat fältnamn, eller med rapportens datakälla, redigerar du egenskapen Namn så att den blir unik. En vanlig åtgärd är att lägga till ett kort prefix till namnet. Om kontrollen exempelvis är en textruta kanske du vill lägga till prefixet "txt" till egenskapen för Namn, som i "txtQuantity."

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla kontrollerna på formuläret eller rapporten, vars namn överensstämmer med fältnamnen i den underliggande datakällan.

 6. Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL+S.

 7. Dubbelkolla uttrycken och redigera dem vid behov för att säkerställa att de fortfarande hänvisar till fälten i datakällan istället för nyligen namngivna kontroller, om formuläret eller rapporten innehåller några kontroller vars egenskaper för Kontrollkälla är uttryck.

Lägg till villkorsstyrd formatering med ett uttryck

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i fönstret och klicka sedan på Layoutvn på snabbmenyn.

 2. Klicka på den första kontrollen du vill använda villkorsstyrd formatering för. Håll ned SHIFT och klicka på flera kontroller för att lägga till dem.

 3. Klicka på villkorsstyrd Bild av knapp på fliken Format i gruppen tecken.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering visas.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering

 4. Om du använder specifik formatering som du vill tillämpa när inget av villkoren uppfylls väljer du de formateringsalternativ under Standardformatering som du vill ha. Exempeltexten i förhandsgranskningsrutan ändras för att visa hur standardformateringen ser ut. Standardinställningarna för det här avsnittet överensstämmer med aktuella teckensnittsinställningar för kontrollen.

 5. Välj Uttrycket är under Villkor 1 från första listan.

 6. Skriv ett uttryck i rutan till höger om listan. Lägg inte in ett likhetstecken (=) före uttrycket, till exempel:

[Antal] * [Enhetspris] > 1000

Klicka på länken till avsnittet Se även för ytterligare information.

 1. Välj de formateringsalternativ som du vill använda. Klicka på aktiverad Bild av knapp om du vill inaktivera kontrollen när villkoren uppfylls. Exempeltexten i rutan Förhandsgranska ändras att visa hur den villkorsstyrda formatering som kommer att se ut.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering med förhandsgranskning av formatering

 2. Klicka på Lägg tillför att lägga till ytterligare en villkorsstyrd formatering för kontrollen och upprepa samma procedur som du gjorde för Villkor 1. Du kan ange upp till tre villkorsstyrda formateringar för en kontroll.

 3. Klicka på OK när du är klar.

  Följande bild visar resultaten av att använda villkorsstyrd formatering för alla fem kontrollerna i detaljavsnittet på rapporten i tabellform.

  Beställ detaljerad rapport med villkorsstyrd formatering

Tips: För att använda SQL-operatörer (Structured Query Language) mellan eller i uttryck använder du funktionen Eval så som visas i följande två exempel.

Eval ([antal] mellan 10 och 20)

eller

Eval ([Land/Region] i (”USA”, ”Canada”, ”Spanien”))

Överst på sidan

Ändra formatering för en kontroll som är markerad

När du placerar markören i en kontroll eller ett formulär, antingen genom att klicka på kontrollen eller genom att trycka på TABB, säger man att kontrollen markeras. När kontrollen är markerad kan du använda villkorsstyrd formatering för att ändra dess utseende. Om du använder den här typen av villkorsstyrd formatering för alla textrutor och kombinationsrutor på ett formulär, blir det enklare att se vilken kontroll som är markerad vid ett visst tillfälle. Använd följande procedur för att tillämpa villkorsstyrd formatering för kontrollen som är markerad.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvyn på snabbmenyn.

 2. Klicka på kontrollen som du vill tillämpa villkorsstyrd formatering för. Om du vill tillämpa samma villkorsstyrda formatering för ytterligare kontroller kan du hålla ned SHIFT och sedan klicka på kontrollerna för att markera dem.

 3. Klicka på villkorsstyrd Bild av knapp på fliken Format i gruppen tecken.

 4. Välj de formateringsalternativ du vill ha under Standardformatering i dialogrutan Villkorsstyrd formatering, om du använder specifik formatering som du vill tillämpa när inget av villkoren uppfylls. Exempeltexten i förhandsgranskningsrutan ändras och visar hur standardformateringen ser ut. Standardinställningarna för det här avsnittet överensstämmer med de aktuella teckensnittsinställningarna för kontrollen.

 5. Markera Fältet är markerat, i första listan under Villkor 1.

  Obs!: Fältet är markerat är endast tillängligt under Villkor 1.

 6. Till höger om förhandsgranskningsrutan väljer du de formateringsalternativ du vill ska tillämpas av Access när kontrollen är markerad. Exempeltexten i förhandsgranskningsrutan ändras och visar hur den villkorsstyrda formateringen ser ut.

  Dialogrutan Villkorsstyrd formatering

 7. Klicka på Lägg till för att lägga till ett annat villkorsstyrt format till den här kontrollen eller gruppen av kontroller och följ sedan stegen som du gjorde för Villkor 1.

 8. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Villkorsstyrd formatering när du är klar med att lägga till villkor.

Överst på sidan

Avlägsna villkorsstyrd formatering från en eller flera kontroller

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i fönstret och klicka sedan på Layoutvyn på snabbmenyn.

 2. Klicka på den kontroll du vill avlägsna villkorsstyrd formatering från.

 3. Klicka på villkorsstyrd Bild av knapp på fliken Format i gruppen tecken.

 4. Klicka på Ta bort i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 5. Markera kryssrutan för varje villkor du vill ta bort i dialogrutan Ta bort villkorsstyrt format och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på OK i dialogrutan för Villkorsstyrt format.

Överst på sidan

Skapa alternerande radfärger i en rapport

I Access formateras standardmässigt varje rad i det detaljerade avsnittet för en rapport med samma bakgrundsfärg. När du skriver ut en rapport kan det göra rapporten läsvänligare om varannan rad skuggas. I stället för att använda villkorsstyrt format för att göra detta kan du använda egenskapen Alternativ bakgrundsfärg för det detaljerade avsnittet för att ange en färg som ska visas eller skrivas ut på varannan rad. Följande avsnitt visar hur du gör detta.

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvyn på snabbmenyn.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Klicka på avsnittsrubriken Information för rapporten.

 4. Klicka på fliken Format på egenskapsbladet.

 5. Klicka i egenskapsrutan Alternativa bakgrundsfärg och välj en färgtema i listan. Du kan också klicka på Knappen Verktyg och klicka sedan på den färg som du vill ska användas för varje varannan rad.

 6. Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL+S.

 7. Växla till rapportvyn och kontrollera resultaten. Följande bild visar ett exempel på en rapport i tabellform med egenskapen Alternativ bakgrundsfärg inställd på Ljus rubrikbakgrund.

  Rapport i tabellform med alternerande radfärger

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×