Ändra summeringsfunktionen eller anpassa beräkningen för ett fält i en pivottabellrapport

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Data i värdeområdet sammanfatta underliggande källdata (inte det värde som visas) i pivotdiagramrapporten på följande sätt: numeriska värden använder funktionen Summa och textvärden använda funktionen antal. Du kan ändra sammanfattningsfunktion. Om du vill kan du också skapa en anpassad beräkning.

 1. Markera det fält i området Värde som du vill ändra summeringsfunktion för i pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Aktivitetsfält på fliken Analysera i gruppen Aktivitetsfält och klicka sedan på Fältinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar öppnas.

  Källnamnet är namnet på fältet i datakällan.

  Eget namn visar det aktuella namnet i pivottabellrapporten, eller källnamnet om det inte finns något eget namn. Om du vill ändra Eget namn klickar du på texten i rutan och ändrar namnet.

 3. Klicka på fliken Summera värden efter.

 4. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda under Sammanfatta värdefält efter.

  Summeringsfunktioner som du kan använda

  Funktion

  Resultat

  SUMMA

  Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska värden.

  ANTAL

  Antalet värden. Summeringsfunktionen fungerar på samma sätt som funktionen ANTALV . Standardfunktionen för värden än tal returneras.

  MEDEL

  Medelvärdet av värdena.

  MAX

  Det största värdet.

  MIN

  Det minsta värdet.

  PRODUKT

  Produkten av värdena.

  Antal tal

  Antalet värden som är tal. Antal Nums summeringsfunktion fungerar på samma sätt som funktionen antal .

  STDAV

  En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  STDAVP

  Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  VARIANS

  En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  VARIANSP

  Variansen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  Obs!: Du kan inte ändra summeringsfunktionen för vissa typer av källdata, till exempel OLAP-data och för beräknade fält och fält med beräknade element.

 5. Du kan även använda en anpassad beräkning genom att göra följande:

  1. Klicka på fliken Visa värden som.

  2. Klicka på den beräkning du vill använda i rutan Visa värden som.

   Använda beräkningen

   Om du vill

   Ingen beräkning

   Inaktivera anpassad beräkning.

   % av totalsumma

   Visa ett värde som en procent av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

   % av kolumnsumma

   Visa alla värden i varje kolumn eller serie som en procent av totalsumman för kolumnen eller serien.

   % av radsumma

   Visa värdet i varje rad eller kategori som en procent av totalsumman för raden eller kategorin.

   % av

   Visa ett värde som en procentandel av värdet för det element i basfältet.

   % av summa för överordnad rad

   Beräkna (värdet för objektet) / (värdet för det överordnade elementet i rader).

   % av summa för överordnad kolumn

   Beräkna (värdet för objektet) / (värdet för det överordnade elementet i kolumner).

   % av överordnad summa

   Beräkna (värdet för objektet) / (värdet för det överordnade elementet i det valda basfältet).

   Skillnad

   Visa ett värde som differensen från av element i basfältet.

   % skillnad

   Visa ett värde som den procentuella differensen från värdet av element i basfältet.

   Löpande summa i

   Visa värdet för på varandra följande element i fält som en löpande summa.

   % löpande summa

   Visa värdet som ett procenttal för på varandra följande element i det fält som en löpande summa.

   Rangordna från minst till störst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält med en lista över det minsta elementet i fältet som 1, och varje större element med ett högre värde i rangordningen.

   Rangordna från störst till minst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält med en lista över de största elementet i fältet som 1, och varje mindre element med ett högre värde i rangordningen.

   Index

   Beräkna ett värde på följande sätt:

   ((värde i cell) x (Summa av Summor)) / ((Radsumma) x (Kolumnsumma))

  3. Välj ett Fält och Element om dessa alternativ är tillgängliga för den beräkning du valt.

   Obs!: Basfält får inte vara samma fält som du valde i steg 1.

 6. Om du vill ändra hur tal formateras klickar du på Talformat, väljer ett talformat på fliken Tal i dialogrutan Formatera celler och klickar sedan på OK.

 7. Om rapporten har flera datafält upprepar du föregående steg för varje fält som du vill ändra.

Obs!: Om du vill använda mer än en summeringsfunktion för samma fält lägger du till fältet igen från fältlistan för pivottabellen, upprepar stegen och väljer den andra funktionen.

 1. Markera det fält i området Värde som du vill ändra summeringsfunktion för i pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Aktivt fält i gruppen Aktivt fält på fliken Alternativ och klicka sedan på Fältinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar öppnas.

  Källnamnet är namnet på fältet i datakällan.

  Eget namn visar det aktuella namnet i pivottabellrapporten, eller källnamnet om det inte finns något eget namn. Om du vill ändra Eget namn klickar du på texten i rutan och ändrar namnet.

 3. Klicka på fliken Summera värden efter.

 4. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda under Sammanfatta värdefält efter.

  Funktion

  Resultat

  SUMMA

  Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska värden.

  ANTAL

  Antalet värden. Summeringsfunktionen fungerar på samma sätt som funktionen ANTALV . Standardfunktionen för värden än tal returneras.

  MEDEL

  Medelvärdet av värdena.

  MAX

  Det största värdet.

  MIN

  Det minsta värdet.

  PRODUKT

  Produkten av värdena.

  Antal tal

  Antalet värden som är tal. Antal Nums summeringsfunktion fungerar på samma sätt som funktionen antal .

  STDAV

  En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  STDAVP

  Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  VARIANS

  En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  VARIANSP

  Variansen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  Obs!: Du kan inte ändra summeringsfunktionen för vissa typer av källdata, till exempel OLAP-data och för beräknade fält och fält med beräknade element.

 5. Du kan även använda en anpassad beräkning genom att göra följande:

  1. Klicka på fliken Visa värden som.

  2. Klicka på den beräkning du vill använda i rutan Visa värden som.

   Använda beräkningen

   Om du vill

   Ingen beräkning

   Inaktivera anpassad beräkning.

   % av totalsumma

   Visa ett värde som en procent av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

   % av kolumnsumma

   Visa alla värden i varje kolumn eller serie som en procent av totalsumman för kolumnen eller serien.

   % av radsumma

   Visa värdet i varje rad eller kategori som en procent av totalsumman för raden eller kategorin.

   % av

   Visa ett värde som en procentandel av värdet för det element i basfältet.

   % av summa för överordnad rad

   Beräkna (värdet för objektet) / (värdet för det överordnade elementet i rader).

   % av summa för överordnad kolumn

   Beräkna (värdet för objektet) / (värdet för det överordnade elementet i kolumner).

   % av överordnad summa

   Beräkna (värdet för objektet) / (värdet för det överordnade elementet i det valda basfältet).

   Skillnad

   Visa ett värde som differensen från av element i basfältet.

   % skillnad

   Visa ett värde som den procentuella differensen från värdet av element i basfältet.

   Löpande summa i

   Visa värdet för på varandra följande element i fält som en löpande summa.

   % löpande summa

   Visa värdet som ett procenttal för på varandra följande element i det fält som en löpande summa.

   Rangordna från minst till störst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält med en lista över det minsta elementet i fältet som 1, och varje större element med ett högre värde i rangordningen.

   Rangordna från störst till minst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält med en lista över de största elementet i fältet som 1, och varje mindre element med ett högre värde i rangordningen.

   Index

   Beräkna ett värde på följande sätt:

   ((värde i cell) x (Summa av Summor)) / ((Radsumma) x (Kolumnsumma))

  3. Välj ett Fält och Element om dessa alternativ är tillgängliga för den beräkning du valt.

   Obs!: Basfält får inte vara samma fält som du valde i steg 1.

 6. Om du vill ändra hur tal formateras klickar du på Talformat, väljer ett talformat på fliken Tal i dialogrutan Formatera celler och klickar sedan på OK.

 7. Om rapporten har flera datafält upprepar du föregående steg för varje fält som du vill ändra.

Obs!: Om du vill använda mer än en summeringsfunktion för samma fält lägger du till fältet igen från fältlistan för pivottabellen, upprepar stegen och väljer den andra funktionen.

 1. Markera det fält i området Värde som du vill ändra summeringsfunktion för i pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Aktivt fält i gruppen Aktivt fält på fliken Alternativ och klicka sedan på Fältinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar öppnas.

  Källnamnet är namnet på fältet i datakällan.

  Eget namn visar det aktuella namnet i pivottabellrapporten, eller källnamnet om det inte finns något eget namn. Om du vill ändra Eget namn klickar du på texten i rutan och ändrar namnet.

 3. Klicka på fliken Sammanfatta med.

 4. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda under Sammanfatta värdefält efter.

  Summeringsfunktioner som du kan använda

  Funktion

  Resultat

  SUMMA

  Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska värden.

  ANTAL

  Antalet värden. Summeringsfunktionen fungerar på samma sätt som funktionen ANTALV . Standardfunktionen för värden än tal returneras.

  MEDEL

  Medelvärdet av värdena.

  MAX

  Det största värdet.

  MIN

  Det minsta värdet.

  PRODUKT

  Produkten av värdena.

  Antal tal

  Antalet värden som är tal. Antal Nums summeringsfunktion fungerar på samma sätt som funktionen antal .

  STDAV

  En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  STDAVP

  Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  VARIANS

  En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  VARIANSP

  Variansen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  Obs!: Du kan inte ändra summeringsfunktionen för vissa typer av källdata, till exempel OLAP-data och för beräknade fält och fält med beräknade element.

 5. Du kan även använda en anpassad beräkning genom att göra följande:

  1. Klicka på fliken Visa värden som.

  2. Klicka på den beräkning du vill använda i rutan Visa värden som.

   Använd den här funktionen

   Om du vill

   Normal

   Inaktivera anpassad beräkning.

   Skillnad

   Visa ett värde som differensen från av element i basfältet.

   % av

   Visa ett värde som en procentandel av värdet för det element i basfältet.

   % skillnad

   Visa ett värde som den procentuella differensen från värdet av element i basfältet.

   Löpande summa i

   Visa värdet för på varandra följande element i fält som en löpande summa.

   % av rad

   Visa värdet i varje rad eller kategori som en procent av totalsumman för raden eller kategorin.

   % av kolumn

   Visa alla värden i varje kolumn eller serie som en procent av totalsumman för kolumnen eller serien.

   % av summa

   Visa ett värde som en procent av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

   Index

   Beräkna ett värde på följande sätt:

   ((värde i cell) x (Summa av Summor)) / ((Radsumma) x (Kolumnsumma))

  3. Välj ett Fält och Element om dessa alternativ är tillgängliga för den beräkning du valt.

   Obs!: Basfält får inte vara samma fält som du valde i steg 1.

 6. Om du vill ändra hur tal formateras klickar du på Talformat, väljer ett talformat på fliken Tal i dialogrutan Formatera celler och klickar sedan på OK.

 7. Om rapporten har flera datafält upprepar du föregående steg för varje fält som du vill ändra.

Obs!: Om du vill använda mer än en summeringsfunktion för samma fält lägger du till fältet igen från fältlistan för pivottabellen, upprepar stegen och väljer den andra funktionen.

Mer information finns i

Tillgängliga summeringsfunktioner i pivottabellrapporter

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×