Ändra säkerhetsinställningar för makron i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra säkerhetsinställningar för makron att styra vilka makron som körs och under vad omständigheter när du öppnar en arbetsbok i Excel. Du kan till exempel tillåta makron att köra baserat på de är digitalt signerade av en betrodd utvecklare.

Mer information om säkerhetsinställningar för makron i Microsoft Office-dokument finns i Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer.

Följande lista innehåller en sammanfattning av de olika inställningarna för makrosäkerhet. Under alla inställningar om antivirusprogram som fungerar med Microsoft Office är installerat och arbetsboken innehåller makron, är arbetsboken innehåller kända virus innan den öppnas.

 • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande  Välj det här alternativet om du inte litar på makron. Alla makron i dokument och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras. Om det finns dokument som innehåller makron som inte har signerats, men som du litar på, kan du placera dem på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan någon kontroll av säkerhetscentret.

 • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill att makron ska vara inaktiverade, men vill få säkerhetsvarningar om det finns makron i dokumentet. På så sätt kan du välja när du vill aktivera makron varje gång.

 • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Den här inställningen är densamma som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, förutom att om makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare kan det köras om du redan litar på utgivaren. Om du har valt att inte lita på utgivaren visas ett meddelande om det. På så sätt kan du välja att aktivera de signerade makron eller lita på utgivaren. Alla makron som inte är signerade inaktiveras utan föregående meddelande.

 • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta att alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod och rekommenderas inte.

 • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är till för utvecklare och används för att avsiktligt spärra eller tillåta programmeringsåtkomst till VBA-objektmodellen från alla Automation-klienter. Med andra ord ger det ett säkerhetsalternativ för kod som är skriven för att automatisera ett Office-program och programmässigt manipulera Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljön och objektmodellen. Det här är en inställning för varje användare och program och nekar åtkomst som standard. Det här säkerhetsalternativet gör det svårare för obehöriga program att skapa ”självreplikerande” kod som kan skada slutanvändarens system. För att någon Automation-klient ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmässigt måste användaren som kör koden uttryckligen bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst.

Office används Microsoft Authenticode-teknik för att aktivera skapare av makrot du signerar en fil eller ett makroprojekt digitalt. Det certifikat som används för att skapa signaturen bekräftar att makrot eller dokumentet kommer från undertecknaren och signaturen bekräftar att makrot eller dokumentet inte har ändrats.

När du har installerat digitalt certifikat kan du signera filer och makroprojekt.

Skaffa ett digitalt certifikat för signering

Du kan få ett digitalt certifikat från en kommersiell certifikatutfärdare eller från din interna säkerhetsadministratör eller från IT-avdelningen.

Mer information om certifikatutfärdare som erbjuder tjänster för Microsoft-produkter finns i listan över Medlemmar i Microsoft Root Certificate Program.

Skapa dina egna digitala certifikat för egen signering

Du kan också skapa ett certifikat för egen signering med hjälp av verktyget Selfcert.exe.

Obs!: Eftersom ett digitalt certifikat som du själv skapar inte har utfärdats av en formell certifikatutfärdare, kallas sådana makroprojekt därför egensignerade projekt. I Microsoft Office behandlas bara ett egensignerat certifikat som betrott på en dator där certifikatet har lagts till i arkivet med personliga certifikat.

Mer information om hur du signerar ett makro finns i signera ett makroprojekt digitalt.

Ändra inställningar för makrosäkerhet

Du kan ändra säkerhetsinställningar för makron i säkerhetscentret, såvida inte en systemadministratör i organisationen har ändrat standardinställningarna för att förhindra att du ändrar inställningarna.

 1. Klicka på Makrosäkerhet i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Fliken Utvecklare i menyfliksområdet

  Om du vill aktivera fliken utvecklare, finns i Visa fliken Utvecklare.

 2. I kategorin Makroinställningar under Makroinställningar klickar du på det alternativ som du vill använda.

  Obs!: Eventuella ändringar som du gör i kategorin Makroinställningar i Excel gäller endast för Excel och påverkar inte några andra Microsoft Office-program.

Du kan också öppna Säkerhetscenter i Excel-alternativ. Om du vill göra det klickar du på Alternativ (Excel 2010 2016 versioner) eller Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen (Excel 2007) och klicka sedan på Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Makroinställningar.

Mer information om makrosäkerhet finns i följande avsnitt:

Felsökning

Det går inte att ändra inställningarna för makrosäkerhet

Vissa användare kanske inte kan ändra inställningarna i Säkerhetscenter på grund av gruppsäkerhetsprinciper i deras organisationer. Om så är fallet måste du kontakta IT-administratören för din organisation.

Vad hände med säkerhetsinställningarna Mycket hög, Hög, Medel och Låg?

Inställning i Excel 2003

Excel 2007/2010/2013/2016 motsvarande

Ytterligare information

Mycket hög

Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande

I Excel 2003 kan VBA-makron endast köras om alternativet Alla tillägg och mallar som är installerade är betrodda (i Excel 2003 under fliken Betrodda utgivare i dialogrutan Säkerhet) är markerat och makrona (oavsett om de är signerade eller inte) lagras i en särskild betrodd mapp på användarens hårddisk.

Om inte alla dessa villkor uppfylls går det inte att köra VBA-makron med säkerhetsinställningen Mycket hög i Excel 2003.

Hög

Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron

I Excel 2003 måste körbara filer (t.ex. .exe eller .com) signeras av en bekräftad betrodd källa (de måste ha ett certifikat för detta) för att kunna köras. I annat fall inaktiveras alla körbara filer som är kopplade till eller inbäddade i dokument automatiskt utan att användaren varnas när dessa dokument öppnas.

Som standard installeras alla Office 2003-program med makrosäkerhetsnivån hög.

Medel

Inaktivera alla makron och visa ett meddelande

I Excel 2003 uppmanas användare att aktivera eller inaktivera körbara filer när ett dokument öppnas. Den här nivån kräver godkännande av ett certifikat för varje körbar fil och det godkänns genom att certifikatet läggs till i ett segment av datorns Windows-register.

Senare förfrågningar om att köra ett makro från en pålitlig källa kan accepteras automatiskt (den körbara filen körs utan att användaren tillfrågas).

Låg

Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras)

I Excel 2003 kan alla makron köras utan begränsningar. Den här säkerhetsnivån skyddar inte mot skadlig programvara, tillåter inte godkännande av certifikat och betraktas inte som säker i allmänhet. Den här nivån rekommenderas inte.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×