Ändra en webbplatsinnehållstyp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad vill du göra?

Associera en dokumentmall med en webbplatsinnehållstyp

Lägga till ett arbetsflöde i en webbplatsinnehållstyp

Ta bort ett arbetsflöde från en innehållstyp

Lägga till en befintlig kolumn i en webbplatsinnehållstyp

Lägga till en ny kolumn i en webbplatsinnehållstyp

Ändra kolumnordning för en webbplatsinnehållstyp

Ändra inställningar för dokumentinformationspanelen

Lägga till en informationshanteringsprincip

Hantera dokumentkonvertering

En webbplatsinnehållstyp beskriver attributen för ett dokument, en mapp eller ett listobjekt. Varje webbplatsinnehållstyp kan ange följande:

 • En uppsättning egenskaper.

 • Formulär för att redigera och visa egenskaperna.

 • Arbetsflöden som är tillgängliga för dokumentet eller listobjektet.

 • Dokumentmallen som ska användas.

Medlemmar i gruppen ägare namn kan ändra innehållstyper för webbplatsen. Som standard är alla innehållstyper som ärver från en innehållstyp som du ändrar också uppdateras med ändringar.

Associera en dokumentmall med en webbplatsinnehållstyp

Obs!: Dokumentmallar kan endast associeras med dokumentinnehållstyper, inte med mappar, listor eller diskussionstavlor.

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 3. Klicka på länken för den webbplatsinnehållstyp som du vill konfigurera på sidan Webbplats galleriet för innehållstyper.

 4. Klicka på Avancerade inställningar i avsnittet Inställningar.

 5. Skriv URL-Adressen till en befintlig dokumentmall eller överför en ny dokumentmall i avsnittet Dokumentmall. I följande tabell visas typerna av URL: er som du kan använda. Exemplen baseras på mappen webbplats innehållstyp resurs (det vill säga den mapp som innehåller filer för webbplatsinnehållstyper) som http://contoso/_cts/ContentTypeName/ och dokumentmallen som docname.doc.

  Obs!: Det finns en resurs mapp i form av _cts/ContentTypeName (där ContentTypeName är namnet på webbplatsinnehållstypen) på rotnivå på varje webbplats.

URL-namn

Exempel

Serverrelativ

/_cts/innehållstypsnamn/docname.doc

Absolut

http://contoso/_cts/innehållstypsnamn/docname.doc

Resursmappsrelativ

docname.doc

Webbplatsrelativ

~/webbplats/biblioteksnamn/docname.doc

 1. Välj om innehållstypen ska kunna redigeras eller vara skrivskyddad i avsnittet Endast läsning.

 2. Ange om innehållstyper som ärver egenskaper av den här innehållstypen ska uppdateras vid ändringar i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor.

  Om du väljer Ja kommer andra innehållstyper som ärver egenskaper från den här innehållstypen (det vill säga underordnade innehållstyper) att ärva ändringarna du gör.

Överst på sidan

Lägga till ett arbetsflöde i en webbplatsinnehållstyp

Om du lägger till ett arbetsflöde till en innehållstyp kan slutanvändare köra arbetsflödet på alla instanser av innehållstypen i en lista eller ett bibliotek. Arbetsflöden kan läggas till alla innehållstyper, även dolda typer eller typer med anpassat innehåll. När en innehållstyp läggs till en lista eller ett bibliotek kopieras också alla dess arbetsflödesassociationer till listan och associeras med objekt av den innehållstypen.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 innehåller ett antal arbetsflödesmallar som besvara affärsprocesser. Tre arbetsflöden som associeras automatiskt med innehållstypen dokument: godkännande, insamling av Feedback och insamling av signaturer. Administratörer kan också skapa anpassade arbetsflöden.

Obs!: Ett arbetsflöde måste vara distribuerat i webbplatssamlingen för att du ska kunna lägga till det i en webbplatsinnehållstyp. Kontakta serveradministratören om arbetsflödet som du vill lägga till inte är tillgängligt.

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper i avsnittet gallerier och välj sedan den typ av innehåll som du vill lägga till ett arbetsflöde.

 3. Klicka på arbetsflödesinställningar på sidan Webbplatsinnehållstyp i avsnittet Inställningar.

 4. Klicka på Lägg till arbetsflöde på sidan Ändra arbetsflödesinställningar.

 5. Välj arbetsflödesmall du använder på sidan Lägg till ett arbetsflöde och Skriv ett namn som skiljer arbetsflödet för innehållstypen.

  Namnet visas för användare när de börjar ett arbetsflöde och när de visar ett arbetsflödes status, så ett kort namn som beskriver affärsprocessen rekommenderas.

 6. Följ instruktionerna i avsnittet, ändra arbetsflödesinställningarna för en webbplatsinnehållstyp, så här konfigurerar du arbetsflödesinställningarna.

 7. Om du lägger till arbetsflödet Anpassa arbetsflöde klickar du på Nästa om du vill fortsätta till sidan Anpassa arbetsflöde, Välj önskade inställningar och klicka sedan på OK.

  Klicka på OK om du lägger till arbetsflödet inte har Anpassa arbetsflöde.

Överst på sidan

Ta bort ett arbetsflöde från en innehållstyp

Om du tar bort ett arbetsflöde från en innehållstyp avslutar du alla pågående arbetsflödesinstanser samt tar bort deras historik och uppgifter. Du kan också tillåta pågående arbetsflödesinstanser att slutföras och hindra att nya startas.

När du tar bort en arbetsflödesassociation för en innehållstyp som andra (underordnade) innehållstyper ärver inställningar från tas arbetsflödet bort från dessa underordnade innehållstyper och alla pågående arbetsflödesinstanser från den associeringen tas dessutom bort genast, likaså deras historik och uppgifter.

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper i avsnittet gallerier och välj sedan den typ av innehåll som du vill lägga till ett arbetsflöde.

 3. Klicka på arbetsflödesinställningar på sidan Webbplatsinnehållstyp i avsnittet Inställningar.

 4. Klicka på Ta bort ett arbetsflöde på sidan Ändra arbetsflödesinställningar.

 5. Hitta det arbetsflöde som du vill ta bort på sidan Ta bort arbetsflöden och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Ta bort bredvid arbetsflödet om du vill ta bort ett arbetsflöde och ta bort alla pågående arbetsflödesinstanser.

  • Klicka på Inga nya instanser bredvid arbetsflödet om du vill tillåta att pågående arbetsflödesinstanser slutförs, men inga nya instanser börjar.

 6. Klicka på OK.

  När du får en uppmaning om att använda ändringarna på alla innehållstyper som ärver från den här innehållstypen gör du något av följande:

  • Om du vill ta bort arbetsflödet från den här innehållstypen men inte från några innehållstyper som ärver från den (underordnade innehållstyper) klickar du på Avbryt. Arbetsflödet fortsätter att vara tillgängligt för de underordnade innehållstyperna.

  • Klicka på OK om du vill ta bort den här arbetsflödesassociationen från alla underordnade innehållstyper och ta bort alla pågående arbetsflöden baserade på den här arbetsflödesassociationen. Det här kan ta en stund beroende på webbplatssamlingens storlek och antalet arbetsflöden som körs.

Överst på sidan

Lägga till en befintlig kolumn i en webbplatsinnehållstyp

Gör på följande sätt för att lägga till en kolumn som redan är definierad på webbplatsen eller den överordnade webbplatsen till en webbplatsinnehållstyp.

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet gallerier.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 4. Klicka på den webbplatsinnehållstyp som du vill konfigurera på sidan Galleri för typ av innehåll.

 5. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatskolumner på sidan Webbplatsinnehållstyp i avsnittet kolumner.

  Sidan Lägg till kolumner i innehållstyp visas.

 6. Välj den grupp som du vill filtrera i från listan Välj kolumner från i avsnittet Markera kolumn.

  Följande tabell beskriver grupperna och typerna av kolumner de innehåller som finns tillgängliga som standard.

Välj detta

För att visa detta

Alla grupper

Alla kolumner som är tillgängliga för alla grupper.

Baskolumner

Kolumner som är användbara i många olika slags listor och bibliotek.

Core kontakt och Kalenderkolumner

Kolumner som kan användas i kontakt- och kalender. Dessa kolumner används vanligen för att synkronisera metadata från klienten kontakt och kalender program, till exempel Microsoft Office Outlook 2007.

Dokument-baskolumner

Standarddokumentkolumner från Dublin Core Metadata Set. Många av de här kolumnerna är en del i kärnegenskapsuppsättningen i Microsoft Office.

Core aktivitets- och problemet kolumner

Kolumner som kan användas i aktivitets- och problem listor. Dessa kolumner används vanligen för att synkronisera metadata från klienten aktivitets- och program, till exempel Office Outlook 2007.

Utökade kolumner

En uppsättning kolumner för särskilda syften.

 1. Markera kolumnen som du vill lägga till i listan Tillgängliga kolumner och klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Om du snabbt vill lägga till flera kolumntyper trycker du på CTRL och klickar på varje tillgänglig kolumn som du vill lägga till.

 2. Ange under Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper om underordnade innehållstyper som ärver egenskaper av den här webbplatsinnehållstypen ska uppdateras vid ändringar.

 3. När du har lagt till önskade kolumner klickar du på OK.

Överst på sidan

Lägga till en ny kolumn i en webbplatsinnehållstyp

Följ den här proceduren om du vill definiera en ny kolumn och lägga till den till en webbplatsinnehållstyp. Observera att den nya kolumnen du skapar blir tillgänglig på den webbplats den skapades på och på de underordnade webbplatserna. När du har skapat den nya kolumnen kan du lägga till den till andra innehållstyper och även till listor och bibliotek. Om du inte vill att din nya kolumn ska kunna användas av andra kan du dölja den genom att lägga till den till en ny grupp vid namn "_Dold."

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet gallerier.

 3. Klicka på den webbplatsinnehållstyp som du vill konfigurera på sidan Galleri för typ av innehåll.

  Konfigurationssidan för webbplatsinnehållstypen som du valde visas.

 4. Klicka på Lägg till från ny webbplatskolumn i avsnittet Kolumner.

 5. Skriv ett namn för den nya kolumntyp på sidan Ny webbplatskolumn i avsnittet namn och typ och välj sedan vilken typ av information som kan lagras i den här kolumnen.

  Tips: Kolumnnamn är inte skiftlägeskänsliga. Om exempelvis en kolumn med namnet Beskrivning redan har definierats i din webbplatssamling kan du inte skapa någon ny kolumn med namnet beskrivning.

 6. Välj antingen en befintlig grupp i avsnittet Grupp eller skriv namnet på en ny grupp där den nya kolumnen ska lagras.

 7. Ange i avsnittet Ytterligare kolumninställningar övriga önskade kolumninställningar. Du kan till exempel ange en beskrivning av kolumnen, ange om det finns obligatorisk information för den, det högsta antalet tecken som kan lagras i kolumnen och ett standardvärde för kolumnen.

 8. Ange under Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper om underordnade innehållstyper som ärver egenskaper av den här webbplatsinnehållstypen ska uppdateras vid ändringar.

 9. När du har lagt till önskade kolumner klickar du på OK.

Överst på sidan

Ändra kolumnordningen för en webbplatsinnehållstyp

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet gallerier.

 3. Klicka på länken för den webbplatsinnehållstyp som du vill konfigurera på sidan Webbplats galleriet för innehållstyper.

  Konfigurationssidan för webbplatsinnehållstypen som du valde visas.

 4. Klicka på Kolumnordning i avsnittet Kolumner.

 5. Ändra ordningen på kolumnerna med hjälp av de nedrullningsbara listorna i kolumnen Plats uppifrån.

 6. Ange i avsnittet Uppdatera webbplatser och listor om underordnade innehållstyper som ärver den här webbplatsinnehållstypen ska uppdateras vid ändringar.

Överst på sidan

Ändra inställningar för dokumentinformationspanelen

Dokumentinformationspanelen kan slutanvändarna visa och ändra egenskaper för innehållstyp direkt i ett Microsoft Office 2007-systemet dokument. Till exempel om dokumentinnehållet för din webbplatssamling har en statuskolumn kan kan slutanvändarna visa egenskapen Status på dokumentinformationspanelen och ändra status från utkast till slutgiltig. När dokumentet har sparats på servern kan uppdateras ändringen i kolumnen Status.

Dokumentinformationspanelen är ett InfoPath-formulär i Microsoft Office som skapas automatiskt i ett Office-version 2007-dokument och som visar dokumentets redigerbara egenskaper på servern. När du konfigurerar en innehållstyp kan du generera ett InfoPath-formulär som baseras på egenskaperna i innehållstypen. Sedan kan du anpassa och distribuera formuläret som med vilket annat InfoPath-formulär som helst. Det anpassade formuläret refereras sedan till av dokumentet. Slutanvändare kan enkelt visa eller redigera dokumentegenskaper genom att använda dokumentinformationspanelen som visas högst upp i ett Office-dokument.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på webbplatssamlingens startsida, peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet gallerier.

 3. Klicka på länken för den webbplatsinnehållstyp som dokumentinformationspanelen associeras på sidan Galleri för typ av innehåll.

 4. Klicka på Inställningar för dokumentinformationspanelen på sidan Webbplatsinnehållstyp i avsnittet Inställningar.

 5. Ange vilken mall du vill använda för dokumentinformationspanelen på sidan Inställningar för dokumentinformationspanelen.

  • Du kan skapa en anpassad mall i InfoPath om du inte har någon redan genom att klicka på Skapa en ny anpassad mall.

  • Om du vill använda en anpassad mall du redan har kan du överföra den genom att klicka på Bläddra, eller så kan du referera till den från en delad plats, till exempel en UNC-sökväg. Sökvägen placeras i dokumentet och refereras sedan till för att visa dokumentinformationspanelen när dokumentet öppnas.

  • Om du vill fortsätta att använda standardmallen som skapas automatiskt, eller gå tillbaka till den, väljer du Använd standardmallen för Microsoft Office-program.

   Standardmallen för Microsoft Office visar kolumnerna som har definierats för innehållstypen.

 6. Markera kryssrutan för att visa dokumentinformationspanelen för alla dokument som skapas med innehållstypen i avsnittet Visa alltid.

  Den här inställningen gör att dokumentinformationspanelen visas när ett befintligt dokument av den innehållstypen öppnas och när den sparas för första gången. Som standard visas alltid dokumentinformationspanelen när ett nytt dokument skapas i webbplatssamlingen eller när du byter namn på ett dokument och sparar det på samma plats.

 7. Klicka på OK om du vill verkställa ändringarna i dokumentinformationspanelen.

Överst på sidan

Lägga till en informationshanteringsprincip

Om du lägger till en informationshanteringsprincip till en innehållstyp är det lätt att associera principfunktioner med flera listor eller bibliotek. Du kan välja att lägga till en befintlig informationshanteringsprincip till en innehållstyp eller att skapa en unik princip som är specifik för en enskild innehållstyp.

Obs!: Du kan också lägga till en informationshanteringsprincip som är specifik för listor. Det har effekten att principen endast används på objekt i listan som använder innehållstypen.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på webbplatssamlingens startsida, peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet gallerier.

 3. Välj den typ av innehåll som du vill lägga till en princip för att på sidan Webbplats galleriet för innehållstyper.

 4. Klicka på Inställningar för informationshanteringsprincip på sidan Webbplatsinnehållstyp i avsnittet Inställningar.

 5. Ange vilken princip som du vill använda på sidan Inställningar för informationshanteringsprincip:

  • Välj Använd en princip för en webbplatssamling, välj principnamnet i listan och klicka sedan på OK om du vill lägga till en befintlig princip till innehållstypen.

  • Gör följande om du vill skapa en unik princip för innehållstypen:

   1. Välj Definiera en princip och klicka sedan på OK.

   2. Skriv ett namn och beskrivning för principen på sidan Redigera princip och Skriv en kort kommentar som förklarar att användare vad principen är till för. En kommentar kan vara upp till 512 tecken långt.

   3. Använd informationen i avsnittet Konfigurera funktioner i en informationshanteringsprincip, om du vill ställa in de funktioner som du vill associera med principen.

Överst på sidan

Hantera dokumentkonvertering

Platsadministratörer kan göra en dokumentkonvertering så att slutanvändarna kan konvertera dokument från en filtyp till ett annat format. Dokumentkonvertering för webbplatsinnehållstyper gör det också möjligt för platsadministratörer att konfigurera innehållstyper för att spara inställningar som definierar vilka konverterare som finns tillgängliga och hur dessa konverterare fungerar på dokument av den innehållstypen. Ett antal dokumentkonverterare finns i Office SharePoint Server 2007, och ditt företag kan dessutom ha extra, anpassade konverterare. När dokumentkonvertering har aktiverats i Central administration är konverterarna tillgängliga som standard för alla platsinnehållstyper som kan användas i ett dokumentbibliotek. Detta innefattar följande innehållstyper:

 • Dokumentinnehållstyper, som Bassida, Dokument, Formulär och Bild

 • Sidlayoutinnehållstyper, som Artikelsida, Omdirigeringssida och Välkomstsida

Konverterare som har aktiverats finns tillgängliga för slutanvändarna när de markerar ett dokument av en given innehållstyp. Klicka sedan på Konvertera dokument i snabbmenyn. Bara den eller de konverterare som är specifika för dokumentfilens typ (till exempel .docx) visas.

När det finns flera konverterare för en filtyp, till exempel XML, kanske du vill redigera listan över konverterare för att se till att användare bara kan se konverterare som är relevanta för den här innehållstypen. Du kan också vilja ändra konfigurationsalternativ för en konverterare. För dessa situationer kan du använda följande steg för att göra ändringar i dokumentkonverterare.

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn på webbplatssamlingens startsida, och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehållstyper på sidan Webbplatsinställningar i avsnittet gallerier.

 3. Välj den typ av innehåll som du vill hantera dokumentkonvertering på sidan Webbplats galleriet för innehållstyper.

 4. Hantera dokumentkonvertering för den här innehållstypen på sidan Webbplatsinnehållstyp i avsnittet Inställningar.

  Obs!: Dokumentkonverterare är endast tillgängliga för dokumentinnehållstyper.

 5. Avmarkera kryssrutan för alla konverterare som du inte vill att slutanvändarna ska se. Kontrollera att alla konverterare du vill använda är markerade och klicka sedan på Använd.

 6. Om den konverterare du vill använda har alternativet Konfigurera kan du klicka på det om du vill ange nya konverteringsinställningar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×