Översikt över OLAP (Online Analytical Processing)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

OLAP (Online Analytical Processing) är en teknik som används för att ordna stora företagsdatabaser och affärsinformation. OLAP-databaser är uppdelade i en eller flera kuber. Kuberna skapas av en kubadministratör som utformar och anpassar dem efter hur du hämtar och analyserar data, så att det blir lättare för dig att skapa och använda de pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter som du behöver.

Artikelinnehåll

Vad är business intelligence?

Vad är Online Analytical Processing (OLAP)?

OLAP-funktioner i Excel

Programkomponenter som du behöver få åtkomst till OLAP-datakällor

Funktionsskillnader mellan OLAP- och icke-OLAP-källdata

Vad är Business Intelligence?

En affärsanalytiker vill ofta få en överblick över verksamheten för att identifiera viktiga trender baserat på större informationsmängder och analysera dessa trender på detaljnivå utifrån olika variabler. Business Intelligence syftar på den process som används för att hämta data från en OLAP-databas och sedan analysera informationen för att visa data som kan användas för att fatta väl underbyggda affärsbeslut och vidta nödvändiga åtgärder. OLAP och Business Intelligence kan exempelvis ge svar på följande typer av frågor om affärsinformationen:

  • Hur ser den sammanlagda produktförsäljningen för 2007 ut jämfört med den sammanlagda försäljningen från år 2006?

  • Hur ser vinsten hittills i år ut jämfört med samma tidsperiod de senaste fem åren?

  • Hur mycket pengar spenderade kunder över 35 år förra året, och hur har deras beteende ändrats med tiden?

  • Hur många produkter har sålts i två olika länder/regioner innevarande månad jämfört med samma månad föregående år?

  • Hur ser vinsten ut i detalj (både marginalprocent och summa) för kunder inom en viss åldersgrupp efter produktkategori?

  • Vilka är de bästa och sämsta säljarna, distributörerna, leverantörerna, medarbetarna och kunderna?

Överst på sidan

Vad är OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-databaser (Online Analytical Processing) gör det lättare att få svar på frågor om affärsinformationen. OLAP är en databasteknik som har optimerats för frågor och rapporter, och inte för bearbetningen av transaktioner. OLAP använder OLTP-databaser (Online Transactional Processing) som källdata. OLTP-databaserna lagras normalt sett i informationslager. OLAP-informationen hämtas från dessa historiska data och läggs till i strukturer som medger avancerade analyser. OLAP-informationen ordnas också hierarkiskt och lagras i kuber i stället för i tabeller. Det är en avancerad teknik som använder flerdimensionella strukturer för snabb åtkomst till den information som ska analyseras. På så vis blir det enklare att visa sammanfattningar på hög nivå i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport, till exempel den sammanlagda försäljningen i ett helt land eller en hel region. Dessutom visas detaljerad information om platser där försäljningen går särskilt bra eller dåligt.

OLAP-databaser är utformade så att det går snabbare att hämta data. Eftersom OLAP-servern, i stället för Microsoft Office Excel, beräknar de sammanlagda värdena behöver inte lika många data skickas till Excel när du skapar eller ändrar en rapport. Det innebär att du kan arbeta med mycket större mängder källdata än du skulle kunna om informationen var ordnad i en traditionell databas, då Excel måste hämta alla enskilda poster och sedan beräkna värdena.

OLAP-databaser innehåller två grundläggande datatyper: mätvärden, som omfattar de numeriska data, mängder och medelvärden som du använder för att fatta väl underbyggda affärsbeslut, och dimensioner, som syftar på de kategorier som du använder för att ordna mätvärdena. Med OLAP-databaser kan du strukturera data baserat på flera detaljnivåer och använda samma välbekanta kategorier för att analysera informationen.

I följande avsnitt beskrivs varje komponent närmare:

Kub     En datastruktur som lägger till mätvärdena baserat på nivåerna och hierarkierna för var och en av de dimensioner som du vill analysera. Kuber kombinerar flera dimensioner, t.ex. tid, geografisk belägenhet och produktlinjer, med sammanfattade data, t.ex. försäljnings- eller lagerinformation. Kuber är inte "kuber" i egentlig matematisk mening eftersom de inte nödvändigtvis har lika långa sidor, men ordet används som ett slags metafor för ett mer komplext begrepp.

Mätvärde     En uppsättning värden i en kub som baseras på en kolumn i kubens faktatabell och som normalt sett består av numeriska värden. Mätvärden är de centrala värdena i kuben som bearbetas, läggs till och analyseras. Vanliga exempel är försäljning, vinst, intäkter och kostnader.

Medlem     Ett objekt i en hierarki som representerar en eller flera förekomster av data. En medlem kan vara unika eller icke-unik. 2007 och 2008 representerar till exempel unika medlemmar i år nivån för en tidsdimension januari utgör icke-unika medlemmar i månadsnivån eftersom det kan finnas mer än en januari i tidsdimensionen som innehåller data för mer än ett år.

Beräknad medlem     En medlem i en dimension vars värde beräknas vid körning med hjälp av ett uttryck. Värdet för en beräknad medlem kan hämtas från andra medlemmars värden. Den beräknade medlemmen Vinst kan exempelvis fastställas genom att värdet för medlemmen Kostnader subtraheras från värdet för medlemmen Försäljning.

Dimension     En uppsättning med en eller flera ordnade hierarkier med nivåer i en kub som en användare förstår och använder som grund för dataanalysen. En geografisk dimension kan exempelvis omfatta nivåer för Land, Region och Ort, och en tidsdimension kan inkludera en hierarki med nivåer för år, kvartal, månad och dag. I en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport blir varje hierarki en uppsättning fält som du kan expandera och komprimera för att visa lägre eller högre nivåer.

Hierarki     En logisk trädstruktur som ordnar medlemmarna i en dimension på så sätt att varje medlem har en överordnad medlem och inga eller flera underordnade medlemmar. En underordnad medlem är en medlem på nästa lägre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag, är Januari till exempel en underordnad medlem till Kvartal 1. En överordnad medlem är en medlem på nästa högre nivå i en hierarki som är direkt relaterad till den aktuella medlemmen. Värdet för den överordnade medlemmen är vanligtvis en kombination av värdena för alla underordnade medlemmar. I en tidshierarki med nivåerna Kvartal, Månad och Dag är Kvartal 1 till exempel den överordnade medlemmen för Januari.

Nivå     Data kan inordnas i lägre och högre detaljnivåer i en hierarki, t.ex. nivåerna År, Kvartal, Månad och Dag i en tidshierarki.

Överst på sidan

OLAP-funktioner i Excel

Hämta OLAP-data     Du kan ansluta till OLAP-datakällor precis som till andra externa datakällor. Du kan arbeta med databaser som har skapats med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services version 2000 och Microsoft SQL Server Analysis Services-versionen 2005, Microsoft OLAP-serverprodukter. Excel kan också arbeta med program från tredje part OLAP-produkter som är kompatibla med OLE-DB för OLAP.

Du kan visa OLAP-data endast som en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport eller i en kalkylbladsfunktion konverteras från en pivottabellrapport, men inte som en externt dataområde. Du kan spara OLAP-pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter i rapportmallar och du kan skapa Office-dataanslutningsfil (ODC) filer (.odc) att ansluta till OLAP-databaser för OLAP-frågor. När du öppnar en ODC-fil visas en tom pivottabellrapport som är klar för att placera i Excel.

Skapa kubfiler för användning offline     Du kan skapa en offlinekubfil (.cub) med en delmängd av informationen från en OLAP-serverdatabas. Använd offlinekubfiler om du vill arbeta med OLAP-data när du inte är ansluten till nätverket. En kub gör det möjligt att arbeta med större datamängder i en pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport än normalt sett, och påskyndar dessutom datahämtningen. Du kan bara skapa kubfiler om du använder en OLAP-provider, t.ex. Microsoft SQL Analysis Services Server version 2005, som stöder den här funktionen.

Serveråtgärder     En serveråtgärd är en valfri men användbar funktion som en OLAP-kub administratör kan definiera på en server som använder en kub medlem eller mäta som en parameter i frågan att hämta information i kuben eller starta ett annat program, till exempel en webbläsare. Excel stöder URL, rapport, raduppsättningen, granskning via och visa detaljer server åtgärder, men stöder inte farmaceutiska, uttryck och Dataset.

KPI: er     En KPI är ett särskilt beräknat mått som har definierats på den server som kan du spåra ”key performance indicators” inklusive status (det aktuella värdet överskrider en viss number?) och trend (Vad är värdet över time?). När det här visas, kan servern skicka relaterade ikoner som liknar den nya Excel-ikonen att ange ovanför eller nedanför status nivåer (till exempel en stoppa light ikonen) eller om ett värde är trender uppåt eller nedåt (till exempel en riktningar pilikonen).

Serverformatering     Kubadministratörer kan skapa mått och beräknade medlemmar med färgformatering, teckenformatering och regler för villkorsstyrd formatering, som kan anges som en företagets standard affärsregel. Till exempel kan en server-formatet för vinst vara ett talformat för valuta, en viss cellfärg grönt om värdet är större än eller lika med 30 000 och röd om värdet är mindre än 30 000 och en stil i fetstil om värdet är mindre än 30 000 och normalt om större än eller lika med 30 000. Mer information finns i Designa layout och format för en pivottabellrapport.

Visningsspråk i Office     En kubadministratör kan definiera översättningar för data och fel på servern för användare som behöver visa pivottabellinformation på ett annat språk. Den här funktionen definieras som en filanslutningsegenskap och användarens nationella inställningar måste överensstämma med visningsspråket.

Överst på sidan

Programvarukomponenter som du behöver för att komma åt OLAP-datakällor

En OLAP-provider     Om du vill konfigurera OLAP-datakällor för Excel, behöver du något av följande OLAP-leverantörer:

  • Microsoft OLAP-provider     Excel inkluderar den datakällans drivrutin och klientprogramvara som behövs för att komma åt databaser som skapats med Microsoft SQL Server OLAP Services version 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services version 2000 (8.0) och Microsoft SQL Server Analysis Services version 2005 (9.0).

  • Andra OLAP-providers       Om du använder andra OLAP-produkter måste du installera ytterligare drivrutiner och klientprogram. Om du ska kunna använda funktionerna i Excel när du arbetar med OLAP-data, måste den fristående produkten uppfylla OLE-DB for OLAP-standarden och vara Microsoft Office-kompatibel. Mer information om hur du installerar och använder en fristående OLAP-provider får du om du kontaktar systemadministratören eller leverantören för OLAP-produkten.

Serverdatabaser och kubfiler     OLAP-klientprogramvaran i Microsoft Excel har stöd för anslutning till två typer av OLAP-databaser. Om det finns en databas på en OLAP-server i ditt nätverk kan du hämta källdata från den direkt. Om du har en offlinekubfil som innehåller OLAP-data, eller om du har en kubdefinition, kan du ansluta till den filen och hämta källdata från den.

Datakällor     En datakälla ger åtkomst till alla data i OLAP-databasen eller offlinekubfilen. När du har skapat en OLAP-datakälla kan du basera rapporter på den och skicka tillbaka OLAP-data till Excel i form av en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport eller en kalkylbladsfunktion som konverterats från en pivottabellrapport.

Microsoft Query     Du kan använda frågan för att hämta data från en extern databas, till exempel Microsoft SQL eller Microsoft Access. Du behöver inte använda Query för att hämta data från en OLAP-pivottabell som är ansluten till en kubfil. Mer information finns i Använda Microsoft Query för att hämta externa data.

Överst på sidan

Funktionsskillnader mellan OLAP-källdata och andra källdata

Om du arbetar med pivottabellrapporter och pivotdiagramrapporter med både OLAPkälldata och andra typer av källdata kommer du att märka att det finns vissa funktionsskillnader.

Hämta data     En OLAP-server returnerar nya data att varje gång du ändrar layouten för rapporten i Excel. Du fråga efter alla källdata samtidigt med andra typer av externa data eller du kan ange alternativ för att skapa en fråga för endast när du visar olika rapport filtrera fältet objekt. Du har också flera andra alternativ för att uppdatera rapporten.

I rapporter som baseras på OLAP-källdata är inställningarna för rapportfilterfälten, bakgrundsfrågor och inställningen för minnesoptimering inte tillgängliga.

Obs!: Optimera minnesinställningen är inte tillgänglig för OLEDB-datakällor och pivottabellrapporter baserat på ett cellområde.

Fälttyper    OLAP-källdata, dimension fält kan endast användas som rad (serie), en kolumn (kategori) eller sidfält. Mått fält kan endast användas som värdefält. Alla fält kan användas i någon del av en rapport för andra typer av källdata.

Tillgång till detaljerad information     I samband med OLAP-källdata avgör servern vilka detaljnivåer som är tillgängliga och beräknar sammanfattningsvärden. De detaljposter som utgör sammanfattningsvärdena kanske inte är tillgängliga. Servern kan emellertid tillhandahålla egenskapsfält som du kan visa. Andra typer av data innehåller inte egenskapsfält, men du kan visa underliggande detaljer för datafältvärden och för element, och du kan visa element utan data.

OLAP-rapportfilterfält kanske inte har något element av typen Alla, och kommandot Visa rapportfiltersidor är inte tillgängligt.

Ursprunglig sorteringsordning       Vid OLAP-källdata visas elementen först i den ordning som de returnerades av OLAP-servern. Du kan sedan sortera elementen eller ordna om dem manuellt. Vid andra typer av källdata visas elementen först i en ny rapport sorterade i stigande ordning efter elementnamn.

Beräkningar     OLAP-servrar tillhandahåller sammanfattade värden direkt för en rapport så att du inte kan ändra sammanfattningsfunktioner för värdefält. Du kan ändra summeringsfunktionen för ett värdefält och använda flera summeringsfunktioner för samma värdefältet för andra typer av källdata. Du kan inte skapa beräknade fält eller beräknade element i rapporter med OLAP-källdata.

Delsummor     I rapporter med OLAP-källdata kan du inte ändra summeringsfunktionen för delsummor. I samband med andra typer av källdata kan du ändra delsummeringsfunktionerna och visa eller dölja delsummor för alla rad- och kolumnfält.

I samband med OLAP-källdata kan du inkludera eller utesluta dolda element när du beräknar delsummor eller totalsummor. För andra typer av källdata kan du inkludera dolda element i rapportfilterfält i delsummor, men dolda element i andra fält utesluts som standard.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×