Översikt över formulär, formulärkontroller och ActiveX-kontroller i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Office på en dator med Windows RT. Vill du se vilken version av Office du använder?

Exempel på kalkylbladsformulär Med hjälp av formulär och de många kontroller och objekt som du kan lägga till dem kan du förenkla datainmatning i ditt kalkylblad och förbättra utseende på dina kalkylblad. Du kan också göra det själv med låga eller inga krav för Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

En kalkylbladsformuläret är inte samma sak som en Excel-mall. En mall är en förformaterad fil som kommer du igång med att skapa en arbetsbok som ser ut som förväntat. Ett formulär innehåller kontroller, till exempel rutorna eller nedrullningsbara listor som kan göra det lättare för personer som använder kalkylbladet att skriva eller redigera data. Om du vill ta reda på mer om hur du kan hämta mallar finns i Excel-mallar.

Vad är ett formulär?

Ett formulär är tryckt eller online, ett dokument med en vanlig struktur och format som gör det lättare att föra, ordna och redigera information.

 • Utskrivna formulär innehåller instruktioner, formatering, etiketter och blanksteg för att skriva eller skriva data. Du kan använda Excel och Excel mallar för att skapa formulär för utskrift.

 • Onlineformulär innehåller samma funktioner som formulär för utskrift. Dessutom kan innehålla onlineformulär kontroller. Kontroller är objekt som visar data eller göra det lättare för användarna att ange eller redigera data, utföra en åtgärd eller välja ett alternativ. I allmänhet att kontroller formuläret blir lättare att använda. Exempel på vanliga kontroller är listrutor, alternativknappar och kommandoknappar. Kontroller kan också köra tilldelade makron och svara på händelser som musklick, genom att köra Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Du kan använda Excel på flera sätt att skapa utskrivna och online-formulär.

Typer av Excel-formulär

Det finns flera olika typer av formulär som du kan skapa i Excel: dataformulär, kalkylblad som innehåller formulär- och ActiveX-kontroller, samt VBA UserForms. Du kan använda varje typ av formulär ensamt eller kombinera formulären på olika sätt och skapa en lösning som passar dig.

Dataformulär

Med ett dataformulär kan du enkelt ange eller visa en hel rad med information i ett område eller i en tabell utan att rulla vågrätt. Det kan vara lättare att ange data om du använder ett dataformulär i stället för att flytta från kolumn till kolumn när du har fler datakolumner än vad som kan visas på skärmen. Använd ett dataformulär när det är tillräckligt med ett enkelt formulär med textrutor där kolumnrubrikerna listas som etiketter och du inte behöver avancerade eller egna formulärfunktioner, till exempel en listruta eller en rotationsknapp.

Exempel på ett typiskt dataformulär Excel kan automatiskt generera ett inbyggt dataformulär för område eller tabell. I dataformuläret visas alla kolumnrubriker som etiketter i en enda dialogruta. Varje etikett har en angränsande tom textruta där du kan ange data för varje kolumn, upp till maximalt 32 kolumner. Du kan ange nya rader i ett dataformulär, hitta rader genom att bläddra eller (baserat på cellinnehåll) uppdatera rader och ta bort rader. Om en cell innehåller en formel, formelns resultat visas i dataformuläret, men du kan inte ändra formeln genom att använda dataformuläret.

Kalkylblad med formulär- och ActiveX-kontroller

Ett kalkylblad är en typ av formulär som gör att du kan ange och visa data i rutnätet och det finns flera kontroll-liknande funktioner redan inbyggda i Excel-kalkylblad, till exempel kommentarer och dataverifiering. Celler liknar textrutor i den här du kan ange och formatera dem på flera olika sätt. Celler används ofta som etiketter och genom att justera cellstorlek och sammanfoga celler, kan du göra ett kalkylblad som fungerar som ett enkelt formulär. Andra kontroll-liknande funktioner, till exempel cellkommentarer, hyperlänkar, bakgrundsbilder, dataverifiering, villkorsstyrd formatering, inbäddade diagram och AutoFilter kan göra ett kalkylblad som fungerar som ett avancerade formulär.

Om du vill ha ökad flexibilitet kan du lägga till kontroller och andra ritobjekt i arbetsyta för ett kalkylblad och kombinera och koordinera dem med kalkylbladsceller. Du kan till exempel använda en listrutekontroll om du vill göra det enklare för en användare att välja i en lista med objekt. Alternativt kan du använda en rotationsknappkontroll och göra det lättare för en användare att ange en siffra.

Eftersom kontroller och objekt lagras i arbetsytan kan du visa eller se kontroller och objekt bredvid tillhörande text som är oberoende av rad- och kolumngränser utan att ändra layouten för ett rutnät eller en tabell med data i kalkylbladet. Oftast kan även många av dessa kontroller länkas till celler i kalkylbladet och behöver inte VBA-kod för att fungera. Du kan ange egenskaper som bestämmer om en kontroll ska flyta fritt eller flytta sig och ändra storlek tillsammans med en cell. Du kanske till exempel har en kryssruta som du vill flytta tillsammans med dess underliggande cell när området sorteras. Om du däremot har en listruta som du vill behålla på en specifik plats permanent vill du antagligen inte att den ska röra sig tillsammans med sin underliggande cell.

I Excel finns två typer av kontroller: kontroller i formulär och ActiveX-kontroller. Utöver dessa uppsättningar med kontroller kan du också lägga till objekt från ritverktyg, till exempel en AutoShapes, WordArt, SmartArt-grafik eller textrutor.

I följande avsnitt beskrivs dessa kontroller och ritobjekt och du får även mer detaljerad information om hur du kan arbeta med kontrollerna och objekten.

Formulärkontroller

Formulärkontroller är de ursprungliga kontrollerna som är kompatibla med tidigare versioner av Excel, med början med Excel version 5.0. Formulärkontroller är också utformade för användning i XML-makrokalkylblad.

Du använder formulärkontroller när du vill kan du enkelt referera till och interagera med data i en cell utan att använda VBA-kod och när du vill lägga till kontroller i diagramblad. När du lägger till en listruta i ett kalkylblad och länka den till en cell kan returnera du ett numeriskt värde för den aktuella positionen för det markerade objektet i kontrollen. Du kan sedan använda det numeriska värdet tillsammans med funktionen INDEX för att välja olika objekt i listan.

Du kan även köra makron med hjälp av formulärkontroller. Du kan bifoga ett befintligt makro i en kontroll eller skriva eller spela in ett nytt makro. När en användare av formuläret klickar på kontrollen körs makrot av kontrollen.

Dock kan inte dessa kontroller läggas till användarformulär, används för att styra händelser eller ändras för att köra webbskript på webbsidor.

Sammanfattning av formulärkontroller

Knappnamn

Exempel

Beskrivning

Bild av knapp

Etikett

Exempel på en etikett i Formulär

Identifierar syftet med en cell eller en textruta, eller visar beskrivande text (till exempel rubriker, beskrivningar, bilder) eller kortfattade instruktioner.

Bild av knapp

Gruppruta

Exempel på gruppruta i verktygsfältet Formulär

Grupprelaterade kontroller i en visuell enhet i en rektangel med valfri etikett. Oftast grupperas alternativknappar, kryssrutor eller nära relaterat innehåll.

Bild av knapp

Knapp

Exempel på en knapp i verktygsfältet Formulär

Kör ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. En knapp kallas även för en tryckknapp.

Bild av knapp

Kryssruta

Exempel på en kryssruta i verktygsfältet Formulär

Aktiverar eller inaktiverar ett värde som visar ett motsatt eller tvetydigt val. Du kan markera mer än en kryssruta i ett kalkylblad eller i en gruppruta. En kryssruta kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Alternativknapp

Exempel på en alternativknapp i verktygsfältet Formulär

Tillåter ett val inom en begränsad uppsättning med ömsesidigt uteslutande alternativ; en alternativknapp finns vanligtvis i en gruppruta eller i en ram. En alternativknapp kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Listruta

Exempel på en listruta i verktygsfältet Formulär

Visar en lista med ett eller flera textobjekt som användaren kan välja mellan. Använd en listruta om du vill visa ett stort antal val som varierar i antal eller innehåll. Det finns tre typer av listrutor:

 • En listruta med endast ett val möjliggör bara ett val. I det här fallet påminner en listruta om en grupp alternativknappar, förutom att det med en listruta går att hantera ett stort antal objekt mer effektivt.

 • En flervalslistruta möjliggör antingen ett val eller angränsande (närliggande) val.

 • En listruta med utökade val möjliggör ett val, angränsande val och icke angränsande (eller åtskilda) val.

Bild av knapp

Kombinationsruta

Exempel på en kombinationsruta i Formulär

Kombinerar ett textruta med en listruta för att skapa en listruta. En kombinationsruta är mer komprimerad än en listruta, men användaren måste klicka på nedpilen för att listan med objekt ska visas. Använd en kombinationsruta om du vill att användaren antingen ska kunna skriva in en post eller välja endast ett objekt i listan. Kontrollen visar det aktuella värdet i textrutan, oavsett hur värdet anges.

Bild av knapp

Rullningslist

Exempel på en rullningslist i verktygsfältet Formulär

Bläddrar igenom ett intervall med värden när du klickar på rullningspilarna eller drar i rullningsrutan. Dessutom kan du förflytta dig på en sida (ett förinställt intervall) med värden genom att klicka i området mellan rullningsrutan och någon av rullningspilarna. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde direkt i en tillhörande cell eller textruta.

Bild av knapp

Rotationsknapp

Exempel på en rotationsruta i verktygsfältet Formulär

Ökar eller minskar ett värde, till exempel en stigande siffra, en tid eller ett datum. Om du vill öka värdet klickar du på uppilen och om du vill minska värdet klickar du på nedpilen. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde direkt i en tillhörande cell eller textruta.

Obs!: Följande kontroller är inte tillgängliga i Office Excel 2007 arbetsböcker. Dessa kontroller kan användas i Excel version 5.0-dialogblad endast.

Knappnamn

Bild av knapp Textfält

Bild av knapp Innehållskontroll för kombinationsrutor lista - redigera

Bild av knapp Innehållskontroll för kombinationsrutor nedrullningsbar - redigera

Bild av knapp Kör Dialog

ActiveX-kontroller

ActiveX-kontroller kan användas i kalkylbladsformulär med eller utan användning av VBA-kod och i VBA UserForms. Generellt sett kan du använda ActiveX-kontroller när du behöver mer flexibla krav på utformning än de som finns i formulärkontrollerna. ActiveX-kontroller har omfattande egenskaper som du kan använda för att anpassa deras utseende, beteende, teckensnitt och andra egenskaper.

Du kan även kontrollera olika händelser som inträffar vid interaktion med en ActiveX-kontroll. Du kan till exempel utföra olika åtgärder beroende på vilket alternativ en användare väljer i en listruta, eller så kan du skicka en fråga till en databas om att fylla på en kombinationsruta med objekt när en användare klickar på en knapp. Du kan även skriva makron som svarar på händelser som är associerade med ActiveX-kontroller. När en användare av formuläret interagerar med kontrollen körs VBA-koden för att bearbeta alla händelser som inträffar för den kontrollen.

Din dator innehåller även många ActiveX-kontroller som installerades av Excel och andra program, till exempel Calendar Control 12.0 och Windows Media Player.

Viktigt!: Det går inte att använda alla ActiveX-kontroller direkt i kalkylblad; vissa kan endast användas i VBA UserForms (Visual Basic for Applications) . Om du försöker lägga till någon av dessa speciella ActiveX-kontroller i ett kalkylblad visas meddelandet "Objekt kan inte infogas" i Excel.

ActiveX-kontroller kan inte lägga till diagramblad från användargränssnittet eller XLM-makroblad. Du kan också koppla ett makro ska köras direkt från en ActiveX-kontroll på samma sätt som du kan från en formulärkontroll.

Sammanfattning av ActiveX-kontroller

Knappnamn

Exempel

Beskrivning

Bild av knapp

Kryssruta

Exempel på en kryssruta i ActiveX

Aktiverar eller inaktiverar ett värde som visar ett motsatt eller tvetydigt val. Du kan markera mer än en kryssruta samtidigt i ett kalkylblad eller i en gruppruta. En kryssruta kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Textruta

Exempel på en textruta i ActiveX

Gör att du kan visa i ett rektangulärt rutan, Skriv eller redigera text och data som är bunden till en cell. En textruta kan också vara ett statiskt textfält som visar skrivskyddad information.

Bild av knapp

Kommandoknapp

Exempel på en kommandoknapp i ActiveX

Kör ett makro som utför en åtgärd när en användare klickar på den. En kommandoknapp kallas även för en tryckknapp.

Bild av knapp

Alternativknapp

Exempel på en alternativknapp i ActiveX

Tillåter ett val inom en begränsad uppsättning med ömsesidigt uteslutande alternativ som vanligtvis finns i en gruppruta eller i en ram. En alternativknapp kan ha ett av tre lägen: markerad (aktiverad), avmarkerad (inaktiverad) och blandad, vilket innebär en kombination av aktiverat och inaktiverat läge (som vid flera markeringar).

Bild av knapp

Listruta

Exempel på en listruta i ActiveX

Visar en lista med ett eller flera textobjekt som användaren kan välja mellan. Använd en listruta om du vill visa ett stort antal val som varierar i antal eller innehåll. Det finns tre typer av listrutor:

 • En listruta med endast ett val möjliggör bara ett val. I det här fallet påminner en listruta om en grupp alternativknappar, förutom att det med en listruta går att hantera ett stort antal objekt mer effektivt.

 • En flervalslistruta möjliggör antingen ett val eller angränsande (närliggande) val.

 • En listruta med utökade val möjliggör ett val, angränsande val och icke angränsande (eller åtskilda) val.

Bild av knapp

Kombinationsruta

Exempel på en kombinationsruta i ActiveX

Kombinerar en textruta med en listruta för att skapa en listruta. En kombinationsruta är mer kompakt än en listruta, men användaren måste klicka på nedpilen för att listan med objekt ska visas. Använd en kombinationsruta om du vill tillåta att användaren antingen skriver in en post eller väljer ett objekt i listan. Kontrollen visar det aktuella värdet i textrutan, oavsett hur värdet anges.

Bild av knapp

Växlingsknapp

Exempel på en växlingsknapp i ActiveX

Indikerar en status, till exempel Ja/Nej, eller ett läge, till exempel På/Av. Knappen växlar mellan ett aktiverat och ett inaktiverat läge när du klickar på den.

Bild av knapp

Rotationsknapp

Exempel på en rotationsknapp i ActiveX

Ökar eller minskar ett värde, till exempel en stigande siffra, en tid eller ett datum. Om du vill öka värdet klickar du på uppilen och om du vill minska värdet klickar du på nedpilen. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde i en tillhörande cell eller textruta.

Bild av knapp

Rullningslist

Exempel på en rullningslist i ActiveX

Bläddrar igenom ett intervall med värden när du klickar på rullningspilarna eller drar i rullningsrutan. Dessutom kan du förflytta dig på en sida (ett förinställt intervall) med värden genom att klicka i området mellan rullningsrutan och någon av rullningspilarna. Vanligtvis kan en användare även skriva in ett textvärde direkt i en tillhörande cell eller textruta.

Bild av knapp

Etikett

Exempel på en etikett i ActiveX

Identifierar syftet med en cell eller textruta, visar beskrivande text (till exempel rubriker, beskrivningar, bilder) eller ger kortfattade instruktioner.

Bild av knapp

Bild

Exempel på en bild i ActiveX

Bäddar in en bild, till exempel en bitmapp, JPEG eller GIF.

Ram

Exempel på en gruppruta i ActiveX

Ett rektangulärt objekt med en valfri etikett som grupperar relaterade kontroller i en enda visuell enhet. Oftast grupperas alternativknappar, kryssrutor eller nära relaterat innehåll i en ram.

Obs!: RAM ActiveX-kontrollen är inte tillgängliga i avsnittet ActiveX-kontroller med kommandot Infoga. Däremot kan du lägga till kontrollen i dialogrutan Fler kontroller genom att markera Microsoft Forms 2.0 Frame.

Bild av knapp

Fler kontroller

Visar en lista med ytterligare ActiveX-kontroller som finns tillgängliga på datorn och som du kan lägga till i ett anpassat formulär, till exempel Calendar Control 12.0 och Windows Media Player. Du kan även registrera en anpassad kontroll i den här dialogrutan.

Ritverktygobjekt

Exempel på former Du kanske även vill ta med SmartArt-grafik, former, WordArt och textrutor i ditt formulär. Du kan ändra storlek på, rotera, vända, färglägga och kombinera dessa objekt och på så sätt skapa ännu mer avancerade former. När du skriver in text direkt i en form eller i ett textruteobjekt blir texten en del av det objektet – om du roterar eller vänder på objektet, roteras eller vänds texten tillsammans med objektet. Till skillnad från med ActiveX-kontroller kan du tilldela olika attribut, till exempel teckensnittsstorlek och teckenstil, till enskilda ord och tecken i objektet. Du kan även koppla makron och lägga till hyperlänkar i objekten. Du kan till och med länka text i en form eller i ett textruteobjekt till en kalkylbladscell och dynamiskt visa uppdaterade värden i objekten.

Arbeta med kontroller och objekt i kalkylbladsformuläret

När du har lagt till formulär och ActiveX i ett kalkylbladsformulär vill du vanligtvis finjustera och ordna om kontrollerna på olika sätt för att skapa ett väl utformat och användarvänligt formulär. Vanliga uppgifter omfattar följande:

 • Kontrollera visningen av stödlinjer medan du arbetar med kontrollerna och bestämma om stödlinjerna ska visas för användaren i det sista kalkylbladsformuläret.

 • Markera och avmarkera kontroller så att du kan ange egenskaper eller göra ytterligare justeringar.

 • Redigera text i en kontroll, till exempel beskrivningen eller etiketten.

 • Organisera kalkylbladsformulärets layout genom att gruppera, kopiera, flytta och justera kontroller.

 • Ändra storlek på och formatera kontroller för att få det utseende du vill ha.

 • Ändra placering på eller ändra storlek på en kontroll med en cell.

 • Skydda kontroller och länkade celler efter dina specifika dataskyddsbehov.

 • Aktivera eller inaktivera utskrift av kontroller när kalkylbladsformuläret skrivs ut.

 • Ta bort oanvända kontroller.

Du kan utforma en kalkylbladsformuläret med eller utan cellstödlinjer i bakgrunden. Du kanske vill inaktivera cellstödlinjer och sedan formatera alla celler med samma färg och mönster eller även använda en bild som en kalkylbladsbakgrund. Avmarkera eller markera kryssrutan stödlinjer om du vill visa eller dölja stödlinjer i gruppen Visa/Dölj på fliken Visa.

Avgöra vilken typ av kontroll som finns i kalkylbladet

Eftersom det finns tre olika typer av kontroller och objekt som kan ändras specifikt är det inte alltid så lätt att veta vilken typ av kontroll det är genom att bara titta på den. Om du vill avgöra vilken typ av kontroll (formulär eller ActiveX) det är markerar och högerklickar du på kontrollen och visar sedan snabbmenyn:

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Egenskaper är kontrollen en ActiveX-kontroll och du befinner dig i designläget.

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Koppla makro är kontrollen en formulärkontroll.

  Tips: Om du vill visa rätt snabbmeny för grupprutan formulärkontroll, kontrollerar du att du markerar grupprutans perimeter och inte insidan grupprutan.

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Redigera text är objektet ett ritobjekt.

VBA UserForms

Du kan skapa användarformulär, som är anpassade dialogrutor som vanligtvis innehåller en eller flera ActiveX-kontroller för största möjliga flexibilitet. Användarformulär göra tillgängligt från VBA-kod som du skapar i Visual Basic Editor. Genomgången stegen för att skapa en UserForm är följande:

 1. Infoga en UserForm i din arbetsbok VBA. Du komma åt en arbetsbok VBA genom att först visa Visual Basic Editor (tryck på ALT + F11) och klickar sedan på Infoga-menyn klickar du på UserForm.

 2. Skriv en metod för att visa UserForm.

 3. Lägg till ActiveX-kontroller.

 4. Ändra egenskaper för ActiveX-kontrollerna.

 5. Skriv händelsehanterarmetoder för ActiveX-kontroller.

Med hjälp av användarformulär kan använder du även avancerade formulärfunktioner. Till exempel med hjälp av programmering kan du lägga till en separat alternativknapp för varje bokstav i alfabetet eller du kan lägga till en kryssruta för varje objekt i en lång lista med datum och siffror.

Innan du skapar ett UserForm bör du fundera över om du vill använda inbyggda Excel-dialogrutor som kan passa dina behov. Dessa inbyggda dialogrutor omfattar funktionerna InputBox och MsgBox i VBA, metoden InputBox i Excel, metoden GetOpenFilename, metoden GetSaveAsFilename och dialogobjektet i objektet Program, som innehåller alla inbyggda Excel-dialogrutor.

Mer information finns i Microsoft Office Excel Developer Center.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×