Översikt över formler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är nybörjare inom Excel Online kommer du snart att märka att det är mycket mer än ett rutnät där man anger tal i kolumner och rader. Visst kan man använda Excel Online för att beräkna summorna för kolumner och rader med tal, men man kan också beräkna betalningar för bostadslån, lösa matematiska eller tekniska problem eller hitta bästa tänkbara scenario utifrån variabler som du själv anger.

Excel Online gör det med hjälp av formler i celler. En formel används för att utföra beräkningar eller andra åtgärder på data i kalkylbladet. En formel inleds alltid med ett likhetstecken (=), som kan följas av tal, matematiska operatorer (t.ex. plus- eller minustecken) och funktioner, som verkligen kan göra en formel kraftfull.

Med följande exempel på en formel multipliceras 2 med 3, och sedan läggs 5 till resultatet för att ge svaret 11.

=2*3+5

I följande formel används funktionen BETALNING för att beräkna en avbetalning för ett bolån (1 073,64 kr), som baseras på en räntesats på 5 procent (5 % delat med 12 månader motsvarar den månatliga räntan) över 30 år (360 månader) för ett lån på 200 000 kr:

=BETALNING(0,05/12;360;200000)

Här följer ytterligare exempel på formler som du kan skriva i ett kalkylblad.

 • =A1+A2+A3    Summerar värdena i cell A1, A2 och A3.

 • =ROT(A1)    Använder funktionen ROT för att returnera kvadratroten av värdet i A1.

 • =IDAG()    Returnerar dagens datum.

 • =STORA("hej")     Konverterar texten "hej" till "HEJ" med hjälp av kalkylbladsfunktionen STORA.

 • =OM(A1>0)    Testar cellen A1 för att fastställa om den innehåller ett värde som är större än 0.

Delarna av en formel

En formel kan också innehålla följande: funktioner, referenser, operatorer och konstanter.

Delar av en formel
Delar av en formel

1. Funktioner: Funktionen PI() returnerar värdet för pi: 3,142...

2. Referenser: A2 returnerar värdet i cell A2.

3. Konstanter: Tal eller textvärden som anges direkt i en formel, till exempel 2.

4. Operatorer: Operatorn ^ (cirkumflex) upphöjer ett tal till en exponent och operatorn * (asterisk) multiplicerar tal.

Använda konstanter i formler

En konstant är ett värde som inte beräknas: det är alltid detsamma. Datumet 10/9/2008, talet 210 och texten "Kvartalsvinst" är exempel på konstanter. Ett uttryck, eller ett värde som är resultatet av ett uttryck, är inte en konstant. Om du använder konstanter i en formel i stället för referenser till cellerna (t.ex. =30+70+110) ändras resultatet bara om du ändrar formeln.

Använda beräkningsoperatorer i formler

Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på elementen i en formel. Beräkningarna utförs i en bestämd standardordning (som följer allmänna matematiska regler), men du kan ändra ordningen genom att lägga till parenteser.

Typer av operatorer

Det finns fyra olika typer av beräkningsoperatorer: aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, textkombinationsoperatorer och referensoperatorer.

Aritmetiska operatorer

Om du vill utföra grundläggande matematiska operationer som addition, subtraktion, multiplikation eller division, kombinera tal eller generera numeriska resultat använder du följande aritmetiska operatorer.

Aritmetisk operator

Betydelse

Exempel

+ (plustecken)

Addition

3+3

– (minustecken)

Subtraktion
Negation

3–1
–1

* (asterisk)

Multiplikation

3*3

/ (snedstreck)

Division

3/3

% (procenttecken)

Procent

20 %

^ (cirkumflex)

Exponentiering

3^2

Jämförelseoperatorer

Använd följande operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde , antingen SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än-tecken)

Större än

A1>B1

< (mindre än-tecken)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med

A1>B1

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med

A1<B1

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med

A1<>B1

Operator för textkombination

Om du vill sammanfoga (kombinera) en eller flera textsträngar till ett sammanhängande textstycke använder du operatorn &.

Textoperator

Betydelse

Exempel

& (et-tecken)

Ansluter eller sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde

"North"&"wind" resulterar i "Northwind"

Referensoperatorer

Med följande operatorer kan du kombinera cellområden för beräkningar.

Referensoperator

Betydelse

Exempel

: (kolon)

Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna.

B5:B15

, (komma)

Unionsoperator som kombinerar flera referenser till en referens

SUMMA(B5:B15;D5:D15)

(blanksteg)

Skärningspunktsoperator, som producerar en referens till celler som är gemensamma för två referenser

B7:D7 C6:C8

Prioritetsordningen för operationer i Excel Online

Ibland kan beräkningsordningen påverka resultatet av formeln. Därför är det viktigt att du förstår hur ordningen fastställs och hur du kan ändra ordningen för att få fram det resultat du vill ha.

Beräkningsordning

Formler beräknar värden i en viss ordning. En formel inleds alltid med ett likhetstecken (=). Excel Online tolkar de tecken som följer lika med-tecken som en formel. Efter likhetstecknet följer de element som ska beräknas (operander), till exempel konstanter eller cellreferenser. Det här är åtskilda av beräkningsoperatorer. Excel Online beräknar formeln från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Prioritetsordning för operatorer

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utför Excel Online operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet, det kan vara en formel som innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator, beräknar Excel Online operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

(enkelt blanksteg)

, (komma)

Referensoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Exponentiering

* och /

Multiplikation och division

+ och –

Addition och subtraktion

&

Sammanfogar två textsträngar

=
< >
<=
>=
<>

Jämförelse

Använda parenteser

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel ger resultatet 11 eftersom Excel Online utför multiplicering före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och lägger sedan till 5.

=5+2*3

Om du däremot använder parenteser för att ändra syntaxen, adderar Excel Online först 5 och 2 och multiplicerar sedan resultatet med 3, vilket ger resultatet 21.

=(5+2)*3

I exemplet nedan gör parenteserna runt första delen av formeln att Excel Online beräknar B4+25 först, och sedan divideras resultatet med summan av värdena från D5, E5 och F5.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Använda funktioner och kapslade funktioner i formler

Funktioner är fördefinierade formler som utför beräkningar baserat på särskilda värden, så kallade argument, i en viss ordning eller struktur. Funktioner kan användas för att utföra enkla eller avancerade beräkningar.

Syntaxen för funktioner

Följande exempel med funktionen AVRUNDA som avrundar ett tal i cell A10 illustrerar syntaxen för en funktion.

Struktur på en funktion
Struktur på en funktion

1. struktur. Struktur på en funktion börjar med ett likhetstecken (=) följt av funktionsnamnet, en inledande parentes, argumenten för funktionen avgränsade med semikolon och en avslutande parentes.

2. Funktionsnamn. Klicka i en cell och tryck på SKIFT+F3 om du vill visa en lista över tillgängliga funktioner.

3. Argument. Argumenten kan vara tal, text, logiska värden som SANT eller FALSKT, matriser, felvärden som #SAKNAS! eller cellreferenser. Det argument du anger måste ge ett giltigt värde för det argumentet. Argument kan även vara konstanter, formler eller andra funktioner.

4. Argumentbeskrivningar. En beskrivning med syntax och argument visas medan du skriver funktionen. Skriv t.ex. =AVRUNDA( varpå beskrivningen visas. Beskrivningar visas endast för inbyggda funktioner.

Infoga funktioner

När du skapar en formel som innehåller en funktion kan du använda dialogrutan Infoga funktion som hjälp när du vill lägga till kalkylbladsfunktioner. När du lägger till en funktion i formeln visas namnet på funktionen, dess argument, en beskrivning av funktionen och de olika argumenten, funktionens aktuella resultat och hela formelns aktuella resultat i dialogrutan Infoga funktion.

Genom att använda funktionen Komplettera automatiskt för formel kan du snabbt skapa och redigera formler samtidigt som risken för syntaxfel minimeras. När du har skrivit ett likhetstecken (=) och de första bokstäverna eller en visningsutlösare, visar Excel Online en dynamisk listruta under cellen med giltiga funktioner, argument och namn som matchar bokstäverna eller utlösaren. Därefter kan du infoga en post från listrutan i formeln.

Kapsla funktioner

Ibland kan du vara tvungen att använda en funktion som ett av argumenten i en annan funktion. T.ex. använder följande formel en kapslad MEDEL-funktion och jämför värdet med 50.

Kapslade funktioner

1. Funktionerna MEDEL och SUMMA är kapslade inom funktionen OM.

Giltiga returvärden    När en kapslad funktion används som argument måste den kapslade funktionen returnera samma typ av värde som argumentet använder. Om argumentet t.ex. returnerar värdet SANT eller FALSKT måste den kapslade funktionen också returnera värdet SANT eller FALSKT. Om den inte gör det visar Excel Online felvärdet #VÄRDEFEL!

Nivåbegränsningar vid kapsling     En formel kan innehålla upp till sju nivåer med kapslade funktioner. När en funktion (vi kallar den funktion B) används som argument i en annan funktion (vi kallar den funktion A), fungerar funktion B en funktion på den andra nivån. Både MEDEL och SUMMA är funktioner på den andra nivån, om de används som argument för funktionen OM. Om en funktion kapslas inuti den kapslade funktionen MEDEL är den en funktion på den tredje nivån och så vidare.

Använda referenser i formler

En referens identifierar en cell eller ett cellområde i ett kalkylblad och visar Excel Online var de data eller värden som ska användas i formeln finns. Du kan använda referenser när du vill använda data som finns på olika ställen i kalkylbladet i en formel eller använda värdet från en cell i flera formler. Du kan också referera till celler i andra kalkylblad i samma arbetsbok och till andra arbetsböcker. Referenser till celler i andra arbetsböcker kallas för länkar eller externa referenser.

Referenstypen A1

Standardreferenstypen    Som standard använder Excel Online referenstypen A1, vilket innebär att kolumner betecknas med bokstäver (A till och med XFD, maximalt 16 384 kolumner) och rader med siffror (1 till och med 1 048 576). Dessa beteckningar kallas för rad- och kolumnrubriker. När du vill referera till en cell anger du kolumnbokstaven följt av radnumret. B2 refererar exempelvis till skärningspunkten mellan kolumn B och rad 2.

Om du vill referera till

Använd

Cellen i kolumn A och rad 10

A10

Cellområdet i kolumn A mellan rad 10 och 20

A10:A20

Cellområdet i rad 15 mellan kolumn B och E

B15:E15

Alla celler i rad 5

5:5

Alla celler från rad 5 till rad 10

05:10

Alla celler i kolumn H

H:H

Alla celler från kolumn H till och med kolumn J

H:J

Cellområdet från kolumn A till och med kolumn E och mellan rad 10 och 20

A10:E20

Referera till ett annat kalkylblad    I följande exempel beräknar kalkylbladsfunktionen MEDEL medelvärdet för området B1:B10 i kalkylbladet Marknadsföring i samma arbetsbok.

Exempel på bladreferens
Referens till ett cellområde på ett annat kalkylblad i samma arbetsbok

1. Refererar till kalkylbladet Marknadsföring

2. Refererar till cellområdet mellan cellerna B1 till och med B10

3. Separerar kalkylbladsreferensen från cellområdesreferensen

Skillnaden mellan absoluta, relativa och blandade referenser

Relativa referenser    En relativ cellreferens i en formel, t.ex. A1, baseras på den relativa positionen för den cell som innehåller formeln och den cell som referensen refererar till. Om positionen för cellen med formeln ändras görs samma sak för referensen. Om du kopierar eller fyller i formeln radvis eller kolumnvis justeras referensen automatiskt. Nya formler använder relativa referenser som standard. Om du t.ex. kopierar eller fyller i en relativ referens i cell B2 till cell B3 justeras den automatiskt från =A1 till =A2.

Kopierad formel med relativ referens
Kopierad formel med relativ referens

Absoluta referenser    En absolut cellreferens i en formel, t.ex. $A$1, refererar alltid till en cell på en specifik plats. Om positionen för cellen med formeln ändras är den absoluta referensen densamma. Om du kopierar eller fyller i formeln radvis eller kolumnvis justeras inte den absoluta referensen. Nya formler använder relativa referenser som standard, så du kan behöva ändra dem till absoluta referenser. Om du t.ex. kopierar eller fyller i en absolut referens i cell B2 till cell B3 förblir referensen densamma i båda cellerna: =$A$1.

Kopierad formel med absolut referens
Kopierad formel med absolut referens

Blandade referenser    En blandad referens har antingen en absolut kolumn och relativ rad, eller en absolut rad och relativ kolumn. En absolut kolumnreferens har formatet $A1, $B1 o.s.v. En absolut radreferens har formatet A$1, B$1 o.s.v. Om positionen för cellen med formeln ändras också den relativa referensen medan den absoluta referensen inte gör det. Om du kopierar eller fyller i formeln radvis eller kolumnvis justeras den relativa referensen automatiskt medan den absoluta referensen inte gör det. Om du t.ex. kopierar eller fyller i en blandad referens från cell A2 till B3 justeras den från =A$1 till =B$1.

Kopierad formel med blandad referens
Kopierad formel med blandad referens

3D-referensformat

Referera till flera kalkylblad    Om du vill analysera data i samma cell eller cellområde i flera kalkylblad i en arbetsbok, använder du en 3D-referens. En 3D-referens innehåller cell- eller områdesreferensen föregången av ett intervall med kalkylbladsnamn. Excel Online använder alla kalkylblad mellan det första och sista namnet i referensen. Formeln =SUMMA(Blad2:Blad13!B5) lägger t.ex. till alla värden från cell B5 i alla kalkylblad mellan, och inklusive, Blad 2 och Blad 13.

 • Du kan använda 3D-referenser för att referera till celler i andra blad, för att definiera namn och för att skapa formler med följande funktioner: SUMMA, MEDEL, AVERAGEA, ANTAL, ANTALV, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUKT, STDAV.P, STDAV.S, STDEVA, STDEVPA, VARIANS.P, VARIANS.S, VARA och VARPA.

 • 3D-referenser kan inte användas i matrisformler.

 • 3D-referenser kan inte användas med en operator (ett enstaka blanksteg) eller i formler som använder implicit skärningspunkt.

Vad händer när du flyttar, kopierar, infogar eller tar bort kalkylblad    Följande exempel förklarar vad som händer när du flyttar, kopierar, infogar eller tar bort ett kalkylblad som ingår i en 3D-referens. I exemplen används formeln =SUMMA(Blad2:Blad6!A2:A5) för att summera cellerna A2 till och med A5 i kalkylblad 2 till och med 6.

 • Infoga eller kopiera    Om du infogar eller kopierar blad mellan Blad2 och Blad6 (slutpunkterna i detta exempel) inkluderar Excel Online alla värden i cellerna A2 till och med A5 från de tillagda bladen i beräkningarna.

 • Ta bort    Om du tar bort blad mellan Blad2 och Blad6 tar Excel Online bort deras värden från beräkningen.

 • Flytta    Om du flyttar blad som finns mellan Blad2 och Blad6 till en plats utanför det refererade bladområdet, tar Excel Online bort deras värden från beräkningen.

 • Flytta en slutpunkt    Om du flyttar Blad2 eller Blad6 till en annan plats i samma arbetsbok justerar Excel Online beräkningen så att den omfattar det nya området med blad mellan slutpunkterna.

 • Ta bort en slutpunkt    Om du tar bort Blad2 eller Blad6 justerar Excel Online beräkningen så att den omfattar bladen mellan dem.

Referenstypen R1C1

Du kan också använda en referenstyp där både rader och kolumner numreras. Referenstypen är användbar för att beräkna rad- och kolumnpositioner i makron. I mallen R1C1 visar Excel Online en cells position med ett "R" åtföljt av ett radnummer, och ett "C" åtföljt av ett kolumnnummer.

Referens

Betydelse

R[-2]C

En relativ referens till cellen två rader ovanför i samma kolumn

R[2]C[2]

En relativ referens till cellen två rader nedanför och två kolumner åt höger

R2C2

En absolut referens till cellen i den andra raden i den andra kolumnen

R[-1]

En relativ referens till hela raden ovanför aktiv cell

R

En absolut referens till aktuell rad

När du spelar in ett makro spelar Excel Online in vissa kommandon med referenstypen R1C1. Om du t.ex. spelar in ett musklick på knappen Autosumma för att infoga en formel som summerar ett cellområde, spelar Excel Online in formeln med typen R1C1 och inte A1.

Använda namn i formler

Du kan skapa definierade namn som representerar celler, cellområden, formler, konstanter eller Excel Online-tabeller. Ett namn är en meningsfull genväg som gör det enklare att förstå syftet med en cellreferens, konstant, formel eller tabell, som annars kan vara svåra att förstå vid första anblicken. Följande information visar vanliga exempel på namn och hur de kan användas i formler så att det blir enklare att förstå formlerna.

Typ av exempel

Exempel med områden i stället för namn

Exempel med namn

Referens

=SUMMA(A16:A20)

=SUMMA(Försäljning)

Konstant

=PRODUKT(A12;9,5%)

=PRODUKT(pris;moms)

Formel

=TEXT(LETARAD(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSKT),"åååå-mm-dd")

=TEXT(VTSÖK(MAX(Försäljning);Säljinfo;2;FALSKT);"åååå-mm-dd")

Tabell

A22:B25

=PRODUKT(pris,tabell1[@momssats])

Namntyper

Du kan skapa och använda flera olika typer av namn.

Definierat namn    Ett namn som representerar en cell, ett cellområde, en formel eller ett konstant värde. Du kan skapa ditt eget definierade namn. Dessutom skapas ibland ett definierat namn åt dig i Excel Online, till exempel när du anger ett utskriftsområde.

Tabellnamn    Ett namn på en Excel Online-tabell, det vill säga en samling information om ett visst ämne som har lagrats i poster (rader) och fält (kolumner). Excel OnlineExcel Online skapar ett standardtabellnamn som "Tabell1", "Tabell2" och så vidare varje gång du infogar en Excel Online-tabell, men du kan ändra namnen för att göra dem mer meningsfulla.

Skapa och ange namn

Du skapar ett namn genom att använda Skapa ett namn från markering. Du kan enkelt skapa namn från befintliga rad- och kolumnetiketter med hjälp av ett cellområde i kalkylbladet.

Obs!: Namn använder normalt absoluta cellreferenser.

Du kan ange ett namn genom att:

 • Skriva det    Skriv namnet, till exempel som ett argument till en formel.

 • Använda Komplettera automatiskt för formel    Använd listrutan Komplettera automatiskt för formel, där giltiga namn automatiskt finns listade.

Använda matrisformler och matriskonstanter

Excel Online stöder inte skapa matrisformler. Du kan visa resultatet av matrisformler som skapats i Excel-programmet, men du kan inte redigera eller beräkna om dem. Om du har Excel-programmet klickar du på Öppna i Excel för att arbeta med matriser.

Exempelvis beräknar följande matrisformel det totala värdet av en matris bestående av aktiekurser och andelar, utan att rader med celler beräknas och de olika aktiernas kurs visas.

Matrisformel som ger ett enda resultat
Matrisformel som ger ett enda resultat

När du anger formeln ={SUMMA(B2:D2*B3:D3)} som en matrisformel multipliceras Andelar och Kurs för varje aktie, och därefter adderas resultaten från var och en av beräkningarna.

Beräkna flera resultat     Vissa kalkylbladsfunktioner returnerar matriser med värden, eller kräver en matris med värden som argument. Om du vill beräkna flera resultat med en matrisformel måste du skriva matrisen i ett cellområde som har samma antal rader och kolumner som det finns matrisargument.

Anta att du har en given serie på tre försäljningsvärden (i kolumn B) för en serie med tre månader (i kolumn A), beräknar funktionen TREND de rätlinjiga värdena för försäljningssiffrorna. Alla resultat från formeln visas i tre celler i kolumn C (C1:C3).

Matrisformel som ger flera resultat
Matrisformel som ger flera resultat

När du skriver formeln =TREND(B1:B3;A1:A3) som en matrisformel ger den tre olika resultat (22196, 17079 och 11962) utifrån de tre försäljningssiffrorna och de tre månaderna.

Använda matriskonstanter

I en vanlig formel kan du ange en referens till en cell som innehåller ett värde, eller själva värdet som då kallas för en konstant. I en matrisformel kan du på samma sätt ange en referens till en matris, eller ange matrisen med värden som finns i cellerna, även kallad matriskonstant. I matrisformler accepteras konstanter på samma sätt som i andra formler, men du måste ange matriskonstanter i ett visst format.

Matriskonstanter kan innehålla tal, text, logiska värden som t.ex. SANT och FALSKT, eller felvärden som #SAKNAS. Olika typer av värden kan finnas i samma matriskonstant, t.ex. {1;3;4\SANT;FALSKT;SANT}. Tal i matriskonstanter kan vara formaterade som heltal, decimaltal eller enligt matematisk notation. Text måste omges med dubbla citattecken, t.ex. "Tisdag".

Matriskonstanter kan inte innehålla cellreferenser, kolumner eller rader av olika längd, formler eller specialtecknen $ (dollartecken), parenteser eller % (procenttecken).

När du formaterar matriskonstanter måste du:

 • Omge dem med klammerparenteser ( { } ).

 • Avgränsa värden i olika kolumner med komman (,). Om du t.ex. vill skriva värdena 10, 20, 30 och 40 skriver du {10;20;30;40}. Den här matriskonstanten kallas för en 1-gånger-4-matris och är likvärdig med en 1-rad-gånger-4-kolumnreferens.

 • Avgränsa värden i olika rader med semikolon (;). Om du vill visa värdena 10, 20, 30, 40 i en rad och 50, 60, 70, 80 i raden under kan du ange en 2-gånger-4-matris: {10;20;30;40\50;60;70;80}

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×