Ändra summeringsfunktionen eller anpassa beräkningen för ett fält i en pivottabellrapport

Data i området Värde summerar underliggande källdata (inte värdet som visas) i pivottabellrapporten på följande sätt: för numeriska värden används funktionen SUMMA och för textvärden används funktionen ANTAL. Du kan dock ändra sammanfattningsfunktion. Du kan även skapa en anpassad beräkning.

 1. Markera det fält i området Värde som du vill ändra summeringsfunktion för i pivottabellrapporten.

 2. På fliken Analysera i gruppen Aktivt fält klickar du på Aktivt fält och sedan på Fältinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar öppnas.

  Källnamnet är namnet på fältet i datakällan.

  Eget namn visar det aktuella namnet i pivottabellrapporten, eller källnamnet om det inte finns något eget namn. Om du vill ändra Eget namn klickar du på texten i rutan och ändrar namnet.

 3. Klicka på fliken Sammanfatta värden med.

 4. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda under Sammanfatta värdefält efter.

  Summeringsfunktioner du kan använda

  Funktion

  Resultat

  SUMMA

  Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska värden.

  ANTAL

  Antalet värden. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för andra värden än tal.

  MEDEL

  Medelvärdet av värdena.

  MAX

  Det största värdet.

  MIN

  Det minsta värdet.

  PRODUKT

  Produkten av värdena.

  Antal tal

  Antalet värden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

  STDAV

  En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  STDAVP

  Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  VARIANS

  En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  VARIANSP

  Variansen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  Obs!: Du kan inte ändra summeringsfunktion för vissa typer av källdata, t.ex. OLAP-data och beräknade fält och fält med beräknade element.

 5. Du kan även använda en anpassad beräkning genom att göra följande:

  1. Klicka på fliken Visa värden som.

  2. Klicka på den beräkning du vill använda i rutan Visa värden som.

   Använd den här beräkningen

   Om du vill

   Ingen beräkning

   Stäng av anpassad beräkning.

   % av totalsumma

   Visa ett värde som en procentandel av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

   % av kolumnsumma

   Visa alla värden i varje kolumn eller serie som en procentandel av summan för kolumnen eller serien.

   % av radsumma

   Visa värdet på varje rad eller i varje kategori som en procentsats av totalsumman för raden eller kategorin.

   % av

   Visa ett värde som en procentandel av värdet för Element i fältet Fält.

   % av summa för överordnad rad

   Beräkna (värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i rader)

   % av summa för överordnad kolumn

   Beräkna (värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i kolumner).

   % av överordnad summa

   Beräkna (värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i valt Fält).

   Skillnad

   Visa ett värde som skillnaden från värdet för Element i fältet Fält.

   % skillnad

   Visa ett värde som den procentuella skillnaden från värdet i Element i fältet Fält.

   Löpande summa i

   Visa värdet som en löpande summa för på varandra följande element i Fält.

   % löpande summa

   Visa värdet som en procent för en löpande summa på varandra följande element i Fält.

   Rangordna från minst till störst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält i en lista med det minsta elementet i fältet som 1 och högre värden med ett högre rangordningsvärde.

   Rangordna från störst till minst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält i en lista med det största elementet i fältet som 1 och lägre värden med ett högre rangordningsvärde.

   Index

   Beräkna värdet enligt följande:

   ((värde i cell) x (Summa av Summor)) / ((Radsumma) x (Kolumnsumma))

  3. Välj ett Fält och Element om dessa alternativ är tillgängliga för den beräkning du valt.

   Obs!: Fältet bör inte vara samma fält som det du valde i steg 1.

 6. Om du vill ändra hur tal formateras klickar du på Talformat, väljer ett talformat på fliken Tal i dialogrutan Formatera celler och klickar sedan på OK.

 7. Om rapporten har flera datafält upprepar du föregående steg för varje fält som du vill ändra.

Obs!: Om du vill använda mer än en summeringsfunktion för samma fält lägger du till fältet igen från fältlistan för pivottabellen, upprepar stegen och väljer den andra funktionen.

 1. Markera det fält i området Värde som du vill ändra summeringsfunktion för i pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Aktivt fält i gruppen Aktivt fält på fliken Alternativ och klicka sedan på Fältinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar öppnas.

  Källnamnet är namnet på fältet i datakällan.

  Eget namn visar det aktuella namnet i pivottabellrapporten, eller källnamnet om det inte finns något eget namn. Om du vill ändra Eget namn klickar du på texten i rutan och ändrar namnet.

 3. Klicka på fliken Sammanfatta värden med.

 4. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda under Sammanfatta värdefält efter.

  Funktion

  Resultat

  SUMMA

  Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska värden.

  ANTAL

  Antalet värden. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för andra värden än tal.

  MEDEL

  Medelvärdet av värdena.

  MAX

  Det största värdet.

  MIN

  Det minsta värdet.

  PRODUKT

  Produkten av värdena.

  Antal tal

  Antalet värden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

  STDAV

  En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  STDAVP

  Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  VARIANS

  En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  VARIANSP

  Variansen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  Obs!: Du kan inte ändra summeringsfunktion för vissa typer av källdata, t.ex. OLAP-data och beräknade fält och fält med beräknade element.

 5. Du kan även använda en anpassad beräkning genom att göra följande:

  1. Klicka på fliken Visa värden som.

  2. Klicka på den beräkning du vill använda i rutan Visa värden som.

   Använd den här beräkningen

   Om du vill

   Ingen beräkning

   Stäng av anpassad beräkning.

   % av totalsumma

   Visa ett värde som en procentandel av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

   % av kolumnsumma

   Visa alla värden i varje kolumn eller serie som en procentandel av summan för kolumnen eller serien.

   % av radsumma

   Visa värdet på varje rad eller i varje kategori som en procentsats av totalsumman för raden eller kategorin.

   % av

   Visa ett värde som en procentandel av värdet för Element i fältet Fält.

   % av summa för överordnad rad

   Beräkna (värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i rader)

   % av summa för överordnad kolumn

   Beräkna (värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i kolumner).

   % av överordnad summa

   Beräkna (värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i valt Fält).

   Skillnad

   Visa ett värde som skillnaden från värdet för Element i fältet Fält.

   % skillnad

   Visa ett värde som den procentuella skillnaden från värdet i Element i fältet Fält.

   Löpande summa i

   Visa värdet som en löpande summa för på varandra följande element i Fält.

   % löpande summa

   Visa värdet som en procent för en löpande summa på varandra följande element i Fält.

   Rangordna från minst till störst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält i en lista med det minsta elementet i fältet som 1 och högre värden med ett högre rangordningsvärde.

   Rangordna från störst till minst

   Visa rangordningen av valda värden i ett visst fält i en lista med det största elementet i fältet som 1 och lägre värden med ett högre rangordningsvärde.

   Index

   Beräkna värdet enligt följande:

   ((värde i cell) x (Summa av Summor)) / ((Radsumma) x (Kolumnsumma))

  3. Välj ett Fält och Element om dessa alternativ är tillgängliga för den beräkning du valt.

   Obs!: Fältet bör inte vara samma fält som det du valde i steg 1.

 6. Om du vill ändra hur tal formateras klickar du på Talformat, väljer ett talformat på fliken Tal i dialogrutan Formatera celler och klickar sedan på OK.

 7. Om rapporten har flera datafält upprepar du föregående steg för varje fält som du vill ändra.

Obs!: Om du vill använda mer än en summeringsfunktion för samma fält lägger du till fältet igen från fältlistan för pivottabellen, upprepar stegen och väljer den andra funktionen.

 1. Markera det fält i området Värde som du vill ändra summeringsfunktion för i pivottabellrapporten.

 2. Klicka på Aktivt fält i gruppen Aktivt fält på fliken Alternativ och klicka sedan på Fältinställningar.

  Dialogrutan Värdefältsinställningar öppnas.

  Källnamnet är namnet på fältet i datakällan.

  Eget namn visar det aktuella namnet i pivottabellrapporten, eller källnamnet om det inte finns något eget namn. Om du vill ändra Eget namn klickar du på texten i rutan och ändrar namnet.

 3. Klicka på fliken Sammanfatta med.

 4. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda under Sammanfatta värdefält efter.

  Summeringsfunktioner du kan använda

  Funktion

  Resultat

  SUMMA

  Summan av värdena. Detta är standardfunktionen för numeriska värden.

  ANTAL

  Antalet värden. Summeringsfunktionen Antal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för andra värden än tal.

  MEDEL

  Medelvärdet av värdena.

  MAX

  Det största värdet.

  MIN

  Det minsta värdet.

  PRODUKT

  Produkten av värdena.

  Antal tal

  Antalet värden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar på samma sätt som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

  STDAV

  En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  STDAVP

  Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  VARIANS

  En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

  VARIANSP

  Variansen för en population, där populationen är alla värden som ska summeras.

  Obs!: Du kan inte ändra summeringsfunktion för vissa typer av källdata, t.ex. OLAP-data och beräknade fält och fält med beräknade element.

 5. Du kan även använda en anpassad beräkning genom att göra följande:

  1. Klicka på fliken Visa värden som.

  2. Klicka på den beräkning du vill använda i rutan Visa värden som.

   Använd den här funktionen

   Om du vill

   Normal

   Stäng av anpassad beräkning.

   Skillnad

   Visa ett värde som skillnaden från värdet för Element i fältet Fält.

   % av

   Visa ett värde som en procentandel av värdet för Element i fältet Fält.

   % skillnad

   Visa ett värde som den procentuella skillnaden från värdet i Element i fältet Fält.

   Löpande summa i

   Visa värdet som en löpande summa för på varandra följande element i Fält.

   % av rad

   Visa värdet på varje rad eller i varje kategori som en procentsats av totalsumman för raden eller kategorin.

   % av kolumn

   Visa alla värden i varje kolumn eller serie som en procentandel av summan för kolumnen eller serien.

   % av summa

   Visa ett värde som en procentandel av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

   Index

   Beräkna värdet enligt följande:

   ((värde i cell) x (Summa av Summor)) / ((Radsumma) x (Kolumnsumma))

  3. Välj ett Fält och Element om dessa alternativ är tillgängliga för den beräkning du valt.

   Obs!: Fältet bör inte vara samma fält som det du valde i steg 1.

 6. Om du vill ändra hur tal formateras klickar du på Talformat, väljer ett talformat på fliken Tal i dialogrutan Formatera celler och klickar sedan på OK.

 7. Om rapporten har flera datafält upprepar du föregående steg för varje fält som du vill ändra.

Obs!: Om du vill använda mer än en summeringsfunktion för samma fält lägger du till fältet igen från fältlistan för pivottabellen, upprepar stegen och väljer den andra funktionen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×