Ändra inställningar för webbdelen Sökresultat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I webbdelen Sökresultat visas sökresultatet för en fråga som angetts i webbdelen Sökruta.

Som standard används webbdelen sökresultat på alla standardsidor vertikala sökningar. Vertikala sökningar är anpassat för att söka efter specifika innehåll, till exempel (allt, personer, konversationer och videor ), och de visa sökresultat som är filtrerad och formaterats för en särskild typ av innehåll eller klass. Webbdelen sökresultat visas sökresultatet och det också skickas sökresultatet till webbdelen förfining och webbdelen Söknavigering.

Obs!: Se Konfigurera en webbdelen innehållssökning i SharePoint om du vill lägga till en innehåll Sök Web del (CSWP) på sidan och konfigurera den för enkla och avancerade resultat.

I webbdelen Sökresultat används en fråga som angetts i webbdelen för att visa sökresultat. Som SharePoint Online-administratör kan du ändra frågan och andra inställningar för att visa sökresultat.

Om du vill lägga till och konfigurera en Sökresultatswebbdel på en sida, finns i Konfigurera webbdelen sökresultat. Du kan också hitta ytterligare information finns i Konfigurera egenskaperna för webbdelen sökresultat i SharePoint Server.

Vad vill du göra?

Ändra frågan i webbdelen Sökresultat

Definiera frågan med hjälp av KQL (Keyword Query Language) i avancerat läge

Lägga till förfiningar

Ange sortering

Lägga till fler inställningar

Testa frågan

Definiera frågan med hjälp av fördefinierade värden i snabbläge

Ändra inställningar för visningsmall

Ändra inställningar och kontrollinställningar för resultat

Ändra frågan i webbdelen Sökresultat

Webbdelen sökresultat använder en fråga som har angetts i webbdelen som visar sökresultat. Den här frågan används som standard query variabla {searchboxquery}. Frågevariabeln är en platshållare för ett värde, vilket innebär att när du kör frågan ett värde ersätter platshållaren. När en användare skriver gul sökord i sökrutan, till exempel söker variabeln {searchboxquery} i webbdelen sökresultat för alla objekt som innehåller frasen gul.

Genom att ändra frågan i webbdelen Sökresultat kan du göra följande:

 • Ändra resultatskällan om du vill ange vilket innehåll som ska genomsökas. Resultatkällorna är som standard inställda för de olika vertikalsökningssidorna:

 • Allt (results.aspx): Lokala SharePoint-resultat (System)

 • Personer (peopleresults.aspx): Personsökning, lokalt resultat (System)

 • Konversationer (conversationresults.aspx): Konversationer (System)

 • Videor (videoresults.aspx): Lokala videoresultat (System)

 • Lägga till frågevariabeler eller egenskapsfilter för att anpassa sökresultatet för olika användare eller användargrupper.

 • Flytta upp eller flytta ned objekt eller sidor i sökresultatet.

 • Ändra sorteringsordningen av sökresultatet.

Det finns två huvudsakliga sätt att ändra frågan:

Definiera frågan med hjälp av KQL (Keyword Query Language) i avancerat läge

 1. Klicka på Inställningar på sökresultatsidan och klicka sedan på Redigera sida. Sidan med sökresultat öppnas i redigeringsläge.

 2. Flytta pekaren till höger om webbdelens titel i webbdelen Sökresultat, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera webbdel i menyn. Verktygsfönstret för webbdelen Sökresultat öppnas under menyfliksområdet överst till höger på sidan.

 3. I webbdelens verktygspanel, i avsnittet Sökvillkor, klickar du på Ändra fråga. Dialogrutan Skapa din fråga öppnas i Avancerat läge.

 4. Ange vilket innehåll som ska sökas igenom genom att välja en resultatkälla i avsnittet Välj en fråga på fliken GRUNDERNA.

 5. Nu kan du ändra frågetexten. Frågevariabeln {searchboxquery} är definierad som standard. Ändra frågetexten med hjälp av Keyword Query Language (KQL), eller använd listorna Nyckelordsfilter och Egenskapsfilter för att skapa frågan:

  • Nyckelordsfrågan kan bestå av ledig text nyckelord, egenskapsfilter eller operatorer. Använd klammerparenteser ska omslutas frågevariabler. Frågevariablerna ersätts med ett värde när frågan körs. Nyckelordsfrågor får innehålla högst 2 048 tecken. Mer information om Keyword finns i syntaxreferens för Kql (Keyword Query Language).

  • Använda nyckelordsfilter och lägga till frågevariabler i din fråga. Välj fördefinierade frågevariabler i listan och sedan lägga till dem i frågan genom att klicka på Lägg till nyckelordsfilter. En lista över tillgängliga frågevariabler finns frågevariabler i SharePoint Server 2013.

  • Använd egenskapsfilter om du vill skicka en fråga till de hanterade egenskapernas innehåll som är inställda på Frågbar i sökschemat. Markera hanterade egenskaper från listan Egenskapsfilter. Klicka på Lägg till egenskapsfilter om du vill lägga till filtret i frågan.

   Obs!: Anpassade hanterade egenskaper visas inte i listan egenskapsfilter. Om du vill lägga till en anpassad hanterad egenskap i frågan, i textrutan frågan anger du namnet på din anpassade hanterad egenskap följt av frågevillkor, till exempel MyCustomColorProperty:Green

 6. Klicka på Testfråga om du vill se en förhandsgranskning av sökresultatet.

 7. Du kan även lägga till mer information i fråga:

 8. Klicka på OK om du vill spara frågan och återgå till verktygsfönstret för webbdelen.

Lägga till förfiningar

På fliken the FÖRFINING kan du välja att begränsa det resultat som returneras genom att lägga till förvalda förfiningar i frågan.

Du kan ange att det sökresultat som returneras i webbdelen Sökresultat ska begränsas till ett eller från värden från förfiningarna. I listan visas alla hanterade egenskaper som är aktiverade som förfiningar i sökschemat.

 • Om du vill lägga till en förfining i frågan väljer du en från listan och klickar sedan på Lägg till.

Du kan ange att sökresultatet ska grupperas utifrån en eller flera hanterade egenskaper. Det kan vara praktiskt när det finns flera varianter av ett visst objekt, och du vill gruppera dem under en enda resultatpost.

 • Om du vill definiera gruppering av resultat klickar du på Visa mer så visas avsnittet Gruppera resultat.

Ange sortering

Använd fliken SORTERING för att ange hur sökresultatet ska sorteras. Du kan definiera flera sorteringsnivåer, välja vilken rankningsmodell som ska användas samt lägga till regler för dynamisk ordning.

I listan Sortera efter visas alla hanterade egenskaper som är inställda som Kan sorteras i sökschemat.

 • Så här sorterar du resultat utifrån hanterade egenskaper:

  1. Markera en hanterad egenskap i listan Sortera efter och välj sedan Fallande eller Stigande.

  2. Om du vill lägga till fler sorteringsnivåer klickar du på Lägg till sorteringsnivå.

 • Så här sorterar du resultat utifrån relevansordning:

  1. Välj Rangordning i listan Sortera efter.

  2. (Valfritt) Välj vilken rankningsmodell du vill använda i listan Rankningsmodell.

  3. (Valfritt) Under Dynamisk sortering kan du ange ytterligare rangordning genom att lägga till regler som ändrar resultatets ordning när vissa villkor är uppfyllda. Klicka på Lägg till dynamisk ordningsregel och ange sedan villkorsregler.

Lägga till fler inställningar

Använda fliken Inställningar för att markera fler inställningar för frågan. Du kan välja att använda Frågeregler, Använd URL-omskrivning och ange om du vill ta bort dubblerade resultat eller inte.

Testa frågan

På fliken Test visas den slutgiltiga frågetexten, som bygger på dina val på de andra flikarna. Du kan testa alternativa frågor genom att redigera frågetexten direkt. Du kan också testa olika frågealternativ genom att klicka på Visa fler.

Obs!:  Alla ändringar du gör i frågan på fliken Test sparas inte.

Avsnitt

Beskrivning

Frågetext

Visar den slutliga frågan som kommer att köras av webbdelen Sökresultat. Den slutgiltiga frågetexten bygger på den ursprungliga frågemallen där dynamiska variabler ersätts med aktuella värden. Andra ändringar av frågan kan göras som en del av en frågeregel.

Klicka på Visa mer om du vill ha mer information.

Frågemall

Innehållet i den frågemall som används för frågan.

Förfinat av

De förfiningar som används i frågan, enligt vad som angetts på fliken FÖRFINING.

Grupperat efter

Den hanterade egenskap som sökresultatet grupperas efter, enligt vad som angetts på fliken FÖRFINING.

Tillämpade frågeregler

Visar vilka frågeregler som tillämpas i frågan.

Mallvariabler i fråga

De frågevariabler som används i frågan och de värden för variablerna som används på den aktuella sidan. Skriv andra värden om du vill testa vilken effekt det ger på frågan.

Användarens segmenteringstermer

Testa hur frågan fungerar för olika användarsegmentstermer. Klicka på Lägg till användarsegmentsterm om du vill lägga till termer i frågan.

Testfråga

Klicka på knappen Testfråga om du vill förhandsgranska sökresultatet.

Överst på sidan

Definiera frågan med hjälp av fördefinierade värden i snabbläge

 1. Kontrollera på fliken GRUNDLÄGGANDE om du är i avancerat läge. Klicka på Växla till snabbläge i det övre högra hörnet om du är i avancerat läge.

 2. Ange vilket innehåll som ska sökas igenom genom att välja en resultatkälla i avsnittet Välj en fråga.

 3. Om du vill begränsa resultatet till en viss webbplats, lista, URL eller till ett visst bibliotek väljer du ett alternativ i listan i avsnittet Begränsa efter app.

 4. Om du vill begränsa resultatet till innehåll som har taggats med en term från en termuppsättning väljer du alternativ i avsnittet Begränsa efter tagg:

 5. Begränsa inte resultat av någon tagg:Sökresultatet begränsas inte efter taggar (standardinställning).

 6. Begränsa efter navigeringsvillkor för aktuell sida: Sökresultatet begränsas till innehåll som har taggats med termen på den aktuella sidan. Den aktuella taggen visas som den sista delen av den läsvänliga URL:en. Det här alternativet är endast relevant om hanterad navigering används på webbplatsen.

 7. Begränsa efter aktuella och underordnade villkor för navigering: Sökresultatet begränsas till innehåll som har taggats med termen på den aktuella sidan (visas som den sista delen i läsvänlig URL) och till innehåll som har taggats med undertermer till den aktuella sidan. Endast relevant om hanterad navigering används på webbplatsen.

 8. Begränsa baserat på den här taggen: Sökresultatet begränsas till innehåll som har taggats med den tagg du skriver in i rutan.

 9. Du kan även lägga till mer information i fråga:

 10. Klicka på OK om du vill spara frågan och återgå till verktygsfönstret för webbdelen.

Överst på sidan

Ändra inställningar för visningsmall

 1. Klicka på Inställningar på sökresultatsidan och klicka sedan på Redigera sida. Sidan med sökresultat öppnas i redigeringsläge.

 2. Flytta pekaren till höger om webbdelens titel i webbdelen Sökresultat, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera webbdel i menyn. Verktygsfönstret för webbdelen Sökresultat öppnas under menyfliksområdet överst till höger på sidan.

 3. I listan Visningsmall för resultatstyrning i avsnittet Visningsmallar i verktygsfönstret för webbdelen kan du välja en visningsmall och på så sätt styra webbdelens allmänna utseende.

 4. I de andra listorna i det här avsnittet kan du välja en visningsmall för enskilda resultat:

  • Standardalternativet är Använd resultattyper för att visa objekt. Med det här alternativet tillämpas olika visningsmallar beroende på resultattypen i sökresultatet. Om resultattypen för ett sökresultat till exempel är en PDF-fil används visningsmallen PDF-objekt. Om resultattypen för ett sökresultat är en bild används visningsmallen Bildobjekt.

  • Om du vill använda samma visningsmall för alla resultattyper av sökresultat ska du välja Använd en enda mall för att visa objekt och sedan välja vilken visningsmall du vill använda.

Mer information finns i Ändra hur sökresultatet slå genom att använda resultattyper och visningsmallar .

Överst på sidan

Ändra inställningar och kontrollinställningar för resultat

 1. Klicka på Inställningar på sökresultatsidan och klicka sedan på Redigera sida. Sidan med sökresultat öppnas i redigeringsläge.

 2. Flytta pekaren till höger om webbdelens titel i webbdelen Sökresultat, klicka på pilen och klicka sedan på Redigera webbdel i menyn. Verktygsfönstret för webbdelen Sökresultat öppnas under menyfliksområdet överst till höger på sidan.

 3. Ändra Inställningar för resultat i avsnittet Inställningar i verktygsfönstret för webbdelen om du vill ange hur resultatet visas:

Om du väljer

Visar webbdelen

Valt som standard

Antal resultat per sida

Det högsta antalet sökresultat som visas per sida.

Visa rankade resultat

Rangordnade resultat.

Avmarkera om du endast vill visa uppflyttade block (till exempel uppflyttade resultat eller personliga favoriter) eller resultatkontroller (till exempel antal resultat).

Ja

Visa framhävda resultat

Sökresultat som har flyttats upp med hjälp av frågeregler.

Ja

Visa "Menade du?"

Visa stavningskorrigering som Menade du-förslag.

Ja

Visa personliga favoriter

Användarnas personliga favoriter, vilket är resultat som användaren har klickat på tidigare.

Ja

Visa länken Visa dubbletter

Länken Visa dubbletter som användare kan klicka på för att visa resultat som har klassificerats som dubbletter.

Nej

Visa länk till Sökcenter

Länk till sökcenter.

Nej

4. ändra Inställningar för resultatstyrning om du vill ange fler alternativ för vad som ska visas i webbdelen sökresultat i webbdelens Verktygspanel, i avsnittet Inställningar :

Om du väljer

Visar webbdelen

Valt som standard:

Visa länken Avancerad

En länk till sidan Avancerad sökning.

Ja

Visa antal resultat

Antalet resultat som hittats.

Ja

Visa listruta med språk

En listruta med språk. Ger användare en möjlighet att byta språk i sin fråga. Listrutan med språk visas endast om användare har valt två eller fler språk på sidan med användarinställningar för sökning

Ja

Visa listruta för sortering

En listruta för sortering. Ger användare en möjlighet att ändra resultatets sorteringsordning.

Nej

Visa sidindelning

En sidindelningskontroll nedanför sökresultatet.

Ja

Visa inställningslänk

En länk till sidan med användarinställningar för sökning.

Ja

Visa AlertMe-länk

En länk till sidan Avisera mig.

Ja

Även visa resultat från

En ytterligare block med resultat från privata OneDrive for Business-innehåll. Privat OneDrive for Business-innehåll är innehåll som endast ägare har åtkomst till.

Om du inte markerar det här alternativet kan visas på resultatsidan endast resultat från delade OneDrive för företag och SharePoint-innehåll, inte från privata OneDrive for Business-innehåll.

Nej

Överst på sidan

Mer information finns i:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×