Ändra en ny databas som skapats från en mall

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Varje mall som medföljer Access är en fullständig spårning program som innehåller fördefinierade tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer. Mallarna är utformade för att vara omedelbart praktiska av-i-färdiga, så att du kan skapa en ny databas som baseras på en mall och kom igång snabbt. Men det kan finnas tillfällen då du vill ändra en ny databas – till exempel för att lägga till eller byta namn på ett fält eller ändra en rapport.

I den här artikeln beskrivs hur du utför de vanligaste ändringar kanske du vill använda i en databas som har skapats från en mall. Visa länkar till artiklar mer ingående information om specifika områden.

Vad vill du göra?

Lär dig grunderna i tabeller och fält

Lägga till ett fält i en tabell

Ta bort ett fält från en tabell

Byta namn på ett fält eller en tabell

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

Lägga till ett fält som lagrar dokument, filer eller bilder

Ändra hur ett fält visas

Lär dig grunderna i tabeller och fält

När du har skapat en databas kan du lagra data i tabeller – ämne-baserade listor med rader och kolumner. Du lagrar informationselement som du vill spåra i fält (kallas även för kolumner). I tabellen kontakter, kan du skapa fält för efternamn, förnamn, telefonnummer och adress. Du kan skapa fält för produktnamn, produkt-ID och pris för en produkttabell.

Det är viktigt att du väljer fält noggrant. Det är till exempel vanligtvis en felaktig idé att skapa ett fält för att lagra ett beräknat värde. I de flesta fall kan du ha Access beräkna värdet när det behövs. När du väljer fält du försök spara information i dess minsta användbara delar. Till exempel i stället för ett fullständigt namn i ett visst fält du kan lagra och efternamnen separat. I allmänhet om du behöver rapportera, sortera, söka eller utföra en beräkning på ett objekt informationens placera den i ett fält för sig själv.

Mer information om hur du utformar en databas och väljer fält finns i artikeln Grundläggande databasdesign.

Ett fält har vissa egenskaper. Varje fält har till exempel ett namn som identifierar fältet i en tabell. Ett fält har också en datatyp som väljs så att de matchar informationen ska sparas. Datatyp avgör vilka värden som kan lagras och vilka åtgärder som kan utföras på dessa värden samt hur mycket lagringsutrymme om du vill boka för varje värde. Varje fält har också en tillhörande grupp inställningar kallas egenskaper som definierar utseende och funktion egenskaper för fältet. Egenskapen Format definierar till exempel ett fält visningslayout – det vill säga hur den ska visas när visas.

Lägga till ett fält i en tabell

Du kan enkelt lägga till ett fält i en tabell i databladsvyn. Men du kan också lägga till ett fält i en tabell i designvyn. I databladsvyn kan du lägga till fältet genom att skriva data i cellen nedanför kolumnrubriken Klicka på Lägg till . Du kan också lägga till ett fält i tabellen i designvyn.

Mer information om att lägga till ett fält i en tabell i databladsvyn finns i artikeln Lägg till eller ta bort en kolumn i ett datablad.

Om du vill veta mer om att lägga till ett fält i en tabell i designvyn, finns i artikeln Skapa en tabell och lägga till fält.

Obs!: När du lägger till ett nytt fält i en tabell läggs fältet inte automatiskt i befintliga formulär och rapporter. Du måste lägga till fältet i de formulär och rapporter för att det ska visas i fälten manuellt.

Ta bort ett fält från en tabell

Om möjligt bör du undvika att ta bort ett fält från en databas som skapades från en av de medföljande mallarna – det är sannolikt att fältet är anställd i andra databasobjekt, till exempel formulär och rapporter. Därför ta bort fältet skapar konsekvenserna när du försöker använda andra databasobjekt som använder fältet – databasobjekt fungerar inte som förväntat. Du måste ta bort eventuella referenser till fält från alla objekt som använder den för de andra objekt ska fungera korrekt.

När du bestämmer dig för att du måste ta bort ett fält från en databas som skapades från en mall kan göra du det i databladsvyn eller designvyn. Kom ihåg att om andra databasobjekt referensfält borttagna, måste du ändra de andra objekt om du vill ta bort referensen. Till exempel om en rapport innehåller en kontroll som är bunden till fältet borttagna och du kör rapporten, ett felmeddelande visas, eftersom Access inte kan hitta data för fältet.

När du tar bort ett fält du permanent ta bort all information som lagras i fältet. Därför du bör vara försiktig när du tar bort fält och du ska skapa en säkerhetskopia av databasen innan du tar bort fältet.

Innan du kan ta bort ett fält, måste du kontrollera att den inte delta i valfri tabellrelationer. Om du försöker ta bort ett fält som finns relationer visas en varning om att måste du först ta bort relationerna.

Stegvisa instruktioner för hur du tar bort en Tabellrelation finns i artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Stegvisa instruktioner för hur du tar bort fält från tabeller finns i artikeln Ta bort ett fält.

Byta namn på ett fält eller en tabell

Om möjligt bör du undvika att byta namn på ett fält eller en tabell i en databas som skapades från en av de medföljande mallarna – det är sannolikt att fältet eller tabellen Anställda i andra databasobjekt, till exempel formulär och rapporter. Därför kan byta namn på fältet eller tabellen skapa konsekvenserna när du försöker använda andra databasobjekt som använder fältet eller tabellen. De övriga objekten kanske inte fungerar som förväntat om de fortfarande referera till gamla namn. För de övriga objekten ska fungera måste det gamla namnet ändras till det nya namnet. Om kryssrutan Utför autokorrigering av namn är markerat i kategorin Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ , är mycket av det här gjort åt dig automatiskt.

Du kanske vill ändra texten som visas i en kolumnrubrik i databladsvyn. Du kan göra det utan att behöva byta namn på fältet. Om du vill ändra texten i kolumnrubriken och du inte vill byta namn på fältet, se avsnittet Ändra texten som visas i en kolumnrubrik.

Om det behövs, kan du byta namn på en tabell i navigeringsfönstret eller byta namn på ett fält i databladsvyn eller designvyn. Innan du gör det bör du aktivera alternativet Autokorrigering av namn om det inte redan är på.

Aktivera alternativet Autokorrigering av namn

När du byter namn på ett databasobjekt, till exempel fältet, tabellen, formuläret eller rapporten, vill du vanligtvis namnändringen spridas i hela databasen. Objekt som refererar till det gamla namnet kommer annars inte fungerar som förväntat. Access ger funktionen Autokorrigering av namn, vilket minskar sprida namnändringar. Som standard är Autokorrigering av namn aktiverat för alla nya databaser i Access. Om funktionen är inaktiverad, kan du göra följande för att aktivera den.

Aktivera alternativet Autokorrigering av namn

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databasi dialogrutan Access-alternativ i den vänstra rutan.

 3. Markera kryssrutan Spåra information om Autokorrigering av namn under Alternativ för autokorrigering av namnoch sedan markera kryssrutan Utför autokorrigering av namn .

 4. Om du vill behålla en tabell som loggar varje ändring som utförs av autokorrigering av namn markerar du kryssrutan Logga ändringar i Autokorrigering av namn .

 5. Klicka på OK.

 6. Om du vill spara dina ändringar klickar du på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Obs!: Funktionen Autokorrigering av namn är inte samma som funktionen Autokorrigering. Funktionen Autokorrigering av namn korrigerar referenser mellan objekt. Funktionen Autokorrigering korrigerar vanliga felstavade ord eller fraser.

Byta namn på ett fält i databladsvyn

 1. Dubbelklicka på tabellen som du vill byta namn på fältet i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Högerklicka på kolumnrubriken för det fält som du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn på fält på snabbmenyn.

 3. Skriv det nya namnet för fältet och trycker på RETUR.

Byta namn på ett fält i designvyn

 1. Högerklicka på den tabell där du vill byta namn på fältet i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Fältnamn för det fält som du vill byta namn på.

  Tips: Om du vill markera hela fältnamn, peka precis till vänster om det första tecknet i namnet tills pekaren ändras till en pil och klicka sedan på.

 3. Redigera text om du vill byta namn på fältet.

 4. Om du vill spara dina ändringar klickar du på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Byta namn på en tabell

Du kan byta namn på en tabell och de flesta andra databasobjekt direkt från navigeringsfönstret.

 1. Högerklicka på tabellen som du vill byta namn på i navigeringsfönstret och klicka på Byt namn på snabbmenyn.

  Obs!: Du måste stänga alla öppna objekt som refererar till tabellen innan du kan byta namn på den.

 2. Skriv det nya namnet och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill spara dina ändringar klickar du på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Ändra texten som visas i en kolumnrubrik

En bildtext är en rubrik eller rubrik som du kan tilldela till ett fält genom att ange fältegenskapen Beskrivning . Beskrivningen är oberoende av fältnamnet – varje fält har ett fältnamn och kan också ha en beskrivning. Du kanske till exempel vill fältnamn ska vara ett enskilt ord utan blanksteg. Du kan sedan använda egenskapen Titel för att skapa ett mer beskrivande namn som innehåller blanksteg. Beskrivning i stället för på fältnamnet visas i databladsvyn och etiketter och rubriker i frågor, formulär och rapporter.

Om du inte anger text för egenskapen Titel används fältnamnet som standard.

Om du vill ändra det namn som visas i rubriken för en kolumn i databladsvyn klickar göra du det utan att ändra på fältnamnet genom att ange fältegenskapen Beskrivning . Om du vill ändra ett fält Beskrivning egenskapen gör du följande:

 1. Högerklicka på tabellen som du vill ändra rubriken i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 2. Klicka på cellen i kolumnen Fältnamn för fältet vars Beskrivning egenskap som du vill ange.

 3. Klicka på Beskrivningpå fliken Allmänt under Fältegenskaperi den nedre delen.

 4. Skriv en beskrivning för fältet.

 5. Om du vill spara dina ändringar klickar du på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Nästa gång du öppnar tabellen i databladsvyn, visas beskrivningen i stället för på fältnamnet i kolumnrubriken.

Överst på sidan

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport

När du skapar en databas som baseras på en mall innehåller databasen ett antal inbyggda och fördefinierade formulär och rapporter som du kan arbeta med omedelbart. Du kanske kan vara, men att du vill lägga till ett ytterligare fält i ett formulär eller en rapport. När du lägger till ett fält i ett formulär eller en rapport skapar du vad kallas en kontroll.

Kontroller är objekt som visar data, utför åtgärder och låter dig visa och arbeta med information som förbättrar användargränssnittet, som etiketter och bilder. Kontroller kan bunden, obunden och beräknas.

En fullständig lista över typer av kontroller som du kan använda i formulär och rapporter finns i artikeln Introduktion till kontroller.

Lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport i layoutvyn

När du har skapat ett formulär eller en rapport, kan du enkelt finjustera utformningen genom att arbeta i layoutvyn. Med hjälp av den faktiska realtidsdata som hjälp kan du justera fältbredd och ordna om fälten. Du kan placera nya fält på formuläret eller rapporten och ange egenskaper för formuläret eller rapporten och deras kontroller.

Högerklicka på formuläret eller rapporten om du vill växla till layoutvyn i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy på snabbmenyn. Du kan också klicka på knappen Layoutvyn i statusfältet eller du kan högerklicka på dokumentfliken för formuläret eller rapporten och klicka sedan på Layoutvy på snabbmenyn.

Öppna egenskapssidan

 • Klicka på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Kortkommando Tryck på F4.

Du kan använda fönstret Fältlista för att lägga till fält från den underliggande tabell eller fråga i din design. Om du vill visa fönstret Fältlista på fliken Format i gruppen kontroller klickar du på Lägg till befintliga fält. Du kan sedan dra fält direkt från fönstret Fältlista till din design.

Visa fönstret Fältlista

 • Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design.

Lägga till ett fält från fönstret Fältlista

 • Dra fältet från fönstret Fältlista till det avsnitt där du vill att det ska visas i formuläret eller rapporten om du vill lägga till ett visst fält.

 • Om du vill lägga till flera fält samtidigt håller du ned CTRL och klickar på de fält du vill använda. Dra de markerade fälten till formuläret eller rapporten.

När du släpper fälten till ett avsnitt skapas en bunden textrutekontroll för varje fält och en etikettkontroll visas bredvid varje fält.

Mer information om formulär och rapporter finns i artiklarna lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport, Skapa ett formulär i Accessoch Skapa en enkel rapport.

Lägga till ett fält som lagrar dokument, filer eller bilder

Du kan använda Access för att lägga till ett fält med datatypen bifogad fil att lagra en eller flera dokument, filer eller bilder. Du kan använda ett fält för bifogade filer för att lagra flera filer i ett visst fält. Du kan även lagra mer än en typ av fil i fältet. I en anställning kandidat databas, kan du bifoga en eller flera meritförteckningar, förutom ett foto till posten för varje kontakt.

Lägga till ett fält för bifogade filer i en tabell

 1. Högerklicka på den tabell där du vill lägga till fältet i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 2. Klicka på den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och Skriv ett namn för det nya fältet.

 3. Klicka på den angränsande cellen i kolumnen Datatyp och klicka sedan på bifogad fil i listan.

 4. Om du vill spara dina ändringar klickar du på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Access kan visas ett meddelande om att du inte kan ångra ändringarna när du har sparat tabellen. Det innebär att du kan inte konvertera fältet till en annan datatyp, men du kan ta bort fält, om du tror att du har gjort ett fel.

 5. Klicka på Ja om du vill bekräfta ändringen.

När du lägger till fältet för bifogade filer i tabellen kan använda du dialogrutan bifogade filer att lägga till dokument, filer eller bilder i en post.

Lägga till en bifogad fil till ett fält

 1. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till den bifogade filen i navigeringsfönstret.

  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Dubbelklicka på fältet för bifogade filer i tabellen.

  Dialogrutan Bifogade filer visas.

 3. Klicka på Lägg till.

  Dialogrutan Välj fil visas.

 4. Använd listan Leta i för att bläddra till filen eller filerna som du vill bifoga till posten, markera filen eller filerna och klicka sedan på Öppna.

  Observera att du kan markera flera filer stöds datatyp.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Bifogade filer så att filerna läggs till i tabellen.

  Access filerna läggs till fältet och numret som anger de bifogade filerna i enlighet med detta.

 6. Upprepa dessa steg om du vill lägga till fler filer i det aktuella fältet eller andra fält i tabellen.

Mer information om fält för bifogade filer finns i artikeln bifoga filer och bilder till poster i databasen.

Överst på sidan

Ändra hur ett fält visas

Du kan anpassa hur fält visas när den visas. Du kan till exempel ange visningsformat ska använda i hela databasen, som i formulär och rapporter eller en tabellen öppnas i databladsvyn. Om du vill ange visningsformat anger du egenskapen för ett fält Format . Formatera fältegenskapen ärvs sedan automatiskt nya formulär och rapporter som du skapar.

Ange visningsformat i databladsvyn

 1. Dubbelklicka på tabellen som innehåller fältet vars formatering du vill ange i navigeringsfönstret.
  Tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Klicka på det fält som du vill ange visningsformat.

 3. Klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan bredvid Formatpå fliken fält i gruppen formatering och välj ett format.

  Fältet visas med det nya formatet.

Ange visningsformat i designvyn

 1. Högerklicka på tabellen som innehåller fältet vars visningsformat som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

  Tabellen öppnas i designvyn.

 2. Klicka på det fält som du vill ange visningsformat.

 3. Klicka på rutan Format på fliken Allmänt under Fältegenskaper.

 4. Klicka på den nedrullningsbara listrutan och Välj visningsformat.

 5. Om du vill spara dina ändringar klickar du på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×