Ändra data med hjälp av dialogrutan Sök och ersätt

I det här avsnittet beskrivs hur du använder dialogrutan Sök och ersätt när du söker efter och eventuellt ersätter data i en Access-databas.

Om du vill ha information om andra sätt att uppdatera data, t.ex. använda uppdaterings- och tilläggsfrågor, läser du artikeln Uppdatera data i en databas.

Vad vill du göra?

Lära mig att använda dialogrutan Sök och ersätt

Kontrollreferens till dialogrutan Sök och ersätt

Söka efter och ersätta data i en tabell

Söka efter och ersätta data i ett formulär

Söka efter data i ett frågeresultat

Söka efter jokertecken

Exempel på hur jokertecken används

Söka efter citattecken samt null-värden och tomma värden

Lära mig att använda dialogrutan Sök och ersätt

Du använder dialogrutan Sök och ersätt när du vill söka efter och eventuellt ersätta mindre mängder med data, och när du inte känner dig bekväm med att söka och ersätta data med hjälp av en fråga. Dialogrutan påminner om de sökverktyg som finns i andra program, men innehåller vissa funktioner som gör den mer användbar för sökning i relationsdatabaser. Du kan t.ex. söka efter ett format som har tillämpats på informationen, och matcha vissa eller alla data i ett fält.

Tänk på följande när du fortsätter:

 • I dialogrutan behandlas söksträngen som ett mönster och alla poster som matchar det mönstret returneras. Anta att du har ett datablad (antingen en tabell eller ett frågeresultat) som omfattar information om kunder, leverantörer, produkter och orderdatum. Om du söker efter "mar" returneras alla förekomster av "marknad", "mars" och alla andra poster som matchar mönstret du anger.

 • Dialogrutan söker bara i en tabell i taget och inte i hela databasen. Om du öppnar dialogrutan från ett formulär sker sökningen i formulärets underliggande tabell.

  Om du behöver söka i flera tabeller, skapar du en urvalsfråga för att samla in önskade data och söker sedan i frågeresultatet. Senare i det här avsnittet beskrivs grunderna i hur du skapar urvalsfrågor och söker i resultatet.

 • Du måste öppna tabellerna och frågeresultaten i databladsvyn, och öppna formulären i formulärvyn (normalvyn), precis som när du registrerar data.

 • Du kan söka efter data utifrån vilket format som används på informationen. Du kan t.ex. formatera tomma eller null-fält till att visa ord som "Okänd". Du kan sedan söka efter dessa tomma fält genom att använda "Okänd" som söksträng.

Förstå kryssrutan Sök formatering

Dialogrutan Sök och ersätt innehåller kryssrutan Sök formatering. Medan du går igenom anvisningarna i det här avsnittet kommer du att se att kryssrutan markeras automatiskt, så att du ibland måste avmarkera kryssrutan själv. Om du använder kryssrutan på rätt sätt lyckas sökningen bättre.

Medan du arbetar ska du ha följande tumregel i åtanke: När kryssrutan Sök formatering markeras automatiskt ska du låta den vara. Om du avmarkerar kryssrutan returnerar sökningen förmodligen inget resultat.

Detta kan till en början vara förvirrande, eftersom det inte finns några visuella ledtrådar till när du ska markera eller avmarkera kryssrutan. Du kanske undrar vilken logik som används när kryssrutan Sök formatering markeras och avmarkeras. Svaret är indatamasker. En indatamask är en typ av formatering, och när en sådan påträffas markeras kryssrutan.

Kom också ihåg att när du söker i ett uppslagsfält – ett fält som använder en fråga för att hämta data från en annan tabell – och en indatamask tillämpas på källfältet i den andra tabellen, markeras kryssrutan Sök formatering.

Om skillnaderna mellan att söka, sortera och filtrera

Kom slutligen ihåg att söka inte är detsamma som att sortera eller filtrera. Söka handlar om att leta reda på en eller flera poster i databastabeller, frågor och formulär. Du kan t.ex. söka efter alla kunder som driver restaurang. Sortera handlar om att strukturera en uppsättning poster i en viss ordning. Du kan t.ex. sortera en uppsättning poster i alfabetisk ordning, efter datum, efter antal (vilken restaurang som beställer mest bröd eller har den högsta omsättningen) o.s.v. Filtrering handlar om att visa poster som uppfyller ett visst villkor. När du t.ex. har sökt efter och hittat alla kunder som driver restaurang, kan du filtrera listan så att den bara innehåller kunder i London eller Madrid.

Om det underlättar kan du se det så här: Först söker du efter data, sedan ordnar du data i en viss ordning och sedan kan du använda ett filter för att isolera en delmängd av informationen.

I anvisningarna nedan beskrivs hur du använder dialogrutan Sök och ersätt.

Överst på sidan

Kontrollreferens till dialogrutan Sök och ersätt

När du söker efter och ersätter data kommer du ofta att ange och ändra kontrollerna i dialogrutan Sök och ersätt. Om du gör det måste du vara medveten om att sökningen och ersättningen kanske returnerar data som du inte vill ha eller misslyckas helt och hållet. I tabellen nedan beskrivs de olika kontrollerna och vad som händer när du ändrar dem.

Kontroll

Använd

Vad som händer

Listan Leta i

Växlar mellan att söka i en kolumn och i hela tabellen

Listan Leta i innehåller alltid namnet på tabellen som du söker i. Om du bara söker i en tabell, visas tabellnamnet där listan Leta i inte är tillgänglig. När du söker i en kolumn blir listan Leta i tillgänglig och visar tabell- och kolumnnamnen. Du växlar mellan att söka i tabeller och kolumner genom att välja önskat värde i listan Leta i. Om du vill söka i en kolumn som inte finns i listan, går du till det öppna databladet eller formuläret och markerar önskad kolumn och går sedan tillbaka till dialogrutan Sök och ersätt där du genomför sökningen.

Listan Matcha

Styr vilken del av fältet som sökningen försöker att matcha

Markera Del av fält om du vill söka efter en matchning av alla möjliga värden. Markera Hela fältet om du vill söka efter information som matchar sökposten exakt. Markera Början av fält om du tror att värdena som du söker efter finns i början av en post.

Listan Sök

Ändrar sökriktning

Markera Upp om du vill söka efter poster ovanför markören. Markera Ned om du vill söka efter poster nedanför markören. Markera Alla om du vill söka i alla poster, med början högst upp bland posterna.

Kryssrutan Matcha gemener/VERSALER

Söker efter värden som matchar söksträngens skiftläge

Markera kryssrutan Matcha gemener/VERSALER om du vill söka efter poster som matchar söksträngens skiftläge.

Kryssrutan Sök formatering

Sökningarna baseras på en indatamask eller ett format

Sökningen sker efter data eller det format som tillämpas på data. Du kan t.ex. söka efter Feb i fält som har formaterats med en indatamask för datum och tid. Det här alternativen är inte tillgängligt förrän du söker i ett fält där ett format eller en indatamask tillämpas. Mer information om det här alternativet finns i Förstå kryssrutan Sök formatering.


Överst på sidan

Söka efter och ersätta data i en tabell

För att kunna följa dessa anvisningar måste du öppna tabellerna i databladsvyn.

Obs!: Det går inte att söka och ersätta i ett uppslagsfält. Om du vill ersätta data från en kontroll (t.ex. en textruta) i ett formulär måste kontrollen vara bunden till källtabellen.

Mer information om uppslagslistor finns i avsnittet Lägga till eller ändra en uppslagskolumn där du kan lagra flera värden. I det första stycket i det avsnittet beskrivs hur uppslagsfält fungerar och hur du skapar dem.

Söka och ersätta data

 1. Markera det fält (den kolumn) i tabellen som du vill söka i.

  Obs!: Om du vill söka i hela tabellen följer du den alternativa proceduren i steg 5.

 2. Klicka på Sök i gruppen Sök på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+F.

  Kortkommando  Tryck på Ctrl + F8.

  I den här bilden visas kommandot:

  Bild av menyfliksområdet i Access

  Dialogrutan Sök och ersätt visas.

 3. Om du bara vill söka efter data klickar du på fliken Sök i dialogrutan Sök och ersätt. Om du vill både söka och ersätta klickar du på fliken Ersätt.

 4. Skriv söksträngen i rutan Sök efter. Om du vill ersätta data skriver du en ersättningssträng i rutan Ersätt med.

  Obs!: Skriv inga jokertecken i rutan Ersätt med såvida du inte vill att posterna ska innehålla dem.

 5. Du kan också använda listan Leta i om du vill byta fält att söka i, eller söka i hela tabellen i stället.

  Listan Leta i innehåller som standard namnet på fältet som du har valt i steg 1. Om du vill söka i hela tabellen väljer du namnet på tabellen i listan.

  eller

  Om du vill välja en annan kolumn klickar du på önskad kolumn i tabellens datablad. Du behöver inte stänga dialogrutan.

 6. Du kan också klicka på Del av fält i listan Matcha. Då får du den bredast möjliga sökningen.

 7. Se till att kryssrutan Sök formatering är markerad och klicka sedan på Sök nästa.

Överst på sidan

Söka efter och ersätta data i ett formulär

Om du inte har behörighet att visa och söka i en tabell, eller om du inte vill att användarna ska se vissa data i tabellen, kan du söka och ersätta i formulär som har öppnats i både formulärvyn och layoutvyn. Båda åtgärderna söker i den underliggande tabellen som är bunden till formuläret.

Obs!: Det går inte att söka och ersätta i ett uppslagsfält. Om du vill ersätta data från en kontroll (t.ex. en textruta) i ett formulär måste kontrollen vara bunden till källtabellen.

Mer information om uppslagslistor finns i artikeln Lägga till eller ändra en uppslagskolumn där du kan lagra flera värden. I det första stycket i det avsnittet beskrivs hur uppslagsfält fungerar och hur du skapar dem.

Söka efter data i ett formulär

 1. Öppna formuläret som du vill genomsöka i formulärvyn eller layoutvyn.

 2. Markera kontrollen som innehåller informationen som du vill söka efter.

  Obs!: Om du vill söka i hela tabellen följer du den alternativa proceduren i steg 5.

 3. Klicka på Sök i gruppen Sök på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+F.

  eller

  Tryck på CTRL+F.

  Dialogrutan Sök och ersätt visas.

 4. Om du vill söka efter data klickar du på fliken Sök. Om du vill både söka och ersätta klickar du på fliken Ersätt.

 5. Skriv sökvärdet i rutan Sök efter. Om du vill ersätta data skriver du en ersättningssträng i rutan Ersätt med.

  Obs!: Skriv inga jokertecken i rutan Ersätt med såvida du inte vill att posterna ska innehålla dem.

 6. Du kan också använda listan Leta i om du vill byta fält att söka i, eller söka i hela den underliggande tabellen i stället.

  Listan Leta i innehåller som standard namnet på kontrollen som du har valt i steg 1. Om du vill söka i formulärets hela underliggande tabell väljer du namnet på tabellen i listan.

  eller

  Om du bestämmer dig för att välja en annan kontroll (motsvarar att välja ett annat tabellfält) klickar du på kontrollen i formuläret. Du behöver inte stänga dialogrutan.

 7. Du kan också klicka på Del av fält i listan Matcha. Då får du den bredast möjliga sökningen.

 8. Klicka på Alla i listan Sök och sedan på Sök nästa. Om du vill ersätta en sträng klickar du på Ersätt. Om du är säker på att du har skrivit rätt ersättningssträng klickar du på Ersätt alla, men tänk på att du inte kan ångra detta. Om du begår ett misstag måste du söka och ersätta igen, hitta de felaktiga värdena och ersätta dem med de korrekta.

Överst på sidan

Söka efter data i ett frågeresultat

I anvisningarna nedan beskrivs hur du använder dialogrutan Sök och ersätt när du vill söka efter poster i en resultatuppsättning som returneras av en urvalsfråga. Tänk på att du kan bara söka i frågeresultat.

Om du vill ändra eller ta bort data med hjälp av en fråga läser du artiklarna Skapa en uppdateringsfråga och Ta bort en eller flera poster från en databas med hjälp av frågor.

Skapa en urvalsfråga

 • Öppna databasen som innehåller posterna du vill söka efter.

 • Klicka på Frågedesign i gruppen Rapporter på fliken Skapa.

  Frågedesignern startar, fliken Design visas och dialogrutan Visa tabell visas.

 • Markera tabellen eller tabellerna som innehåller de poster du vill söka efter, klicka på Lägg till och sedan på Stäng.

  Tabellen eller tabellerna visas som ett eller flera fönster i frågerutnätets övre del, och i fönstren visas alla fält i respektive tabell. I den här bilden visas designern med en vanlig tabell:

  En tabell i frågedesignern

 • Dubbelklicka på fälten som du vill söka i. De valda fälten visas i raden Fält i frågedesignvyns nedre del.

  Du kan lägga till ett tabellfält per kolumn i den nedre delen.

  Om du snabbt vill lägga till alla fält i en tabell dubbelklickar du på asterisken (*) högst upp i listan med tabellfält. I bilden nedan visas designern med alla fält tillagda.

  En fråga med alla tabellfält tillagda

 • Om du vill kan du ange ett eller flera villkor i raden Villkor i frågedesignvyn.

  På så sätt kan du minska antalet poster som frågan returnerar och det blir enklare att hitta informationen. I tabellen nedan visas några exempel på villkor och hur de påverkar en fråga.

Villkor

Effekt

> 234

Returnerar alla tal som är större än 234. Om du vill hitta alla tal som är mindre än 234 använder du < 234.

>= "Callahan"

Returnerar alla poster från Callahan t.o.m. slutet på alfabetet

Mellan #02.02.06# Och #01.12.06#

Returnerar datum från den 2 februari 2006 t.o.m. den 1 december 2006 (ANSI-89). Om databasen använder jokertecken från ANSI-92 ska du använda enkla citattecken (') i stället för nummertecken. Exempel: Mellan '02.02.2006' Och '01.12.2006'

Icke "Tyskland"

Hittar alla poster där det exakta innehållet i fältet inte är exakt detsamma som "Tyskland". Villkoret returnerar poster som innehåller tecken förutom "Tyskland", till exempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Icke "T*"

Hittar alla poster utom de som börjar med bokstaven t. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk.

Icke "*t"

Hittar alla poster som inte slutar med bokstaven t. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk.

In(Kanada,Storbritannien)

Hittar alla poster i en lista som innehåller Kanada eller Storbritannien.

Som "[A-D]*"

Hittar alla poster i ett textfält som börjar med bokstäverna A till och med D. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk.

Som "*ar*"

Hittar alla poster som innehåller teckensekvensen "ar". Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk.

Som "Maison Dewe?"

Hittar alla poster som börjar med "Maison" och innehåller en andra sträng på fem bokstäver där de första fyra bokstäverna är "Dewe" och den sista bokstaven är okänd. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda understreck (_) i stället för frågetecken.

#02.02.06#

Hittar alla poster för den 2 februari 2006. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken ska du omsluta datumet med enkla citattecken i stället för nummertecken ('2006-02-02').

< Datum( ) - 30

Returnerar alla datum som är äldre än 30 dagar.

Datum()

Returnerar alla poster som innehåller dagens datum.

Mellan Datum() Och DatumLäggTill("M"; 3; Datum())

Returnerar alla poster mellan dagens datum och tre månader från dagens datum.

Är Null

Returnerar alla poster som innehåller ett null-värde (tomma eller odefinierade).

Är Icke Null

Returnerar alla poster som innehåller ett värde.

""

Returnerar alla poster som innehåller en sträng med nollängd. Du använder strängar med nollängd när du behöver lägga till ett värde i ett obligatoriskt fält, men inte vet vilket värdet är. Ett fält kanske ska innehålla ett faxnummer, men vissa av kunderna kanske inte har faxar. I så fall anger du ett par med dubbla citattecken utan blanksteg mellan ("") i stället för ett tal.

 • Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Kontrollera att frågan returnerar önskade poster. Om det behövs kan du ta bort oönskade fält genom att markera dem och trycka på DEL, du kan dra extra fält till rutnätet och ändra villkoret tills du är nöjd med resultatet.

 • Gå till nästa steg.

Söka efter data i resultatuppsättningen

 1. Klicka i resultatet på det fält (den kolumn) som du vill söka i.

 2. Klicka på Sök i gruppen Sök på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+F.

  eller

  Tryck på CTRL+F.

  Dialogrutan Sök och ersätt visas.

 3. Skriv söksträngen i rutan Sök efter.

 4. Du kan också använda listan Leta i om du vill byta fält att söka i, eller söka i hela tabellen i stället.

  Listan Leta i innehåller som standard namnet på fältet som du har valt i steg 1. Om du vill söka i hela tabellen väljer du namnet på tabellen i listan.

  eller

  Om du vill välja en annan kolumn klickar du på önskad kolumn i tabellens datablad. Du behöver inte stänga dialogrutan.

 5. Du kan också klicka på Del av fält i listan Matcha. Då får du den bredast möjliga sökningen.

 6. Klicka på Alla i listan Sök och sedan på Sök nästa.

  Sökningen markerar alla poster som innehåller söksträngen. Eftersom du har valt Alla i listan Sök gås alla poster igenom.

Överst på sidan

Söka efter jokertecken

Du kan använda jokertecken när du söker och ersätter, men måste vara försiktig med dem. Använd följande regler:

 • När du använder dialogrutan Sök och ersätt för att söka efter jokertecken måste du omsluta tecknet du söker efter med hakparentes, så här: [*]. Du ska följa den här regeln när du söker efter alla jokertecken utom utropstecken (!) och avslutande hakparentes (]).

 • Om du använder ett jokertecken i en ersättningssträng behandlas det tecknet som ett strängtecken och det sparas i databasen. Om du t.ex. söker efter gammal* och ersätter alla poster som matchar det mönstret med ny*, sparas "ny*" för alla poster som matchar söksträngen.

Söka efter jokertecken

 1. Öppna tabellen, frågeresultatet eller formuläret. Då måste öppna tabeller och frågeresultat i databladsvyn och formulär i formulärvyn.

 2. Klicka på Sök i gruppen Sök på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+F.

  eller

  Tryck på CTRL+F.

  Dialogrutan Sök och ersätt visas.

 3. Om du bara vill söka efter poster om innehåller jokertecken klickar du på fliken Sök. Om du vill söka efter jokertecken och ersätta dem med andra data klickar du på fliken Ersätt.

 4. Skriv en inledande hakparentes ([), jokertecknet som du vill söka efter och en avslutande hakparentes (]) i rutan Sök efter. Om du t.ex. vill söka efter alla förekomster av asterisken skriver du [*]. Om du vill ersätta skriver du ersättningssträngen i rutan Ersätt med.

 5. Du kan också använda listan Leta i om du vill byta fält att söka i, eller söka i hela tabellen i stället.

  Listan Leta i innehåller som standard namnet på fältet som du har valt i steg 1. Om du vill söka i hela tabellen väljer du namnet på tabellen i listan.

  eller

  Om du vill välja en annan kolumn klickar du på önskad kolumn i tabellens datablad. Du behöver inte stänga dialogrutan.

 6. Markera i listan Matcha det alternativ som passar bäst för informationen. Om jokertecknet t.ex. finns i början av posterna klickar du på Början av fält. Annars klickar du på Del av fält för att returnera bredast möjliga resultat.

 7. Se till att kryssrutan Sök formatering är markerad och klicka sedan på Sök nästa. Sökningen returnerar posterna som innehåller jokertecknet. Om du vill ersätta jokertecknet klickar du på Ersätt. Om du är säker på att sök- och ersättningssträngarna kommer att ge rätt resultat klickar du på Ersätt alla. Kom ihåg att det inte går att ändra resultatet från en sökning och ersättning.

Överst på sidan

Exempel på hur jokertecken används

När du vet vilken typ av mönster som respektive jokertecken kan matcha, kan du använda en kombination av jokertecken, eller jokertecken och strängtecken, för att returnera olika resultat. Tänk på att inställningen som du väljer i listan Matcha påverkar sökresultatet. Om du använder en felaktig sträng kanske sökningen returnerar data du inte vill ha, eller inte returnerar något resultat alls. I tabellen nedan beskrivs några sätt att använda jokertecken och strängtecken samt hur alternativen i listan Matcha kan påverka resultatet.

Söksträn g

Inställning i listan Matcha

Resultat

[*]

Del av fält

Returnerar alla poster som innehåller en asterisk (*). Den här syntaxen fungerar också för frågetecken (?), nummertecken (#), inledande hakparentes ([) och bindestreck (-).

Hela fältet

Returnerar poster som bara består av en asterisk.

Början av fält

Returnerar poster om inleds med en asterisk.

*[*]*

Del av fält

Returnerar alla poster om innehåller en (*) och omgivande text. Den här syntaxen fungerar också för frågetecken (?), nummertecken (#), inledande hakparentes ([) och bindestreck (-).

Hela fältet

Samma resultat.

Början av fält

Samma resultat.

[!*]

Del av fält

Returnerar alla poster som inte innehåller någon asterisk. Tänk på att det här sökmönstret kan returnera alla bokstäver i varje ord i en post när du använder den här inställningen i listan Matcha. Den här syntaxen fungerar också för frågetecken (?), nummertecken (#), inledande hakparentes ([) och bindestreck (-).

Obs!: Söksträngen *[!*]* returnerar poster som innehåller asterisker eftersom all text omkring asterisken returneras.

Hela fältet

Returnerar inget resultat alls.

Början av fält

Returnerar den första bokstaven i varje post som inte innehåller någon asterisk.

ma*[ ch ]

Del av fält

Returnerar alla poster som innehåller "ma" och antingen "c" eller "h". Strängen returnerar t.ex. "marsch" och "match", men även "manick".

Hela fältet

Returnerar alla poster som inleds med "ma" och slutar med antingen "c" eller "h". Strängen returnerar t.ex. "marsch" och "match", men även "math".

Början av fält

Returnerar alla poster som inleds med "ma" och innehåller "c" eller "h".

ma*[! ch ]

Del av fält

Markerar bokstäverna "m" och "a" och all text efter dessa bokstäver fram till "c" eller "h". Det visas i följande bild.

Mönstermatchning med del av fält

En annan mönstermatchning med del av fält

Även om du försöker att utelämna poster som innehåller "c" och "h" kanske dessa poster visas eftersom Del av fält matchar texten som finns före hakparentesen.

Hela fältet

Returnerar alla poster som inte innehåller ett "c" eller "h" om dessa poster slutar med "c" eller "h". Sökningen kanske t.ex. inte returnerar "magic" eftersom ordet slutar med ett "c", men den returnerar "manick" efter det finns ett tecken efter "c".

Början av fält

Returnerar de poster om inledes med "ma". Access matchar all text som finns före de tecken som omsluts med hakparentes, så det kan hända att resultatet inte blir som du vill.

Överst på sidan

Söka efter citattecken samt null-värden och tomma värden

Med dialogrutan Sök och ersätt kan du söka efter citattecken samt andra typer av tomma värden.

 • Fält formaterade till att visa ett värde när de är tomma. Ett format kan t.ex. ange att ett ord som "Okänd" ska visas i fältet tills du skriver ett värde i fältet.

 • Tomma, oformaterade fält eller null-värden.

 • Fält som kan innehålla strängar med nollängd. Du anger en sträng med nollängd genom att skriva ett par citattecken utan blanksteg mellan (""). När du gör detta och sedan flyttar markören till ett annat fält, döljs citattecknen och fältet ser tomt ut. Kom ihåg att du bara kan ange strängar med nollängd i fält med datatypen Text, PM och Hyperlänk, och att dessa typer kan använda strängar med nollängd som standard.

Söka efter citattecken

 1. Öppna den tabell i databladsvyn eller öppna formuläret som är bundet till tabellen.

 2. Klicka på Sök i gruppen Sök på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+F.

  eller

  Tryck på CTRL+F.

  Dialogrutan Sök och ersätt visas.

 3. Om du bara vill söka efter citattecken klickar du på fliken Sök. Om du både vill söka efter och ersätta citattecken klickar du på fliken Ersätt.

 4. Skriv ett citattecken i rutan Sök efter. Om du vill ersätta citattecknen med ett annat värde skriver du ett värde i rutan Ersätt med.

  Obs!: Låt rutan Ersätt med vara tom om du vill ta bort citattecknen.

 5. Du kan också använda listan Leta i om du vill byta fält att söka i, eller söka i hela tabellen i stället.

  Listan Leta i innehåller som standard namnet på fältet som du har valt i steg 1. Om du vill söka i hela tabellen väljer du namnet på tabellen i listan.

  eller

  Om du vill välja en annan kolumn klickar du på önskad kolumn i tabellens datablad. Du behöver inte stänga dialogrutan.

 6. Du kan också markera Del av fält i listan Matcha. Då får du den bredast möjliga sökningen.

 7. Markera Alla i listan Sök om du vill söka igenom alla poster.

 8. Markera kryssrutan Sök formatering.

  Obs!: Om kryssrutan markeras automatiskt ska du inte ändra detta, då kan sökningen misslyckas.

 9. Sök efter posterna genom att klicka på Sök nästa. Om sökningen misslyckas avmarkerar du kryssrutan Sök formatering och försöker igen. Om du är säker på att du vill ersätta citattecknen med ett annat värde (eller inget alls) klickar du på Ersätt. Om du är säker på att du söker efter och ersätter rätt värden i hela tabellen klickar du på Ersätt alla, men kom ihåg att du inte kan ångra när du ersätter. Om du begår ett misstag måste du köra flera sökningar och ersättningar för att återställa detta.

Söka efter tomma värden

 1. Öppna den tabell i databladsvyn som innehåller värdena du vill söka efter, om det behövs.

 2. Markera i tabellen det fält som innehåller de tomma värdena som du vill söka efter.

 3. Klicka på Sök i gruppen Sök på fliken Start. Du kan också trycka på CTRL+F.

  eller

  Tryck på CTRL+F.

  Dialogrutan Sök och ersätt visas.

 4. Gör något av följande:

  Söka efter tomma fält som har formaterats att visa ett värde

  1. Om du vill söka efter formaterade värden klickar du på fliken Sök.

   Om du vill söka efter värden och ersätta dem med andra data klickar du på fliken Ersätt.

  2. Skriv värden som anges av formatet i rutan Sök efter.

   Om du vill lägga till data i det tomma fältet skriver du den nya uppgiften i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Hela fältet i listan Matcha.

  4. Markera kryssrutan Sök formatering.

  5. Klicka på Sök nästa.

  Söka efter tomma, oformaterade fält

  1. Om du vill söka efter fält klickar du på fliken Sök. Om du vill söka efter fält och lägga till ett värde klickar du på fliken Ersätt.

  2. Skriv Null eller Är Null i rutan Sök efter.

   Om du ersätter null-värdet med andra data skriver du den nya uppgiften i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Hela fältet i listan Matcha.

  4. Avmarkera kryssrutan Sök formatering.

  5. Klicka på Sök nästa.

  Fält som innehåller strängar med nollängd

  1. Om du vill söka efter strängar med nollängd klickar du på fliken Sök.

   Om du vill ersätta strängarna med andra data klickar du på fliken Ersätt.

  2. Skriv ett par citattecken utan blanksteg mellan ("") i rutan Sök efter.

   Om du ersätter strängarna med nollängd med andra data skriver du den nya uppgiften i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Hela fältet i listan Matcha.

  4. Avmarkera kryssrutan Sök formatering.

  5. Klicka på Sök nästa.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×