Ändra beräkningen, iterationen eller precisionen för en formel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns tre viktiga saker du måste förstå för att kunna använda formler effektivt:

Beräkning     syftar på själva formelberäkningen och resultatet som visas som värden i cellerna som innehåller formlerna. För att undvika onödiga beräkningar, som kan ödsla tid och göra datorn långsam, beräknas formlerna bara om av Microsoft Excel när cellerna som formlerna baseras på ändras. Detta är standardbeteendet när du öppnar en arbetsbok för första gången eller redigerar en arbetsbok. Du kan emellertid ändra hur och när formlerna beräknas.

Iteration     syftar på den upprepade beräkningen av ett kalkylblad tills ett visst numeriskt villkor uppfylls. Excel kan inte automatiskt beräkna en formel som refererar till den cell, antingen direkt eller indirekt, som innehåller formeln. Detta kallas cirkelreferens. Om en formel refererar tillbaka till någon av sina egna celler måste du bestämma hur många gånger formeln ska beräknas om. Cirkelreferenser kan upprepas ett obegränsat antal gånger. Du kan emellertid definiera det maximala antalet tillåtna iterationer och mängden acceptabla ändringar.

Precision     är ett mått på beräkningens precisionsgrad. Excel lagrar och beräknar med en noggrannhet på 15 signifikanta siffror. Du kan emellertid ändra beräkningsprecisionen så att det värde som visas används i stället för det lagrade värdet när formlerna beräknas om.

I takt med att beräkningen utförs kan du välja kommandon eller utföra andra operationer, t.ex. skriva tal eller formler. Beräkningen avbryts tillfälligt för att återupptas när de andra kommandona eller åtgärderna har utförts. Beräkningen kan ta längre tid om arbetsboken innehåller många formler eller om kalkylbladen innehåller datatabeller eller funktioner som automatiskt beräknas om varje gång arbetsboken beräknas om. Beräkningarna kan även ta lång tid om kalkylbladen innehåller länkar till andra kalkylblad eller arbetsböcker. Du kan styra när beräkningen görs genom att ändra beräkningsprocessen till manuell beräkning.

Viktigt!: Alla öppna arbetsböcker påverkas om du ändrar något av alternativen.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

  I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin formler

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill beräkna om alla underordnade formler varje gång du ändrar ett värde, en formel eller ett namn klickar du på Automatiskt under Arbetsboksberäkning i avsnittet Beräkningsalternativ. Det här är standardinställningen för beräkningar.

  • Om du vill beräkna om alla underordnade formler, förutom datatabeller, varje gång du ändrar ett värde, en formel eller ett namn klickar du på Automatiskt utom för datatabeller under Arbetsboksberäkning i avsnittet Beräkningsalternativ.

  • Om du vill inaktivera funktionen för automatisk beräkning och bara beräkna om öppna arbetsböcker när du väljer att göra så (genom att trycka på F9) klickar du på Manuellt under Arbetsboksberäkning i avsnittet Beräkningsalternativ.

   Obs!: När du klickar på Manuellt markeras kryssrutan Beräkna arbetsboken innan du sparar automatiskt. Om det tar lång tid att spara en arbetsbok kan du prova att avmarkera kryssrutan Beräkna arbetsboken innan du sparar.

  • Om du vill beräkna om alla öppna kalkylblad, inklusive datatabeller, och uppdatera alla öppna diagramblad klickar du på knappen Beräkna i gruppen Beräkna på fliken Formler.

   Gruppen Beräkning

  • Om du vill beräkna om det aktiva kalkylbladet och eventuella diagram och diagramblad som är länkade till kalkylbladet klickar du på knappen Beräkna blad i gruppen Beräkning på fliken Formler.

Tips: Du kan också ändra många av dessa alternativ utanför dialogrutan Excel-alternativ. På fliken Formler i gruppen Beräkning klickar du på Beräkningsalternativ och sedan på Automatiskt.

Obs!: Om ett kalkylblad innehåller en formel som är länkad till ett kalkylblad som inte har beräknats om och du uppdaterar länken, visas ett meddelande som anger att källkalkylbladet inte har beräknats klart. Om du vill uppdatera länken med värdet som lagras i källkalkylbladet, även om värdet kanske inte stämmer, klickar du på OK. Om du vill avbryta uppdateringen av länken och använda det förra värdet från källkalkylbladet klickar du på Avsluta.

Om du vill

Tryck på

Beräkna om formler som har ändrats sedan den senaste beräkningen och alla underordnade formler i alla öppna arbetsböcker. Om inställningen för automatisk beräkning är aktiverad för arbetsboken behöver du inte trycka på F9 för att utföra beräkningen.

F9

Beräkna om formler som har ändrats sedan den senaste beräkningen och alla underordnade formler i det aktiva kalkylbladet.

Skift+F9 

Beräkna om alla formler i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Alt+F9 

Kontrollera underordnade formler igen, och beräkna om alla formler i alla öppna arbetsböcker, oavsett om de har ändrats sedan den senaste beräkningen eller inte.

Ctrl+Skift+Alt+F9 

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

  I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin formler

 2. Markera kryssrutan Aktivera iterativ beräkning i avsnittet Beräkningsalternativ.

 3. Ange maximalt antal omberäkningar genom att skriva antalet iterationer i rutan Max antal iterationer. Ju fler iterationer, desto längre tid tar det att beräkna om kalkylbladet.

 4. Ange maximal acceptabel förändring mellan beräkningsresultaten genom att skriva värdet i rutan Max förändring. Ju lägre tal, desto mer exakt blir resultatet och desto längre tid tar det att beräkna kalkylbladet.

Obs!: Problemlösaren och Målsökning ingår i en uppsättning kommandon som ibland går under benämningen konsekvensanalys-verktyg. Båda kommandona använder iteration på ett kontrollerat sätt för att returnera förväntat resultat. Du kan använda Problemlösaren för att söka efter det optimala värdet för en viss cell genom att justera värdena i flera celler, eller om du vill använda vissa begränsningar för ett eller flera värden i beräkningen. Du kan använda Målsökning om resultatet för en enskild formel är känt, men inte indatavärdet som behövs för att returnera resultatet.

Innan du ändrar beräkningsprecisionen bör du tänka på följande:

Som standard beräknas lagrade, inte visade, värden i Excel   

Vilka värden som visas och skrivs ut beror på hur du väljer att formatera och visa det lagrade värdet. En cell som till exempel visar ett datum i formatet "2008-06-22" innehåller också ett serienummer som utgör det lagrade värdet för datumet i cellen. Du kan byta format för datumet (t.ex. till "22 jun 2008"), men det lagrade värdet påverkas inte.

Var försiktig när du ändrar med vilken precision tal ska beräknas   

När en formel utför beräkningar används som standard de värden som lagras i cellerna som formeln refererar till. Om två celler innehåller värdet 10,005 och cellerna är formaterade med valutaformat, visas värdet 10,01 kr i varje cell. Om du summerar de båda cellerna blir resultatet 20,01 kr eftersom de lagrade värdena 10,005 och 10,005 summeras, inte de värden som visas.

Om du ändrar beräkningsprecisionen i en arbetsbok och väljer att basera beräkningen på de värden som visas (de formaterade värdena), ändras de lagrade värdena i cellerna permanent från full precision (15 siffror) till det format, inklusive decimaler, som visas. Om du senare väljer att beräkna med full precision kan de ursprungliga underliggande värdena inte återställas.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

  I Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat

 2. Välj en arbetsbok under Vid beräkning av den här arbetsboken och markera kryssrutan Ange visad precision.

Excel har en begränsning på precisionen på 15 siffror, men det betyder inte att 15 siffror är gränsen för hur stora tal du kan lagra i Excel. Gränsen är 9,99999999999999E+307 för positiva tal, och -9,99999999999999E+307 för negativa tal. Det motsvarar ungefär 1 eller -1 följt av 308 nollor.

I Excel betyder precision att ett tal som överskrider 15 siffror lagras och visas med endast 15 siffrors precision. De siffrorna kan vara fördelade på valfritt sätt före och efter decimalkommat. Alla siffror till höger om den 15:e siffran omvandlas till nollor. Talet 1234567,890123456 är t.ex. 16-siffrigt (7 siffror före och 9 siffror efter decimalkommat). I Excel lagras det och visas som 1234567,89012345 (det här talet visas både i formelfältet och i cellen). Om du ger cellen ett talformat där alla tal visas (till skillnad från en matematisk notation som 1,23457E+06), så visas talet som 1234567,890123450. Siffran 6 på slutet (den 16:e siffran) kortas av och ersätts med en nolla. Precisionen tar slut vid den 15:e siffran, och alla efterföljande siffror visas som nollor.

En dator kan ha mer än en processor (den har flera fysiska processorer) eller kan vara utrustad med hyperthreading-teknik (den har flera logiska processorer). På dessa datorer kan du förbättra eller styra den tid det tar att beräkna om arbetsböcker som innehåller många formler genom att ange hur många processorer som ska användas för beräkningarna. Ofta kan flera delar av beräkningsarbetet utföras samtidigt. Genom att fördela arbetsbelastningen på flera processorer kan du minska den tid det tar att utföra beräkningarna.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007, klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

 2. Om du vill aktivera eller inaktivera användningen av flera processorer vid beräkningarna markerar eller avmarkerar du kryssrutan Aktivera flertrådad beräkning i avsnittet Formler.

  Obs!    Den här kryssrutan är aktiverad som standard och alla processorer används vid beräkningarna. Antalet processorer på datorn fastställs automatiskt och visas bredvid alternativet Använd alla processorer på den här datorn.

 3. Om du markerar kryssrutan Aktivera flertrådad beräkning kan du styra hur många processorer som används. Du kanske exempelvis vill begränsa antalet processorer som används vid beräkningarna om du kör andra processorkrävande program på datorn.

 4. Om du behöver kontrollera antalet processorer klickar du på Manuellt under Antalet beräkningstrådar. Ange hur många processorer som ska användas (högsta tillåtna antalet är 1024).

För att säkerställa att äldre arbetsböcker beräknas korrekt uppför sig Excel annorlunda när du öppnar en arbetsbok som sparats i en tidigare version av Excel jämfört med när du öppnar en arbetsbok som skapats i den aktuella versionen.

 • När du öppnar en arbetsbok som har skapats i den aktuella versionen, beräknas bara de formler som hör ihop med celler som har förändrats.

 • När du öppnar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel beräknas alla formler i arbetsboken, både formler som baseras på celler som har ändrats och celler som inte har ändrats, vilket garanterar att arbetsboken optimeras för den aktuella Excel-versionen. Undantaget är när arbetsboken är i ett annat beräkningsläge, t.ex. läget för manuell beräkning.

 • Eftersom en fullständig beräkning kan ta längre tid än en partiell, kan det ta längre tid än vanligt att öppna en arbetsbok som inte tidigare har sparats i den aktuella Excel-versionen. När du har sparat arbetsboken i den aktuella versionen går det fortare att öppna den.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×