Web segment za uređivanje sadržaja

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Veb segment uređivača sadržaja možete da koristite da biste dodali oblikovani tekst, tabele, hiperveze i slike klasični stranice sa Web segmentima.

Važno: 

 • Veb segment uređivača sadržaja namenjen je za dodavanje HTML sadržaja na stranicu sa veb segmentima, što može da uključuje hiperveze. Međutim, ovaj veb segment nije dizajniran za povezivanje sa veb lokacijom. Ako veb segment treba da povežete sa veb lokacijom, razmislite o korišćenju veb segmenta za prikaz stranica.

 • Veb segment uređivača sadržaja ne prihvata element HTML FORM. Ako treba da dodate veb segment koji koristi element FORM, razmislite o korišćenju veb segmenta za prikaz stranica ili veb segmenta obrasca.

 • Lokacije za objavljivanje i povezane Veb segmenti kao što je Veb segment uređivača sadržaja ne podržava funkciju korisničkom interfejsu više jezika (MUI) sa SharePoint sadržajem. Umesto toga koristite varijante funkciju, što će preusmeriti korisnike na odgovarajući varijanti lokacije, na osnovu jezičkim postavkama njihove Veb pregledača. Više informacija potražite u članku Kreiranje višejezičke Veb lokacije.

U ovom članku

Načini na koje možete koristiti veb segment uređivača sadržaja

Dodavanje sadržaja u veb segment uređivača sadržaja

Kombinovanje uređenog i povezanog sadržaja

Prilagođena svojstva veb segmenta uređivača sadržaja

Zajednička svojstva veb segmenata

Načini na koje možete koristiti veb segment uređivača sadržaja

Veb segment uređivača sadržaja možete da koristite da biste dodali:

 • Uvodni, oblikovani pasus na stranicu.

 • Tabelu sa uputstvima da biste objasnili grafikon na stranici, podatke koji se koriste u grafikonu i kako je grafikon kreiran.

 • Skup hiperveza za više informacija.

Vrh stranice

Dodavanje sadržaja u veb segment uređivača sadržaja

Sadržaj u veb segment uređivača sadržaja možete da dodate na tri načina:

 • Uređivač obogaćenog teksta    Uređivač obogaćenog teksta možete koristiti da biste automatski kucali oblikovani sadržaj bez prethodnog poznavanja HTML sintakse. Kliknite na dugmad na standardnoj traci sa alatkama i traci sa alatkama za oblikovanje na vrhu prozora da biste uneli i oblikovali sadržaj. Izaberite stavku Pomoć na standardnoj traci sa alatkama da biste prikazali rezime zadataka koje možete da izvršite i njihovu odgovarajuću dugmad.

 • Uređivač izvora    Uređivač izvora možete da koristite da biste uneli ili izmenili kôd HTML izvora. Uređivač izvora je uređivač čistog teksta i namenjen je za korisnike koji su upoznati sa HTML sintaksom.

 • Veza sa sadržajem    Umesto uređivanja sadržaja, možete kreirati vezu sa postojećim sadržajem tako što ćete uneti hipervezu do tekstualne datoteke koja sadrži kôd HTML izvora. Dva važeća protokola za hiperveze koja možete da koristite su:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol uz privatnost, koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifrovanje (https://)

   Možete da koristite punu URL adresu ili relativnu URL adresu. Međutim, ne možete da koristite putanju datoteke.

Napomena: Ako unesete URL adresu u veb segment uređivača sadržaja kao relativnu vezu, veza se konvertuje u punu URL adresu kada se stavka sačuva. Ta automatska konverzija može biti problem ako sadržaj iz pripremnog okruženja primenjujete na proizvodnju, gde pune URL adrese referenciraju ime originalnog servera. Da biste rešili taj problem automatske konverzije, moraćete da uredite veb segment uređivača sadržaja na serveru proizvodnje i ručno ažurirate URL adrese.

Važno: Ako se svojstvo veze sa sadržajem povezuje sa datotekom koja se nalazi izvan lokacije, a lokacija nema omogućen pristup anonimnog korisnika, ne možete da pristupite datoteci. Za pomoć se obratite administratoru lokacije.

Vrh stranice

Kombinovanje uređenog i povezanog sadržaja

Uređeni i povezani sadržaj možete da kombinujete da biste obezbedili primarne i sekundarne informacije. Na primer, možete da obezbedite poruku o grešci kao sekundarne informacije u uređenom sadržaju, u slučaju da povezani sadržaj ili primarne informacije nisu dostupne. Kada kombinujete uređeni i povezani sadržaj, povezani sadržaj se uvek koristi prvi. Ako povezani sadržaj nije dostupan, koristi se uređeni sadržaj.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva veb segmenta uređivača sadržaja

Prilagođena svojstva veb segmenta uređivača sadržaja navedena su ispod.

Napomena: Ne možete prikazivati ni uređivati nijedno od ovih prilagođenih svojstava u ličnom prikazu.

Svojstvo

Opis

Uređivač obogaćenog teksta

Koristite ga za unos oblikovanog teksta, tabela, hiperveza i slika. Nije potrebno poznavanje HTML sintakse.

Uređivač izvora

Koristite ga za unos koda HTML izvora u jednostavni uređivač teksta. Potrebno je poznavanje HTML sintakse.

Veza sa sadržajem

Koristite je za unos hiperveze sa tekstualnom datotekom koja sadrži kôd HTML izvora. Dva važeća protokola za hiperveze koja možete da koristite su:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol uz privatnost, koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifrovanje (https://)

Možete da koristite punu URL adresu ili relativnu URL adresu. Međutim, ne možete da koristite putanju datoteke.

Važno: Ako se svojstvo veze sa sadržajem povezuje sa datotekom koja se nalazi izvan lokacije, a lokacija nema omogućen pristup anonimnog korisnika, ne možete da pristupite datoteci. Za pomoć se obratite administratoru lokacije.

Vrh stranice

Zajednička svojstva veb segmenata

Svi veb segmenti dele zajednički skup svojstava koja kontrolišu njihov izgled, raspored i napredne karakteristike.

Napomena:  Zajednička svojstva veb segmenata koja vidite u oknu sa alatkama mogu se razlikovati od onih dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Projektant veb segmenta je možda odabrao da za određeni veb segment ne prikazuje neka od tih zajedničkih svojstava ili je možda odabrao da kreira i prikaže dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.

 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu da onemoguće ili sakriju svojstva veb segmenta.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Stanje ležišta

Navodi da li se ceo veb segment prikazuje na stranici kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Stanje ležišta podrazumevano ima vrednost Normalno i prikazuje se ceo veb segment. Kada stanje ima vrednost Umanjeno, prikazuje se samo naslovna traka.

Tip ležišta

Navodi da li se prikazuju naslovna traka i ivica okvira veb segmenta.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Navodi da li je veb segment vidljiv kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Ako se potvrdi izbor u polju za potvrdu, veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i ima sufiks (Skriveno) pored naslova.

Veb segment možete da sakrijete ako želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta, ali ne želite da prikažete veb segment.

Smer

Navodi smer teksta u sadržaju veb segmenta. Na primer, na arapskom jeziku se piše zdesna nalevo, a na engleskom i većini drugih evropskih jezika piše se sleva nadesno. Ova postavka možda nije dostupna za sve tipove veb segmenata.

Zona

Navodi zonu na stranici sa veb segmentima u kojoj se nalazi veb segment.

Napomena: Zone na stranici sa veb segmentima nisu navedene u okviru sa listom kada nemate dozvolu za menjanje zone.

Indeks zone

Navodi poziciju veb segmenta u zoni kada zona sadrži više veb segmenata.

Da biste naveli redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje na vrhu zone. Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje sa leve strane zone.

Na primer, kada dodate veb segment u praznu zonu sa rasporedom od vrha ka dnu, indeks zone je 0. Kada dodate drugi veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi veb segment.

Napomena: Svaki veb segment u zoni mora imati jedinstvenu vrednost indeksa zone. Zbog toga promena vrednosti indeksa zone za trenutni veb segment može da promeni vrednost indeksa zone za druge veb segmente u toj zoni.

Više opcija

Svojstvo

Opis

Dozvoli umanjivanje

Navodi da li je veb segment moguće umanjiti.

Dozvoli zatvaranje

Navodi da li je veb segment moguće ukloniti sa stranice sa veb segmentima.

Dozvoli skrivanje

Navodi da li je veb segment moguće sakriti.

Dozvoli promenu zone

Navodi da li je veb segment moguće premestiti u drugu zonu.

Dozvoli veze

Navodi da li veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim veb segmentima.

Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu

Navodi da li je svojstva veb segmenta moguće izmeniti u ličnom prikazu.

Režim izvoza

Navodi nivo podataka koji može da se izveze za ovaj veb segment. U zavisnosti od konfiguracije, ova postavka možda neće biti dostupna.

URL naslova

Navodi URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o veb segmentu. Datoteka se prikazuje u posebnom prozoru pregledača kada kliknete na naslov veb segmenta.

Opis

Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada postavite pokazivač miša na naslov veb segmenta ili ikonu veb segmenta. Vrednost ovog svojstva se koristi kada tražite veb segmente pomoću komande Pretraži u meniju Pronalaženje veb segmenata u oknu sa alatkama u sledećim galerijama veb segmenata: Lokacija, Virtuelni server i stranica sa veb segmentima.

URL pomoći

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći za veb segment. Informacije pomoći prikazuju se u posebnom prozoru pregledača kada u meniju veb segmenta izaberete komandu Pomoć.

Režim pomoći

Navodi način na koji pregledač prikazuje sadržaj pomoći za veb segment.

Izaberite nešto od sledećeg:

 • Modalni Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu.

 • Bez određenog režima Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.

 • Navigacija Otvara veb stranicu u trenutnom prozoru pregledača.

Napomena: Iako prilagođeni Microsoft ASP.NET veb segmenti podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane Windows SharePoint Services 3.0 teme pomoći otvoriće se samo u odvojenom prozoru pregledača.

URL slike ikone kataloga

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona veb segmenta na listi veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

URL slike ikone naslova

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

Poruka o grešci pri uvozu

Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem pri uvozu veb segmenta.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×