Uvod u obrasce

Obrazac u programu Access jeste objekat baze podataka koji možete da koristite kako biste napravili korisnički interfejs za aplikaciju baze podataka. „Povezani“ obrazac jeste onaj koji je direktno povezan sa izvorom podataka kao što je tabela ili upit i može da se koristi za unos, uređivanje ili prikazivanje podataka iz tog izvora podataka. Umesto toga možete da napravite „nepovezani“ obrazac koji se ne povezuje direktno sa izvorom podataka, ali i dalje sadrži komandnu dugmad, oznake ili ostale kontrole koje su neophodne za upravljanje aplikacijom.

Ovaj članak se prvenstveno fokusira na povezane obrasce. Povezane obrasce možete da koristite za kontrolu pristupa podacima, na primer za to koja se polja ili redovi prikazuju. Na primer, određeni korisnici možda treba da vide samo nekoliko polja u tabeli koja sadrži mnogo polja. Ako tim korisnicima pružite obrazac sa samo tim poljima, lakše će im biti da koriste bazu podataka. Obrascu možete da dodate i komandnu dugmad i druge funkcije kako biste automatizovali radnje koje se često izvršavaju.

O povezanim obrascima mislite kao o prozorima kroz koje ljudi vide bazu podataka i pristupaju joj. Efikasan obrazac ubrzava korišćenje baze podataka jer ljudi ne moraju da traže to što im je potrebno. Sa vizuelno atraktivnim obrascem rad sa bazom podataka ugodniji je i efikasniji, a uz to može da se spreči i unos neispravnih podataka.

Napomena: U ovom članku se pretpostavlja da ste već napravili tabelu (ili upit na osnovu nekih tabela) i da želite da napravite obrazac kako biste prikazali podatke ili manipulisali njima.

U ovom članku

Pravljenje obrasca pomoću alatke za obrasce

Pravljenje razdeljenog obrasca pomoću alatke za razdeljivanje obrasca

Pravljenje obrasca koji prikazuje više zapisa pomoću alatke „Više stavki“

Pravljenje obrasca pomoću čarobnjaka za obrasce

Pravljenje obrasca pomoću alatke „Prazan obrazac“

Razumevanje prikaza rasporeda i prikaza dizajna

Precizno podešavanje obrasca u prikazu rasporeda

Precizno podešavanje obrasca u prikazu dizajna

Pravljenje obrasca pomoću alatke za obrasce

Alatku za obrasce možete da koristite za pravljenje obrasca samo jednim klikom miša. Kada koristite tu alatku, sva polja iz osnovnog izvora podataka postavljaju se u obrazac. Novi obrazac možete da počnete da koristite odmah ili možete da ga izmenite u prikazu rasporeda ili dizajna kako bi više odgovarao vašim potrebama.

Korišćenje alatke za obrasce za pravljenje novog obrasca

 1. U oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite da vidite u obrascu.

 2. Na kartici Pravljenje, u grupi Obrasci, izaberite stavku Obrazac.

Access kreira obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete da menjate dizajn obrasca dok prikazuje podatke. Na primer, možete da prilagodite veličinu okvira za tekst tako da odgovara podacima ako je to potrebno.

Ako Access pronađe jednu tabelu koja ima relaciju jedan-prema-više sa tabelom ili upitom koje ste koristili za pravljenje obrasca, Access dodaje list sa podacima obrascu koji je zasnovan na povezanoj tabeli ili upitu. Na primer, ako napravite jednostavan obrazac koji je zasnovan na tabeli „Zaposleni“ i postoji relacija jedan-prema-više koja je definisana između tabele „Zaposleni“ i tabele „Porudžbine“, list sa podacima prikazuje sve zapise u tabeli „Porudžbine“ koje se odnose na trenutni zapis „Zaposleni“. List sa podacima možete da izbrišete iz obrasca ako odlučite da vam nije potreban. Ako postoji više tabela sa relacijom jedan-prema-više prema tabeli koju ste koristili za pravljenje obrasca, Access obrascu ne dodaje listove sa podacima.

Pravljenje razdeljenog obrasca pomoću alatke za razdeljivanje obrasca

Razdeljeni obrazac istovremeno pruža dva prikaza podataka – prikaz obrasca i prikaz lista sa podacima.

Razdeljeni obrazac razlikuje se od kombinacije obrasca i podobrasca u tome što su dva prikaza povezana sa istim izvorom podataka i uvek su sinhronizovani jedan sa drugim. Izbor polja u jednom delu obrasca bira isto polje u drugom delu obrasca. Podatke možete da dodajete, uređujete ili brišete iz bilo kojeg dela (sve dok izvor zapisa može da se ažurira i dok ne konfigurišete obrazac tako da sprečava te radnje).

Rad sa razdeljenim obrascima pruža pogodnosti oba tipa obrazaca u jednom obrascu, Na primer, možete da koristite deo lista sa podacima da biste brzo pronašli zapis, a zatim da koristite deo obrasca da biste prikazali ili uredili zapis.

Da biste napravili razdeljeni obrazac pomoću alatke za razdeljivanje obrasca:

 1. U oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite u obrascu. Tabelu ili upit možete da otvorite i u prikazu lista sa podacima.

 2. Na kartici Pravljenje, u grupi Obrasci kliknite na dugme Više obrazaca, a zatim izaberite stavku Razdeli obrazac.

Access pravi obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete da menjate dizajn obrasca dok prikazuje podatke. Na primer, možete da prilagodite veličinu okvira za tekst tako da odgovara podacima ako je to potrebno. Dodatne informacije o prikazima obrasca potražite u odeljku Razumevanje prikaza rasporeda i prikaza dizajna.

Pravljenje obrasca koji prikazuje više zapisa pomoću alatke „Više stavki“

Kada napravite obrazac pomoću alatke za obrasce, obrazac koji Access pravi prikazuje jedan po jedan zapis. Ako želite obrazac koji prikazuje više zapisa, a prilagodljiviji je od lista sa podacima, možete da koristite alatku ‚‚Više stavki".

 1. U oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite da vidite u obrascu.

 2. Na kartici Pravljenje, u grupi Obrasci, izaberite stavku Više obrazaca, a zatim stavku Više stavki.

Access pravi obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete da menjate dizajn obrasca dok on prikazuje podatke.

Kada koristite alatku „Više stavki“, obrazac koji Access pravi podseća na list sa podacima. Podaci su raspoređeni u redove i kolone i vidite više zapisa istovremeno. Međutim, stavka „Više stavki“ pruža više opcija za prilagođavanje nego list sa podacima, na primer mogućnost dodavanja geografskih elemenata, dugmadi i drugih kontrola. Dodatne informacije o prilagođavanju obrasca potražite u odeljcima Precizno podešavanje obrasca u prikazu redosleda i Precizno podešavanje obrasca u prikazu dizajna.

Pravljenje obrasca pomoću čarobnjaka za obrasce

Kako biste bili izbirljiviji po pitanju polja koja se pojavljuju na obrascu, možete da koristite čarobnjak za obrasce umesto raznih gorepomenutih alatki za pravljenje obrazaca. Možete i da definišete na koji način se podaci grupišu i sortiraju i možete da koristite polja iz više tabela ili upita, pod pretpostavkom da ste prethodno naveli relacije između tabela i upita.

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Obrasci izaberite stavku Čarobnjak za obrasce.

 2. Pratite uputstva na stranicama čarobnjaka za obrasce.

  Napomena: Ako želite da u obrazac uključite polja iz više tabela i upita, nemojte da kliknete na dugme Dalje ili Završi kada izaberete polja iz prve tabele ili upita na prvoj stranici čarobnjaka za obrasce. Umesto toga, ponovite korake da biste izabrali tabelu ili upit i izaberite sva dodatna polja koja želite da uključite u obrazac. Zatim kliknite na dugme Dalje ili Završi da biste nastavili.

 3. Na poslednjoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Završi.

Pravljenje obrasca pomoću alatke „Prazan obrazac“

Ako čarobnjak ili alatke za pravljenje obrazaca ne zadovoljavaju vaše potrebe, možete da koristite alatku „Prazan obrazac“ da biste napravili obrazac. To može da bude veoma brz način za pravljenje obrasca, posebno ako planirate da u obrazac stavite samo nekoliko polja.

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Obrasci, izaberite stavku Prazan obrazac.

  Access otvara prazan obrazac u prikazu rasporeda i prikazuje okno Lista polja.

 2. U oknu Lista polja kliknite na znak plus (+) pored tabela koje sadrže polja koja želite da vidite na obrascu.

 3. Da biste dodali polje u obrazac, kliknite dvaput na njega ili ga prevucite na obrazac.

  • Kada dodate prvo polje, možete da dodate nekoliko polja odjednom tako što ćete držati taster CTRL, kliknuti na nekoliko polja, a zatim ih istovremeno prevući na obrazac.

  • Redosled tabela u oknu Lista polja može da se menja u zavisnosti od toga koji deo obrasca je trenutno izabran. Ako polje koje želite da dodate nije vidljivo, pokušajte da izaberete neki drugi deo obrasca i ponovo pokušajte da dodate polje.

 4. Koristite alatke iz grupe Zaglavlje/podnožje na kartici Dizajn da biste obrascu dodali logotip, naslov ili datum i vreme.

 5. Koristite alatke u grupi Kontrole na kartici Dizajn da biste obrascu dodali više različitih kontrola.

  Da biste dobili nešto veći izbor kontrola, prebacite se na prikaz dizajna tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna.

Razumevanje prikaza rasporeda i prikaza dizajna

Prikaz rasporeda    Prikaz rasporeda je najintuitivniji prikaz koji možete da koristite za izmenu obrasca i može da se koristi za skoro sve promene koje želite da izvršite u obrascu u programu Access.

Obrazac se zapravo pokreće u prikazu rasporeda. Zato možete da vidite podatke onako kako izgledaju kada koristite obrazac. Međutim, u ovom prikazu možete da promenite i dizajn obrasca. To je veoma koristan prikaz za postavljanje veličine kontrola ili izvršavanje skoro bilo kog drugog zadatka koji utiče na izgled i upotrebljivost obrasca jer možete da vidite podatke dok menjate obrazac.

Ako naiđete na zadatak koji nije moguće izvršiti u prikazu rasporeda, možete da se prebacite na prikaz dizajna. Access u određenim situacijama prikazuje poruku u kojoj piše da morate da se prebacite na prikaz dizajna da biste mogli da izvršite određenu promenu.

Prikaz dizajna    Prikaz dizajna pruža detaljniji prikaz strukture obrasca. Možete da vidite odeljke „Zaglavlje“, „Detalj“ i „Podnožje“ obrasca. Obrazac se ne pokreće stvarno kada je prikazan u prikazu dizajna. Zato ne možete da vidite osnovne podatke dok izvršavate promene dizajna. Međutim, postoje određeni zadaci koje možete da izvršite lakše u prikazu dizajna nego u prikazu rasporeda. Možete da:

 • Dodate veći izbor kontrola u obrazac, kao što su povezani okviri objekata, prelomi stranice i grafikoni.

 • Uredite izvore kontrole okvira za tekst u samim okvirima za tekst bez korišćenja lista sa svojstvima.

 • Promenite veličinu odeljaka, kao što je odeljak „Zaglavlje obrasca“ ili „Detalj“.

 • Promenite određena svojstva obrasca koja nije moguće promeniti u prikazu rasporeda.

Precizno podešavanje obrasca u prikazu rasporeda

Kada napravite obrazac, lako možete precizno da podesite njegov dizajn tako što ćete raditi u prikazu rasporeda. Pomoću stvarnih podataka obrasca kao vodiča, možete da prerasporedite kontrole i prilagodite im veličine. Možete da postavite nove kontrole u obrazac i da postavite svojstva za obrazac i njegove kontrole.

Da biste se prebacili na prikaz rasporeda, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

Access prikazuje obrazac u prikazu rasporeda.

List sa svojstvima možete da koristite da biste promenili svojstva za obrazac, kao i njegove kontrole i odeljke. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

Okno Lista polja možete da koristite da biste dodali polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn obrasca. Da biste prikazali okno Lista polja:

 • Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Dodaj postojeća polja ili koristite tastersku prečicu tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F8.

Zatim možete da prevučete polja direktno iz okna Lista polja u obrazac.

 • Da biste dodali jedno polje, kliknite dvaput na njega ili ga prevucite iz okna Lista polja u odeljak na obrascu u kojem želite da se ono prikaže.

 • Da biste odjednom dodali nekoliko polja, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na polja koja želite da dodate. Zatim prevucite izabrana polja u obrazac.

Precizno podešavanje obrasca u prikazu dizajna

Dizajn obrasca takođe možete precizno da podesite radom u prikazu dizajna. Nove kontrole i polja možete da dodate u obrazac tako što ćete ih dodati u koordinatnu mrežu dizajna. List sa svojstvima pruža pristup mnogim svojstvima koja možete da postavite da biste prilagodili obrazac.

Da biste se prebacili na prikaz dizajna, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ime obrasca, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

Access prikazuje obrazac u prikazu dizajna.

List sa svojstvima možete da koristite da biste promenili svojstva za obrazac, kao i njegove kontrole i odeljke. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

Okno Lista polja možete da koristite da biste dodali polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn obrasca. Da biste prikazali okno Lista polja:

 • Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Dodaj postojeća polja ili koristite tastersku prečicu tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F8.

Zatim možete da prevučete polja direktno iz okna Lista polja u obrazac.

 • Da biste dodali jedno polje, kliknite dvaput na njega ili ga prevucite iz okna Lista polja u odeljak na obrascu u kojem želite da se ono prikaže.

 • Da biste odjednom dodali nekoliko polja, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na polja koja želite da dodate. Zatim prevucite izabrana polja u obrazac.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×