Upravljanje paketima za migraciju u usluzi Office 365

Možete da koristite kontrolnu tablu migracije u Office 365 Exchange centru administracije (EAC) da biste upravljali migracijom u Office 365 pomoću potpune ili Exchange migracije u fazama. Kontrolnu tablu migracije možete da koristite i da migrirate sadržaj poštanskih sandučića korisnika sa lokalnog IMAP servera u postojeće Office 365 poštanske sandučiće. Kontrolna tabla migracije prikazuje statističke podatke o ukupnoj migraciji pored statistike o određenom paketu za migraciju. Možete da pravite, pokrećete, zaustavljate, pauzirate i uređujete pakete migracije.

Sadržaj   

Kontrolna tabla migracije

Da biste pristupili kontrolnoj tabli migracije u Exchange centru administracije, izaberite Primaoci > Migracija. Sledeći snimak ekrana identifikuje različite oblasti kontrolne table migracije koje možete koristiti da biste dobili informacije za migraciju i da biste upravljali paketima migracije.

Kontrolna tabla migracije

Ukupna statistika migracije

Izaberite stavku Status za sve grupe da biste prikazali ukupnu statistiku o svim paketima za migraciju koji su napravljeni. Sledeća polja prikazuju kumulativne informacije o svim paketima za migraciju.

Polje

Opis

Ukupno poštanskih sandučića

Ukupan broj poštanskih sandučića iz svih trenutnih paketa za migraciju.

Sinhronizovani poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića iz svih paketa za migraciju koji su uspešno migrirani.

Završeni poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića iz svih paketa za migraciju koji su dovršeni. Finalizacija se dešava samo kada koristite udaljene migracije za migriranje poštanskih sandučića između lokalne Exchange organizacije i usluge Office 365 u Exchange hibridnoj primeni. Poštanske sandučiće možete da dovršite pošto prvobitna sinhronizacija bude uspešno završena. Za više informacija o procesu finalizacije u udaljenim migracijama pogledajte Complete-MigrationBatch.

Neuspeli poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića u svim paketima za migraciju za koje migracija nije uspela.

Paketi za migraciju

Paketi za migraciju koje su napravljeni navode se u redosledu za migraciju. Sledeće kolone prikazuju informacije o svakom paketu za migraciju.

Kolona

Opis

Ime

Ime paketa za migraciju koji je definisano kada je paket napravljen.

Status

Status paketa za migraciju. Sledi lista različitih stanja statusa za pakete migracije, zajedno sa onim što možete da uradite sa paketima za migraciju u svakom od ovih stanja:

 • Zaustavljeno:    Paket za migraciju je kreiran, ali još nije započet. U ovom stanju, možete da ga pokrenete, uredite ili izbrišete.

 • Sinhronizovanje:    Paket za migraciju je pokrenut, a poštanski sandučići u paketu za migraciju se aktivno migriraju. Kada je paket za migraciju u ovom stanju, možete da ga prekinete.

 • Zaustavljanje:   odmah nakon što pokrenete cmdlet komandu Stop-MigrationBatch.

 • Zaustavljeno:    Paket za migraciju je zaustavljen i više se ne migrira nijedno poštansko sanduče. Kada je paket za migraciju u ovom stanju, možete ponovo da ga pokrenete.

 • Pokretanje:    odmah nakon što pokrenete cmdlet komandu Start-MigrationBatch.

 • Dovršavanje:    odmah nakon što pokrenete cmdlet komandu Complete-MigrationBatch.

 • Uklanjanje:    odmah nakon što pokrenete cmdlet komandu Remove-MigrationBatch.

 • Sinhronizovano:    Paket za migraciju je dovršen, i nijedno poštansko sanduče se ne migrira aktivno. Paket za migraciju u ovom stanju može da sadrži greške ako poštanski sandučići nisu migrirani. Za potpune Exchange migracije i IMAP migracija sa ovim statusom, lokalni poštanski sandučići i odgovarajući Office 365 poštanski sandučići se sinhronizuju svaka 24 časa tokom postepene sinhronizacije.

 • Dovršeno:   Paket za migraciju je dovršen.

 • Sinhronizovano uz greške:    Paket za migraciju je dovršen, ali neki poštanski sandučići nisu uspešno migrirani. Poštanski sandučići koji su uspešno migrirani u pakete za migraciju sa greškama sinhronizuju se i dalje svaka 24 časa tokom postepene sinhronizacije.

Ukupno

Ukazuje na broj poštanskih sandučića u paketu za migraciju.

Sinhronizovano

Ukazuje na broj poštanskih sandučića koji su uspešno migrirani.

Završeno

Broj poštanskih sandučića u paketu za migraciju koji su dovršeni. Finalizacija se izvršava samo za pakete za migraciju za udaljene migracije u Exchange hibridnoj primeni. Za više informacija o procesu finalizacija pogledajte Complete-MigrationBatch.

Nije uspelo

Broj poštanskih sandučića u paketu za migraciju za koje migracija nije uspela. Možete da prikažete informacije o određenim poštanskim sandučićima koje imaju greške u migraciji. Više informacija potražite u članku Izveštaj o statusu migracije korisnika.

Važno: Paketi za migraciju sa statusom Sinhronizovano    koji u poslednjih 90 dana nemaju aktivnost koju je pokrenuo administrator (na primer, nijedan administrator nije zaustavio i ponovo pokrenuo paket za migraciju ili nije uredio paket za migraciju) biće zaustavljeni, a zatim izbrisani 30 dana kasnije ako administrator ne preduzme nikakvu dalju radnju.

Kontrolna tabla za migraciju sadrži skup komandi koje možete da koristite da biste upravljali paketima za migraciju. Pošto napravite paket za migraciju, možete da ga izaberete, a zatim da kliknete na neku od sledećih komandi. Ako je paket za migraciju u statusu koji komanda ne podržava, komanda je zatamnjena ili se ne prikazuje jer je nedostupna.

Komanda

Opis

Novo Ikona „Dodaj“

Napravite novi paket za migraciju. Koristite ovu komandu da biste migrirali lokalne poštanske sandučiće u Office 365 (zove se i početak rada) ili da biste migrirali Office 365 poštanske sandučiće nazad u lokalnu Exchange organizaciju u hibridnoj primeni.

Uredi  Ikona „Uredi“

Uredite postojeći paket za migraciju. Za Exchange migracije po fazama i IMAP migracije, možete proslediti drugu CSV datoteku. Takođe možete da promenite krajnju tačku migracije koja se koristi za paket za migraciju. Možete da uredite samo paket za migraciju koji sadrži status Napravljeno   .

Početak Ikona „Početak“

Pokrenite paket za migraciju koji je napravljen. Kada se pokrene paket, status se menja u Sinhronizovanje   .

Nastavi  Ikona „Početak“

Nastavite pokretanje paketa za migraciju koji je pauziran i ima status Zaustavljeno   . Ako postoje greške za paket za migraciju, možete ponovo da ga pokrenite uz ovu komandu, a Office 365 će pokušati da migrira poštanske sandučiće koji nisu uspeli.

Pauziraj Ikona „Zaustavi“

Zaustavite paket za migraciju koji je trenutno pokrenut ili ranije pokrenut, ali ima status Na čekanju   . Možete i da zaustavite potpuni Exchange paket za migraciju ili paketa za migraciju ili IMAP paket za migraciju koji je dovršio fazu sinhronizacije pokretanja i ima status Sinhronizovano. Ovo će zaustaviti postepene sinhronizacije. Možete da nastavite postepene sinhronizacije tako što ćete izabrati paket za migraciju i kliknuti na Nastavi.

Izbriši  Ikona stavke „Izbriši“

Izbrišite paket za migraciju pošto potvrdite da su svi poštanski sandučići iz paketa za migraciju uspešno migrirani. Potvrdite i da se pošta usmerava direktno u poštanske sandučiće zasnovane na oblaku pošto ste konfigurisali MX zapis da upućuje na Office 365. Kada izbrišete paket za migraciju, Office 365 briše sve zapise vezane za paket za migraciju i uklanja ga sa liste.

Još Ikona „Još opcija“

Kliknite na ovu komandu, a zatim izaberite stavku Krajnje tačke migracije da biste napravili nove krajnje tačke migracije ili prikazali i uredili postojeće krajnje tačke migracije.

Osveži Ikona „Osveži“

Osvežite kontrolnu tablu migracije da biste ažurirali informacije koje se prikazuju za ukupnu statistiku migracije, listu paketa za migraciju i statistiku za izabrani paket za migraciju.

Statistika paketa za migraciju

Okno sa detaljima na kontrolnoj tabli migracije prikazuje sledeće informacije o izabranom paketu za migraciju.

Polje

Opis

Tip

Ukazuje na tip migracije izabranog paketa za migraciju. Vrednost ovog polja takođe označava tip krajnje tačke migracije povezane sa paketom za migraciju.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Paket za migraciju je potpuna Exchange migracija ili Exchange migracija po fazama.

 • IMAP:    Paket za migraciju je IMAP migracija.

 • Udaljena migracija:    Paket za migraciju je ulazna ili izlazna udaljena migracija u Exchange hibridnoj primeni.

Smer

Označava da li se poštanski sandučići premeštaju u Office 365 ili u lokalnu Exchange organizaciju.

 • Početak korišćenja    ukazuje na to da se poštanski sandučići migriraju u Office 365. Tipovi ulazne migracije su migracije po fazama, potpune migracije, IMAP migracije i ulazna udaljena migracija.

 • Izlazna    označava da se Office 365 poštanski sandučići premeštaju u lokalnu Exchange organizaciju. Izlazne udaljene migracije su jedini tip izlazne migracije.

Status

Trenutno stanje izabranog paketa za migraciju.

 • Zaustavljeno

 • Sinhronizovanje

 • Zaustavljeno

 • Sinhronizovano

 • Sinhronizovano uz greške

Pogledajte prethodni opis svakog od ovih stanja.

Zahtevano

Broj poštanskih sandučića koji će biti migrirani u paket za migraciju. Ovaj broj odgovara broju redova u CSV datoteci za migraciju za IMAP, migraciju po fazama ili udaljene migracije ili broju lokalnih poštanskih sandučića u potpunoj Exchange migraciji.

Sinhronizovani poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića od ukupnog broja u paketu za migraciju koji su uspešno završili početnu sinhronizaciju. Ovo polje se ažurira tokom migracije.

Završeno

Broj poštanskih sandučića od ukupnog broja u paketu za migraciju koji su uspešno završeni. Finalizacija se dešava u ulaznim i izlaznim udaljenim migracijama.

Neuspeli poštanski sandučići

Broj poštanskih sandučića kojima nije uspela početna sinhronizacija.

Prikaz detalja

Izaberite stavku Prikaz detalja da biste prikazali informacije o statusu za svako poštansko sanduče u paketu za migraciju. Više informacija potražite u članku Izveštaj o statusu migracije korisnika.

Kreirao/la

Adresa e-pošte Office 365 administratora koji je napravio paket za migraciju.

Datum pravljenja

Datum i vreme kreiranja paketa za migraciju.

Vreme početka

Datum i vreme kada je započeto pravljenje paketa za migraciju.

Početno vreme sinhronizovanja

Datum i vreme kada je paket za migraciju dovršio početnu sinhronizaciju.

Trajanje prvobitne sinhronizacije

Vreme potrebno za završavanje početne sinhronizacije za sve poštanske sandučiće u paketu za migraciju.

Vreme poslednje sinhronizacije

Poslednji put kada je paket za migraciju ponovo pokrenut ili poslednji put kada je postepena sinhronizacije izvršena za paket. Kao što je prethodno navedeno, inkrementalna sinhronizacija se javlja svaka 24 časa za IMAP migracije i potpune Exchange migracije.

Povezana krajnja tačka

Ime krajnje tačke migracije koju je koristio paket za migraciju. Možete da kliknete na Prikaz detalja da biste videli postavke krajnje tačke migracije. Takođe možete da urediti postavke ako nijedan od paketa za migraciju koji koristi krajnju tačku trenutno nije pokrenut.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×