Umetanje okvira padajuće liste

Da biste korisniku predstavili listu međusobno isključivih opcija, možete da upotrebite okvir padajuće liste u predlošku Microsoft Office InfoPath obrasca. Lista je skrivena dok korisnik ne klikne na strelicu desno od padajuće liste.

U ovom članku

Kada koristiti okvir padajuće liste

Iskustvo korisnika

Umetanje okvira padajuće liste

Saveti vezani za raspored

Kada koristiti okvir padajuće liste

Okvir padajuće liste koristite kada želite:

 • da omogućite korisnicima da odaberu jednu opciju sa liste unapred definisanih stavki.

 • da podrazumevano sakrijete stavke liste na obrascu.

 • da prikažete vrednosti preuzete iz fiksne liste, izvor podataka predloška obrasca ili spoljnog izvora podataka, kao što je baza podataka ili Microsoft Windows SharePoint Services lista.

U sledećoj ilustraciji korisnici kategorizuju troškove u obrascu izveštaja o troškovima tako što biraju unapred definisane vrednosti u otvorenom okviru padajuće liste.

Izabrana stavka u otvorenom okviru padajuće liste

Kad umetnete okvir padajuće liste u predložak obrasca, morate da navedete vrednosti koje će se u njemu pojavljivati. U suprotnom, korisnici će videti praznu listu kad kliknu na strelicu pored okvira padajuće liste. U dijalogu Svojstva okvira padajuće liste možete sami da otkucate stavke ili da konfigurišete okvir padajuće liste tako da preuzima stavke iz baze podataka ili drugog izvora podataka.

Slične kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične okvirima padajućih lista, ali koje imaju drugačiju svrhu. Da biste zaključili koja od ovih kontrola najbolje odgovara vašem predlošku obrasca, pogledajte sledeću listu:

Okvir sa listom     Kao i okvir padajuće liste, okvir sa listom omogućava korisnicima da izaberu vrednost sa liste. Međutim, za razliku od okvira padajuće liste, okvir sa listom u obrascu prikazuje celu listu. Ako na predlošku obrasca prostor nije problem, razmislite o tome da koristite okvir sa listom, jer bi to korisnicima moglo olakšati pregled i izbor stavki.

Kombinovani okvir     Kao i okvir padajuće liste, kombinovani okvir omogućava korisnicima da izaberu vrednost sa liste. Lista je sakrivena dok korisnici ne odaberu da je prikažu. Međutim, pored toga što u kombinovanom okviru mogu da biraju između unapred definisanih vrednosti, korisnici mogu i da unesu vlastitu vrednost na listu.

Okvir sa listom za višestruki izbor    Ako želite da korisnici mogu da odaberu više stavki sa liste, možete da upotrebite okvir sa listom za višestruki izbor umesto okvira padajuće liste. Okviri sa listama za višestruki izbor imaju oblik liste koja može da se pomera i koja ima najmanje dva polja za potvrdu.

Dugmad opcija    Poput okvira padajuće liste, i grupa dugmadi opcija omogućava korisnicima da biraju sa liste međusobno isključivih opcija. Međutim, kad koriste dugmad opcija, korisnici biraju tako što kliknu na mali krug, a ne na stavku u okviru sa listom.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

Padajući okviri izgledaju slično kao kombinovani okviri. Ako ručno unesete vlastite stavke liste u dijalog Svojstva okvira padajuće liste kad kreirate okvir padajuće liste, InfoPath prikazuje tekst Izaberi kao podrazumevanu stavku liste. Na taj način korisnici znaju da moraju da izaberu stavku iz padajuće liste. Ako stavke liste potiču iz vrednosti koje se nalaze drugde u obrascu ili potiču iz pomoćni izvor podataka, izostavlja se tekst Izaberi.

Kad korisnici prvi put otvore obrazac, stavke liste u padajućem okviru su skrivene. Da bi izabrali stavku sa liste, korisnici treba da kliknu na strelicu sa desne strane okvira padajuće liste, a zatim na željenu stavku.

Vrh stranice

Umetanje okvira padajuće liste

Procedura za umetanje okvira padajuće liste neznatno se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili dizajn predloška obrasca zasnivate na bazi podataka ili drugom spoljnom izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako okvir padajuće liste izgleda kad se izabere u režimu za dizajniranje.

Okvir padajuće liste izabran u režimu dizajna

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskom prikazu u oknu zadatka Izvor podataka. Okviri padajućih lista su uvek povezani sa poljima. U sledećem primeru okvir padajuće liste Kategorija u predlošku obrasca povezan je sa poljem kategorija u oknu zadatka Izvor podataka.

Odnos između okvira padajuće liste u predlošku obrasca i odgovarajućeg polja u izvoru podataka

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

Ako dizajn predloška obrasca zasnujete na postojećoj datoteci, bazi podataka ili veb usluzi proširivog jezika za označavanje (XML datoteci, bazi podataka ili veb usluzi), InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka.

Umetanje okvira padajuće liste

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu zadatka Kontrole uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste u izvoru podataka automatski kreirali polje koje je povezano sa okvirom sa listom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka.

  • Da biste okvir sa listom povezali sa postojećim poljem, opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka.

   Napomena: Ako polje za potvrdu nije dostupno, izvor podataka je zaključan. Na primer, ako dizajn predloška obrasca zasnujete na XML šemi, možda nećete moći da dodate nova polja ili grupe u izvor podataka u programu InfoPath. Ovo ograničenje vam onemogućava da nenamerno promenite šemu i učinite je nevažećom.

 4. U okviru Umetanje kontrola izaberite stavku Okvir padajuće liste.

 5. Ako ste opozvali izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u 3. koraku, u dijalogu Povezivanje okvira padajuće liste izaberite polje sa kojim želite da povežete okvir sa listom.

 6. Da biste kontroli dodali oznaku, iznad ili sa leve strane kontrole unesite tekst i iza njega dodajte dve tačke (:).

 7. Da biste naveli vrednosti koje želite da koristite kao stavke na listi, kliknite dvaput na okvir padajuće liste.

 8. Izaberite karticu Podaci.

 9. Uradite nešto od sledećeg da biste popunili okvir sa listom:

  Sami unesite vrednosti za okvir sa listom

  Ova opcija je korisna kada imate već utvrđen ograničeni skup vrednosti, za koje ne očekujete da će se menjati u budućnosti. Ako se vrednosti promene, morate da objavite ažuriranu verziju predloška obrasca kako bi korisnici mogli da vide i koriste najnovije stavke liste.

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. U polje Vrednost unesite tekst koji želite da uskladištite ako korisnik izabere tu stavku.

  3. U polje Ime za prikaz unesite tekst koji želite da prikažete za ovu stavku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  4. Ponovite korake od 1 do 3 za svaku stavku koju želite da dodate u okvir sa listom.

  5. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

  Koristi vrednosti iz drugog dela obrasca

  Ova opcija je korisna kad želite da se vrednosti na listi menjaju u zavisnosti od drugih vrednosti koje korisnici unose u obrazac.

  1. U okviru Stavke okvira sa listom izaberite stavku Pronađi vrednosti u izvoru podataka obrasca.

   Stavke u okviru sa listom moraju da budu povezane sa određenom ponavljajućom grupom ili ponavljajućim poljem iz predloška obrasca.

  2. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Stavke, a zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite ponavljajuće polje ili ponavljajuću grupu koji sadrže polja koja će obezbediti vrednosti za okvir sa listom. Zatim kliknite na dugme U redu.

  3. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Vrednost, kliknite na polje koje sadrži moguće vrednosti za stavke u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu. Jedna od ovih vrednosti će biti sačuvana u osnovnom XML-u kada korisnik klikne na stavku u okviru sa listom.

  4. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Ime za prikaz, kliknite na polje koje sadrži vrednosti prikazane u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu.

   Savet: Da se vrednosti za ime za prikaz ne bi više puta pojavljivale u okviru sa listom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži samo stavke sa jedinstvenim imenom za prikaz.

  Koristi vrednosti iz baze podataka, veb usluge, XML dokumenta ili sa SharePoint lokacije

  Ova opcija je korisna kada želite da vrednosti u okviru sa listom budu ažurirane ili da se redovno osvežavaju. Vrednosti se obično skladište u bazi podataka ili drugom spoljnom izvoru podataka i preuzimaju kad god se obrazac otvori.

  1. Izaberite stavku Potraži vrednosti iz spoljnog izvora podataka.

  2. Uradite nešto od sledećeg:

   • Ako ste već dodali vezu za prenos podataka, kliknite na nju u okviru Veza za prenos podataka.

   • Da biste dodali novu vezu za prenos podataka, kliknite na dugme Dodaj, a zatim pratite uputstva u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

    Stavke u okviru sa listom moraju da budu povezane sa određenim ponavljajućim poljem ili ponavljajućom grupom.

  3. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Stavke, a zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite grupu ili polje koji sadrže polja koja će obezbediti vrednosti za okvir sa listom. Zatim kliknite na dugme U redu.

  4. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Vrednost, kliknite na polje koje sadrži moguće vrednosti za stavke u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu. Jedna od ovih vrednosti će biti sačuvana u osnovnom XML-u kada korisnik klikne na stavku u okviru sa listom.

  5. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Ime za prikaz, kliknite na polje koje sadrži vrednosti prikazane u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu.

   Savet: Da se vrednosti za ime za prikaz ne bi više puta pojavljivale u okviru sa listom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži samo stavke sa jedinstvenim imenom za prikaz.

Vrh stranice

Saveti vezani za raspored

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da doterate izgled, veličinu i druge aspekte okvira padajuće liste:

 • Razmotrite proširivanje okvira padajuće liste tako da je za nekoliko razmaka veći od prosečne širine stavki na listi. Na taj način stavke liste neće biti delimično skrivene.

 • Da biste promenili širinu nekoliko okvira padajuće liste odjednom, izaberite okvire padajućih lista čiju veličinu želite da promenite, pritisnite kombinaciju tastera ALT+ENTER, kliknite na karticu Veličina, a zatim u okvir Širina unesite novi broj.

 • Da biste promenili boju pozadine za nekoliko okvira padajuće liste odjednom, izaberite okvire padajućih lista koje želite da promenite. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim izvršite potrebna prilagođavanja na kartici Senčenje.

 • Da biste prilagodili font koji se pojavljuje u okviru padajuće liste, koristite okvire Font i Veličina fonta na traci sa alatkama Oblikovanje. Da biste promenili font i veličinu fonta za sve okvire padajućih lista u predlošku obrasca odjednom, kliknite na okvir padajuće liste koji sadrži željeno oblikovanje, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Primeni font na sve kontrole okvira padajućih lista.

 • Ako želite da prilagodite razmak između okvira padajuće liste i objekata koji ga okružuju u predlošku obrasca, možete da prilagodite postavke margina u dijalogu Svojstva okvira padajuće liste (kartica Veličina). Ako za povećavanje razmaka koristite margine, a ne prelom pasusa, imate bolju kontrolu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×