Umetanje lista sa podacima u obrazac

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

List sa podacima predstavlja jednostavan prikaz podataka raspoređenih u redove i kolone. Ako u oknu za navigaciju dvaput kliknete na neku tabelu, Microsoft Office Access 2007 će je prikazati kao list sa podacima. Kompaktno predstavljanje podataka u listu sa podacima čini ga pogodnim za korišćenje u vidu podobrazaca sa ciljem prikazivanja podataka koji se nalaze na strani „više“ odnos jedan-prema-više. Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako se list sa podacima dodaje u obrasce u programu Office Access 2007.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prikažite primer lista sa podacima u obrascu

Uspostavite relacije između tabela

Kreiranje obrasca koji sadrži listu sa podacima pomoću alatke "obrazac"

Kreiranje obrasca koji sadrži list sa podacima u prikazu rasporeda

Umetanje lista sa podacima u postojeći obrazac u prikazu rasporeda

Umetanje lista sa podacima u postojeći obrazac u prikazu dizajna

Razumevanje razlike između razdeljenog obrasca i obrasca koji sadrži listu sa podacima

Primer obrasca sa listom sa podacima

Pretpostavimo da želite da kreirate obrazac u kome će biti prikazani podaci o kategorijama proizvoda, kao i svi proizvodi unutar tih kategorija. Podaci u tabeli „Kategorije“ predstavljaju stranu „jedan“ u relaciji, dok su podaci u tabeli „Proizvodi“ strana „više“ u relaciji. U svakoj kategoriji može se nalaziti veliki broj proizvoda.

Obrazac koji sadrži podobrazac

1. U glavnom obrascu prikazani su podaci strane „jedan“ u relaciji.

2. Na listu sa podacima prikazani su podaci strane „više“ u relaciji.

Vrh stranice

Uspostavljanje relacije između tabela

Pre dizajniranja obrasca koji će sadržati list sa podacima, redigujte relacije između tabela i dodajte relacije koje nedostaju. Na ovaj način ćete omogućiti programu Access da automatski kreira veze između listova sa podacima i glavnih obrazaca. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije da biste prikazali, dodali ili izmenili relacije između tabela u bazi podataka. Veze ka dodatnim informacijama o kreiranju relacija potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Kreiranje obrasca koji sadrži list sa podacima pomoću alatke „Obrazac“

Ukoliko za izradu obrasca koji se zasniva na strani „jedan“ relacije „jedan-prema-više“ koristite alatku „Obrazac“, Access će automatski umetnuti list sa podacima u kome su prikazani podaci strane „više“ u relaciji.

Na primer, Access će umetnuti list sa podacima na kome su prikazane porudžbine svakog kupca ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Kreirate jednostavan obrazac koji se zasniva na tabeli „Kupci“.

 • Definisali ste relaciju „jedan-prema-više“ sa tabelom „Porudžbine“ koja precizira da jedan zapis u tabeli „Kupci“ može biti povezan sa više zapisa u tabeli „Porudžbine“.

 • Tabela „Kupci“ ne predstavlja stranu „jedan“ u relaciji „jedan-prema-više“.

 • U oknu za navigaciju izaberite tabelu koja predstavlja stranu „jedan“ relacije „jedan-prema-više“.

 • Na kartici Kreiranje , u grupi Obrasci kliknite na dugme obrazac. Slika dugmeta

Access će kreirati obrazac sa listom sa podacima koji će se nalaziti u dnu obrasca. Ukoliko Access ne kreira list sa podacima, tabela koju ste koristili za kreiranje obrasca ne pripada relaciji „jedan-prema-više“ ili učestvuje u više relacija „jedan-prema-više“.

Napomene: 

 • Ovim postupkom kreira se samo glavni obrazac, a ne i objekti tog obrasca. List sa podacima predstavlja direktan prikaz tabele.

 • Skrivanje kolone u listu sa podacima    Desnim tasterom miša kliknite na kolonu, a zatim izaberite stavku Sakrij kolonu. Ova postavka će biti sačuvana; ukoliko obrazac sačuvate i zatvorite ga, a zatim ga ponovo otvorite, kolona će i dalje biti skrivena.

 • Vraćanje skrivene kolone lista sa podacima    Desnim tasterom miša kliknite na zaglavlje kolone lista sa podacima, a zatim izaberite stavku Otkrij kolone. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake kolone čiji prikaz želite da vratite, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Vrh stranice

Kreiranje obrasca koji sadrži list sa podacima u prikazu rasporeda

Ukoliko ste u bazi podataka već definisali relacije između tabela, u mogućnosti ste da u prikazu rasporeda brzo kreirate obrazac koji će sadržati list sa podacima. Kada u obrazac koji se zasniva na strani „jedan“ u relaciji dodate polje sa strane „više“ u relaciji, Access će automatski kreirati list sa podacima u kome će biti prikazani povezani zapisi.

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi Obrasci kliknite na Prazan obrazac. Slika dugmeta

  Access će otvoriti prazan obrazac u prikazu rasporeda i prikazati okno Lista polja.

  Napomena: Ukoliko slučajno zatvorite okno Lista polja, možete ga ponovo otvoriti na jedan od sledećih načina:

  • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

   –ili–

   Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja. Slika dugmeta

 2. Kliknite na znak plus pored tabele koja predstavlja stranu „jedan“ u relaciji „jedan-prema-više“, a zatim prvo željeno polje prevucite u obrazac.

  Imajte na umu da okno Lista polja deli tabele na manja okna: Polja dostupna za ovaj prikaz i Polja dostupna u srodnim tabelama ispod njega. Tabele koje nisu direktno povezane sa glavnom tabelom biće navedene u oknu Polja dostupna u ostalim tabelama na dnu okna Lista polja.

 3. Iz okna Polja dostupna za ovaj prikaz prevucite željena polja u glavni obrazac.

 4. Iz okna Polja dostupna u srodnim tabelama u obrazac prevucite polje koje želite da bude prvo u listu sa podacima. Access će kreirati list sa podacima i u njega dodati polje.

 5. Kliknite na list sa podacima da biste ga izabrali ako želite da biste naknadno dodate polja u njega. Imajte na umu da će Access prerasporediti okno Lista polja tako da se polja dostupna za list sa podacima nalaze na vrhu. Iz okna Polja dostupna za ovaj prikaz željena polja prevucite u list sa podacima. Tokom prevlačenja svakog polja u list sa podacima, Access iscrtava traku za umetanje koja označava mesto na koje će polje biti umetnuto kada otpustite taster miša.

 6. Nastavite sa dodavanjem polja u glavni obrazac ili list sa podacima tako što ćete najpre kliknuti na glavni obrazac ili list sa podacima da biste ih izabrali, a zatim prevući polje iz okna List polja.

Odeljka polja dostupna u ostalim tabelama u oknu Lista polja sadrži tabele koje nisu direktno povezani sa tabelu ili upit koje je zasnovano na izabrani obrazac ili list sa podacima. Ako ste definisali sve na važeće relacije između tabela u prozoru "relacije", a zatim polja u odeljku polja dostupna u ostalim tabelama nisu verovatno biti važeći izbor za obrazac koji kreirate. Ako prevučete polje iz ovog odeljka u obrascu, Access prikazuje dijalog za Preciziranje relacije . Morate da unesete ili više polja koja povezuju dve tabele pre nego što nastavite. Ako to uradite, u oknu Lista polja više neće biti sortirana na osnovu unapred definisanih relacija. Bilo bi najbolje da kliknete na dugme Otkaži u ovom dijalogu i umesto toga preispitati relacije između tabela. Za više informacija o relacijama potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Vrh stranice

Umetanje lista sa podacima u postojeći obrazac u prikazu rasporeda

Ukoliko ste u bazi podataka već definisali relacije između tabela, u mogućnosti ste da u prikazu rasporeda u postojeći obrazac brzo dodate list sa podacima. Kada u obrazac koji se zasniva na strani „jedan“ relacije dodate polje sa strane „više“ u relaciji, Access će automatski kreirati list sa podacima u kome će biti prikazani povezani zapisi.

 1. Postojeći obrazac otvorite u prikazu rasporeda tako što ćete u oknu za navigaciju desnim tasterom miša kliknuti na njega, a zatim u priručnom meniju izabrati stavku Prikaz rasporeda.

  Ukoliko se okno Lista polja ne prikaže, postupite na sledeći način:

  • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8.

   –ili–

   Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja. Slika dugmeta

   Imajte na umu da okno Lista polja deli tabele na manja okna: Polja dostupna za ovaj prikaz i Polja dostupna u srodnim tabelama ispod njega. Tabele koje nisu direktno povezane sa glavnom tabelom biće navedene u oknu Polja dostupna u ostalim tabelama na dnu okna Lista polja.

 2. U oknu Polja dostupna u srodnim tabelama razvijte tabelu koja sadrži polje koje želite da bude prvo u listu sa podacima, a zatim to polje prevucite u obrazac. Access će kreirati list sa podacima i u njega dodati polje.

 3. Da biste u novi list sa podacima naknadno dodali nova polja, list sa podacima najpre morate da izaberete tako što ćete kliknuti na njega. Imajte na umu da će Access prerasporediti okno Lista polja tako da se polja dostupna za list sa podacima nalaze na vrhu. Iz okna Polja dostupna za ovaj prikaz željena polja prevucite u list sa podacima. Tokom prevlačenja svakog polja u list sa podacima, Access iscrtava traku za umetanje koja označava mesto na koje će polje biti umetnuto kada otpustite taster miša.

 4. Nastavite sa dodavanjem polja u glavni obrazac ili list sa podacima tako što ćete najpre kliknuti na glavni obrazac ili list sa podacima da biste ih izabrali, a zatim prevući polje iz okna List polja.

Odeljka polja dostupna u ostalim tabelama u oknu Lista polja sadrži tabele koje nisu direktno povezani sa tabelu ili upit zasnovan na izabrani obrazac. Ako ste definisali sve na važeće relacije između tabela u prozoru "relacije", a zatim polja u odeljku polja dostupna u ostalim tabelama nisu verovatno biti važeći izbor za obrazac koji kreirate. Ako prevučete polje iz ovog odeljka u obrascu, Access prikazuje dijalog za Preciziranje relacije . Morate da unesete ili više polja koja povezuju dve tabele pre nego što nastavite. Ako to uradite, u oknu Lista polja više neće biti sortirano u odeljke prema unapred definisane relacije. Bilo bi najbolje da kliknete na dugme Otkaži u ovom dijalogu i umesto toga preispitati relacije između tabela. Za više informacija o relacijama potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Vrh stranice

Umetanje lista sa podacima u postojeći obrazac u prikazu dizajna

Ovaj postupak koristite za dodavanje lista sa podacima koji se direktno zasniva na tabeli ili upitu u postojeći obrazac u prikazu dizajna.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako što ćete u oknu za navigaciju kliknuti na njega desnim tasterom miša, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna.

 2. Ako je na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izabrana alatka Koristi čarobnjake za kontrolu, kliknite na nju kako biste opozvali njen izbor.

  Slika dugmeta

  Zašto?

  Čarobnjak za kontrolu podobrasca će izraditi zaseban objekat obrasca, a kontrolu podobrasca će zasnovati na tom objektu. U suprotnom, ovim postupkom kreiraće se list sa podacima koji je direktno zasnovan na tabeli ili upitu, a ne na obrascu.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole kliknite na dugme Podobrazac/Podizveštaj Slika dugmeta . Slika dugmeta

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn obrasca kliknite na mesto na koje želite da list sa podacima bude umetnut.

 5. Promenite položaj i veličinu kontrole podobrasca prevlačenjem regulatora na ivicama i uglovima kontrole.

 6. Uredite oznaku koja je priložena kontroli podobrasca tako što ćete najpre kliknuti na oznaku, zatim dvaput kliknuti na nju kako biste izabrali tekst unutar nje, a potom upisati novu oznaku. Ukoliko želite da izbrišete oznaku, kliknite jednom na oznaku, a zatim pritisnite taster DELETE.

 7. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 8. Ukoliko kontrola podobrasca trenutno nije izabrana, kliknite na nju jedanput da biste je izabrali.

 9. Na kartici Podaci lista sa svojstvima, sa padajuće liste Izvorni objekat izaberite tabelu ili upit koje želite da prikažete u listu sa podacima. Na primer, ako želite da prikažete podatke iz tabele „Porudžbine“, izaberite stavku Tabela.Porudžbine.

 10. Ukoliko ste pre pokretanja ove procedure ispravno podesili relacije, Access će automatski svojstva Poveži podređena polja i Poveži nadređena polja postaviti na ispravne vrednosti koje će omogućiti povezivanje glavnog obrasca sa listom sa podacima.

  Moj Poveži podređena polja i povezivanje glavnih polja svojstva su prazne

  Ako Access ne može da odredi kako da kontrolu podobrasca poveže sa glavnim obrascem, svojstva Poveži podređena polja i Poveži nadređena polja kontrole podobrasca će ostati prazna. Ova svojstva ćete morati da postavite ručno na sledeći način:

  1. Otvorite glavni obrazac u prikazu dizajna.

  2. Kliknite jednom na kontrolu podobrasca da biste je izabrali.

  3. Ako list sa svojstvima trenutno nije prikazan, pritisnite taster F4.

  4. Na kartici Podaci lista sa svojstvima kliknite na () pored okvira za svojstvo Poveži podređena polja.

   Pojaviće se dijalog Sredstvo za povezivanje polja podobrasca.

  5. Sa padajućih lista Nadređena polja i Podređena polja izaberite polja sa kojima želite da povežete obrasce. Ukoliko niste sigurni koja polja bi trebalo da koristite, kliknite na dugme Predloži kako bi Access odredio polja za povezivanje. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

   Ako ne vidite polje koje želite da koristite za povezivanje obrazaca, možda će biti potrebno da uredite izvor zapisa nadređenog ili podređenog obrasca kako biste se uverili da se polje nalazi u njemu. Na primer, ako je obrazac zasnovan na upitu, uverite se da se polje za povezivanje nalazi u rezultatima upita.

  6. Sačuvajte glavni obrazac i prebacite se u prikaz obrasca kako biste proverili da li obrazac funkcioniše u skladu sa vašim očekivanjima.

 11. Sačuvajte obrazac tako što ćete kliknuti na dugme Sačuvaj Slika dugmeta na Priručnoj traci ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + S.

 12. Prebacite se u prikaz „Obrazac“ i uverite se da list sa podacima funkcioniše u skladu sa vašim očekivanjima.

Vrh stranice

Razumevanje razlike između razdeljenog obrasca i obrasca koji sadrži list sa podacima

U obrascu koji sadrži list sa podacima prikazani su podaci iz različitih (obično povezanih) izvora podataka. Na primer, u obrascu mogu biti prikazana imena zaposlenih, a u listu sa podacima koji obrazac sadrži – zadaci dodeljeni svakom od zaposlenih. Izvor podataka lista sa podacima se razlikuje od izvora podataka obrasca u kome se list nalazi. Suprotno tome, razdeljeni obrazac ima dva odeljka (obrazac i list sa podacima) u kojima su prikazani isti podaci. Ova dva odeljka funkcionišu naporedno i istovremeno prikazuju vaše podatke u vidu dva različita prikaza.

Više informacija o kreiranju i radu sa razdeljenog obrasca potražite u članku Kreiranje razdeljenog obrasca.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×