Umetanje ili dodavanje polja obogaćenog teksta

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U programu Microsoft Office Access 2007 u bazi podataka možete da uskladištite obogaćeni, oblikovani tekst. Ovo možete da uradite korišćenjem memo polja i postavljanjem svojstva Oblikovanje teksta polja (novo u programu Office Access 2007) na Obogaćeni tekst. Oblikovanje možete da primenite na ceo sadržaj ili deo sadržaja polja tako što ćete polje urediti putem povezane kontrole u obrascu ili kada je ono prikazano u listu sa podacima. Oblikovanje možete da primenite i na sva polja kada se izveštaj nalazi u prikazu rasporeda (novo u programu Office Access 2007).

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da umetnete ili promenite memo polje koje koristi obogaćeni tekst i kako da oblikujete tekst pomoću opcija oblikovanja obogaćenog teksta.

U ovom članku

Šta je obogaćeni tekst?

Uvod u svojstvo oblikovanje teksta

Kreiranje polja za obogaćeni tekst

Promena postojećeg polja čistog teksta u polje za obogaćeni tekst

Primena opcije oblikovanja teksta

Promena polja obogaćenog teksta u polje čistog teksta

Šta da radim kada svojstvo oblikovanje teksta nije sinhronizovano

Za više informacija


Šta je obogaćeni tekst?

Obogaćeni tekst predstavlja tekst oblikovan pomoću uobičajenih opcija za oblikovanje kao što su opcije za podebljavanje i kurziv, koje nisu dostupne za čisti tekst. Podatke oblikujete pomoću alatki za oblikovanje koje su zajedničke za sve Microsoft Office 2007 programe kao što su Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007. Office Access 2007 u pozadini na podatke primenjuje HTML (Hypertext Markup Language) kôd oblikovanja. Access koristi HTML zato što to obezbeđuje veći stepen kompatibilnosti sa poljima obogaćenog teksta koja su uskladištena na Windows SharePoint Services 3.0 listama.

Sledeća tabela navodi opcije oblikovanja obogaćenog teksta koje podržava Office Access 2007:

Ikona

Opcija

Opis

Slika dugmeta

Ime fonta

Bira drugi slovni oblik

Slika dugmeta

Veličina fonta

Bira veličinu fonta

Slika dugmeta

Podebljano

Podebljava izabrani tekst. Ako je tekst već podebljan, uklanja izgled podebljanog teksta

Slika dugmeta

Kurziv

Izabrani tekst prebacuje u kurziv. Ako je tekst već u kurzivu, uklanja kurziv

Slika dugmeta

Podvlačenje

Podvlači tekst. Ako je tekst već podvučen, uklanja podvlačenje

Slika dugmeta

Levo poravnavanje

Poravnava test u odnosu na levu marginu

Slika dugmeta

Centriranje

Centrira tekst unutar margine

Slika dugmeta

Desno poravnavanje

Poravnava test u odnosu na desnu marginu

Slika dugmeta

Numerisanje

Počinje da numeriše pasuse. Broj se pojavljuje pre svakog pasusa

Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“

Znaci za nabrajanje

Počinje da postavlja znak za nabrajanje pre svakog pasusa

Slika dugmeta

Boja fonta

Bira boju fonta u prednjem planu

Slika dugmeta

Boja za isticanje teksta

Boji tekst kao da je obeležen markerom

Slika dugmeta

Smanji uvlačenje

Smanjuje uvlačenje pasusa

Slika dugmeta

Povećaj uvlačenje

Povećava uvlačenje pasusa

Slika dugmeta „Sleva nadesno“

Sleva nadesno

Popunjava kontrolu sleva nadesno

Slika dugmeta „Zdesna nalevo“

Zdesna nalevo

Popunjava kontrole zdesna nalevo

Office Access 2007 skladišti obogaćeni tekst koristeći tip podataka „Memo“. Ovo je jedini tip podataka u programu Access koji ima ugrađenu podršku za obogaćeni tekst. Kreirajte memo polje, a zatim svojstvo Oblikovanje teksta tog polja postavite na Obogaćeni tekst kako biste kreirali polje za skladištenje obogaćenog teksta.

Vrh stranice


Uvod u svojstvo „Oblikovanje teksta“

Većina kontrola, polja i objekata u programu Access imaju pridružen niz svojstava. Svojstvo je imenovana vrednost koje definiše neke karakteristike objekta  – kao što je položaj, veličina i vidljivost. Svojstvo Oblikovanje teksta sadrži postavku koja određuje da li se tekst tretira kao obogaćeni ili čisti tekst. Dve moguće vrednosti su:

Svojstvo „Oblikovanje teksta“

Opis

Obogaćeni tekst

Tekst se prikazuje kao obogaćeni tekst i skladišti se i tumači kao obogaćena HTML naznaka

Čisti tekst

Tekst je prikazan kao čisti tekst, a tako se i tumači

Svojstvo Oblikovanje teksta za memo polje postavljate u prikazu dizajna tabele. Vrednost koju tu postavite naslediće svaki okvir za tekst koji kreirate da biste prikazali podatke u memo polju. Vrednost se međutim nasleđuje samo kada kreirate kontrolu. Možete naknadno da promenite vrednost pomoću lista sa svojstvima za okvir za tekst.

Vrh stranice


Kreiranje polja obogaćenog teksta

Obogaćeni tekst skladištite u polje koje koristi tip podataka „Memo“. Ovo je jedini tip podataka koji ima ugrađenu podršku za prikazivanje i skladištenje obogaćenog teksta. Prvo kreirate memo polje, a zatim svojstvo Oblikovanje teksta memo polja postavite na Obogaćeni tekst kako biste kreirali polje koje može da uskladišti obogaćeni tekst.

Kreiranje memo polja za skladištenje obogaćenog teksta

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje otvorite bazu podataka u koju želite da dodate polje.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate polje obogaćenog teksta, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele pronađite prvi prazan red. Zatim u kolonu Ime polja upišite ime polja.

 5. U koloni Tip podataka izaberite stavku Memo.

 6. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Opšte.

 7. Kliknite u polje Oblikovanje teksta i izaberite stavku Obogaćeni tekst.

 8. Da biste sačuvali tabelu, kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta . na priručnoj traci.

Nakon što kreirate memo polja, možete da unesete i oblikujete obogaćeni tekst u prikazu lista sa podacima ili u prikazu obrasca. Informacije o oblikovanju obogaćenog teksta potražite u odeljku Primena opcija oblikovanja na tekst, u nastavku ovog članka.

Vrh stranice


Menjanje postojećeg polja čistog teksta u polje obogaćenog teksta

Ako imate postojeće memo polja koja želite da promenite tako da može da skladišti obogaćeni tekst, možete da promenite svojstvo Oblikovanje teksta za to polje iz PlainText za Obogaćeni tekst. Ako imate postojeće tekstualno polje koje želite da promenite tako da može da skladišti obogaćeni tekst, morate prvo da promenite tip podataka polja iz tekst u memorandum.

Menjanje postojećeg memo polja da bi skladištilo obogaćeni tekst

 1. Pokrenite Office Access 2007.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. U dijalogu Otvaranje otvorite bazu podataka koja sadrži polje.

 4. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koja sadrži polje, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 5. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele kliknite na memo polje koje želite da promenite u obogaćeni tekst.

 6. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Opšte.

 7. Kliknite u polje Oblikovanje teksta i izaberite stavku Obogaćeni tekst.

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali tabelu.

Menjanje postojećeg tekstualnog polja tako da može da skladišti obogaćeni tekst

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje otvorite bazu podataka koja sadrži polje.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koja sadrži polje, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele kliknite na tekstualno polje koje želite da promenite u obogaćeni tekst.

 5. U koloni Tip podataka promenite Tekst u Memo.

 6. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Opšte.

 7. Kliknite u polje Oblikovanje teksta i izaberite stavku Obogaćeni tekst.

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali tabelu.

Nakon skladištenja obogaćenog teksta u memo polju, možete da ga prikažete u obrascu ili izveštaju tako što ćete koristiti kontrolu okvira za tekst. Kontrola okvira za tekst ima svojstvo Oblikovanje teksta koja nasleđuje njegovu početku vrednost iz svojstva Oblikovanje teksta memo polja. Međutim, svojstvo Oblikovanje teksta u kontroli okvira za tekst možete da promenite.

Vrh stranice


Primena opcija oblikovanja na tekst

Kada uredite polje obogaćenog teksta, bilo u prikazu lista sa podacima ili u prikazu obrasca, možete da primenite opcije oblikovanja tako što ćete koristiti komande na maloj traci sa alatkama ili u grupama Font i Poravnavanje fonta na kartici Početak. Prvo izaberite tekst koji želite da oblikujete, a zatim primenite opcije oblikovanja.

Kada koristite miš da biste izabrali tekst u memo polju koji podržava obogaćeni tekst, pojaviće se mala traka sa alatkama kada dovršite izbor i otpustite levi taster miša. Mala traka sa alatkama sadrži dugmad za najčešće korišćene opcije oblikovanja.

Mala traka sa alatkama

Pretpostavimo da želite da naglasite određeni tekst tako što ćete primeniti podebljano oblikovanje da biste ga učinili tamnijim i krupnijim.

Primena oblikovanja pomoću male trake sa alatkama

 1. Kliknite i prevucite da biste izabrali tekst koji želite da oblikujete.

  Pojaviće se mala traka sa alatkama.

 2. Postavite pokazivač miša na maloj traci sa alatkama da biste ga učinili vidljivijim i kliknite na dugme Podebljano Slika dugmeta .

Kada se pojavi mala traka sa alatkama, ona odražava karakteristike oblikovanja teksta koji ste izabrali. Na primer, ako je tekst već podebljan, dugme Podebljano na traci sa alatkama će biti markirano.

Takođe možete da primenite opcije oblikovanja sa kartice Početak na glavnoj traci, delu Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa. Pretpostavimo da želite da primenite opciju oblikovanja za kurziv.

Primena oblikovanja pomoću Office Fluent glavne trake

 1. Kliknite i prevucite da biste izabrali tekst koji želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak , u grupi Font kliknite na dugme Kurziv Slika dugmeta .

Savet: Postavite pokazivač na reč i dvaput kliknite da biste je brzo izabrali. Kliknite tri puta kako biste izabrali ceo pasus.

Vrh stranice


Menjanje polja obogaćenog teksta u polje čistog teksta

Polje obogaćenog teksta možete da promenite u čisti tekst, kao i da uklonite sva oblikovanja tako što ćete promeniti svojstvo Oblikovanje teksta polja u Čisti tekst. Kada promenite polje iz obogaćenog teksta u čisti tekst, Office Access 2007 će prikazati upozorenje da će celokupno oblikovanje biti uklonjeno. Nakon primenjivanja promene u čisti tekst i čuvanja tabele, ne možete da opozovete promenu.

Menjanje polja obogaćenog teksta u čisti tekst

 1. Pokrenite Office Access 2007.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka koja sadrži polje.

 4. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koja sadrži polje, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 5. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele kliknite na memo polje koje želite da promenite u obogaćeni tekst.

 6. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Opšte.

 7. Kliknite u polje Oblikovanje teksta i izaberite stavku Čisti tekst.

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali tabelu.

Vrh stranice


Šta treba uraditi ako svojstvo „Oblikovanje teksta“ više nije sinhronizovano?

Da bi podrška obogaćenom tekstu funkcionisala ispravno, postavite svojstvo Oblikovanje teksta u memo polju i svim kontrolama okvira za tekst koje prikazuju memo polje. Ova svojstva Oblikovanje teksta bi obično trebalo da budu ista. Na primer, svojstvo Oblikovanje teksta za polje i kontrolu bi trebalo da bude postavljeno na Obogaćeni tekst ako želite da podržavaju obogaćeni oblikovani tekst. Ako ne želite obogaćeni tekst, svojstvo za polje i kontrolu bi trebalo da bude postavljeno na Čisti tekst. Ako je svojstvo Oblikovanje teksta u memo polju postavljeno na Obogaćeni tekst, a svojstvo Oblikovanje teksta u okviru za tekst na Čisti tekst, videćete ceo HTML obogaćenog teksta u prikazu obrasca i prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice


Više informacija

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×