Tasterske prečice za Project 2010

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prečice na tastaturi koje su opisane u ovoj temi pomoći odnose se na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima možete istovremeno pritisnite taster dva ili više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+) u pomoći za Microsoft Project. Za tasterske prečice u kojima je potrebno pritisnuti tastere jedan za drugim, tasteri su razdvojeni znakom zarez (,).

Možete da koristite tastaturu da biste pristupili komandama na glavnoj traci i da biste pronašli i kretanje u prozoru za pomoć. Pritisnite taster ALT da biste prikazali tasterske prečice iznad svake funkcije koja je dostupna u trenutnom prikazu. Sledeći primer je iz programa Microsoft Office Word.

Napomena: Ako želite da odštampate ovu temu, najpre pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve, a zatim taster ENTER i na kraju tastere CTRL+P.

Pomoć na mreži

Korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju Office pomoći. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć.

F1

Zatvaranje prozora za pomoć.

ALT+F4

Prebacivanje između prozora „Pomoć“ i aktivnog programa.

ALT+TAB

Vraćanje na Početak u programu Ime programa

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršava radnju izabrane stavke

ENTER

Izbor sledeće ili prethodne stavke u odeljku Pregled pomoći za Ime programa

TAB ili SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u odeljku Pretraživanje ime programa pomoći u prozoru za pomoć.

ENTER

Biranje sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, među kojima su i veze Prikaži sve i Sakrij sve pri vrhu teme.

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Obavljanje radnje za izabrane veze Prikaži sve, Sakrij sve, za izabrani skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prebacivanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prebacivanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Pomeranje nagore, odnosno nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

STRELICA NAGORE, tj. STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore, odnosno nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoć

PAGE UP, tj. PAGE DOWN

Povezivanje prozora za pomoć sa aktivnim programom (naporedno) ili odvajanje prozora za pomoć od njega (jedan preko drugog)

ALT+U

Prikazivanje menija sa komandama u prozoru za pomoć. Za ovo je neophodno da se fokus nalazi na prozoru za pomoć (kliknite na prozor za pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi).

ESC

Ažurirajte prozora (dugmeOsveži ).

F5

Štampa trenutnu temu pomoći.

Napomena: Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze

F6, STRELICA NADOLE

Upisivanje teksta u polje Upišite reči koje tražite

F6, STRELICA NADOLE

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja Upišite reči koje tražite i liste Pretraži

F6

Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

Strelica nadole ili strelica nagore

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke, tim redom, u hijerarhijskom prikazu sadržaja

STRELICA NALEVO tj. STRELICA NADESNO

Osnove sistema Microsoft Office

Pristup Office Fluent traci tastature

 1. Pritisnite taster ALT.

  Prikazaće se tasterske prečice svih funkcija koje su na raspolaganju u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo tasterske prečice koja se pojavljuje iznad opcije koju želite da koristite.

 3. U zavisnosti od pritisnutog tastera dodatne tasterske prečice može da se pojavi. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete taster W, karticu " Prikaz " prikazuje se, zajedno sa tasterske prečice za grupe na kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova sve dok ne pritisnete slovo koje odgovara komandi ili kontroli koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima moraćete prvo da pritisnete slovo koje odgovara grupi koja sadrži željenu komandu.

  Napomena: Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju i sakrili tasterske prečice.

  Savet: Ukoliko se prozor za praćenje ne prikaže ispravno pošto ga izaberete pomoću tasterskih prečica, pritisnite taster ALT, a zatim kombinaciju tastera CTRL+TAB.

Prikazivanje prozora i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje aktivnog prozora na prethodnu veličinu nakon uvećanja

CTRL+F5

Premeštanje na okno zadataka iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru kretanja kazaljki na satu). Možda će biti potrebno da više puta pritisnete taster F6

Napomena: Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima ili na traci, koja je deo Office Fluent traku, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije uvećan, izvršite komandu Premesti (meni kontrola za prozor). Pritisnite tastere sa strelicama da biste premestili prozor. Kada završite, pritisnite taster ESC.

CTRL+F7

Kada prozor dokumenta nije uvećan, izvršava se komanda Veličina (meni kontrola za prozor). Pritiskajte tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora. Kada završite, pritisnite taster ESC.

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na veličinu ikone (dostupno samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećavanje izabranog prozora ili vraćane njegove veličine u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Promena fonta ili njegove veličine

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Promena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Kretanje kroz tekst ili po ćelijama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Pomeranje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje u prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje u prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju

CTRL+TAB

Početak novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na kraju tabele

Tabulator na kraju poslednjeg reda

Pristup radnjama i njihovo korišćenje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prikaz menija ili poruke za radnju. Ako ima više od jedne radnje, prebacite se na sledeću radnju i prikazivanje njenog menija ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Izbor sledeće stavke u meniju Radnje.

STRELICA NADOLE

Izbor prethodne stavke u meniju Radnje.

STRELICA NAGORE

Izvršavanje radnje za izabranu stavku u meniju Radnje.

ENTER

Zatvaranje menija radnje ili poruke.

ESC

Saveti

 • Možete da zatražite da budete obavešteni putem zvuka svaki put kada se pojavljuje radnju. Da biste čuli zvučne signale, morate imati zvučnu karticu. Takođe, morate da imate Microsoft Office Sounds instaliran na vašem računaru.

 • Ako imate pristup World Wide Web, možete da preuzmete program Microsoft Office Sounds sa Microsoft Office.com Veb lokacije.

Rad sa dijalozima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na tu opciju na listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo neke opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Upotreba polja za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje predstavlja prostor u koji možete da upišete ili nalepite tekst, poput korisničkog imena ili putanje do neke fascikle.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak ulevo, odnosno udesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s desne strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Upotreba dijaloga Otvaranje i Čuvanje kao

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Odlazak u prethodnu fasciklu

ALT+1

Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad otvorene fascikle.

ALT+2

Zatvorite dijalog i otvorite Veb stranicu za pretragu.

ALT+3

Brisanje izabrane fascikle ili datoteke

ALT+3

Kreirajte novu fasciklu.

ALT+4

Prebacivanje između prikaza dostupne fascikle.

ALT+5

Prikazivanje menija Alatke .

ALT+L

Prikazivanje priručnog menija izabrane stavke, npr. fascikle ili datoteke

SHIFT+F10

Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu

TAB

Otvorite listu.

F4 ili ALT+I

Ažuriranje liste datoteka

F5

Microsoft Project 2010

Korišćenje prikaza dijagram mreže

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje okvira sa različitim dijagram mreže.

Tasteri sa strelicama

Dodajte dijagram mreže okvira za izbor.

SHIFT + tasteri sa strelicama

Premeštanje okvira dijagram mreže.

Napomena: Ručno postavljanje prvo mora biti postavljen. Potvrdite izbor u polju za koju želite da premestite. Na kartici Oblikovanje , u grupi Oblikovanje izaberite stavku raspored . Izaberite stavku ručno dopusti poziciju.

Kombinaciju tastera CTRL + tasteri sa strelicama

Premestite polje na vrhu dijagram mreže u prikazu ili projekat.

CTRL + HOME ili SHIFT + CTRL + HOME

Premeštanje u polje najniže dijagram mreže u okviru projekta.

CTRL + END ili SHIFT + CTRL + END

Premeštanje u polje leva dijagram mreže u okviru projekta.

HOME ili SHIFT + HOME

Premeštanje u polje Krajnji desni dijagram mreže u okviru projekta.

END ili SHIFT + END

Pomeranje nagore jedan prozor visina.

PAGE UP ili SHIFT + PAGE UP

Pomeranje nadole jedan prozor visina.

PAGE DOWN ili SHIFT + PAGE DOWN

Premeštanje levom jedan prozor širinu.

CTRL + PAGE UP ili SHIFT + CTRL + PAGE UP

Pomeranje nadesno za jedan prozor širinu.

CTRL + PAGE DOWN ili SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Izbor sledećeg polja u okviru dijagram mreže.

ENTER ili TAB

U okviru dijagram mreže izaberite stavku u prethodno polje.

SHIFT+ENTER

Pomerite se prikaze i windows

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Aktiviranje menija kontrolu .

ALT+RAZMAKNICA

Aktiviranje trake stavke da biste uredili tekst u polju.

F2

Aktiviranje trake sa menijima.

F10 ili ALT

Aktiviranje menija za kontrolu projekta.

ALT+CRTICA

Aktiviranje razdelne trake.

SHIFT+F6

Zatvorite prozor programa.

ALT+F4

Prikaz u filtrirani zadatke ili u filtrirani resurse.

F3

Prikazivanje dijaloga Postavke polja .

ALT+F3

Otvaranje novog prozora.

SHIFT+F11

Smanjivanje izbora jednog polja.

SHIFT+BACKSPACE

Vraćanje redosled sortiranja ID porudžbine i isključiti grupisanje.

SHIFT+F3

Izaberite crtež.

F6

Prikaz informacije o zadatku.

SHIFT+F2

Prikaz informacije o resursima.

SHIFT+F2

Prikazivanje informacija o zadatku.

SHIFT+F2

Uključivanje ili isključivanje režim Dodavanje da izbora.

SHIFT+F8

Uključivanje ili isključivanje automatskog izračunavanje.

CTRL+F9

Uključivanje ili isključivanje režima za Proširivanje izbora.

F8

Premeštanje levo, desno, gore ili dole da prikaz različitih stranica u prozoru Pregled pre štampanja.

ALT + tasteri sa strelicama

Prikaz strukture projekta

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Skrivanje podzadataka.

ALT + SHIFT + crtica ili ALT + SHIFT + ZNAK MINUS (znak minus na numeričkoj tastaturi)

Uvlačenje izabranog zadatka.

ALT+SHIFT+STRELICA NADESNO

Prikaži podzadataka.

ALT + SHIFT + = ili ALT + SHIFT + ZNAK PLUS (znak plus na numeričkoj tastaturi)

Prikaz svih zadataka.

ALT + SHIFT + * (zvezdica na numeričkoj tastaturi)

Izvlačenje izabranog zadatka.

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor i uređivanje u dijalogu

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje između polja na dnu obrasca.

Tasteri sa strelicama

Premeštanje u tabele na dnu obrasca.

ALT + 1 (levo) ili ALT + 2 (desno)

Premeštanje na sledeći zadatak ili resursa.

ENTER

Premeštanje na prethodni zadatak ili resursa.

SHIFT+ENTER

Izbor i uređivanje u prikazu lista

Uređivanje u prikazu

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otkažite unos.

ESC

Brisanje ili vraćanje izabranog polja.

CTRL+DELETE

Kopiranje izabranih podataka.

CTRL+C

Isecanje izabrane podatke.

CTRL+X

Brisanje izabrane podatke.

DELETE

Izbriši red koji ima izabrane ćelije.

CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tastaturi)

Popunjavanje nadole.

CTRL+D

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena.

CTRL + F ili SHIFT + F5

U dijalogu Pronalaženje i dalje sledeće instance rezultata pretrage.

SHIFT+F4

Koristite komande " Idi na " (meni "Uređivanje ").

F5

Povezivanje zadataka.

CTRL+F2

Nalepite kopirane ili isečene podatke.

CTRL+V

Smanjivanje izbora jedno polje.

SHIFT+BACKSPACE

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Raskidanje veze zadatke.

kombinacija tastera CTRL+SHIFT+F2

Postavljanje zadataka da biste ručno planirali

CTRL+SHIFT+M

Podešavanje zadatka za automatsko planiranje

CTRL+SHIFT+A

Premeštanje u prikazu

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak projekta (Vremenska skala).

ALT+HOME

Premeštanje na kraj projekta (Vremenska skala).

ALT+END

Premeštanje vremenska skala levo.

ALT+STRELICA NALEVO

Pomeranje sa desne strane vremenska skala.

ALT+STRELICA NADESNO

Premeštanje na prvo polje u redu.

HOME ili CTRL + strelica nalevo

Premeštanje u prvi red.

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na prvo polje u prvom redu.

CTRL+HOME

Pomeranje na poslednje polje u redu.

END ili CTRL + strelica nadesno

Pomeranje na poslednje polje poslednjeg reda.

CTRL+END

Premeštanje na poslednji red.

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje u oknu sa strane

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje fokusa između okna strani i prikaza na desnoj strani.

CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB

Izaberite različite kontrole u oknu sa strane, ako se fokus u oknu sa strane.

TAB

Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu i dugmad opcija ako se fokus u oknu sa strane.

RAZMAKNICA

Izaberite stavku u prikazu

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Proširivanje selekcije za jednu stranicu naniže.

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje selekcije za jednu stranicu naviše.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora za jedan red nadole.

SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora za jedan red nagore.

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na prvo polje u redu.

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednje polje u redu.

SHIFT+END

Proširivanje izbora do početka informacije.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje izbora do kraja informacije.

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje izbora prvog reda.

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje selekcije do poslednjeg reda.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora na prvo polje u prvom redu.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednje polje u poslednjem redu.

CTRL+SHIFT+END

Izaberite sve redove i kolone.

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Izbor kolone

CTRL+RAZMAKNICA

Izaberite red.

SHIFT+RAZMAKNICA

Kretanje u okviru izbor nadole jedno polje.

ENTER

Kretanje u okviru izbor nagore jedno polje.

SHIFT+ENTER

Kretanje u okviru izbor desno jedno polje.

TAB

Kretanje u okviru izbor jednog polja levo.

SHIFT+TAB

Izbor i uređivanje na traci za unos

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prihvatite unos.

ENTER

Otkažite unos.

ESC

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Proširivanje izbora do kraja teksta.

SHIFT+END

Proširivanje izbora do početka teksta.

SHIFT+HOME

Uključivanje ili isključivanje režima prekucavanja.

INSERT

Koristite na vremenska skala

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje nalevo vremenska skala jednu stranicu.

ALT+PAGE UP

Premeštanje na vremenska skala desnim jednu stranicu.

ALT+PAGE DOWN

Premeštanje na vremenska skala početak projekta.

ALT+HOME

Premeštanje vremenska skala da biste završili projekta.

ALT+END

Pomeranje nalevo u vremenska skala.

ALT+STRELICA NALEVO

Pomeranje sa desne strane vremenska skala.

ALT+STRELICA NADESNO

Prikaži manjih jedinica vremena.

Kombinaciju tastera CTRL + / (kosa crta na numeričkoj tastaturi)

Prikaži veću jedinice vremena.

Kombinaciju tastera CTRL + * (zvezdica na numeričkoj tastaturi)

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×