Tasterske prečice za program Picture Manager

Da biste odštampali ovu temu, pritisnite taster TAB kako biste izabrali stavku Prikaži sve, zatim pritisnite taster ENTER, a potom pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

Uobičajeni zadaci programa Microsoft Office Picture Manager

Premeštanje iz jednog u drugo okno

F6

Premeštanje iz jednog u drugo okno normalnog prikaza, u smeru kretanja kazaljki na satu.

SHIFT+F6

Premeštanje iz jednog u drugo okno normalnog prikaza, u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.

Prebacivanje prikaza u oknu za pregled

CTRL+T

Prikaz sličica

CTRL+G

Prikaz pojedinačne slike

CTRL+B

Prikaz niza sličica

Povećavanje ili smanjivanje slika

+

Povećavanje

-

Smanjivanje

=

Automatsko uvećanje

Izbor svih slika

CTRL+A

Izbor više slika

SHIFT+STRELICA NADESNO

Jedna slika udesno

SHIFT+STRELICA NALEVO

Jedna slika ulevo

SHIFT+STRELICA NAGORE

Jedan red nagore

SHIFT+STRELICA NADOLE

Jedan red nadole

Brisanje i kopiranje slika

DELETE

Brisanje izabranih slika

CTRL+X

Isecanje izabranih slika

CTRL+C

Kopiranje izabranih slika

CTRL+V

Lepljenje isečenih ili kopiranih slika

CTRL+Z

Opozivanje poslednje radnje

Slanje slike u e-poruci

Koristite sledeće tastere dok je zaglavlje e-poruke aktivno. Da biste aktivirali zaglavlje eporuke, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB onoliko puta koliko je potrebno.

ALT+S

Slanje aktuelne slike u obliku e-poruke.

CTRL+SHIFT+B

Otvaranje adresara.

ALT+K

Proveravanje imena navedenih u poljima „Za ”, „Cc ” i „Bcc” u adresaru.

TAB

Izbor sledećeg polja u zaglavlju ili telu e-poruke kada je poslednje polje u zaglavlju aktivno.

SHIFT+TAB

Izbor prethodnog polja ili dugmeta u zaglavlju e-poruke.

Automatsko podešavanje boje, svetline i kontrasta

CTRL+Q

Korišćenje okna za pomoć i prozora za pomoć

Okno za pomoć je okno zadataka koje obezbeđuje pristup celokupnom sadržaju pomoći sistema Office. Okno za pomoć se u aktivnoj aplikaciji pojavljuje kao okno zadataka. Teme i drugi sadržaj pomoći prikazuju se u prozoru za pomoć, koji se pojavljuje kao prozor pored aktivne aplikacije, ali odvojen od nje.

U oknu za pomoć

F1

Prikazivanje okna za pomoć.

F6

Prebacivanje iz okna za pomoć u aktivnu aplikaciju i obrnuto.

TAB

Izbor sledeće stavke u oknu za pomoć.

SHIFT+TAB

Biranje prethodne stavke u oknu za pomoć.

ENTER

Izvršavanje radnje za izabranu stavku.

STRELICA NAGORE i STRELICA NADOLE

Biranje sledeće i prethodne stavke u sadržaju, tim redosledom.

STRELICA NALEVO i STRELICA NADESNO

Razvijanje i skupljanje izabrane stavke u sadržaju, tim redosledom.

ALT+STRELICA NALEVO

Vraćanje na prethodno okno zadataka.

ALT+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeće okno zadataka.

CONTROL+RAZMAKNICA

Otvaranje menija sa opcijama okna.

CONTROL+F1

Zatvaranje i ponovno otvaranje trenutnog okna zadataka.

CONTROL+STRELICA NADESNO

Razvijanje +/- liste.

CONTROL+STRELICA NALEVO

Skupljanje +/- liste.

U prozoru za pomoć

TAB

Izbor sledećeg skrivenog teksta, hiperveze, dugmeta Prikaži sve ili dugmeta Sakrij sve na vrhu teme.

SHIFT+TAB

Izbor prethodnog skrivenog teksta, hiperveze ili dugmeta Pretraga pri vrhu članka na Web lokaciji Microsoft Office Online.

ENTER

Izvršavanje radnje za izabrano dugme Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ALT+STRELICA NALEVO

Vraćanje na prethodnu temu pomoći.

ALT+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeću temu pomoći.

CONTROL+P

Štampanje aktuelne teme pomoći.

STRELICA NAGORE I STRELICA NADOLE

Manje pomeranje kroz tekst nagore i nadole, tim redosledom, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP i PAGE DOWN

Veće pomeranje kroz tekst nagore i nadole, tim redosledom, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

ALT+U

Izbor da li će prozor za pomoć biti prikazan povezano sa aktivnom aplikacijom (naporedno) ili odvojen od nje (nije naporedno).

SHIFT+F10

Prikazivanje menija sa komandama za prozor za pomoć; neophodno je da prozor za pomoć ima aktivan fokus (izaberite stavku u prozoru za pomoć).

Pristup oknima zadataka i njihovo korišćenje

F6

Premeštanje u okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

Napomena:  Ako se nakon pritiskanja tastera F6 ne prikaže okno zadataka koje želite, pokušajte pritiskanjem tastera ALT da prebacite fokus na traku sa menijima, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadataka.

CTRL+TAB

Premeštanje u okno zadataka ako je meni ili traka sa alatkama aktivna. (Možda ćete morati da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+TAB više puta.)

TAB ili SHIFT+TAB

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka, kada je okno zadataka aktivno.

CTRL+STRELICA NADOLE

Prikazivanje čitavog skupa komandi u meniju okna zadataka.

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Premeštanje unutar izbora u izabranom podmeniju; premeštanje unutar određenih opcija u grupi opcija.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu.

SHIFT+F10

Otvaranje priručni meni; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije.

HOME ili END

Izbor prve ili poslednje komande u meniju ili podmeniju, kada je meni ili podmeni vidljiv.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije.

CTRL+HOME ili CTRL+END

Premeštanje na vrh ili dno izabrane liste galerije.

Menjanje veličine i premeštanje traka sa alatkama, menija i okana zadataka

 1. Pritisnite taster ALT da biste izabrali traka sa menijima.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB nekoliko puta da biste izabrali željenu traka sa alatkama ili okno zadataka.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  Menjanje veličine trake sa alatkama

  1. U traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Izaberite komandu Veličina, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu trake sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ neki od tastera sa strelicama kako biste veličinu promenili za jedan piksel.

  Premeštanje trake sa alatkama

  1. U traci sa alatkama pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao meni Opcije trake sa alatkama.

  2. Izaberite komandu Premesti, a zatim pritisnite taster ENTER.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste postavili traku sa alatkama. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+neki od tastera sa strelicama kako biste traku sa alatkama pomerili za jedan piksel. Da biste odvojili traku sa alatkama, pritisnite taster STRELICA NADOLE više puta. Da biste traku sa alatkama usidrili vertikalno, sa leve ili desne strane, pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO, tim redosledom, kada je traka sa alatkama sasvim sa leve ili desne strane.

  Menjanje veličine okna zadataka

  1. U oknu zadataka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao meni sa dodatnim komandama.

  2. Pritisnite taster STRELICA NADOLE, a zatim taster ENTER da biste izabrali komandu Veličina.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili veličinu okna zadataka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+neki od tastera sa strelicama kako biste veličinu promenili za jedan piksel.

  Premeštanje okna zadataka

  1. U oknu zadataka pritisnite kombinaciju tastera CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao meni sa dodatnim komandama.

  2. Pritisnite taster STRELICA NADOLE, a zatim ENTER da biste izabrali komandu Premesti.

  3. Koristite tastere sa strelicama da biste pozicionirali okno zadataka. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+neki od tastera sa strelicama kako biste okno zadataka pomerili za jedan piksel.

 4. Kada završite sa premeštanjem i menjanjem veličine, pritisnite taster ESC.

Korišćenje dijaloga

TAB

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija.

SHIFT+TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija.

CTRL+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

CTRL+SHIFT+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Tasteri sa strelicama

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija.

RAZMAKNICA

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu.

Prvo slovo opcije u padajućoj listi

Otvaranje liste ukoliko je zatvorena i premeštanje na tu opciju u listi.

ALT+ slovo podvučeno u opciji

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu.

ALT+STRELICA NADOLE

Otvaranje izabrane padajuće liste.

ESC

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga.

ENTER

Izvršavanje radnje dodeljene podrazumevanom dugmetu u dijalogu.

Korišćenje polja za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je praznina u koju unosite ili na koje lepite stavku, poput korisničkog imena ili putanja do fascikle.

HOME

Premeštanje na početak stavke.

END

Premeštanje na kraj stavke.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan znak ulevo ili udesno.

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč ulevo.

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč udesno.

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili poništavanje izbora za jedan znak s leve strane.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor ili poništavanje izbora za jedan znak s desne strane.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili poništavanje izbora za jednu reč s leve strane.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor ili poništavanje izbora za jednu reč s desne strane.

SHIFT+HOME

Izbor dela od tačke umetanja do početka stavke.

SHIFT+END

Izbor dela od tačke umetanja do kraja stavke.

Korišćenje dijaloga Sačuvaj kao

Dijalog Sačuvaj kao podržava standardne tasterske prečice. (Za pregled standardnih tasterskih prečica pogledajte odeljke Korišćenje dijaloga i Korišćenje polja za uređivanje unutar dijaloga u glavnoj temi „Prečice na tastaturi”.) Ovi dijalozi takođe podržavaju dole navedene prečice.

ALT+1

Prelazak na sledeću fasciklu Button image .

ALT+2

Dugme Nagore za jedan nivo Button image : otvaranje fascikle koja je jedan nivo iznad otvorene fascikle.

ALT+3

Dugme Pretraži Web Button image : zatvaranje dijaloga i otvaranje Web traka sa menijimastranica za pretraživanje.

ALT+4

Dugme Izbriši Button image : brisanje izabrane fascikle ili datoteke.

ALT+5

Dugme Kreiraj novu fasciklu Button image : kreiranje nove fascikle.

ALT+6

Dugme Prikazi Button Image : prebacivanje iz jednog u drugi dostupni prikaz fascikle.

ALT+7 ili ALT+L

Dugme Alatke: prikazivanje menija Alatke.

SHIFT+F10

Prikazivanje priručni meni za izabranu stavku kao što je fascikla ili datoteka.

TAB

Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu.

F4 ili ALT+I

Otvaranje liste Pogledaj u.

F5

Osvežavanje liste datoteka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×