Tasterske prečice za InfoPath 2013

Ova tema pomoći opisuje tasterske prečice za uobičajene zadatke u programu Microsoft InfoPath 2013. Te tasterske prečice se odnose na američki raspored tastera na tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima tastera na tastaturi možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Ako za neku tastersku prečicu treba pritisnuti dva ili više tastera istovremeno, tasteri se razdvajaju znakom plus (+). Kod tasterskih prečica za koje se jedan taster pritiska neposredno nakon drugog, tasteri se razdvajaju zarezom (,).

U ovom članku

Popunjavanje InfoPath obrasca

Popunjavanje obrazaca u programu InfoPath

Oblikovanje teksta u kontroli za obogaćeni tekst

Popunjavanje InfoPath obrasca u veb pregledaču

Dizajniranje obrasca u programu InfoPath Designer

Oblikovanje teksta u predlošku obrasca

Rad sa tabelama rasporeda

Unošenje ispravki i čuvanje promena

Pregled predloška obrasca pre štampanja

Pronalaženje pomoći

Upotreba dijaloga

Pristup opcijama i izbor opcija u dijalozima

Upotreba polja za uređivanje u dijalozima

Popunjavanje InfoPath obrasca

Vrh stranice

Popunjavanje obrazaca u programu InfoPath

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Navigacija do sledeće kontrole u redosledu kartica.

Tab

Navigacija do prethodne kontrole u redosledu kartica.

SHIFT+TAB

Navigacija do kontrole iznad.

ALT+STRELICA NAGORE

Navigacija do kontrole ispod.

ALT+STRELICA NADOLE

Kontrola birača datuma: prikaz kalendara.

Strelica nadole

Navigacija do sledećeg polja koje ima grešku.

CTRL+SHIFT+O

Dobijanje detalja o grešci za trenutno polje ako ono sadrži grešku.

CTRL+SHIFT+I

Prikazivanje menija vidžeta za kontrolu koja ga podržava.

ALT+SHIFT+F10

Ponavljajuća tabela/ponavljajuća sekcija: dodavanje reda ili sekcije unutar kontrole.

CTRL+ENTER

Vrh stranice

Oblikovanje teksta u kontroli za obogaćeni tekst

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uklanjanje celokupnog oblikovanja.

CTRL+RAZMAKNICA

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

CTRL+B

Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega

ALT+SHIFT+K

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega

CTRL+SHIFT+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena normalnog stila na izabrani tekst.

CTRL+SHIFT+N

Primena stila „Naslov“ za izabrani tekst.

ALT+CTRL+1

Primena stila „Naslov 1“ za izabrani tekst.

ALT+CTRL+2

Primena stila „Naslov 2“ za izabrani tekst.

ALT+CTRL+3

Primena stila oznake za izabrani tekst.

ALT+CTRL+4

Primena stila oznake kolone za izabrani tekst.

ALT+CTRL+5

Primena stila opisa za izabrani tekst.

ALT+CTRL+6

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

CTRL+SHIFT+L

Uvlačenje pasusa sa leve strane

CTRL+M

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

CTRL+SHIFT+M

Obostrano poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+J

Desno poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+R

Centriranje izabranog pasusa.

CTRL+E

Levo poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta.

CTRL+SHIFT+ZAREZ

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta.

CTRL+SHIFT+TAČKA

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta za 1 tačku.

CTRL+[

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta za 1 tačku.

CTRL+]

Otvaranje okna zadatka Font.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Prebacivanje pasusa u smer teksta zdesna nalevo.

CTRL+DESNI TASTER SHIFT

Prebacivanje pasusa u smer teksta sleva nadesno.

CTRL+LEVI TASTER SHIFT

Vrh stranice

Popunjavanje InfoPath obrasca u veb pregledaču

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dodavanje sekcije u kontrolu ponavljajuće sekcije.

CTRL+ENTER

Uklanjanje sekcije iz kontrole ponavljajuće sekcije.

CTRL+DEL

Dodavanje reda u kontrolu ponavljajuće tabele.

CTRL+ENTER

Uklanjanje reda iz kontrole ponavljajuće tabele.

CTRL+DEL

Navigacija kroz polja koja sadrže greške u trenutnom prikazu obrasca.

CTRL+SHIFT+O

Dobijanje informacija o grešci za polje koje sadrži grešku.

CTRL+SHIFT+I

Premeštanje fokusa na kartice na veb traci.

CTRL+[

Izbor kartice na veb traci.

Enter

Premeštanje fokusa na poslednje korišćeno dugme na veb traci.

CTRL+]

Vraćanje fokusa na stranicu sa veb trake.

Esc

Sledeća komanda za obogaćeni tekst (premešta fokus na traku sa alatkama za obogaćeni tekst sa okvira za obogaćeni tekst).

CTRL+1

Sledeća komanda za obogaćeni tekst (premešta fokus na traku sa alatkama za obogaćeni tekst sa okvira za obogaćeni tekst).

CTRL+'

Isecanje u Windows ostavu.

CTRL+X

Kopiranje u Windows ostavu.

CTRL+C

Nalepljivanje Windows ostave.

CTRL+V

Brisanje oblikovanja.

CTRL+RAZMAKNICA

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje.

CTRL+Y

Otvaranje novog prozora radi umetanja tabele.

CTRL+ALT+T

Deoba ćelija.

CTRL+ALT+S

Objedinjavanje ćelija.

CTRL+ALT+M

Otvaranje novog prozora radi umetanja hiperveze.

CTRL+K

Otvaranje novog prozora radi umetanja slike.

CTRL+SHIFT+G

Izbor fonta.

CTRL+SHIFT+F

Promena veličine fonta.

CTRL+SHIFT+P

Podebljavanje teksta.

CTRL+B

Prebacivanje teksta u kurziv.

CTRL+I

Podvlačenje teksta.

CTRL+U

Poravnavanje teksta levo.

CTRL+L

Poravnavanje teksta desno.

CTRL+R

Centralno poravnavanje teksta.

CTRL+E

Umetanje liste sa brojevima.

CTRL+SHIFT+E

Umetanje liste sa znakovima za nabrajanje.

CTRL+SHIFT+L

Smanjenje uvlačenja

CTRL+SHIFT+M

Povećavanje uvlačenja

CTRL+M

Promenite boju teksta.

CTRL+SHIFT+C

Isticanje teksta.

CTRL+SHIFT+W

Promena smera teksta sleva nadesno.

CTRL+SHIFT+>

Promena smera teksta zdesna nalevo.

CTRL+SHIFT+<

Vrh stranice

Dizajniranje obrasca u programu InfoPath Designer

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dizajniranje novog predloška obrasca.

CTRL+SHIFT+D

Otvaranje dijaloga Otvaranje u režimu za dizajniranje.

CTRL+O ili CTRL+F12

Prikazivanje okna zadataka Dizajnerski zadaci.

ALT+N

Napomena:  Ako je dijalog Prvi koraci otvoren, pritisnite taster TAB dok ne budete mogli da izaberete stavku Dizajniranje predloška obrasca. Zatim pritisnite ENTER.

Pregled trenutnog predloška obrasca.

CTRL+SHIFT+B

Pronalaženje reči ili fraze.

CTRL+F

Zamena reči ili fraze.

CTRL+H

Isecanje izabranog teksta ili stavke

CTRL+X

Kopiranje izabranog teksta ili stavke.

CTRL+C

Nalepljivanje teksta ili stavke.

CTRL+V

Štampanje trenutnog predloška obrasca.

CTRL+P

Prikaz svojstava izabrane kontrole.

ALT+ENTER

Izbor prethodne kontrole.

CTRL+< (znak „manje od“) ili SHIFT+TAB

Izbor sledeće kontrole.

CTRL+> (znak „veće od“) ili TAB

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Izbor do početka pasusa.

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Izbor do kraja pasusa.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor teksta, grafike ili polja do jednog reda nagore ili jednog reda nadole.

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Umetanje preloma reda

SHIFT+ENTER

Umetanje simbola evra.

CTRL+ALT+E

Vrh stranice

Oblikovanje teksta u predlošku obrasca

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uklanjanje celokupnog oblikovanja.

CTRL+RAZMAKNICA

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta

CTRL+B

Primena ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Precrtavanje izabranog teksta ili uklanjanje precrtavanja iz njega

ALT+SHIFT+K

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst ili uklanjanje eksponentnog teksta iz njega

CTRL+SHIFT+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta iz izabranog teksta

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena normalnog stila za izabrani tekst.

CTRL+SHIFT+N

Primena stila „Naslov“ za izabrani tekst.

ALT+CTRL+1

Primena stila „Naslov 1“ za izabrani tekst.

ALT+CTRL+2

Primena stila „Naslov 2“ za izabrani tekst.

ALT+CTRL+3

Primena stila oznake za izabrani tekst.

ALT+CTRL+4

Primena stila oznake kolone za izabrani tekst.

ALT+CTRL+5

Primena stila opisa za izabrani tekst.

ALT+CTRL+6

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa

CTRL+SHIFT+L

Uvlačenje pasusa sa leve strane

CTRL+M

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane

CTRL+SHIFT+M

Obostrano poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+J

Desno poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+R

Centriranje izabranog pasusa.

CTRL+E

Levo poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta.

CTRL+SHIFT+ZAREZ

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta.

CTRL+SHIFT+TAČKA

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta za 1 tačku.

CTRL+[

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta za 1 tačku.

CTRL+]

Otvaranje okna zadatka Font.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Prebacivanje pasusa u smer teksta zdesna nalevo.

CTRL+DESNI TASTER SHIFT

Prebacivanje pasusa u smer teksta sleva nadesno.

CTRL+LEVI TASTER SHIFT

Vrh stranice

Rad sa tabelama rasporeda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Promena širine kolone sa leve strane ivicu bez promene širine ostalih kolona.

Pritisnite i držite taster SHIFT dok prevlačite ivicu kolone.

Promena visine reda iznad ili ispod ivice bez promene visine ostalih redova.

Pritisnite i držite taster SHIFT dok prevlačite ivicu reda.

Napomena: Za redove koji su podešeni na minimalnu visinu, ova prečica menja visinu reda iznad ivice. Minimalnu visinu reda određuje nekoliko faktora, na primer to da li on sadrži tekst ili kontrole.

Promena veličine svih izabranih redova ili kolona tako da budu iste visine ili širine.

Pritisnite i držite taster ALT dok prevlačite ivicu reda ili kolone.

Premeštanje do sledeće ili prethodne ćelije u tabeli.

TAB ili SHIFT+TAB

TAB dodaje novi red u tabelu ukoliko ga pritisnete dok je pokazivač u poslednjoj ćeliji poslednjeg reda.

Izbor ćelije tabele ili otkazivanje njenog izbora.

F2

Vrh stranice

Unošenje ispravki i čuvanje promena

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pronalaženje sledeće pravopisne ili gramatičke greške

ALT+F7

Napomena: Izbor u polju za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja mora biti potvrđen (pritisnite kombinaciju tastera ALT+T, a zatim stavku U redu).

Čuvanje ili objavljivanje trenutnog predloška obrasca.

ALT+SHIFT+F2

Napomena: Ova prečica otvara dijalog koji vam nudi da odaberete da li ćete da sačuvate ili da objavite predložak obrasca. Ukoliko odaberete da ubuduće ovaj dijalog bude skriven, pritiskom kombinacije tastera ALT+SHIFT+F2 omogućava se prikaz dijaloga Sačuvaj kao.

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Čuvanje trenutnog predloška obrasca.

CTRL+S

Otvaranje dijaloga Sačuvaj kao za trenutni predložak obrasca.

SHIFT+F12 ili ALT+SHIFT+F2

Vrh stranice

Pregled predloška obrasca pre štampanja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz dijaloga Pregled pre štampanja.

ALT+F, V

Prelazak na sledeću stranicu.

ALT+STRELICA NADESNO

Prelazak na prethodnu stranicu.

ALT+STRELICA NALEVO

Povećanje zuma za dobijanje uveličanog prikaza predloška obrasca.

ALT+ZNAK JEDNAKOSTI

Smanjenje zuma da bi se video veći deo predloška obrasca pri umanjenoj veličini.

ALT+CRTICA

Vrh stranice

Pronalaženje pomoći

Prozor za pomoć obezbeđuje pristup celokupnom sadržaju pomoći za Microsoft Office. On prikazuje teme i ostali sadržaj pomoći.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć

F1

Napomena: Ako trenutna tema pomoći nije u aktivnom prozoru, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

Zatvaranje prozora za pomoć.

ALT+F4

Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa.

ALT+TAB

Izbor sledeće stavke

TAB

Izbor prethodne stavke

SHIFT+TAB

Izvršavanje podrazumevane radnje za izabranu stavku.

ENTER

U odeljku Pretraživanje pomoći za ime programa izaberite sledeću ili prethodnu stavku.

TAB ili SHIFT+TAB

U odeljku Pretraživanje pomoći za ime programa razvijte ili skupite izabranu stavku.

ENTER

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, na primer stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći.

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija komandi za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivni fokus (pritisnite taster F1).

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi)

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampanje trenutne teme pomoći.

CTRL+P

Promena stanja veze.

F6, STRELICA NADOLE

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć. Na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja za pretragu i stanja veza pomoći.

F6

Izbor sledeće ili prethodne stavke iz sadržaja koji je u prikazu u obliku stabla.

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Razvijanje odnosno skupljanje izabrane stavke iz sadržaja koji je u prikazu u obliku stabla.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Izbor sledeće hiperveze ili izbor opcije Prikaži sve i Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Biranje prethodne hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu hipervezu, Prikaži sve ili Sakrij sve.

ENTER

Štampanje trenutne teme pomoći.

CTRL+P

Vrh stranice

Rad sa dijalozima

Pristup opcijama i izbor opcija u dijalozima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Otvaranje u režimu za dizajniranje.

CTRL+O ili CTRL+F12

Vraćanje iz otvorenog dijaloga na predložak obrasca, za dijaloge koji podržavaju ovo ponašanje.

ALT+F6

Premeštanje na sledeću opciju.

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju.

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu.

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu.

CTRL+SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću kategoriju.

TAB

Napomena: Kada izaberete kategoriju, premestite se do željenog imena kategorije pomoću tastera sa strelicama.

Prelazak na prethodnu kategoriju.

SHIFT+TAB

Napomena: Kada izaberete kategoriju, premestite se do željene kategorije pomoću tastera sa strelicama.

Kretanje između opcija na listi ili u grupi opcija.

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu, odnosno potvrda i opoziv izbora u polju za potvrdu.

RAZMAKNICA

Otvaranje liste ukoliko je ona zatvorena i premeštanje na određenu opciju na listi.

Prvo slovo u imenu opcije na padajućoj listi

Izbor opcije ili potvrda odnosno opoziv izbora u polju za potvrdu.

ALT+podvučeno slovo u imenu opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste.

STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabrane padajuće liste, odnosno otkazivanje komande, a zatim zatvaranje dijaloga.

ESC

Pokretanje izabrane komande

ENTER

Odlazak u prethodnu fasciklu.

ALT+1

Otvaranje fascikle na jednom nivou iznad izabrane fascikle.

ALT+2

Brisanje izabrane fascikle ili datoteke

ALT+3

Kreiranje potfascikle u otvorenoj fascikli.

ALT+4

Prebacivanje između prikaza Sličice, Naporedno slaganje, Ikone, Lista, Detalji, Svojstva i Pregled

ALT+5

Prikaz priručnog menija za izabranu fasciklu ili datoteku.

SHIFT+F10

Otvaranje liste Pogledaj u ili Sačuvaj u (zove se Traka adresa u operativnom sistemu Windows Vista).

F4

Ažuriranje liste fascikla i datoteka u dijalogu Otvaranje, Otvaranje u režimu za dizajniranje ili Sačuvaj kao

F5

Vrh stranice

Rad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je polje u kome možete da otkucate ili nalepite unos kao što je korisničko ime ili putanja do fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor jednog znaka nalevo ili otkazivanje izbora.

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor jednog znaka nadesno ili otkazivanje izbora.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor jedne reči nalevo ili otkazivanje izbora.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor jedne reči nadesno ili otkazivanje izbora.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor znakova od pozicije kursora do početka stavke

SHIFT+HOME

Izbor znakova od pozicije kursora do kraja stavke

SHIFT+END

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×