Tasterske prečice u programu PowerPoint za web

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za PowerPoint za veb u operativnom sistemu Windows omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. U ovom članku su navedene prečice na tastaturi za PowerPoint za vebWindows.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi. 

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Sledeća tabela pruža prečice koje ćete verovatno često koristiti u PowerPoint za veb.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje novog slajda.

Sa fokusom na oknu sa sličicama, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+M.

Brisanje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Taster Delete

Premeštanje oblika.

Tasteri sa strelicama

Prelazak na sledeći slajd.

Taster Page Down

Prelazak na prethodni slajd.

Taster Page Up

Napuštanje projekcije slajdova.

Esc

Prvi koraci

Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

PowerPoint za vebpokreće se u Vašem veb pregledaču, tako da ne koristi tasterske prečice kao one koje se koriste u programu PowerPoint za desktop. Na primer, pritiskanje tastera Alt premešta fokus na meni pregledača, a poznate prečice kao što su Ctrl+P (Štampanje) i F1 (Pomoć) izvršavaju komande pregledača, a ne PowerPoint za vebkomande.

Da premestite fokus na različite delove PowerPoint za vebinterfejsa (na primer, sa trake na okno sa sličicama), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 da biste se pomerili unapred ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F6 da biste se pomerili unazad, kao i da uđete i izađete iz sadržaja slajda. Za navigaciju komandama u PowerPoint za veb, pritisnite taster Tab da biste se kretali unapred, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste se kretali unazad i pritisnite taster Enter da biste izvršili izbor.

Savet: Da biste brzo zadali komandu dok ste u prikazu za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q da biste premestili fokus na polje Recite mi..., a zatim otkucajte željenu komandu. Da biste izabrali komandu, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole, a zatim pritisnite taster Enter.

Navigacija samo pomoću tastature

U prikazu za čitanje, horizontalna lista komandi je na vrhu ekrana iznad dokumenta. Pritisnite taster Tab dok fokus ne bude na redu komandi, a zatim pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz komande. Pritisnite taster Enter da biste izabrali komandu.

Da biste se prebacili na Prikaz za uređivanje, pomerite se na komandu Uredi prezentaciju, pritisnite taster Enter, a zatim izaberite stavku Uredi uPowerPoint za veb.

U Prikazu za uređivanje, traka predstavlja traku na vrhuPowerPoint za veb prozora. Traka je organizovana po karticama. Svaka kartica prikazuje različiti skup alatki i funkcija, koje se sastoje od grupa i svaka grupa sadrži jednu ili više komandi. Da biste koristili traku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok fokus ne bude na traci.

Druge prečice za korišćenje trake uključuju sledeće:

 • Da biste se premeštali između kartica, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 • Za pristup traci za trenutno izabranu karticu, pritisnite taster Enter.

 • Da biste se premeštali između komandi na traci, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

Kontrole se aktiviraju na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

 • Ako je izabrana komanda dugme ili podeljeno dugme, pritisnite razmaknicu da biste je aktivirali.

 • Ako je izabrana komanda lista (na primer, lista fontova), pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili listu. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali između stavki. Kada je željena stavka izabrana, pritisnite taster Enter.

 • Ako je izabrana komanda galerija, pritisnite taster Tab da biste otišli na komandu Još za galeriju, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili galeriju. Pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz stavke, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali neku.

Navigacija u prikazu za čitanje

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na sledeći slajd.

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Prelazak na određeni slajd.

G, otkucajte broj slajda, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter

Navigacija u prikazu projekcije slajdova

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na sledeći slajd.

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Prelazak na određeni slajd.

G, otkucajte broj slajda, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter

Uključite ili isključite natpise ili titlove

J

Napuštanje projekcije slajdova.

Esc

Navigacija u prikazu za uređivanje

Navigacija na traci i u oknima

Da biste se pomerali kroz ključne oblasti komandi u programu PowerPoint za veb, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6. Ovo je redosled kojim se kruži kroz tablu sa slajdovima, okna zadataka i trake:

 1. Tabla sa slajdovima

 2. Okno „Komentari“ (ako je otvoreno)

 3. Okno „Beleške“ (ako je otvoreno)

 4. Statusna traka

 5. Gornja traka

 6. Traka

 7. Okno sa sličicama

  Ctrl+F6 za izvršavanje petlje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje sa table sa slajdovima, okna „Komentari“, okna „Beleške“, statusne trake, naslovne trake, trake i okna sa sličicama.

Ctrl+F6

Premeštanje obrnutim redosledom, sa table sa slajdovima, okna sa sličicama, trake, naslovne trake, statusne trake, okna „Beleške“ i okna „Komentari“.

Shift+Ctrl+F6

Prelaz na drugu karticu na traci.

Taster Tab, Enter

Izvršavanje trenutno izabrane komande na traci.

Enter

Pomeranje između komandi na traci.

Taster Tab

Pomeranje između grupa funkcija na traci.

Ctrl+taster sa strelicom nalevo ili taster sa strelicom nadesno

Uređivanje slajdova

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje novog slajda iza trenutno izabrane sličice.

Ctrl+M

Pomeranje sleva nadesno kroz čuvare mesta na slajdu.

Taster Tab

Izbor ili uređivanje trenutnog čuvara mesta.

Enter ili F2

Završetak uređivanja teksta u čuvaru mesta.

F2

Izbor više pojedinačnih objekata.

Ctrl+klik ili Shift+klik

Izbor više objekata.

Klik+prevlačenje, Shift+prevlačenje ili Ctrl+prevlačenje

Izbor svih objekata na stranici.

Ctrl+A

Izbor celokupnog teksta u aktivnom okviru za tekst

Ctrl+A

Kopiranje slajda

Ctrl+C

Lepljenje slajda

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Promena redosleda sličica kad je aktivno okno sa sličicama:

 • Pomeranje slajda jedan položaj nagore

 • Pomeranje slajda jedan položaj nadole

 • Pomeranje slajda na prvi položaj

 • Pomeranje slajda na poslednji položaj

Ctrl+strelica nagore

Ctrl+strelica nadole

Ctrl+Shift+strelica nagore

Ctrl+Shift+strelica nadole

Smanjenje veličine fonta

Ctrl+[

Povećanje veličine fonta

Ctrl+]

Premeštanje mesta umetanja u okviru čuvara mesta i beležaka

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nadesno.

Taster sa strelicom nadesno

Pomeranje za jedan znak nalevo.

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno.

Ctrl+taster sa strelicom nadesno

Pomeranje za jednu reč nalevo.

Ctrl+taster sa strelicom nalevo

Pomeranje za jedan red nagore.

Taster sa strelicom nagore

Pomeranje za jedan red nadole.

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje za jedan pasus nagore.

Ctrl+taster sa strelicom nagore

Pomeranje za jedan pasus nadole.

Ctrl+taster sa strelicom nadole

Pomeranje na početak reda.

Taster Home

Premeštanje na kraj reda

End

Pomeranje na početak čuvara mesta ili beležaka.

Ctrl+taster Home

Pomeranje na kraj čuvara mesta ili beležaka.

Ctrl+End

Izbor sadržaja: razvijanje izbora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

Shift+strelica nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane.

Shift+strelica nalevo

Izbor jedne reči nadesno.

Shift+Ctrl+strelica nadesno

Izbor jedne reči nalevo.

Shift+Ctrl+strelica nalevo

Izbor jednog reda nagore.

Shift+strelica nagore

Izbor jednog reda nadole.

Shift+strelica nadole

Izbor jednog pasusa nagore.

Shift+Ctrl+strelica nagore

Izbor jednog pasusa nadole.

Shift+Ctrl+strelica nadole

Izbor do početka pasusa.

Shift+taster Home

Izbor do kraja pasusa.

Shift+End

Izbor do početka čuvara mesta ili beležaka.

Shift+Ctrl+taster Home

Izbor do kraja čuvara mesta ili beležaka.

Shift+Ctrl+End

Izbor svega u okviru čuvara mesta ili beležaka.

Ctrl+A

Uređivanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Čuvanje promena.

PowerPoint za vebautomatski čuva promene.

Isecanje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog teksta.

Ctrl+V

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Opozivanje poslednje promene.

Ctrl+Z

Ponavljanje poslednjeg opozivanja radnje.

Ctrl+Y

Levo poravnavanje izabranog pasusa.

Ctrl+J

Premeštanje izabranog oblika

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Guranje oblika nadesno.

Taster sa strelicom nadesno

Guranje oblika nalevo.

Taster sa strelicom nalevo

Guranje oblika nagore.

Taster sa strelicom nagore

Guranje oblika nadole.

Taster sa strelicom nadole

Raspoređivanje izabranog oblika

Slanje oblika u pozadinu.

Ctrl+Shift+otvorena uglasta zagrada ( [ )

Slanje oblika unazad.

Ctrl+otvorena uglasta zagrada ( [ )

Slanje oblika u prednji plan.

Ctrl+Shift+zatvorena uglasta zagrada ( [ )

Slanje oblika unapred.

Ctrl+zatvorena uglasta zagrada ( [ )

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljanje označenog teksta.

Ctrl+B

Promena izabranog teksta u kurziv.

Ctrl+I

Podvlačenje izabranog teksta.

Ctrl+U

Levo poravnavanje izabranog teksta.

Ctrl+L

Desno poravnavanje izabranog teksta.

Ctrl+R

Centriranje izabranog teksta.

Ctrl+E

Rad sa komentarima

Osim u slučaju prečice za „dodavanje novog komentara”, tasterske prečice za komentare navedene u nastavku funkcionišu samo kad je okno „Komentari“ aktivno i u fokusu.

Željena radnja

Pritisnite

Dodavanje novog komentara.

Ctrl + Alt + M  

(ili Slika ikone MAC komandnog dugmeta + Shift + M na Mac računaru)

Prelazak na sledeću nit komentara (dokument, list, slajd)  

Strelica nadole 

Prelazak na prethodnu nit komentara (dokument, list, slajd)  

Strelica nagore 

Razvij nit komentara kada je fokus na njoj  

Strelica nadesno 

Skupi nit komentar  

Strelica nalevo 

Idite na sledeći odgovor u niti komentara  

Strelica nadole 

Idite na prethodni odgovor u niti ili na nadređeni komentar  

Strelica nagore 

Zatvori okno    

Taster Tab 

Polje „Odgovor“  

Taster Tab 

Uredi nadređeni komentar/odgovor

Tab kada je fokus na nadređenom komentaru/odgovoru

Objavite komentar/odgovor ili sačuvajte uređivanje  

Ctrl+Enter 

Odbaci nacrt komentara/odgovora ili uređivanje  

Esc 

Razvij nit komentara putem dugmeta „Prikaz više odgovora“ u niti  

Tab 

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×