Tasterske prečice u programu Excel za veb

Tasterske prečice u programu Excel za veb

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za Excel za veb u operativnom sistemu Windows omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. U ovom članku su navedene prečice na tastaturi za Excel za vebWindows.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

U ovom članku

Brzi saveti za korišćenje tasterskih prečica uz Excel za veb

 • Excel za veb se pokreće u veb pregledaču, zato se tasterske prečice razlikuju od onih u programu Excel za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 da biste se premeštali na regione u aplikaciji.

  Možete da koristite uobičajene prečice pregledača kao što su F1 i Ctrl+

 • Sve komande možete brzo da pronađete tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+Win+Q da biste otišli na funkciju Recite mi.... U okviru Recite mi... možete da jednostavno otkucate reč ili ime komande koju želite (dostupno je samo u prikazu za uređivanje). Funkcija „Recite mi...“ traži srodne opcije i pruža listu. Pomoću tastera sa strelicom nagore ili nadole izaberite komandu, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Da biste skočili na određenu ćeliju u radnom listu, koristite komandu Idi na: pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G, otkucajte referencu ćelije (na primer B14), a zatim pritisnite taster Enter.

 • Ako koristite čitač ekrana, pročitajte članak Uobičajeni zadaci u usluzi Excel Online.

Najčešće korišćene prečice

Ovo su najčešće korišćene prečice u usluzi Excel za veb.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Odlazak na određenu ćeliju

Ctrl+G

Premeštanje nadole

Page down ili taster sa strelicom nadole

Premeštanje nagore

Page up ili taster sa strelicom nagore

Štampanje

Ctrl+P

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Isecanje

Ctrl+X

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Otvori radnu svesku

Ctrl+O

Zatvaranje radne sveske

Ctrl+W

Sačuvaj kao

ALT+F2

Pronalaženje

Ctrl+F

Podebljano

Ctrl+B

Otvaranje kontekstualnog menija

 • Windows tastatura: Windows kontekstualni taster+F10. Windows kontekstualni taster nalazi se između levog Alt tastera i levog Ctrl tastera

 • Druga tastatura: Shift+F10

Recite mi...

Alt+Q

Pronalaženje

Ctrl+F ili Shift+F3

Ponavljanje pronalaženja nadole

Shift+F4

Ponavljanje pronalaženja nagore

Ctrl+Shift+F4

Umetanje grafikona

Alt+F1

Tasterske prečice: Prečice za korišćenje trake

Excel za veb nudi tastere za pristup, prečice na tastaturi za navigaciju na traci. Ako ste koristili tastere za pristup da biste uštedeli vreme u programu Excel za desktop računare, primetićete da su tasteri za pristup veoma slični kao u programuExcel za veb.

U programu Excel 2016 za Windows tasterske prečice počinju tasterom Alt. UExcel za veb, svi tasteri za pristup počinju sa kombinacijom tastera Alt+Win, a zatim se dodaje slovo za karticu na traci. Na primer, da biste otišli na karticu „Redigovanje“, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Win+R.

Ako koristite Excel za veb na Mac računaru, pritisnite tastere CTRL+OPT da biste počeli.

Traka programa ExcelOnline koja prikazuje karticu „Početak“ i savete o tasterskim prečicama za sve kartice
 • Da biste došli do trake, pritiskajte kombinaciju tastera Alt+Win ili Ctrl+F6 dok ne dođete do kartice „Početak“

 • Da biste se premeštali sa kartice na karticu na traci, pritiskajte taster Tab.

 • Da biste sakrili traku tako da imate više radnog prostora, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F1. Ponovite da biste ponovo prikazali traku.

Da biste otišli direktno na neku karticu na traci, pritisnite neku od sledećih tasterskih prečica:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje polja „Recite mi“ na traci i unos termina za pretragu.

Alt+Win, Q

Otvaranje kartice „Datoteka“ i korišćenje prikaza „Backstage“

Alt+Win, F

Otvorite karticu „Početak“ i oblikujte tekst i brojeve ili koristite druge alatke kao što je „Pronalaženje“.

Alt+Win, H

Otvorite karticu „Umetanje“ i umetnite funkciju, tabelu, grafikon, hipervezu ili komentar.

Alt+Win, N

Otvorite karticu „Podaci“ i osvežite veze ili koristite alatke za podatke.

Alt+Win, A

Otvorite karticu „Redigovanje“ i koristite kontrolor pristupačnosti ili radite sa komentarima.

Alt+Win, R

Otvorite karticu „Prikaz“ da biste odabrali prikaz, zamrznuli redove ili kolone u radnom listu ili prikazali koordinatne linije ili zaglavlja.

Alt+Win, W

Prečice u ovoj tabeli mogu da vam uštede vreme kada radite sa karticama i menijima na traci.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

Alt +Win. Da biste se premestili na neku drugu karticu, koristite tasterske prečice ili taster Tab.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

Enter, a zatim Tab ili Shift+Tab

Aktivirajte izabrano dugme.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje liste za izabranu komandu

Razmaknica ili Enter

Otvorite meni za izabrano dugme.

Alt + taster sa strelicom nadole

Kada je otvoren meni ili podmeni, premestite se na sledeću komandu.

Esc

Prečice za Excel za veb

Napomena: Ako se unakrsna tabela otvori u prikazu za čitanje usluge Excel za veb, komande za uređivanje neće funkcionisati. Da biste se prebacili u prikaz za uređivanje, premestite fokus sa radnog lista tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+F6, a zatim pritiskati taster Tab dok ne dođete do liste Uređivanje radne sveske. Pritisnite razmaknicu, pa taster sa strelicom nadole, a zatim izaberite stavku Uredi u usluzi Excel Online.

Željena radnja

Pritisnite

Umetanje reda iznad trenutnog reda

ALT + Win + H, I, R

Umetanje kolone sa leve strane trenutne kolone

Alt+Win+H, I, C

Isecanje

Ctrl+X

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji

Alt+Enter

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Umetanje tabele

Ctrl+L

Umetanje funkcije

Shift+F3

Povećavanje veličine fonta

Ctrl+Shift+>

Smanjenje veličine fonta

Ctrl+Shift+<

Primena filtera

Alt+Win+A, T

Ponovna primena filtera

Ctrl+Alt+L

Željena radnja

Pritisnite

Dovršavanje unosa ćelije i izbor ćelije ispod

Enter

Dovršavanje unosa ćelije i izbor ćelije iznad

Shift+Enter

Dovršavanje unosa ćelije i izbor sledeće ćelije u redu

Tab

Dovršavanje unosa ćelije i izbor prethodne ćelije u redu

Shift+Tab

Otkazivanje unosa ćelije

Esc

Željena radnja

Pritisnite

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije.

F4

Brisanje izabrane ćelije

Delete

Brisanje izabrane ćelije i započinjanje uređivanja

Backspace

Odlazak na početak reda u ćeliji

Home

Odlazak na kraj reda u ćeliji

End

Izbor nadesno po znaku

Shift+Strelica nadesno

Izbor do početka podataka u ćeliji

Shift+Home

Izbor do kraja podataka u ćeliji

Shift+End

Izbor nalevo po znaku

Shift+Strelica nalevo

Proširivanje izbora do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadesno ili Ctrl+Shift+taster sa strelicom nalevo

Željena radnja

Pritisnite

Podebljano

Ctrl+B

Kurziv

Ctrl+I

Podvučeno

Ctrl+U

Lepljenje oblikovanja

Shift+Ctrl+V

Ctrl+Shift+&

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

Željena radnja

Pritisnite

Jedna ćelija nagore

Strelica nagore ili Shift+Enter

Jedna ćelija nadole

Strelica nadole ili Enter

Pomeranje za jednu ćeliju nadesno

Taster sa strelicom nadesno ili Tab

Prelazak na početak reda

Home

Odlazak na ćeliju A1

Ctrl+Home

Odlazak na poslednju ćeliju korišćenog opsega

Ctrl+End

Premeštanje za jedan ekran nadole (28 redova)

Page Down

Pomeranje za jedan ekran nagore (28 redova)

Page Up

Premeštanje do ivice aktuelne oblasti podataka

Ctrl+taster sa strelicom nadesno ili Ctrl+taster sa strelicom nalevo

Premeštanje između trake i sadržaja radne sveske

Ctrl+F6

Prelazak na drugu karticu na traci

Tab.

Pritisnite taster Enter da biste otišli na traku za tu karticu.

Umetanje novog lista

Shift+F11

Prelazak na sledeći list

Alt+Control+Page Down

Prelazak na prethodni list

Alt+Control+Page Up

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje menija/dubinska analiza

Alt+strelica nadole

Sažetiji izveštaj

Alt+strelica nagore

Praćenje hiperveze

Ctrl+Enter

Otvaranje okna za komentare tokom uređivanja

Shift+F2

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor opsega ćelija

Shift+tasteri sa strelicama

Izbor cele kolone

Ctrl+RAZMAKNICA

Izbor celog reda

Shift+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadesno ili Ctrl+Shift+taster sa strelicom nalevo

Željena radnja

Pritisnite

Sa vrha nadole (ili napred kroz izbor)

Enter

Sa dna nagore (ili nazad kroz izbor)

Shift+Enter

Napred kroz red (ili nadole kroz izbor jedne kolone)

Tab

Nazad kroz red (ili nagore kroz izbor jedne kolone)

Shift+Tab

Željena radnja

Pritisnite

Izračunavanje radne sveske (osvežavanje)

F9

Puno izračunavanje

Ctrl+Shift+Alt+F9

Osvežavanje spoljnih podataka

Alt+F5

Osvežavanje svih spoljnih podataka

Ctrl+Alt+F5

Automatsko sabiranje

Alt+znak jednako (=)

Excel za veb Meni sa prečicama pristupačnosti (Alt + Shift + A)

Obezbedite jednostavan pristup uobičajenim funkcijama tako što ćete koristiti sledeće prečice:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kretanje kroz važne delove

Ctrl+F6 ili Ctrl+Shift+F6

Kretanje u okviru važnih delova

Tab ili Shift+Tab

Idite na stranicu „Recite mi...“ da biste pokrenuli komandu

Alt+Q

Prikazivanje ili skrivanje tasterskih prečica

Alt+Windows

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Odlazak na određenu ćeliju

Ctrl+G

Premeštanje na drugi radni list u radnoj svesci

Ctrl+Alt+Page Up ili Ctrl+Alt+Page Down

Otvaranje kontekstualnog menija

Shift+F10

Čitanje zaglavlja reda

Ctrl+Alt+Shift+T

Čitanje reda do aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+Home

Čitanje reda od aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+End

ČItanje zaglavlja kolone

Ctrl+Alt+Shift+H

Čitanje kolone do aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Čitanje kolone od aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Opcije pomeranja dijaloga

Ctrl+Alt+razmaknica

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×