Tasterske prečice u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel

Većina korisnika pronalazi da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za Excel pomaže im da rade efikasnije. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. 

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Znak plus (+) u prečici znači da treba da pritisnete više tastera istovremeno.

 • Znak za zarez (,) u prečici znači da treba da pritisnete više tastera po redosledu.

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcije tastera i neke druge uobičajene tasterske prečice u Excel za Windows.

Napomene: 

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela navodi najčešće korišćene prečice u Excel.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zatvorite radnu svesku

Ctrl+W

Otvaranje radne sveske

Ctrl+O

Prelazak na karticu Početak

Alt+H

Čuvanje radne sveske

Ctrl+S

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Uklanjanje sadržaja ćelije

Delete

Izbor boje popune

Alt+H, H

Isecanje

Ctrl+X

Prelazak na karticu Umetanje

Alt+N

Podebljano

Ctrl+B

Poravnavanje sadržaja ćelija po sredini

Alt+H, A, C

Prelazak na karticu Raspored na stranici

Alt+P

Prelazak na karticu Podaci

Alt+A

Prelazak na karticu Prikaz

Alt+W

Otvaranje kontekstualnog menija

SHIFT+F10 ili

kontekstualni taster

Dodavanje ivica

Alt+H, B

Brisanje kolone

Alt+H, D, C

Prelazak na karticu Formula

Alt+M

Skrivanje izabranih redova

Ctrl+9

Skrivanje izabranih kolona.

Ctrl+0

Vrh stranice

Tasterske prečice za traku

Opcije grupe koje se odnose na traku na karticama. Na primer, na kartici Početak , grupa broj uključuje opciju Oblikovanje broja . Pritisnite taster ALT da biste prikazivale tasterske prečice, zvane saveti za ključ, kao slova u malim slikama pored kartica i opcija kao što je prikazano na slici ispod.

Saveti za tasterske tasterske Excel

Možete da kombinujete ključne savete sa tasterima ALT da biste napravili prečice koje se zovu tasterske prečice za opcije trake. Na primer, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H da biste otvorili karticu Početak , a zatim kombinaciju tastera ALT + Q da biste prešli na polje objasni mi ili Pretraži . Ponovo pritisnite kombinaciju tastera ALT da biste videli tasterske napomene za opcije za izabranu karticu.

U Office 2013 i Office 2010, većina starih tasterskih prečica sa menijima i dalje funkcioniše. Međutim, morate da znate kompletnu prečicu. Na primer, pritisnite kombinaciju tastera ALT, a zatim pritisnite jedan od starih ključeva menija E (Edit), V (prikaz), i (Umetanje) itd. Obaveštenje se pojavljuje, govoreći da koristite pristupni ključ iz starije verzije Microsoft Office. Ako znate celu sekvencu ključa, idite i koristite je. Ako ne znate sekvencu, pritisnite taster ESC i koristite ključne savete.

Korišćenje tasterskih prečica za kartice na traci

Da biste otiљli direktno na karticu na traci, pritisnite neku od sledećih tasterskih prečica. Dodatne kartice mogu se pojaviti u zavisnosti od izbora u radnom listu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pređite na polje " recite mi " ili " Pretraga " na traci i otkucajte termin za pomoć ili sadržaj za pretragu.

ALT+Q, pa unesite termin za pretragu.

Otvorite stranicu datoteke i koristite prikaz za bekstage.

Alt+F

Otvorite karticu Početak i oblikujte tekst i brojeve i koristite alatku find.

Alt+H

Otvorite karticu Umetanje i umetnite izvedene tabele, grafikone, programske dodatke, fotografije, slike, oblike, zaglavlja ili okvire za tekst.

Alt+N

Otvorite karticu raspored na stranici i radite sa temama, podešavanjem stranice, razmerom i poravnavanjem.

Alt+P

Otvaranje kartice " formule " i umetanje, praćenje i prilagođavanje funkcija i izračunavanja.

Alt+M

Otvorite karticu Podaci i povežite se sa podacima, sortirate, filtrirajte, analiziraj i radite sa podacima.

Alt+A

Otvaranje kartice " Redigovanje " i provera pravopisa, dodavanje beležaka i točenja komentara i zaštita listova i radnih svezaka.

Alt+R

Otvorite karticu Prikaz i pregledajte prelome stranica i rasporede, prikažite i sakrijte linije i naslove, podesi uvećanje zumiranja, upravljajte prozorima i oknima i prikažite makroe.

Alt+W

Vrh stranice

Rad na traci pomoću tastature

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izaberite aktivnu karticu na traci i Aktivirajte tasterske prečice.

Alt ili F10. Da biste se premestili na neku drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno.

Tasteri sa strelicama

Aktivirajte izabrano dugme.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje liste za izabranu komandu.

Taster sa strelicom nadole

Otvorite meni za izabrano dugme.

Alt+taster sa strelicom nadole

Kada je otvoren meni ili podmeni, premestite se na sledeću komandu.

Taster sa strelicom nadole

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Otvaranje kontekstualnog menija.

Shift+F10

Ili, na Windows tastaturi, Kontekstualni ključ (između desnog tastera ALT i desnog tastera CTRL)

Premeštanje na podmeni kada je glavni meni otvoren ili izabran.

Taster sa strelicom nalevo

Vrh stranice

Tasterske prečice za kretanje kroz ćelije

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Shift+Tab

Premeštanje za jednu ćeliju nagore na radnom listu.

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jednu ćeliju nadole na radnom listu.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje za jednu ćeliju nalevo na radnom listu.

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje za jednu ćeliju nadesno na radnom listu.

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje do ivice aktuelne oblasti podataka na radnom listu.

Ctrl+taster sa strelicom

Unesite krajnji režim, premestite se na sledeću nepraznu ćeliju u istoj koloni ili redu kao aktivnu ćeliju i isključite režim završetka. Ako su ćelije prazne, premeštanje na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

End, taster sa strelicom

Premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone.

Ctrl+End

Proširivanje izbora ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao).

Ctrl+Shift+End

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen.

Home+Scroll Lock

Premeštanje na početak radnog lista.

Ctrl+Home

Premeštanje nadole za jedan ekran na radnom listu.

Page Down

Premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Ctrl+Page Down

Premeštanje nadesno za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Down

Premeštanje nagore za jedan ekran na radnom listu.

Page Up

Premeštanje nalevo za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Up

Premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Ctrl+Page Up

Premeštanje nadesno za jednu ćeliju na radnom listu. Ili, na zaštićenom radnom listu, premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu.

Taster Tab

Otvorite listu sa izborom načina provere valjanosti za ćeliju na koju je primenjena opcija za proveru valjanosti podataka.

Alt+taster sa strelicom nadole

Pregledajte plutajuće oblike, kao što su okviri za tekst ili slike.

Ctrl+Alt+5, a zatim pritisnite taster Tab više puta

Napustite navigaciju plutajućih oblika i vratite se na normalnu navigaciju.

Esc

Vrh stranice

Tasterske prečice za oblikovanje ćelija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite dijalog oblikovanje ćelija.

Ctrl+1

Oblikovanje fontova u dijalogu oblikovanje ćelija.

Ctrl+Shift+F ili Ctrl+Shift+P

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njenog sadržaja. Ili, ako je uređivanje isključeno za ćeliju, premeštanje mesta umetanja u polje za formulu. Ako uređujete formulu, uključite ili isključite režim tačaka tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Umetanje beleške

Otvaranje i uređivanje beleške ćelije

Shift+F2

Shift+F2

Umetanje komentara sa talasem

Otvaranje i odgovaranje na treadit komentar

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F2

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F2

Otvara dijalog „Umetanje“ za umetanje praznih ćelija.

Ctrl+Shift+znak plus (+)

Otvorite dijalog brisanje da biste izbrisali izabrane ćelije.

Ctrl+znak minus (-)

Unos trenutnog vremena.

Ctrl+Shift+dvotačka (:)

Unos trenutnog datuma.

Ctrl+tačka i zarez (;)

Prebacivanje između prikaza vrednosti ćelija ili formula na radnom listu.

Ctrl+kratkouzlazni akcenat (`)

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

Ctrl+apostrof (')

Premeštanje izabranih ćelija.

Ctrl+X

Kopiranje izabranih ćelija.

Ctrl+C

Lepljenje sadržaja na mesto umetanja, što zamenjuje izbor.

Ctrl+V

Otvorite dijalog Specijalno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Primena kurziva na tekst ili uklanjanje oblikovanja kurzivom.

Ctrl+I ili Ctrl+3

Podebljavanje teksta ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem.

Ctrl+B ili Ctrl+2

Podvlačenje teksta ili uklanjanje podvlačenja.

Ctrl+U ili Ctrl+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem.

Ctrl+5

Prebacivanje između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza čuvara mesta za objekte.

Ctrl+6

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija.

Ctrl+Shift+podvlaka (_)

Prikazivanje ili skrivanje simbola za prikaz strukture.

Ctrl+8

Korišćenje komande „Popuni dole“ za kopiranje sadržaja i oblika najviše ćelije izabranog opsega u ćelije ispod.

Ctrl+D

Primena opšteg formata broja.

CTRL + SHIFT + Tid znak (#)

Primena formata valute sa dva decimalna mesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl+Shift+znak dolara ($)

Primena formata procenta bez decimalnih mesta.

CTRL + SHIFT + znak za procenat (%)

Primena naučnog formata brojeva sa dva decimalna mesta.

CTRL + SHIFT + znak za karet (^)

Primena formata datuma sa danom, mesecom i godinom.

Ctrl+Shift+znak za broj (#)

Primena formata vremena sa časovima i minutima.

Ctrl+Shift+D

Primena formata brojeva sa dva decimalna mesta, znakom za razdvajanje hiljada i znakom minus (-) za negativne vrednosti.

Ctrl+Shift+znak uzvika (!)

Otvara dijalog „Umetanje hiperveze“.

Ctrl+K

Provera pravopisa na aktivnom radnom listu ili u izabranom opsegu.

F7

Prikaz opcija brze analize za izabrane ćelije koje sadrže podatke.

Ctrl+Q

Prikaz dijaloga "Kreiranje tabele"

Ctrl+L ili Ctrl+T

Otvorite dijalog statistike radne sveske.

Ctrl+Shift+G

Vrh stranice

Tasterske prečice u dijalogu "Specijalno lepljenje" u programu Excel 2013

U Excel 2013 možete da nalepite određeni aspekt kopiranih podataka kao što su njegovo oblikovanje ili vrednost pomoću opcija " specijalne opcije lepljenja ". Kada kopirate podatke, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + V ili ALT + E + S da biste otvorili dijalog Specijalno lepljenje .

Dijalog „Specijalno lepljenje“

Savet: Takođe možete da izaberete Home > Nalepi >Specijalno lepljenje.

Da biste izabrali opciju u dijalogu, pritisnite podvučeno slovo za tu opciju. Na primer, pritisnite slovo C da biste izabrali opciju Komentari.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Nalepili kompletan sadržaj i oblikovanje ćelije.

A

Nalepili samo formule onako kako su unete u polju za formulu.

F

Nalepili samo vrednosti (ne i formule).

V

Nalepili samo kopirano oblikovanje.

Taster T

Nalepite samo komentare i napomene koje su priložene ćeliji.

C

Nalepite samo postavke validacije podataka iz kopiranih ćelija.

N

Nalepili kompletne sadržaje ćelija i oblikovanje kopiranih ćelija.

H

Nalepili kompletan sadržaj ćelija bez ivica.

X

Nalepite samo širine kolona iz kopiranih ćelija.

W

Nalepili samo formule i oblikovanja brojeva iz kopiranih ćelija.

R

Nalepili samo vrednosti (ne i formule) i oblikovanja brojeva iz kopiranih ćelija.

U

Vrh stranice

Tasterske prečice za izvršavanje izbora i radnji

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor celog radnog lista.

Ctrl+A ili Ctrl+Shift+razmaknica

Izbor aktuelnog i sledećeg lista u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Down

Izbor aktuelnog i prethodnog lista u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Up

Proširivanje izbora ćelija za jednu ćeliju.

Shift+taster sa strelicom

Proširivanje izbora ćelija do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom

Uključivanje režima za proširivanje i korišćenje tastera sa strelicama radi proširenja izbora. Pritisnite ponovo da biste isključili.

F8

Dodavanje nesusedne ćelije ili opsega izboru ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Shift+F8

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji.

Alt+Enter

Popunjavanje izabranog opsega ćelija aktuelnim unosom.

Ctrl+Enter

Dovršavanje unosa ćelije i izbor ćelije iznad.

Shift+Enter

Izbor cele kolone na radnom listu.

Ctrl+razmaknica

Izbor celog reda na radnom listu.

Shift+razmaknica

Izbor svih objekata na radnom listu kada je izabran neki objekat.

Ctrl+Shift+razmaknica

Proširivanje izbora ćelija do početka radnog lista.

Ctrl+Shift+Home

Izbor trenutne oblasti ako radni list sadrži podatke. Pritisnite taster po drugi put da biste izabrali trenutnu oblast i njene redove rezimea. Pritisnite po treći put da biste izabrali ceo radni list.

Ctrl+A ili Ctrl+Shift+razmaknica

Izaberite trenutnu oblast oko aktivne ćelije.

CTRL + SHIFT + zvezdica (*)

Izaberite prvu komandu u meniju kada je vidljiv meni ili podmeni.

Home

Ponavljanje poslednje komande ili radnje, ako je to moguće.

Ctrl+Y

Opozivanje poslednje radnje

Ctrl+Z

Vrh stranice

Tasterske prečice za rad sa podacima, funkcijama i poljem za formulu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njenog sadržaja. Ili, ako je uređivanje isključeno za ćeliju, premeštanje mesta umetanja u polje za formulu. Ako uređujete formulu, uključite ili isključite režim tačaka tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Razvijanje ili skupljanje polja za formulu.

Ctrl+Shift+U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili polje za formulu.

Esc

Dovršavanje unosa u polju za formulu i izbor ćelije ispod.

Enter

Premeštanje kursora na kraj teksta kada je u polju za formulu.

Ctrl+End

Izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja.

Ctrl+Shift+End

Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama.

F9

Izračunavanje aktivnog radnog lista.

Shift+F9

Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

Ctrl+Alt+F9

Provera zavisnih formula, a zatim izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Prikaz menija ili poruke za dugme „Proveravanje grešaka“.

Alt+Shift+F10

Prikaz dijaloga "argumenti funkcije" kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+A

Umetanje imena argumenata i zagrada kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+Shift+A

Poziva opciju Brza popuna da automatski prepozna obrazac u susednim kolonama i popuni trenutnu kolonu

Ctrl+E

Prolazak kroz sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci u formuli ako je izabrana referenca ćelije ili opseg.

F4

Umetanje funkcije.

Shift+F3

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

CTRL + SHIFT + direktan znak navoda (")

Pravljenje ugrađenog grafikona od podataka u aktuelnom opsegu.

Alt+F1

Pravljenje grafikona od podataka u aktuelnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom.

F11

Definisanje imena koje se koristi u referencama.

Alt+M, M, D

Lepljenje imena iz dijaloga "Lepljenje imena" (ako su imena definisana u radnoj svesci.

F3

Premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu obrasca za podatke.

Enter

Pravljenje, pokretanje, uređivanje ili brisanje makroa.

Alt+F8

Otvaranje programa Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Vrh stranice

Tasterske prečice za Power Pivot

Koristite sledeće prečice tasterske prečice sa Power Pivot u Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016 i Excel 2013.

Kombinacija tastera

Opis

Desni klik

Otvaranje kontekstualnog menija za izabranu ćeliju, kolonu ili red.

Ctrl+A

Izbor cele tabele.

Ctrl+C

Kopiranje izabranih podataka.

Ctrl+D

Brisanje tabele.

Ctrl+M

Premeštanje tabele.

Ctrl+R

Preimenovanje tabele.

Ctrl+S

Sačuvajte datoteku.

Ctrl+Y

Ponavljanje poslednje radnje.

Ctrl+Z

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+razmaknica

Izbor trenutne kolone.

Shift+razmaknica

Izbor trenutnog reda.

Shift+Page Up

Izbor svih ćelija od trenutne lokacije do poslednje ćelije u koloni.

Shift+Page Down

Izbor svih ćelija od trenutne lokacije do prve ćelije u koloni.

Shift+End

Izbor svih ćelija od trenutne lokacije do poslednje ćelije u redu.

Shift+Home

Izbor svih ćelija od trenutne lokacije do prve ćelije u redu.

Ctrl+Page Up

Prelazak na prethodnu tabelu.

Ctrl+Page Down

Prelazak na sledeću tabelu.

Ctrl+Home

Prelazak na prvu ćeliju u gornjem levom uglu izabrane tabele.

Ctrl+End

Prelazak na poslednju ćeliju u donjem desnom uglu izabrane tabele (poslednji red oznake „Dodaj kolonu“).

Ctrl+strelica nalevo

Prelazak na prvu ćeliju izabranog reda.

Ctrl+strelica nadesno

Prelazak na poslednju ćeliju izabranog reda.

Ctrl+strelica nagore

Prelazak na prvu ćeliju izabrane kolone.

Ctrl+strelica nadole

Prelazak na poslednju ćeliju izabrane kolone.

CTRL + ESC

Zatvorite dijalog ili otkažete proces, kao što je operacija lepljenja.

ALT + strelica nadole

Otvaranje dijaloga meni "automatski filter".

F5

Otvorite dijalog idi na.

F9

Ponovo izračunajte sve formule u Power Pivot prozoru. Dodatne informacije potražite u članku Ponovno izračunavanje formula u programskom dodatku Power Pivot.

Vrh stranice

Tasterske prečice u programskim dodacima za Office

Koristite sledeće prečice za rad u Office programskom dodatku zadataka:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite Kontekstualni meni.

CTRL + SHIFT + F10

Otvorite meni "Opcije okna zadataka".

Ctrl+razmaknica

Zatvorite okno zadatka.

CTRL + RAZMAKNICA, a zatim izaberite stavku Zatvori

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

 • Samo F1: Prikazuje se okno zadatka Pomoć za Excel.

 • Ctrl+F1: Prikazuje se ili skriva traka.

 • Alt+F1: Kreira se ugrađeni grafikon od podataka u aktuelnom opsegu.

 • Alt+Shift+F1: Umeće se novi radni list.

F2

 • Samo F2: Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njenog sadržaja. Ili, ako je uređivanje isključeno za ćeliju, premeštanje mesta umetanja u polje za formulu. Ako uređujete formulu, uključite ili isključite režim tačaka tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

 • SHIFT + F2: dodaje ili uređuje belešku sa ćelijama.

 • Ctrl+F2: Prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

 • Samo F3: prikazuje dijalog lepljenja . Dostupno je samo ako su imena definisana u radnoj svesci.

 • SHIFT + F3: prikazuje dijalog Umetanje funkcije .

F4

 • Samo F4: Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće.

  Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

 • Ctrl+F4: Zatvara se prozor izabrane radne sveske.

 • Alt+F4: Zatvara se Excel.

F5

 • Samo F5: prikazuje dijalog " Idi na ".

 • Ctrl+F5: Vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

 • Samo F6: Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadatka i kontrola zumiranja. Na radnom listu koji je razdeljen, F6 uključuje razdeljena okna prilikom prebacivanja iz okna u oblast trake i obrnuto.

 • Shift+F6: Prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i trake.

 • Ctrl+F6: Prebacivanje u sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

 • F7 sam: otvara dijalog pravopisa radi provere pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu.

 • Ctrl+F7: Izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Prozor premeštate pomoću tastera sa strelicama, a kada završite, pritisnite taster Enter ili Esc da biste otkazali.

F8

 • Samo F8: Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje izbora.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

 • CTRL + F8: Izvršava komandu „Veličina“ kada radna sveska nije uvećana.

 • ALT + F8: prikazuje dijalog makroa za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

 • Samo F9: Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama.

 • Shift+F9: Izračunava se aktivni radni list.

 • Ctrl+Alt+F9: Izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: Ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

 • Ctrl+F9: Smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

 • Samo taster F10: Uključuje ili isključuje savete o tasterskim prečicama. (Pritiskom na taster Alt dobija se isto).

 • Shift+F10: Prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

 • Alt+Shift+F10: Prikazuju se meni ili poruka za dugme „Proveravanje grešaka“.

 • Ctrl+F10: Uvećava se ili vraća izabrani prozor radne sveske.

F11

 • Samo F11: Pravi se grafikon od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom.

 • Shift+F11: Umeće se novi radni list.

 • Alt+F11: Otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor, u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Samo F12: prikazuje dijalog " Sačuvaj kao ".

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Taster

Opis

Alt

 • Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

 • Alt, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

 • Alt, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

 • Alt, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

 • Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom premešta se do ivice aktuelne oblast podataka u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna.

 • Strelica nalevo ili nadesno bira karticu sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje između dugmadi kartice.

 • Taster sa strelicom nadole bira sledeću ili prethodnu komandu kada je otvoren meni ili podmeni. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

 • U dijalogu tasteri sa strelicama se pomeraju između opcija na otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija.

 • Nadole ili ALT + taster sa strelicom nadole otvara se izabrana padajuća lista.

Backspace

 • Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

 • Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

 • U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

Izbriši

 • Uklanja sadržaj ćelije (podataka i formule) iz izabranih ćelija bez uticaja na formate ćelija, napomene ili beleške.

 • U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

End

 • End uključuje ili isključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom za premeštanje na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu u kojem je aktivna ćelija. Režim završetka isključuje se automatski kada pritisnete taster sa strelicom. Pritisnite taster End pre nego što ponovo pritisnete sledeći taster sa strelicom. Režim završetka se prikazuje na statusnoj traci kada je uključen.

 • Ako su ćelije prazne, pritisak na taster End, pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

 • Taster End takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

 • Ctrl+End prelazi na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, Ctrl + End premešta kursor na kraj teksta.

 • Ctrl+Shift+End proširuje izbor ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End vrši se izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formulu.

Enter

 • Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

 • U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

 • Otvaranje izabranog menija (pritisnite taster F10 da biste aktivirali traku sa menijima) ili izvršavanje radnje izabrane komande.

 • U dijalogu izvršava radnju za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanim obrtom, često sa dugmetom " u redu ").

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Enter započinje se novi red u istoj ćeliji.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter popunjava se izabrani opseg ćelija aktuelnim unosom.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Enter dovršava se unos u ćeliju i bira ćelija iznad.

Esc

 • Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

 • Zatvara meni ili podmeni "otvoreni meni" ili "dijalog" ili "poruka".

 • Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

Home

 • Premeštanje na početak reda u radnom listu

 • Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen

 • Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Home vrši se premeštanje na početak radnog lista.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

Page Down

 • Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Down vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Down vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Down biraju se aktuelni i sledeći list u radnoj svesci.

Page Up

 • Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Up vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Up vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Up biraju se aktuelni i prethodni list u radnoj svesci.

Razmaknica

 • U dijalogu izvršava radnju izabranog dugmeta ili potvrđuje ili briše polje za potvrdu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica bira se cela kolona u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+razmaknica bira se ceo red u radnom listu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira tekuću oblast. Drugi pritisak na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira tekuću oblast i njene redove sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+razmaknica biraju se svi objekti na radnom listu.

 • Pritiskom kombinacije tastera Alt+Razmaknica prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

Taster Tab

 • Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu.

 • Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

 • Premešta se na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu.

 • SHIFT + TAB premešta se na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

 • Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + TAB prebacuje se na sledeću karticu u dijalogu ili (ako se dijalog ne otvori) prebacuje na prethodnu otvorenu Excel instancu. 

 • Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB prebacuje se na prethodnu karticu u dijalogu ili (ako se dijalog ne otvori) prebacuje na sledeću otvorenu Excel instancu.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Excel centar za pomoć

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Ovaj članak opisuje tasterske prečice u Excel za Android.

Napomene: 

 • Ako ste upoznati sa tasterskim prečicama na Windows računaru, iste kombinacije tastera funkcionišu i sa Excel za Android pomoću spoljne tastature. Prečice navedene u ovom članku su jedine koje će funkcionisati u ovoj verziji Excel.

 • Da biste brzo pronašli prečicu, možete da koristite pretragu. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

U ovoj temi

Kretanje po radnom listu

Za

Pritisnite

Pomeranje za jednu ćeliju nadesno

Taster Tab

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Tasteri sa strelicama

Rad sa ćelijama

Za

Pritisnite

Čuvanje

Control + S

Kopiranje

Control+C

Lepljenje

Control+V

Kopiranje oblikovanja

Control + SHIFT + C

Isecanje

Control+X

Opoziv radnje

Control + Z

Ponavljanje radnje

Control + Y ili
Control + SHIFT + Z

Podebljano

Control + B

Kurziv

Kontrola + I

Podvučeno

Control + U

Biranje svega

Control + A

Pronalaženje

Control + F

Umetanje preloma reda unutar ćelije

Alt+Enter

Takođe pogledajte

Excel centar za pomoć

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Ovaj članak opisuje tasterske prečice u Excel Mobile.

Napomene: 

 • Ako ste upoznati sa tasterskim prečicama na Windows računaru, iste kombinacije tastera funkcionišu i sa Excel Mobile pomoću spoljne tastature. Prečice navedene u ovom članku su jedine koje će funkcionisati u ovoj verziji Excel.

 • Da biste brzo pronašli prečicu, možete da koristite pretragu. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

U ovoj temi

Kretanje po radnom listu

Za

Pritisnite

Pomeranje za jednu ćeliju nadesno

Taster Tab

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Tasteri sa strelicama

Proširivanje izbora za jednu ćeliju nalevo

SHIFT + taster sa strelicom nalevo

Proširivanje izbora za jednu ćeliju nadesno

SHIFT + taster sa strelicom nadesno

Proširivanje izbora nalevo do prve ćelije

SHIFT + Control + taster sa strelicom nalevo

Proširivanje izbora nadesno do poslednje ćelije

SHIFT + Control + taster sa strelicom nadesno

Premeštanje za jedan znak nalevo

Control + taster sa strelicom nalevo

(nakon dodirivanja trake za formulu

Pomeranje za jedan znak nadesno

Kontrola + strelica nadesno

(nakon dodirivanja trake za formulu

Pomeranje kursora za jednu reč nalevo

Control + taster sa strelicom nalevo

(nakon dodirivanja trake za formulu

Pomeranje kursora za jednu reč nadesno

Kontrola + strelica nadesno

(nakon dodirivanja trake za formulu

Izbor jednog znaka nalevo ili otkazivanje izbora

SHIFT + taster sa strelicom nalevo

(nakon dodirivanja trake za formulu

Izbor jednog znaka nadesno ili otkazivanje izbora

SHIFT + taster sa strelicom nadesno

(nakon dodirivanja trake za formulu

Prikaz priručnog menija

Shift+F10

Sledeće okno

F6

Pregledajte plutajuće oblike, kao što su okviri za tekst ili slike.

Ctrl+Alt+5, a zatim pritisnite taster Tab više puta

Napustite navigaciju plutajućih oblika i vratite se na normalnu navigaciju.

Esc

Rad sa ćelijama

Za

Pritisnite

Čuvanje

Control + S

Kopiranje

Control+C

Isecanje

Control+X

Lepljenje

Control+V

Opoziv radnje

Control + Z

Ponavljanje radnje

Control + Y

Podebljano

Control + B

Kurziv

Kontrola + I

Podvučeno

Control + U

Biranje svega

Control + A

Pronalaženje

Control + F

Ponavljanje

Control + Y

Zamena

Kontrola + H

Umetanje tabele

Control + T

Umetanje preloma reda unutar ćelije

Alt+Enter

Brisanje izabrane ćelije

Delete

Takođe pogledajte

Excel centar za pomoć

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Ovaj članak opisuje tasterske prečice u Excel za veb u operativnom sistemu Windows.

Napomene: 

 • Da biste brzo pronašli prečicu, možete da koristite pretragu. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

 • Kada koristite Excel za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel za veb.

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

U ovom članku

Brzi saveti za korišćenje tasterskih prečica uz Excel za veb

 • Možete da pronađete svaku komandu brzo tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT + taster sa Windows logotipom + Q da biste prešli na stavku "Kaži mi", u okviru " recite mi" možete samo da otkucate reč ili ime komande koje želite (dostupno samo u prikazu za uređivanje). Recite mi pretraživanje srodnih opcija i pruža listu. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali komandu, a zatim pritisnite taster ENTER.

 • Da biste prešli na određenu ćeliju u radnoj svesci, koristite opciju Idi na : Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + G, otkucajte referenca ćelije (kao što je B14), a zatim pritisnite taster ENTER.

 • Ako koristite čitač ekrana, pročitajte članak Uobičajeni zadaci u usluzi Excel Online.

Najčešće korišćene prečice

Ovo su najčešće korišćene prečice u usluzi Excel za veb.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Odlazak na određenu ćeliju

Ctrl+G

Premeštanje nadole

Taster sa strelicom nadole ili nadole

Premeštanje nagore

Taster sa strelicom nagore ili nagore

Štampanje

Ctrl+P

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Isecanje

Ctrl+X

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Otvori radnu svesku

Ctrl+O

Zatvaranje radne sveske

Ctrl+W

Sačuvaj kao

ALT+F2

Pronalaženje

Ctrl+F

Podebljano

Ctrl+B

Otvaranje kontekstualnog menija

 • Windows tastatura: Windows kontekstualni taster+F10. Windows kontekstualni taster nalazi se između levog Alt tastera i levog Ctrl tastera

 • Druga tastatura: Shift+F10

Recite mi...

Alt+Q

Pronalaženje

Ctrl+F ili Shift+F3

Ponavljanje pronalaženja nadole

Shift+F4

Ponavljanje pronalaženja nagore

Ctrl+Shift+F4

Umetanje grafikona

Alt+F1

Vrh stranice

Tasterske prečice: Prečice za korišćenje trake

Excel za veb nudi tastere za pristup, tasterske prečice za kretanje po traci. Ako ste koristili pristupne ključeve da biste uštedeli vreme na Excel za stone računare, videćete tasterske prečice vrlo slične u Excel za veb.

Na Excel za veb, Access tasteri počinju sa tasterom ALT + Windows logotipom, a zatim dodajte slovo za karticu kartica. Na primer, da biste išli na karticu redigovanje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + R.

Ako koristite Excel za veb na Mac računaru, pritisnite kombinaciju tastera Control + za pokretanje.

Excel za Veb traku koja prikazuje karticu početak i saveti za tastere na svim karticama
 • Da biste došli do trake, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne dođete do kartice "početak"

 • Da biste se premeštali sa kartice na karticu na traci, pritiskajte taster Tab.

 • Da biste sakrili traku tako da imate više radnog prostora, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F1. Ponovite da biste ponovo prikazali traku.

Prelazak na tasterske prečice za traku

Da biste otišli direktno na neku karticu na traci, pritisnite neku od sledećih tasterskih prečica:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Idite na polje " recite mi " na traci i otkucajte termin za pretragu.

ALT + taster sa logotipom Windows, Q

Otvaranje kartice " datoteka " i korišćenje prikaza "backstage"

ALT + taster sa Windows logotipom, F

Otvorite karticu Početak i oblikujte tekst i brojeve ili koristite druge alatke kao što je "Pronađi".

ALT + taster sa Windows logotipom, H

Otvorite karticu Umetanje i umetnite funkciju, tabelu, grafikon, hipervezu ili komentar u dijagramu.

ALT + taster sa Windows logotipom, N

Otvorite karticu Podaci i osvežite veze ili koristite alatke za podatke.

ALT + taster sa Windows logotipom, A

Otvorite karticu Redigovanje i koristite kontrolor pristupačnosti ili rad sa svim komentarima i beleškama.

ALT + taster sa Windows logotipom, R

Otvorite karticu Prikaz da biste odabrali prikaz, zamrznuti redove ili kolone na radnom listu ili prikazali koordinatne linije i zaglavlja

ALT + taster sa Windows logotipom, W

Vrh stranice

Rad na karticama trake i u menijima

Prečice u ovoj tabeli mogu da vam uštede vreme kada radite sa karticama i menijima na traci.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

ALT + Windows logotipom. Da biste prešli na drugačiju karticu, koristite pristupni taster ili taster TAB.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

ENTER, zatim taster TAB ili SHIFT + TAB

Aktivirajte izabrano dugme.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje liste za izabranu komandu

Razmaknica ili Enter

Otvorite meni za izabrano dugme.

Alt+taster sa strelicom nadole

Kada je otvoren meni ili podmeni, premestite se na sledeću komandu.

Esc

Vrh stranice

Tasterske prečice za uređivanje ćelija

Saveti: Ako se unakrsna tabela otvara u prikazu za čitanje, komande za uređivanje neće funkcionisati. Da biste se prebacili na prikaz za uređivanje, uradite sledeće:

 1. Da biste premestili fokus izvan radnog lista, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do liste Uredi radnu svesku , a zatim pritisnite razmaknicu.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne dođete do stavke Uređivanje u programu Excel online , a zatim pritisnite taster ENTER da biste ga izabrali.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje reda iznad trenutnog reda

ALT + Windows logotipom + H, i, R

Umetanje kolone sa leve strane trenutne kolone

ALT + Windows logotipom + H, i, C

Isecanje

Ctrl+X

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje radnje

Ctrl+Y

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji

Alt+Enter

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Umetanje tabele

Ctrl+L

Umetanje funkcije

Shift+F3

Povećavanje veličine fonta

CTRL + SHIFT + desni uglasta zagrada (>)

Smanjenje veličine fonta

CTRL + SHIFT + leva uglasta zagrada (<)

Primena filtera

ALT + Windows logotipom + A, T

Ponovna primena filtera

Ctrl+Alt+L

Vrh stranice

Tasterske prečice za unos podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dovršavanje unosa ćelije i izbor ćelije ispod

Enter

Dovršavanje unosa ćelije i izbor ćelije iznad

Shift+Enter

Dovršavanje unosa ćelije i izbor sledeće ćelije u redu

Taster Tab

Dovršavanje unosa ćelije i izbor prethodne ćelije u redu

Shift+Tab

Otkazivanje unosa ćelije

Esc

Vrh stranice

Tasterske prečice za uređivanje podataka u ćeliji

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije.

F4

Brisanje izabrane ćelije

Delete

Brisanje izabrane ćelije i započinjanje uređivanja

Backspace

Odlazak na početak reda u ćeliji

Home

Odlazak na kraj reda u ćeliji

End

Izbor nadesno po znaku

SHIFT + taster sa strelicom nadesno

Izbor do početka podataka u ćeliji

Shift+Home

Izbor do kraja podataka u ćeliji

Shift+End

Izbor nalevo po znaku

SHIFT + taster sa strelicom nalevo

Proširivanje izbora do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

CTRL + SHIFT + taster sa strelicom nadesno ili CTRL + SHIFT + strelica nalevo

Vrh stranice

Tasterske prečice za oblikovanje ćelija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljano

Ctrl+B

Kurziv

Ctrl+I

Podvučeno

Ctrl+U

Lepljenje oblikovanja

Shift+Ctrl+V

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

CTRL + SHIFT + ampersand (&)

Vrh stranice

Tasterske prečice za kretanje i pomeranje u okviru radnih listova

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Jedna ćelija nagore

Taster sa strelicom nagore ili SHIFT + ENTER

Jedna ćelija nadole

Taster sa strelicom nadole ili ENTER

Pomeranje za jednu ćeliju nadesno

Taster sa strelicom nadesno ili taster TAB

Prelazak na početak reda

Home

Odlazak na ćeliju A1

Ctrl+Home

Odlazak na poslednju ćeliju korišćenog opsega

Ctrl+End

Premeštanje za jedan ekran nadole (28 redova)

Page Down

Pomeranje za jedan ekran nagore (28 redova)

Page Up

Premeštanje do ivice aktuelne oblasti podataka

CTRL + taster sa strelicom nadesno ili CTRL + taster sa strelicom nalevo

Premeštanje između trake i sadržaja radne sveske

Ctrl+F6

Prelazak na drugu karticu na traci

Taster Tab

Pritisnite taster Enter da biste otišli na traku za tu karticu.

Umetanje novog lista

Shift+F11

Prelazak na sledeći list

Alt+Control+Page Down

Prelazak na prethodni list

Alt+Control+Page Up

Vrh stranice

Tasterske prečice za rad sa objektima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje menija/dubinska analiza

Alt+taster sa strelicom nadole

Sažetiji izveštaj

Alt+taster sa strelicom nagore

Praćenje hiperveze

Ctrl+Enter

Otvaranje beleške za uređivanje

Shift+F2

Otvaranje i odgovaranje na treadit komentar

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F2

Vrh stranice

Tasterske prečice za izbor ćelija, redova, kolona i objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor opsega ćelija

Shift+tasteri sa strelicama

Izbor cele kolone

Ctrl+razmaknica

Izbor celog reda

Shift+razmaknica

Proširivanje izbora do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

CTRL + SHIFT + taster sa strelicom nadesno ili CTRL + SHIFT + strelica nalevo

Vrh stranice

Tasterske prečice za kretanje unutar izabranog opsega

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Sa vrha nadole (ili napred kroz izbor)

Enter

Sa dna nagore (ili nazad kroz izbor)

Shift+Enter

Napred kroz red (ili nadole kroz izbor jedne kolone)

Taster Tab

Nazad kroz red (ili nagore kroz izbor jedne kolone)

Shift+Tab

Vrh stranice

Tasterske prečice za izračunavanje podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izračunavanje radne sveske (osvežavanje)

F9

Puno izračunavanje

Ctrl+Shift+Alt+F9

Osvežavanje spoljnih podataka

Alt+F5

Osvežavanje svih spoljnih podataka

Ctrl+Alt+F5

Automatsko sabiranje

Alt+znak jednako (=)

Vrh stranice

Meni sa prečicama pristupačnosti (Alt + Shift + A)

Obezbedite jednostavan pristup uobičajenim funkcijama tako što ćete koristiti sledeće prečice:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kretanje kroz važne delove

Ctrl+F6 ili Ctrl+Shift+F6

Kretanje u okviru važnih delova

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Idite na stranicu „Recite mi...“ da biste pokrenuli komandu

Alt+Q

Prikaz ili skrivanje ključnih saveta ili pristup traci

ALT + Windows logotipom

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Odlazak na određenu ćeliju

Ctrl+G

Premeštanje na drugi radni list u radnoj svesci

Ctrl+Alt+Page Up ili Ctrl+Alt+Page Down

Otvaranje kontekstualnog menija

Shift+F10

Čitanje zaglavlja reda

Ctrl+Alt+Shift+T

Čitanje reda do aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+Home

Čitanje reda od aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+End

ČItanje zaglavlja kolone

Ctrl+Alt+Shift+H

Čitanje kolone do aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Čitanje kolone od aktivne ćelije

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Opcije pomeranja dijaloga

Ctrl+Alt+razmaknica

Vrh stranice

Kontrolisanje tasterskih prečica u programu Excel za Veb tako što ćete zameniti tasterske prečice pregledača

Excel za Veb Works u pregledaču. Pregledači imaju tasterske prečice, neke od neusaglašenosti sa prečicama koje rade u programu Excel na radnoj površini. Ove prečice možete da kontrolišete tako da rade iste u obe verzije programa Excel promenom postavki tasterskih prečica – samo kliknite na pomoć > tasterskim prečicama.

Dijalog "tasterske prečice"
 1. Pretraga tasterske prečice

 2. Izbor kategorije prečica za prikaz na listi

 3. Navođenje da li se zamene tasterske prečice

 4. Filtriraj da biste prikazali samo tasterske zamene

Takođe pogledajte

Excel centar za pomoć

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×