Tasterske prečice

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prečice na tastaturi koje su opisane u ovoj temi pomoći odnose se na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama ne mora u potpunosti odgovarati onome na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima možete istovremeno pritisnite taster dva ili više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+) u pomoći za SharePoint Designer 2010. Za tasterske prečice u kojima je potrebno pritisnuti tastere jedan za drugim, tasteri su razdvojeni znakom zarez (,).

Ako želite da odštampate ovu temu, najpre pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve, a zatim taster ENTER i na kraju tastere CTRL+P.

Tasterske prečice za prikaz na traci

  1. Pritisnite taster ALT.

    Tasterske prečice se pojavljuju svaku funkciju koja je dostupna u trenutnom prikazu.

    Saveti o tasterskim prečicama na traci

  2. Pritisnite slovo prikazano u savetu o tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.

    Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

Idite na traci pomoću tastature

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak iz grupe

CTRL + strelica nadesno ili strelica nalevo

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju pomoći za SharePoint Designer. Prozor za pomoć prikazuje teme i drugi sadržaj pomoći.

U prozoru „Pomoć“

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć.

F1

Zatvaranje prozora za pomoć.

ALT+F4

Prebacivanje između prozora „Pomoć“ i aktivnog programa.

ALT+TAB

Vraćanje na Početak u programu Ime programa

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršava radnju izabrane stavke

ENTER

Izbor sledeće ili prethodne stavke u odeljku Pregled pomoći za Ime programa

TAB ili SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u odeljku Pregled pomoći za Ime programa

ENTER

Biranje sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, među kojima su i veze Prikaži sve i Sakrij sve pri vrhu teme.

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Obavljanje radnje za izabrane veze Prikaži sve, Sakrij sve, za izabrani skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prebacivanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prebacivanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Manje pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Veće pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć)

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi).

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampa trenutnu temu pomoći.

Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze

F6, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE

Upisivanje teksta u polje Upišite reči koje tražite

F6, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE

Prebacivanje između oblasti prozora za pomoć. Na primer, prebacivanje između trake sa alatkama Upišite reči koje tražite i liste Pretraživanje.

F6

Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

SharePoint Designer 2010

Rad sa SharePoint lokacijama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje lokacije.

CTRL+SHIFT+O

Zatvaranje trenutne lokacije.

CTRL+SHIFT+W

Osvežavanje trenutne lokacije.

CTRL+F5

Kreirajte novu stranicu sa Veb segmentima.

CTRL+N

Premeštanje na sledeći odeljak korisničkog interfejsa.

F6

Premeštanje na prethodni odeljak korisničkog interfejsa.

Shift+F6

Premeštanje između koda, dizajnai razdeljeni prikaza.

CTRL + PAGE UP ili CTRL + PAGE DOWN

Premeštanje između kôd i Dizajn okna u razdeljeni prikaz.

ALT + PAGE UP ili ALT + PAGE DOWN

Izađite iz programa SharePoint Designer.

ALT+F4

Rad sa karticama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Kreiranje nove kartice

CTRL+T

Zatvaranje trenutne kartice

CTRL+W ili CTRL+F4

Osvežavanje trenutne kartice

F5

Premeštanje na sledeću karticu

CTRL+TAB

Premeštanje na prethodnu karticu

CTRL+SHIFT+TAB

Čuvanje promena u trenutnoj kartici

CTRL+S

Pregled trenutne kartice u pregledaču

F12

Idite nazad

ALT+STRELICA NALEVO

Pomerite se unapred

ALT+STRELICA NADESNO

Rad sa okna za navigaciju

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje izabrane kategorije

ENTER

Otvaranje izabrane kategorije na novoj kartici

CTRL+ENTER

Otvaranje mini-galerija za izabrane kategorije

SHIFT+ENTER

Rad sa tekstom u prikazu dizajna

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pronalaženje teksta ili HTML na Veb stranicu

CTRL+F

Pronalaženje sledećeg pojavljivanja najnovijih niski za pretragu

F3

Pronašli sledeće pojavljivanje najnovijih niski za pretragu

SHIFT+F3

Pronalaženje sledećeg pojavljivanja trenutni izbor

CTRL+F3

Pronašli sledeće pojavljivanje trenutnog izbora

CTRL+SHIFT+F3

Zamena teksta ili HTML na Veb stranicu

CTRL+H

Provera pravopisa na Veb stranicu

F7

Pronalaženje reči u rečniku sinonima

SHIFT+F7

Otkazivanje radnje ili zatvaranje dijaloga

ESC

Prebacivanje između otvorene dijaloge

ALT+F6

Prebacivanje između otvorene dijaloge obrnutim redosledom

ALT+SHIFT+F6

Brisanje Veb stranice ili fascikle na Listi fascikli ili u bilo koji okvir za dijalog

DELETE

Premeštanje nagore za jedan nivo na Listi fascikli

BACKSPACE

Rad sa alatima za kodiranje

Tasterske prečice u ovoj tabeli su dizajnirani da radite samo u prikazu koda.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetanje privremene obeleživač

CTRL+F2

Premeštanje na sledeći privremene obeleživač

F2

Premeštanje na prethodni privremene obeleživač

SHIFT+F2

Umetanje isečka koda

CTRL+ENTER

Premeštanje na sledeći kôd hiperveze

SHIFT+ALT+STRELICA NADESNO

Premeštanje na prethodnu hipervezu koda

SHIFT+ALT+STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeći put otvorite uglasta zagrada

CTRL+[

Premeštanje na sledeći zatvorite uglasta zagrada

CTRL+]

Premeštanje na sledeći okvir u okvira stranice

CTRL+F6

Premeštanje na prethodni okvir u okvira stranice

CTRL+SHIFT+F6

Umetni krajnju oznaku

CTRL + TAČKA (.)

Umetni početnu oznaku

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + ZAREZ ()

Prikazivanje ili skrivanje oznake pasusa

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + 8

Umetanje HTML komentara

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + PROSLEDI CRTA (/)

Prikaz liste IntelliSense za izabrani element

CTRL+RAZMAKNICA

Izaberite oznaku i njen sadržaj

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + DVOTAČKA (:)

Pronalaženje odgovarajuće oznake

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + TAČKA I ZAREZ (;)

Izvršavanje postepene pretrage

CTRL+ALT+F

Otvaranje dijaloga Prelazak na liniju

CTRL+G

Otvorite Uređivač brza oznaka

Ovu prečicu radi i u prikazu dizajna.

CTRL+Q

Oblikovanje teksta i pasusa

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Primena podebljanog oblikovanja

CTRL+B

Primena oblikovanja podvlačenjem

CTRL+U

Primena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Primena eksponentnog teksta (u prikazu dizajna samo)

CTRL + ZNAK PLUS (+)

Primena indeksnog teksta (u prikazu dizajna samo)

CTRL + ZNAK JEDNAKOSTI (=)

Kopiranje oblikovanja

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Uklanjanje oblikovanja iz selekcije (u prikazu dizajna samo)

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + Z
ili
kombinaciju tastera CTRL + RAZMAKNICA

Centriranje pasusa

CTRL+E

Levo poravnavanje pasusa (u prikazu dizajna samo)

CTRL+L

Poravnava pasus zdesna

CTRL+R

Povećavanje uvlačenja položaj

CTRL+M

Umanjite mesto uvlačenja

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + M

Primena normalnog stila

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + N

Primena stila "Naslov 1"

CTRL+ALT+1

Primena stila naslova 2

CTRL+ALT+2

Primena stila naslova 3

CTRL+ALT+3

Primena stila naslova 4

CTRL+ALT+4

Primena stila naslova 5

CTRL+ALT+5

Primena stila naslova 6

CTRL+ALT+6

Primena stila na listu

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + L

Izaberite boju posle aktiviranja birač boje

Tasteri sa strelicama

Da dođete do obojene љestougaonici sa crnim šestougaonik, pritisnite taster strelica nalevo ili strelica nagore da biste pomerali kroz siva i bela љestougaonici prvi put.

Uređivanje i premeštanje teksta i grafike

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Briše jedan znak nalevo

BACKSPACE

Briše jedan znak nadesno

DELETE

Briše jednu reč nalevo

CTRL+BACKSPACE

Briše jednu reč nadesno

CTRL+DELETE

Kopiranje teksta ili grafike

Kombinaciju tastera CTRL + C
ili
kombinaciju tastera CTRL + INSERT

Isecanje izabranog teksta u ostavu

Kombinacija tastera CTRL + X
ili
SHIFT + DELETE

Lepljenje sadržaja ostave

Kombinaciju tastera CTRL + V
ili
SHIFT + INSERT

Umetanje preloma reda

Napomena: Samo za prikaz radi u dizajnu.

SHIFT+ENTER

Umetanje prelomiti red

Napomena: Samo za prikaz radi u dizajnu.

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Izbor teksta i grafike

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor prvog znaka sa leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor do kraja reči

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor do početka reči

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + STRELICA NALEVO

Izbor do kraja reda

SHIFT+END

Izbor do početka reda

SHIFT+HOME

Izbor jednog reda nagore

SHIFT+STRELICA NAGORE

Izbor jednog reda nadole

SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor do kraja pasusa (u prikazu dizajna samo)

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor do početka pasusa (u prikazu dizajna samo)

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Izaberite jedan ekran nadole

SHIFT+PAGE DOWN

Izaberite jedan ekran nagore

SHIFT+PAGE UP

Izaberite čitavu stranicu

CTRL+A

Prikaz svojstava izbora

ALT+ENTER

Rad sa tabelama, grafika i hiperveze

Tasterske prečice u ovoj tabeli su dizajnirani da radite samo u prikazu dizajna.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Umetanje tabele

SHIFT + CTRL + ALT + T

Izbor sadržaja sledeće ćelije tabele

TAB

Izbor sadržaja prethodne ćelije tabele

SHIFT+TAB

Sa mesta umetanja u ćeliji, Proširivanje izbora na susedne ćelije u redu

Držite pritisnut taster SHIFT dok više puta pritisnite taster strelica nalevo ili strelica nadesno

Mesta umetanja na vrh ili dno ćeliju kolone, a zatim izaberite kolone

Držite pritisnut taster SHIFT dok ga pritisnete taster strelica nagore ili strelica nadole

Sa grafikom izabran, kreirajte automatska sličica tu grafike

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + T

Kreiranje hiperveze na Veb stranicu

CTRL+K

Osnovni podaci

Prikazivanje prozora i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Premeštanje u okno zadataka iz drugog prozora programa (u smeru kretanja kazaljke na satu). Možda će biti potrebno da taster F6 pritisnete više puta.

Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pokušajte da pritisnete taster ALT da biste postavili fokus na traku sa menijima ili na traci, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + TAB da biste se premestili u okno zadatka.

F6

Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Izvršavanje komande Veličina (u meniju Kontrola datog prozora) ukoliko prozor dokumenta nije uvećan. Pomoću tastera sa strelicama promenite veličinu prozora, a kada završite, pritisnite taster ESC.

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na veličinu ikone (dostupno samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećanje izabranog prozora ili njegovo vraćanje u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Promena fonta ili njegove veličine

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Promena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Kretanje kroz tekst ili po ćelijama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Pomeranje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje u prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje u prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju

CTRL+TAB

Početak novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na kraju tabele

Tabulator na kraju poslednjeg reda

Rad sa dijalozima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na tu opciju na listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo neke opcije

Otvaranje izabrane padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Upotreba polja za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prostor u koji se upisuju ili lepe stavke, kao što je ime korisnika ili putanja fascikle.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s desne strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor teksta od mesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Izbor teksta od mesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Upotreba dijaloga Otvaranje i Čuvanje kao

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prelazak na prethodnu fasciklu Slika dugmeta

ALT+1

Nagore za jedan nivo dugme Slika dugmeta : otvorite fasciklu nagore za jedan nivo iznad otvorene fascikle.

ALT+2

Pretraživanje Veba dugme Slika dugmeta : zatvorite dijalog i otvorite Veb stranicu za pretragu

ALT+3

Brisanje dugme Slika dugmeta : brisanje izabrane fascikle ili datoteke.

ALT+3

Kreiranje nove fascikle dugme Slika dugmeta : Kreirajte novu fasciklu.

ALT+4

Prikazi dugme Slika dugmeta : prebacivanje između prikaza dostupne fascikle.

ALT+5

Dugme Alatke: prikazivanje menija Alatke

ALT+L

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku, npr. fasciklu ili datoteku

SHIFT+F10

Prebacivanje između opcija ili oblasti u dijalogu.

TAB

Otvaranje liste Pogledaj u

F4 ili ALT+I

Osvežavanje liste datoteka

F5

Premeštanje, rotirate ili ponovo veličine oblika

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje oblika nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje oblika nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje oblika nagore

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje oblika nadole

CTRL+STRELICA NADOLE

Rotiranje oblika nadesno

ALT+STRELICA NADESNO

Rotiranje oblika nalevo

ALT+STRELICA NALEVO

Rotiranje oblika nadesno u izgubljene

CTRL+ALT+ strelica nadesno

Rotiranje oblika nalevo na manjim pomacima

CTRL+ALT+ strelica nalevo

Pravljenje viši oblika

SHIFT+STRELICA NAGORE

Pravljenje kraće oblika

SHIFT+STRELICA NADOLE

Pravljenje širi oblika

SHIFT+STRELICA NADESNO

Suzite oblika

SHIFT+STRELICA NALEVO

Pravljenje oblika viši kraće proširite ili suzite sa manjim pomacima

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + STRELICA NAGORE, NADOLE, NADESNO ILI STRELICA NALEVO

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×