Sortiranje IP adresa

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema sadrži opis procedure sortiranja IP (Internet protokol) adresa uskladištenih u Microsoft Office Access 2007 bazi podataka.

Ovaj članak sadrži:

Uvod

Kreiranje upita

Više načina upotrebe sortiranih IP adresa

Uvod

Ako radite sa IP adresama, verovatno već znate da rad sa njima nije tako jednostavan kao rad sa tekstom ili brojevima. Razlog leži u činjenici da IP adresa u stvari predstavlja skup 4 numeričke vrednosti koje su razdvojene tačkom (.) u kom svaku vrednost predstavlja broj od 0 do 255. U sledećoj tabeli prikazani su podaci na koje nije primenjen nikakav redosled sortiranja.

ID računara

Zaposleni

Lokacija

IP adresa

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1


Sortiranje IP adresa u programu Access predstavlja poseban izazov zato što ovaj program ne obezbeđuje poseban tip podataka za skladištenje IP adresa. Iako je IP adresa samo skup brojeva, nije moguće uskladištiti je u numeričko polje, jer numeričko polje podržava samo jednu decimalnu tačku (.), a IP adresa sadrži tri tačke (.). Iz tog razloga adrese morate da skladištite u tekstualno polje.

Skladištenjem IP adresa u tekstualno polje onemogućeni ste da u programu Access koristite ugrađenu dugmad za sortiranje kako biste adrese sortirali na logičan način. Dugmad za sortiranje služi za sortiranje vrednosti u tekstualnom polju po abecednom redu, čak i kada znakove predstavljaju brojevi. Drugim rečima, adrese se sortiraju po prvoj cifri, zatim po drugoj itd. umesto po numeričkim vrednostima koje sačinjavaju adresu. U sledećoj tabeli prikazane su adrese iz prethodne tabele sortirane po abecednom redu u polju „IP Adresa“.

ID računara

IP adresa

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40


Adrese koje počinju brojem 1 prikazuju se ispred adresa koje počinju brojem 2 itd. U sledećoj tabeli adrese su prikazane po ispravnom rastućem redosledu.

ID računara

IP adresa

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23


Podelite IP adrese na četiri numerička dela kako biste lakše razumeli korake u procesu njihovog sortiranja. Adrese se najpre moraju sortirati po prvom delu, zatim za svaku vrednost u prvom delu, zatim po drugom delu itd. U tabeli je svaki deo prikazan u različitoj koloni i, pošto kolone sadrže jednostavne numeričke vrednosti, moguće je sortirati ih sleva nadesno po rastućem redosledu na način prikazan u sledećoj tabeli.

DeoI

DeoII

DeoIII

DeoIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23


Sortiranje četiri dela zasebno predstavlja posebnu karakteristiku u sortiranju IP adresa. U sledećoj proceduri se kreira upit koji, pored polja IP adrese, sadrži i četiri izračunate kolone, a u svakoj od njih je uskladišten deo vrednosti adrese. Prva izračunata kolona sadrži prvi numerički deo adrese, druga sadrži drugi numerički deo adrese itd. Umesto sortiranja zapisa prema polju „IP adresa“, zapisi će se u upitu sortirati na osnovu te četiri izračunate kolone.

Vrh stranice

Kreiranje upita

Potrebno je da kreirate upit za izdvajanje nazvan „Sortirane IP adrese“ u kome će se prikazati zapisi IP adresa po rastućem redosledu. Pretpostavimo da u aktuelnoj bazi podataka postoji tabela nazvana „Detalji računara“ koja sadrži tekstualno polje nazvano „IP adresa“.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele, na kartici Tabele izaberite stavku Detalji računara, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Zatvorite dijalog.

 3. Prevucite polja „ID računara“ i „IP adresa“ u koordinatnu mrežu za dizajn.

 4. Sada ste spremni da dodate izračunate kolone. U prvu praznu kolonu na desnoj strani, otkucajte izraz DeoI: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))) u redu polje . Izraz vraća znakove koji prethodi prvom tačka (.) u polje IP adresa.

  Sada, pregledajte izraz. Pošto ne znate koliko je cifara čine prvi deo adrese, upotrebite na funkcija " InStr" da biste pronašli poziciju prvog obračunskog perioda. Oduzimanje broja 1 (da biste isključili perioda) vraća broj cifara u prvi deo. Možete koristiti ovaj broj sa na funkcija " Left " da biste izdvojili taj broj znakova, počevši od krajnje leve znakove iz polja IP adresa. Na kraju, možete da pozovete na funkcija " Val" da biste konvertovali znakove vratio funkcija Left u broj. Ovaj poslednji korak je neophodan zato što je tip podataka osnovnih tekst.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali upit. Preporučuje se da tako postupite nakon svakog koraka u proceduri.

 6. Dodajte kolonu za drugi deo adrese. U koloni sa desne strane DeoI, otkucajte DeoII: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1)) u redu polje . Izraz vraća znakove koji se nalaze između prve i druge tačke u polje IP adresa.

  Ponovo redigujte izraz. Zato što ne znate koliko je cifara čine na drugi deo adresu ili potpuno drugi deo počinje (jer ne koliko je prvi deo), možete da koristite funkcije " InStr " da biste pronašli položaje tačaka. Zatim koristite na funkcija Mid da biste izdvojili znakove koji slede u prve tačke, a ispred drugi period. Na kraju, pozovite funkciju Val da biste konvertovali znakove vratio funkcija Mid u broj. Ovaj poslednji korak je neophodan zato što je tip podataka osnovnih tekst.

 7. Dodajte kolonu za treći deo adrese. U koloni sa desne strane DeoII, otkucajte DeoIII: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1)) u redu polje . Izraz vraća znakove koji se nalazi između drugom i trećem perioda u polje IP adresa.

  Ponovo redigujte izraz. Pošto ne znate od koliko je cifara sačinjen treći deo adrese niti na kom mestu tačno počinje treći deo (jer ne znate dužinu prvog i drugog dela), upotrebite funkciju InStr da biste pronašli položaje tačaka. Zatim koristite funkciju Mid da biste izdvojili znakove koji slede nakon druge tačke, a prethode trećoj tački. Na kraju pozovite funkciju Val da biste znakove koje je vratila funkcija Mid konvertovali u broj. Ovaj poslednji korak je neophodan zato što je osnovni tip podatka „Tekst“.

 8. Dodavanje kolone za na četvrti i poslednji deo adrese. U koloni sa desne strane DeoIII, otkucajte DeoIV: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],"."))) u redu polje . Izraz vraća znakove koji slede u poslednjem obračunskom periodu.

  Ponovo redigujte izraz. Ključ je da biste pronašli lokaciju treće tačke i da zatim izdvojite sve znakove koji slede ga. Zato što ne znate tačno gde se nalazi treći period, pozovete funkcija InStr tri puta da biste pronašli poziciju trećeg perioda. Zatim koristite na funkcija Len da biste izračunali broj cifara u četvrtom delu. Broj cifara, dobija se zatim koristi sa na funkcija " Right " da biste izdvojili taj broj znakova iz desnog dela polja IP adresa. Na kraju, pozovite funkciju Val da biste konvertovali znakove vratio funkcija Mid u broj. Ovaj poslednji korak je neophodan zato što je tip podataka osnovnih tekst.

 9. Red Sortiranje u sve četiri izračunate kolone postavite na Rastući redosled.

  Važna napomena    Red Sortiranje u koloni „IP adresa“ mora biti prazan.

  Ako želite da izvršite sortiranje na osnovu drugih vrednosti polja, a ne samo na osnovu adresa, postavite polja levo ili desno od svake od četiri izračunatih kolona. Između izračunatih kolona nemojte da postavljate druga polja za sortiranje.

 10. U sledećem koraku bi trebalo da sakrijete četiri izračunate kolone u listu sa podacima. Ali pre nego što to učinite, prebacite se na prikaz lista sa podacima kako biste u izračunatim kolonama videli rezultat svih izraza. Sledeća tabela sadrži kolone koje se mogu videti u prikazu lista sa podacima.

ID računara

IP adresa

DeoI

DeoII

DeoIII

DeoIV

3

1.198.3.93

1

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

5

104.30.244.2

104

30

244

2

6

104.244.4.1

104

244

4

1

2

104.244.253.29

104

244

253

29

1

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. Vratite se na prikaz lista sa podacima i opozovite izbor u polju za potvrdu u redu Prikazivanje svake od četiri izračunate kolone. Na ovaj način se izračunate kolone neće pojaviti u prikazu lista sa podacima.

 2. Ako želite, možete da navedete kriterijume za izdvajanje zapisa iz upita.

 3. Prebacite se na prikaz lista sa podacima kako biste pregledali sortirane zapise. Videćete ispravno sortirane zapise po rastućem redosledu IP adresa.

Vrh stranice

Više načina upotrebe sortiranih IP adresa

Provera valjanosti IP adresa tokom unosa podataka

Ako želite da proverite valjanost adresa bez pisanja koda, možete učiniti ograničena Meri tako što ćete podesiti svojstvo Maska unosa polja da biste #. ##. ###. ###; 0”; " i svojstvo" Format "polja IP adrese da biste & & & & & & & & & & & &.

Koja je funkcija maske za unos? Kada započnete sa upisivanjem podataka u polje adrese, maska za unos vas sprečava da između tri tačke unesete znakove koji nisu brojevi i razmaci. Ako je numerički deo dvocifreni broj, ostavite prazno mesto za treću cifru ili umesto toga unesite razmak. Imajte u vidu da ova maska za unos korisniku neće skrenuti pažnju ako je tokom upisivanja izostavio neki deo adrese ili ukoliko korisnik upisuje samo razmake umesto numeričke vrednosti. Na primer, adresa „345. .3. “ bi se prihvatila kao važeća.

Koja je funkcija oblikovanja prikaza? Kada završite sa upisivanjem podataka i napustite polje, oblik prikaza će ukloniti razmake u adresi i prikazati samo brojeve i tačke. Na primer, ako ste upisali „354.35 .2 .12 “, adresa će se prikazati kao „354.35.2.12“. Imajte u vidu da će se razmaci ponovo pojaviti ako kliknete unutar adrese ili pritisnete taster F2 (da biste se prebacili na režim uređivanja) kada je adresa izabrana.

Savet: Ako želite da iskopirate adresu, premestite se u prethodnu kolonu ili kontrolu, zatim pritisnite tabulator kako biste izabrali oblikovanu adresu, a potom kliknite na dugme Kopiraj. Na ovaj način nećete iskopirati nisku adrese koja sadrži razmake.

Sortiranje zapisa po IP adresama u obrascu ili izveštaju

Ako je potrebno da kreirate obrazac ili izveštaj u kome će zapisi biti sortirani po IP adresama, novi objekat treba da bude zasnovan na upitu koji adrese sortira na prethodno opisan način, a ne na tabeli u kojoj se skladište adrese.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×