Slanje e-pošte u toku posla

Slanje poruke e-pošte sa dodavanjem stavke na listu je u nekim verzijama programa SharePoint zahtevalo postupak čiji detaljan opis možete da pronađete u nastavku. Međutim, ako koristite najnoviju verziju programa SharePoint, možete da dodate tok direktno sa liste. Predložak Microsoft Flow za slanje e-pošte kada se na listu dodaje stavka uključuje osnovne korake koji su potrebni za brzi početak.

Slanje e-pošte u toku posla

Pošaljite osnovnu poruku e-pošte u toku posla

Dinamički izaberite korisnike ili grupe kao primaoce poruke

Dodajte informacije o trenutnoj stavci

Dodajte statičku hipervezu

Dodajte hipervezu za trenutnu stranicu

Dodajte sliku

Identifikujte opcije koje nisu podržane

Pošaljite osnovnu poruku e-pošte u toku posla

Nova stavka pokreće tok posla za slanje e-poruke

Korišćenjem radnje Slanje e-pošte u „Dizajneru toka posla“, možete da podesite prilagođeni tok posla koji će da šalje poruke e-pošte vama ili određenom korisniku ili grupi. Dostupna polja za poruke e-pošte su Za, CC, Tema, i Telo. Ova polja mogu da sadrže statični tekst kao i tekst koji se dinamički generiše iz pretraživanja u toku posla.

Možete da koristite radnju Slanje e-pošte da biste generisali mnoge vrste poruka, uključujući obaveštenja kada tok posla dostigne određene faze ili izvršava određene radnje (uključujući celokupno pokretanje i zaustavljanje toka posla) kao i podsetnike o zadacima čiji je rok za izvršavanje istekao.

Napomena: Postavke odlazne e-pošte moraju biti podešene na serveru pre nego što tok posla može da šaljete poruke e-pošte. Ako niste sigurni oko trenutne postavke e-pošte na serveru, obratite se administratoru servera. Pronađite veze ka dodatnim informacijama o postavkama odlazne e-pošte u odeljku Takođe pogledajte.

U ovom primeru, podesićete tok posla da vam pošalje obaveštenje putem e-pošte svaki put kada počne obradu nove stavke. Koristite verziju programa SharePoint Designer koja odgovara vašoj SharePoint Server verziji. Na primer, za SharePoint Server 2010 koristite SharePoint Designer 2010. I za sve verzije nakon SharePoint Server 2010, uključujući SharePoint Server 2016 i SharePoint Online, koristite SharePoint Designer 2013. Možete da preuzmete SharePoint Designer 2013 iz Microsoft centra za preuzimanje i pronađite više informacija o tome u odeljku Takođe pogledajte.

Otvorite SharePoint Designer 2013 i povežete se sa SharePoint lokacijom

SharePoint Designer 2013 se instalira kao aplikacija sistema Office 2013. Da biste otvorili SharePoint Designer 2013 i povezali se sa SharePoint lokacijom, pratite ova uputstva:

 1. Otvorite SharePoint Designer 2013 tako što ćete ga izabrati u Start meniju. Kliknite na dugme „Start“, kliknite na Svi programi, zatim izaberite stavku Microsoft Office 2013, a zatim kliknite na stavku SharePoint Designer 2013.

 2. Kliknite na Otvaranje lokacije na početnoj stranici programa SharePoint Designer 2013.

 3. Unesite adresu SharePoint lokacije na koju želite da se povežete. Na primer, http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Kliknite na dugme Otvori da biste otvorili lokaciju.

 5. Unesite svoje akreditive, ako se to od vas zatraži. (Ako bezbednosne mere nisu integrisane sa računarom na kome ste se prijavili, od vas će biti zatraženo da unesete svoje akreditive). Proverite da li koristite akreditive koji vam dozvoljavaju pristup SharePoint lokaciji.

Napravite tok posla u obliku liste zasnovan na platformi „SharePoint tok posla“

 1. Kliknite na opciju Čvor tokova posla u oknu za navigaciju.

 2. Kliknite na listu Padajući meni toka posla u odeljku Novo na kartici TOKOVI POSLA.

 3. Izaberite listu koju želite da povežete sa novim tok posla.

 4. U dijalogu Kreiranje toka posla u obliku liste, unesite ime i opis za tok posla, a zatim proverite da li je Tip platforme postavljen na SharePoint 2013 tok posla.

Izaberite U redu da biste kreirali tok posla.

Pošto je tok posla kreiran, možete da dodate radnje, uslove, faze, korake i petlje za izgradnju tok posla. Ove komponente toka posla su dostupne na traci programa SharePoint Designer 2013.

Napomena: Ako ne vidite SharePoint 2013 tok posla kao dostupni tip platforme, menadžer toka posla nije konfigurisan za rad sa SharePoint farmom. Pogledajte Konfigurisanje upravljača toka posla za rad sa SharePoint Server 2013 farmom.

Više informacija o listi dostupnih radnji toka posla možete pronaći u odeljku Takođe pogledajte.

Kreiranje radnje za slanje poruke e-pošte

 1. Kliknite na Radnje, a zatim kliknite na dugme Slanje e-pošte

 2. U radnji, kliknite na ove korisnike

 3. U dijalogu Definisanje poruke e-pošte, izaberite korisnike iz liste postojećih korisnika i grupa ili unesite svoju adresu e-pošte u polje Za

  Napomene: 

  • Da biste poslali poruku na spoljnu adresu e-pošte. morate da imate mogućnost preuzimanja informacija sa odgovarajućeg servera e-pošte.

  • Adresa Za poruke može biti određena statička adresa (na primer, NORTHWINDTRADERS\junmin ili junmin@northwindtraders.com) ili može sadržati razne podatke iz pretrage toka posla. Da biste saznali više o korišćenju pretrage toka posla za slanje poruka sa dinamički generisanim adresama iz toka posla umesto statičkih adresa, pogledajte sledeći odeljak Dinamički izaberite korisnike ili grupe kao primaoce poruke

  • Adresa pošiljaoca poruke će uvek biti adresa e-pošte administratora servera, osim ako administrator servera promeni adresu pošiljaoca za trenutnu veb aplikaciju ili za sve veb aplikacije. Da biste saznali više, pročitajte članak Konfigurisanje odlazne e-pošte za određenu veb aplikaciju.

 4. U okviru polja Tema, otkucajte temu poruke, ili kliknite na Prikaz povezivanja podataka Slika dugmeta da biste definisali pretragu toka posla za tekst koji želite ovde

  Napomena: Morate da uneste neku stavku u polje Tema da bi se tok posla ispravno kompajlirao.

 5. U velikom polju ispod Teme otkucajte ili nalepite tekst u telo poruke

 6. Izaberite stavku U redu.

 7. Izaberite Radnja > Idi na fazu

 8. Izaberite Završetak toka posla

 9. Kliknite na dugme Objavi .

Naprednije opcije za menjanje sadržaja poruke e-pošte su detaljnije opisane u sledećim odeljcima.

Vrh stranice

Dinamički izaberite korisnike ili grupe kao primaoce poruke

Ako navedete statičke adrese u Za i Cc poljima vaše poruke, onda kada treba da promenite primaoce, morate da otvorite tok posla u „Dizajneru toka posla“ i izvršite željene promene ručno. Ako će se adrese često menjati, bolje je da koristite pretragu toka posla za popunjavanje polja Za i Cc. Pretrage mogu da upućuju na adrese iz polja u trenutnoj stavci, iz polja u stavci koja se nalazi u drugoj listi ili biblioteci ili iz promenljivih toka posla.

Koristite prilagođenu listu za skladištenje adresa primaoca

Ako se primaoci periodično menjaju, ali ne dovoljno često da moraju biti navedeni na obrascu pokretanja svaki put kada se tok posla pokrene, možete da kreirate prilagođenu listu primalaca koja sadrži jednu stavku liste za svaki tok posla koji upućuje na nju, a zatim kreirajte kolone u kojima možete da skladištite adrese na koje svaka poruka e-pošte treba da bude poslata iz svakog toka posla. Kada se promene primaoci poruke bilo kojeg toka posla, sve što treba da uradite je da promenite adrese u odgovarajućem polju u stavci liste primalaca za taj tok posla.

Važno: Kolone u kojima skladištite adrese za poruke e-pošte vezane za tok posla mogu da budu bilo jedan red teksta, više redova teksta ili kolone tipa „Osoba ili grupa“. Ako koristite kolonu „Osoba ili grupa“, samo po jedna stavka može da stoji u svakom polju koje će tok rada koristiti za pribavljanje adresa e-pošte. Kada kreirate kolonu, obavezno izaberite Ne u okviru Dozvoli višestruki izbor. Ako želite da koristite ovaj tip kolone da biste naveli više primalaca, možete da kreirate SharePoint grupu koja sadrži osobe na čije adrese želite da tok posla pošalje poruku, a zatim možete da navedete grupu u polju. Kada kreirate kolonu, obavezno izaberite Ljudi i grupe u okviru Dozvoli višestruki izbor. Više informacija o kreiranju lista i dodavanju kolona potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena: Prilikom kreiranja SharePoint grupe, uverite se da svaka grupa ima bar dozvole za čitanje za tu lokaciju, i da je u odeljku Postavke grupe stranice "Nova grupa", u okviru stavke Ko može da vidi članstvo u grupi, izabrana opcija Svi.

Da biste koristili za pretragu toka posla za prilagođenu listu primalaca:

 1. U pregledaču, kreirajte prilagođenu listu pod imenom „Primaoci“ sa sledeće tri kolone:

  • Promenite ime podrazumevane Naslov kolone u Ime toka posla. Ne menjajte nijednu drugu opciju. Veze ka dodatnim informacijama o promeni kolone u listi ili biblioteci možete naći u odeljku Takođe pogledajte.

  • Dodajte kolonu „Osoba ili grupa“ pod imenom Za. U ovoj koloni, dozvolite izbor ljudi i grupa, ali nemojte dozvoliti višestruki izbor. Ne menjajte nijednu drugu opciju. Veze ka dodatnim informacijama o kreiranju kolone u listi ili biblioteci možete naći u odeljku Takođe pogledajte.

  • Dodavanje kolone sa jednim redom teksta pod nazivom Cc. Ne menjajte nijednu drugu opciju.

 2. Na listi primalaca, napravite novu stavku, a zatim postupite na sledeći način:

  • U polju Ime toka posla otkucajte Pregled dokumenta, što predstavlja ime primera toka posla koji ovde koristimo.

  • U polju Za, kliknite na Adresar Slika dugmeta a zatim u dijalogu Izaberite osobe i grupe, izaberite jednu osobu ili grupu za adresiranje poruka.

  • U poljeCc unesite adrese e-pošte primalaca kopija, međusobno odvajajući adrese pomoću tačke i zareza.

 3. Kreiranje novog toka posla

 4. Kliknite na Radnje, a zatim kliknite na Slanje e-pošte.

 5. U Radnji, kliknite na ove korisnike.

 6. U dijalogu Definisanje poruke e-pošte, na kraju poljaZa kliknite na Adresar Slika dugmeta .

 7. U dijalogu Izbor korisnika, u listiIli izaberite postojeće korisnike i grupe izaberite Pretraživanje toka posla za korisnika..., a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 8. U dijalogu Pronalaženje za osobe ili grupe, izaberite sledeće opcije:

  • Izvor podataka: Primaoci, ili ime prilagođene liste.

  • Polje iz izvora: Za, ili polje koje sadrži adresu koju želite da unesete u polje „Za“.

  • Polje "povratak" kao: Ime za prijavljivanje, to će odlučiti format polja „Za” u e-pošti

  • Polje: Primaoci: Ime toka posla

  • Vrednost: Otkucajte Pregled dokumenta, ili ime trenutnog toka posla.

   Ovo pretraga glasi: „Sa liste primalaca, izaberite vrednost za polje „Za“ gde je „Ime toka posla“ jednako „Pregledu dokumenta“.

   Gornja polovina dijaloga određuje listu i kolonu; donja polovina dijaloga određuje red.

 9. U dijalogu pronalaženje za osobe ili grupe, kliknite na opciju U redu.

 10. U poruci o obezbeđivanju jedinstvenih pretraživanja, kliknite na dugme U redu.

 11. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili okvir dijaloga Izbor korisnika.

 12. U okviru dijaloga Definisanje poruke e-pošte, na kraju polja Primalac, kliknite na Adresar Slika dugmeta .

 13. U dijalogu Izbor korisnika, u listiIli izaberite postojeće korisnike i grupe izaberite Pretraživanje toka posla za korisnika..., a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 14. U okviru dijaloga Definisanje pretrage toka posla, izaberite sledeće opcije:

  • Izvor podataka: Primaoci, ili ime prilagođene liste.

  • Polje iz izvora: Cc, ili polje koje sadrži adresu koju želite da unesete u polje Cc.

  • Polje „vrati kao“: Ime za prijavljivanje, to će odlučiti format polja „Za” u e-pošti

  • Polje: Primaoci: Ime toka posla

  • Vrednost: Otkucajte Pregled dokumenta, ili ime trenutnog toka posla.

   Ovo pretraga glasi: „Sa liste primalaca, izaberite vrednost za polje „Cc“ gde je „Ime toka posla“ jednako „Pregledu dokumenta“.

 15. Kliknite na U redu, kliknite ponovo na U redu u prozoru sa porukom upozorenja, a zatim kliknite na dugme U redu ponovo da biste zatvorili dijalog Izbor korisnika.

Tok posla sada ovu poruku e-pošte šalje na adrese navedene u poljima „Primalac“ i „Cc“ stavke „Pregleda dokumenta“ u prilagođenoj listi primalaca. Da biste promenili primaoce, jednostavno unesite izmene koje želite u stavku sa liste.

Jedan tok posla može da šalje više e-poruka različitim primaocima. Da biste skladištili druge adrese za dodatne poruke koje šalje ovaj tok posla, možete da dodate kolone na listu za skladištenje drugih adresa. U ovom slučaju, trebalo bi da kolonama date imena „Prva poruka Za“, „Druga poruka Za“, i tako dalje.

Osim toga, možete da dizajnirate listu tako da možete da kreirate jednu stavku za svaku poruku koju šalje tok posla, umesto jedne stavke za svaki tok posla. U ovom slučaju, uverite se da je ime koje se koristi za identifikovanje svake poruke jedinstveno, tako da pretrage koje preuzimaju adrese vraćaju jedinstvenu vrednost koju želite.

Koristite obrazac za pokretanje toka posla da biste odredili primaoce

Ako želite da primaoce odredite svaki put kada se tok posla pokrene ručno, možete da prilagodite obrazac za pokretanje toka posla za prikupljanje adresa od osobe koja pokreće tok posla. Tok posla zatim može jednostavno da koristi unete adrese direktno ili ih može kopirati u polja u trenutnoj stavci – gde će i dalje biti dostupne za referencu kada tok posla dovrši svoju trenutnu instancu. Ako je tok posla podešen tako da se takođe pokreće automatski, možete u obrascu za pokretanje da navedete podrazumevane adrese koje će biti korišćene kad god dođe do automatskog pokretanja.

Vrh stranice

Dodajte informacije o trenutnoj stavci

Za sada, teksta tela poruke u primeru je statičan: Svaki put kada tok posla kreira instancu poruke, tekst će biti potpuno isti.

Može biti korisno da uključite tekst koji se menja u skladu sa stavkom koju tok posla trenutno obrađuje. Na primer, može biti korisno da u telo poruke uključite naslov dokumenta koji je potrebno pregledati. Da biste uključili ovu vrstu dinamičkih informacija, možete da koristite za pretragu toka posla. Pretrage preuzimaju podatke iz različitih izvora podataka kao što su liste, biblioteke i podaci toka posla.

Da biste dodali naslov dokumenta na tekst poruke:

 1. Otkucajte ili nalepite statični tekst u kojem želite da se pojavi na informacija pretrage.

 2. Postavite mesto umetanja tamo gde želite da smestite pretragu.

  Savet: Kada umetnete pretragu, ne možete je prevući na novu lokaciju. (Moguće je, međutim, da „preselite” pretragu tako što ćete prevući drugi tekst oko nje.) Slično tome, nije moguće isecanje, kopiranje ili lepljenje pretrage ili bilo kojeg teksta koji sadrži pretragu.

 3. Kliknite na Dodavanje ili promena pretrage.

 4. U okviru dijaloga Pretragaza niske izaberite Trenutnu stavku u polju Izvor podataka i Imeu Polje iz izvora polju.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Umetnuta pretraga se pojavljuje u telu poruke.

 7. Kliknite na Objavi da objavite tok posla.

Pri pokretanju toka posla generiše se poruka i naslov dokumenta zamenjuje pretragu.

Umetanje naslova 5

Dodavanje naslova dokumenta je korisno, ali još bolja opcija je dodavanje hiperveze koja će vas odvesti direktno do samog dokumenta. Da biste to uradili, možete da dodate pretragu u hipervezu.

Vrh stranice

Dodajte statičku hipervezu

Možete da dodate statičku hipervezu – koja je uvek povezana sa istom adresom ili lokacijom – u telu e-poruke toka posla pomoću dugmeta Uredi hipervezu u gornjem desnom uglu table alatke za oblikovanje u okviru dijaloga Definisanje poruke e-pošte.

 1. Otkucajte ili nalepite statični tekst u kojem želite da smestite vezu.

 2. Izaberite tekst i kliknite na Uredi hipervezu .

 3. U okviru za dijaloga „Uredi hipervezu“, otkucajte adresu veb lokacije.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Umetnuta hiperveza će se pojaviti u telu poruke.

Napomena: Programi za tekstualnu e-poštu neće prikazati hipervezu.

Da biste saznali kako da koristite pretragu toka posla da kreirate dinamičku hipervezu koja ukazuje na različite adrese, u zavisnosti od stavke koju tok posla trenutno obrađuje, pogledajte sledeći odeljak, Dodavanje hiperveze na trenutnu stavku.

Vrh stranice

Dodajte hipervezu za trenutnu stranicu

U prethodnom odeljku, Dodavanje statičke hiperveze, adresa za primer hiperveze ne obuhvata promenljive informacije: Svaki put kada tok posla šalje e-poruku, hiperveza ukazuje na istu stranicu.

Međutim, korišćenjem pretrage toka posla možete da kreirate dinamičku vezu koja koristi podatke za trenutnu stavku da odluči na koju URL adresu da ukazuje.

Ako je trenutna stavka dokument u biblioteci dokumenata

U primeru obaveštenja za pokretanje toka posla, trebalo bi da obezbedite vezu ka samom novom dokumentu:

 1. Otkucajte ili nalepite statični tekst u kojem želite da smestite vezu.

 2. Izaberite tekst i kliknite na Uredi hipervezu.

 3. U okviru za dijalog „Uredi hipervezu“, izaberite funkciju (fx).

  Savet: Kada umetnete pretragu, ne možete je prevući na novu lokaciju. (Moguće je, međutim, da „preselite” pretragu tako što ćete prevući drugi tekst oko nje.) Slično tome, nije moguće isecanje, kopiranje ili lepljenje pretrage ili bilo kojeg teksta koji sadrži pretragu.

 4. U okviru dijaloga Pretraga za nisku, izaberite Trenutnu stavku u polju IzvorPodataka.

 5. U okviru Polja iz izvora, izaberite Šifrovana Apsolutna URL adresa, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Umetanje hiperveze za trenutnu stavku broj 1 Umetanje hiperveze za trenutnu stavku broj 2 Umetanje hiperveze za trenutnu stavku broj 3

Kada primalac poruke klikne na vezu, dokument će se otvoriti za prikaz ili uređivanje.

Ako trenutna stavka predstavlja stavku sa liste

Kada napravite vezu ka stavci sa liste – na primer, objava ili događaj iz kalendara – možete da odaberete da li će veza otvarati obrazac za prikaz (DispForm.aspx) ili obrazac za uređivanje (EditForm.aspx) stavke sa liste.

Da biste kreirali vezu koja će se otvoriti stavku sa liste:

 1. U pregledaču, dođite do liste na kojoj želite da kreirate ovaj tok posla

 2. Otvorite stavku sa liste za bilo koji postojeći dokument u biblioteci pomoću Prikaza stavke ako želite da veza otvara obrasca za prikaz ili Uređivanja stavke ako želite da veza otvara obrazac za uređivanje

 3. Kopirajte adresu iz trake adresa od http: ili https: na početku pa sve do prvog znaka jednakosti (=)

  Umetanje hiperveze za stavku broj 1 sa liste

 4. ?ID= tekst je parametar niske upita koji nalaže stranicama da prikažu obrazac za bilo koju stavku u trenutnoj listi ili biblioteci koja ima ID koji prati znak jednakosti (=) – u ovom primeru to će biti ID za trenutnu stavku, onako kako je identifikuje pretraga toka posla.

  Napomena: Ako je trenutna stavka zadatak koji je kreiran pomoću jedne od tri akcije toka posla, i ako želite da veza otvara obrazac za prilagođeni zadatak (umesto podrazumevanog obrasca za prikaz ili uređivanje liste zadataka), pročitajte odeljak Ako trenutna stavka predstavlja prilagođeni obrazac zadataka. Za zadatke koji nisu kreirani putem zadatka toka posla i za obrasce prikaza zadataka koji su kreirani putem zadatka toka posla, trenutna procedura je sve što vam je potrebno.

 5. U okviru dijaloga Definisanje poruke e-pošte otkucajte ili nalepite statični tekst u kojem želite da se pojavi veza (na primer – da biste prikazali stavku sa liste, kliknite ovde).

 6. Izaberite tekst i kliknite na Uredi hipervezu

 7. U Uredi hipervezu izaberite Alatka za izradu niske za polje adresa

 8. U okviru dijaloga "Izrada niske" nalepite adresu.

 9. Postavite tačku umetanja odmah posle znaka jednakosti (=), a zatim kliknite na dugme Dodavanje ili promena pretrage.

 10. U okviru dijaloga Pretraga za niske, izaberite Trenutnu stavku u polju Izvor podataka i ID u Poljeiz izvora polju.

  Umetanje hiperveze za stavku broj 3 sa liste

 11. Kliknite na dugme U redu.

  Konačna niska u alatki za „Izradu niske“ bi trebalo da počinje sa http:// ili https:// i završava se sa [%Current Item:ID%] Umetanje hiperveze za stavku broj 4 sa liste

  Važno: I ako je pretraga ID trenutne stavke korisna za izgradnju veza ka trenutnoj stavki sa liste, sledeće pretrage mogu prikazati greške na prikazanoj putanji, i samim tim se ne preporučuje njihovo dodavanje u veze poruke e-pošte: Putanja, Relativna URL adresa servera, URL adresa izvora i putanja URL adrese.

 12. Izaberite stavku U redu dva puta.

Veze će u poruci e-pošte biti prikazane u plavoj boji i podvučene linijom.

Umetanje hiperveze za stavku broj 5 sa liste

Ako planirate da koristite vezu više puta, pređite na sledeći odeljak.

Skladištenje adrese stavke liste kao promenljive toka posla

Možete da skladištite URL adresu obrasca za prikaz ili uređivanje stavke na listi u promenljivoj toka posla, tako da možete da je koristite na više lokacija u istom toku posla.

 1. U prozoru „Dizajner toka posla“, kliknite na Radnje, a zatim kliknite na dugme Izdvajanje podniske iz indeksa niske

  Promenljiva 1

 2. U fazi, kliknite na niske i kliknite na dugme sa tri tačke [...]

 3. U okviru dijaloga Alatka za izradu niske, nalepite statični deo teksta URL adrese (ali ne i pretragu za ID trenutne stavke)

  Promenljiva 2

 4. Postavite tačku umetanja odmah posle znaka jednakosti (=), a zatim kliknite na Dodavanje ili promena pretrage.

 5. U okviru dijaloga Pretraga za niske, izaberite Trenutnu stavku u polju Izvorpodataka i ID u okviruPolje iz izvora.

  Promenljiva 3

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Pretraga se dodaje u tekst u okviru za dijalog

  Promenljiva 4

 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili okvir dijaloga Alatka za izradu niske

 8. Kliknite na broj 0 u „Počni od 0“ i zamenite ga sa brojem 1

  Napomena: Kada opcija Počni od ima vrednost koja je veća od 1, iz konačne niske će biti uklonjeni znakovi.

 9. Izaberite Promenljiva: podniska ili Promenljiva: podniska1 u Rezultat u promenljivu: podnisku

 10. Na listi, kliknite na Kreiraj novu promenljivu a zatim, u okviru dijaloga Uredi promenljivu otkucajte ime za novu promenljivu

 11. Uverite se da je Tip postavljen na Niska, a zatim kliknite na dugme U redu Promenljiva 5

 12. Kliknite ispod radnje koju ste upravo kreirali i dodajte radnju Pošalji e-poruku u „Radnje“, a zatim kliknite stavku ovim korisnicima u okviru radnje. Promenljiva 6

 13. Da biste mogli da koristite novu promenljivu u okviru dijaloga Definisanje poruke e-pošte, u telo poruke otkucajte ili nalepite tekst u kojem želite veza da se pojavi. Izaberite tekst i kliknite na opciju „Uredi hipervezu“ u meniju za uređivanje. Kliknite na [Fx] dugme ili na dugme sa tri tačke [...], a zatim izaberite stavku Dodavanje ili promena pretrage

 14. U okviru dijaloga Pretraga za nisku, u okviru liste PodaciIzvor, izaberite Promenljive i parametri toka posla

 15. Na listi Poljeiz izvora izaberite stavku Promenljiva: ime promenljive, a zatim kliknite na dugme U redu i U redu u sledećem okviru

  Promenljiva 7 Ekran koji prikazuje „Definisanje poruke e-pošte“ nakon umetanja promenljive

Sada možete da umetnete ovu promenljivu bilo gde u trenutnom toku posla.

Vrh stranice

Dodajte sliku

Možete da dodate sliku u poruku kreiranjem promenljive i korišćenjem HTML oznaka za sliku <img/> da napravite vezu ka slici koja je uskladištena kao JPEG (.jpg) datoteka i otpremljena u biblioteku slika na vašoj veb lokaciji.

 1. U prozoru „Dizajner toka posla“, kliknite na „Radnje“, a zatim kliknite na dugme Podešavanje promenljive toka posla.

 2. Kliknite na promenljiva toka posla i izaberite Kreiraj novu promenljivu...

 3. U okviru dijaloga „Uredi promenljivu“, otkucajte ime nove promnljive i proverite da li je opcija Tip podešena na Niska, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Kliknite na vrednost i kliknite na dugme sa tri tačke [...] i u prozoru Alatka za izradu niske, otkucajte ili nalepite URL adresu JPEG slike koristeći HTML oznake - <img src ="URL"/> Izrada niske za sliku

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Umetnuta radnja izgleda ovako. Postavka promenljive za umetanje slike

 7. Kliknite ispod radnje koju ste upravo kreirali i dodajte radnju Pošalji e-poruku u „Radnje“, a zatim kliknite stavku ovim korisnicima u okviru radnje. Umetanje radnje slanja e-pošte

 8. U okviru dijaloga Definisanje poruke e-pošte, kliknite na Dodavanje ili promena pretrage.

 9. U okviru dijaloga Pretraga za nisku, u listi „Izvor podataka“, izaberite Promenljive i parametri toka posla.

 10. U listi Polja iz izvora izaberite stavku Promenljive: Ime promenljivee, a zatim izaberite opciju U redu. Niska e-pošte u toku rada sa slikom Tok posla za telo poruke e-pošte sa slikom

 11. Izaberite U redu ponovo da biste zatvorili prozor Definisanje poruke e-pošte i objavite tok posla.

 Prilikom slanja poruke, slika iz JPEG datoteke će se pojaviti umesto oznake veze.

Vrh stranice

Identifikujte opcije koje nisu podržane

Trenutna verzija ne podržava sledeće opcije za radnju Pošalji e-poruku:

 • Određivanje adrese za red Od. (poruke e-pošte koje šalje tok posla uvek prikazuju adresu e-pošte koju je administrator servera odredio za red Od. Samo administrator servera može da promeni ovo, i to samo za sva obaveštenja u trenutnoj veb aplikaciji, ali ne za tok posla.)

 • Koristite ugrađeni kaskadni opis stila (CSS) da biste oblikovali tekst poruke. Tekst može da se oblikuje korišćenjem Stil atributa, ali <style> oznaka i CSS klase nisu podržani.

 • Koristite pretragu toka posla u polju Za ili CC koje upućuje na kolonu tipa „Osoba ili grupa“ koja sadrži više vrednosti.

 • Navođenje Bcc primaoca za poruku

 • Dodavanje još jedne datoteke kao prilog poruke.

 • Ugrađivanje slike ili grafičke datoteke u poruku. Umesto toga, Dodajte sliku.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

SharePoint 2013 korak po korak: Podešavanje postavki za odlaznu e-poštu

Uvod u SharePoint Designer

Konfigurisanje odlazne e-pošte za određenu veb aplikaciju

Konfigurisanje upravljača toka posla za rad sa SharePoint Server 2013 farmom

Kratka uputstva za radnje toka posla

Pravljenje liste u sistemu SharePoint

Kreiranje kolone na SharePoint listi ili u biblioteci

Promena kolone na listi ili u biblioteci

Kreirajte obaveštenje ili se pretplatite na RSS feed u SharePoint Online, SharePoint 2016 i SharePoint 2013

Kreiranje obaveštenja ili pretplata na RSS feed u sistemu SharePoint 2010

Saveti za rešavanje problema 

Sledeća lista pitanja može da vam pomogne da utvrdite uzrok problema prilikom kreiranja toka posla:

 1. Da li možete da napravite bilo koji drugi tip toka posla na istoj listi? Na primer, pokušajte da kreirate tok posla „odobrenje“

 2. Da li možete da napravite isti tok posla:

  • na drugoj listi na istoj lokaciji?

  • na drugoj lokaciji u okviru iste kolekcije lokacija?

  • na drugoj lokaciji u okviru iste veb aplikacije?

  • u različitoj veb aplikaciji?

  • prijavljeni pomoću drugog naloga?

  • koristeći drugi računar?

 Napredni saveti za rešavanje problema

Ako vam ni jedan od osnovnih saveta za rešavanje problema ne pomogne da utvrdite uzrok problema sa tokom posla, pratite sledeća uputstva:

 1. Proverite se da li imate potrebne dozvole na nivou lokacije i toka posla. Idite na Postavke lokacije > Dozvole za lokaciju > Proverite dozvole / Postavke liste > Dozvole za ovu listu i proverite da li se rezultati Provere dozvole podudaraju sa sledećim stavkama:

  1. Minimalne dozvole za dizajniranje toka posla (Sačuvaj i objavi):

   1. na SharePoint lokaciji: Dizajn

   2. na SharePoint listi: Uređivanje

  2. Minimalne dozvole za pokretanje toka posla:

   1. na SharePoint lokaciji: Samo za prikaz

   2. na SharePoint listi: Doprinos

 2. Proverite da li su postavke odlazne e-pošte podešene za odgovarajući Exchange server.

  1. Otvorite Prozor komandne linije kao administrator.

  2. Pokrenite nslookup <Exchange adresa servera >. Na primer: nslookup exch.contoso.com

  3. Trebalo bi da vidite razrešenu IP adresu Exchange servera na izlazu. U suprotnom, obratite se Exchange administratoru i zatražite odgovarajuće Exchange potpuno određeno ime domena (FDQN).

 3. Pošaljite e-poštu istoj osobi koristeći SendEmail funkciju SPUtility klase pomoću SharePoint Management Shell prateći uputstva u nastavku.

  1. Otvorite SharePoint Management Shell kao administrator. (Kliknite desnim tasterom miša na SharePoint Management Shell > Pokreni kao administrator)

  2. Pokrenite sledeću skriptu. Ako skriptu odgovara sa Tačno i korisnik primi e-poruku od SharePoint, SMTP je ispravno podešen u SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Pošaljite e-poštu istom korisniku sa SharePoint servera koristeći SMTP funkcionalnost. Pratite uputstva u članku Koristite Telnet radi testiranja SMTP komunikacije.

Napomena: Prema podrazumevanim postavkama, SharePoint ne kreira stavke evidencije za odlazne poruke. SharePoint nikada ne šalje e-poštu direktno. Poruke e-pošte se prenose putem SMTP (Exchange) servera konfigurisanog u Centralna administracija. Pratite gorenavedene korake za rešavanje problema sa ovaj tip toka posla.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×