Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint

Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint

Kada napravite SharePoint sajt, bilo bi dobro da pružite ili zabranite korisnički pristup sajtu i njegovom sadržaju. Na primer, možda ćete želeti da omogućite pristup samo članovima svog tima ili ćete hteti da omogućite pristup svima, a da zabranite uređivanje za neke. Najlakši način za rad sa dozvolama je da koristite podrazumevane grupe i navedene nivoe dozvola koji pokrivaju većinu uobičajenih scenarija. Međutim, ako je potrebno, možete da podesite više preciznijih dozvola koje prevazilaze podrazumevane nivoe. Ovaj članak opisuje različite dozvole i nivoe dozvola, kako SharePoint grupe i dozvole funkcionišu zajedno i kako se dozvole postepeno prenose kroz kolekciju sajtova.

Napomena: Želite da odete direktno na korake za menjanje ili podešavanje nivoa dozvola? Pogledajte članak Pravljenje i uređivanje nivoa dozvola.

Za vizuelni pregled pogledajte Video: razumevanje dozvola u sistemu SharePoint.

Ako radite na sajtu, radite unutar kolekcije sajtova. Svaki sajt postoji u okviru kolekcije sajtova, što je jednostavno grupa sajtova ispod jednog sajta najvišeg nivoa. Sajt najvišeg nivoa se naziva osnovnim sajtom kolekcije sajtova.

Sledeći primer kolekcije lokacija prikazuje jednostavnu hijerarhiju lokacija, listi i stavki listi. Opsezi dozvola su numerisani, sa početkom od najšireg nivoa na kojem se dozvole mogu podesiti i krajem u najužem nivou (pojedinačna stavka na listi).

Grafika koja prikazuje opsege SharePoint bezbednosti za lokaciju, podlokaciju, listu i stavku.

Nasleđivanje

Nasleđivanje dozvola je važan koncept koji treba razumeti. Svi sajtovi i sadržaj sajtova u kolekciji nasleđuju postavke dozvola od osnovnog sajta ili sajta najvišeg nivoa. Kada dodelite jedinstvene dozvole sajtovima, bibliotekama i stavkama, te stavke više ne nasleđuju dozvole sa nadređenog sajta. Evo više informacija o tome kako dozvole funkcionišu u okviru hijerarhije:

 • Administrator kolekcije sajtova konfiguriše dozvole za sajt najvišeg nivoa ili osnovni sajt za čitavu kolekciju.

 • Ako ste vi vlasnik sajta, možete da promenite postavke dozvola za sajt, čime ćete zaustaviti nasleđivanje dozvola za taj sajt.

 • Liste i biblioteke nasleđuju dozvole od sajta kojem pripadaju. Ako ste vi vlasnik sajta, možete da prekinete nasleđivanje dozvola i da promenite postavke dozvola za listu ili biblioteku.

 • Stavke liste i datoteke biblioteke nasleđuju dozvole od njihove nadređene liste ili biblioteke. Ako imate kontrolu nad listom ili bibliotekom, možete da prekinete nasleđivanje dozvola i da promenite postavke dozvola direktno za tu određenu stavku.

  Važno je da znate da korisnik može da poremeti podrazumevano nasleđivanje dozvola za stavku liste ili biblioteke deljenjem dokumenta ili stavke sa nekim ko nema pristup. U tom slučaju, SharePoint automatski zaustavlja nasleđivanje za dokument.

Podrazumevani nivoi dozvola vam omogućavaju da brzo i lako obezbedite uobičajene nivoe dozvola za jednog korisnika ili grupe korisnika.

Možete da menjate sve podrazumevane nivoe dozvola, osim Puna kontrola i Ograničen pristup, koje su detaljnije opisane u dolenavedenoj tabeli.

Nivo dozvola

Opis

Puna kontrola

Sadrži sve dostupne SharePoint dozvole. Ovaj nivo dozvola podrazumevano se dodeljuje grupi Vlasnici. Ne može da se prilagodi ili izbriše.

Dizajn

Kreirajte liste i biblioteke dokumenata, uređujte stranice i primenjujte teme, ivice i opise stila na sajt. Nema SharePoint grupe kojoj se automatski dodeljuje ovaj nivo dozvola.

Uređivanje

Dodajite, uređujte i brišite liste. Prikazujte, dodajite, ažurirajte i brišite stavke liste i dokumente. Ovaj nivo dozvole podrazumevano je dodeljen grupi „Članovi".

Doprinos

Prikazivanje, dodavanje, ažuriranje i brisanje stavki liste i dokumenata

Čitanje

Prikažite stranice i stavke sa postojećih lista i iz biblioteka dokumenata i preuzmite dokumente.

Ograničen pristup

Omogućava korisniku ili grupi da ode na stranicu sajta ili u biblioteku radi pristupa određenoj stavki sadržaja kada oni nemaju dozvole za otvaranje ili uređivanje bilo kojih drugih stavki na sajtu ili u biblioteci. SharePoint automatski dodeljuje ovaj nivo kada obezbedite pristup jednoj određenoj stavki. Ne možete direktno da dodelite dozvole Ograničeni pristup korisniku ili grupi. Umesto toga, kada dodelite dozvole za otvaranje ili uređivanje jednoj stavki, SharePoint automatski dodeljuje ograničen pristup drugim potrebnim lokacijama, kao što je sajt ili biblioteka u kojoj se nalazi pojedinačna stavka.

Odobri

Uredite i odobrite stranice, stavke liste i dokumente. Podrazumevano grupa Davaoci odobrenja ima dozvolu za to.

Upravljanje hijerarhijom

Kreirajte lokacije i uređujte stranice, stavke liste i dokumente. Ovaj nivo dozvola se podrazumevano dodeljuje grupi Menadžeri hijerarhije.

Ograničeno pravo čitanja

Prikazujte stranice i dokumente, ali ne i istorijske verzije i dozvole korisnika.

Samo za prikaz

Prikazujte stranice, stavke i dokumente. Moguće je prikazati sve dokumente koji imaju rukovalac datoteka na strani servera u pregledaču, ali ih nije moguće preuzeti. Tipovi datoteka koji nemaju rukovalac datoteka na strani servera (nije ih moguće otvoriti u pregledaču), kao što su video datoteke, .pdf datoteke i .png datoteke i dalje možete da preuzmete.

Napomena o bezbednosti:  Office 365 planovi kreiraju bezbednosnu grupu „Pozovi sve osobe osim spoljnih korisnika" koja uključuje svaku osobu koju ste dodali u Office 365 direktorijum (osim osoba koje ste izričito dodali za spoljne korisnike). Ova bezbednosna grupa se automatski dodaje u grupu „Članovi" kako bi korisnici usluge Office 365 mogli da pristupe SharePoint Online sajtu i urede ga. Pored toga, Office 365 planovi kreiraju bezbednosnu grupu „Administratori preduzeća" koja uključuje Office 365 administratore (kao što su opšti administrator i administrator za naplatu). Ova bezbednosna grupa se dodaje u grupu „Administratori kolekcije sajtova".

Nivoi dozvola funkcionišu zajedno sa SharePoint grupama. SharePoint grupa je skup korisnika koji imaju isti nivo dozvole.

Ovo funkcioniše tako što zajedno stavite srodne dozvole u isti nivo dozvole. Zatim dodelite taj nivo dozvole SharePoint grupi.

Dijalog „Dozvola sajta“ u okviru Postavke sajta/Korisnici i dozvole/Dozvole sajta

Svaka vrsta SharePoint sajta podrazumevano uključuje određene SharePoint grupe. Na primer, sajt tima automatski uključuje grupe „Vlasnici“, „Članovi“ i „Posetioci“. Sajt portala za objavljivanje uključuje te grupe i nekoliko dodatnih, kao što su „Davaoci odobrenja“, „Dizajneri“, „Menadžeri hijerarhije“ i tako dalje. Kada kreirate sajt, SharePoint za nju automatski kreira unapred definisan skup SharePoint grupa. Pored toga, SharePoint administrator može da definiše prilagođene grupe i nivoe dozvola.

Da biste saznali više o SharePoint grupama, pročitajte članak Razumevanje SharePoint grupa.

SharePoint grupe i nivoi dozvola koji su automatski uključeni u sajt mogu da se razlikuju u zavisnosti od:

 • Predloška koji odaberete za lokaciju.

 • Da li je sajt interni sajt ili javni veb sajt

 • Da li je SharePoint administrator kreirao jedinstven skup dozvola na sajtu koji ima određenu namenu, na primer Pretraga.

U sledećoj tabeli opisani su podrazumevani nivoi dozvola i povezane dozvole za tri standardne grupe: „Posetioci“, „Članovi“ i „Vlasnici“.

Grupa

Nivo dozvole

Posetioci

Čitanje    Ovaj nivo uključuje sledeće dozvole:

 • Otvaranje

 • Stranice „Pregled stavki“, „Verzije“ i „Aplikacije“

 • Pregledanje korisničkih informacija

 • Kreiranje upozorenja

 • Korišćenje samouslužnog kreiranja lokacije

 • Korišćenje udaljenih interfejsa

 • Korišćenje funkcija za integraciju sa klijentom

Članovi

Uređivanje    Ovaj nivo uključuje sve dozvole nivoa „Čitanje“ i još:

 • Prikazivanje, dodavanje, ažuriranje i brisanje stavki

 • Dodavanje, uređivanje i brisanje listi

 • Brisanje verzija

 • Pregledanje direktorijuma

 • Uređivanje ličnih korisničkih informacija

 • Upravljanje ličnim prikazima

 • Dodavanje, ažuriranje ili uklanjanje ličnih veb segmenata

Vlasnici

Puna kontrola     Ovaj nivo uključuje sve dostupne SharePoint dozvole.

Dozvole za sajt primenjuju se na celom SharePoint sajtu. Sledeća tabela opisuje dozvole koje se primenjuju na sajtove i prikazuje nivoe dozvola koji ih koriste.

Dozvola

Puna kontrola

Dizajn

Uredi

Doprinos

Čitanje

Ograničen pristup

Odobri

Upravljanje hijerarhijom

Ograničeno pravo čitanja

Samo za prikaz

Upravljanje dozvolama

X

X

Prikaz podataka veb analize

X

X

Kreiranje podlokacija

X

X

Upravljanje veb lokacijom

X

X

Dodavanje i prilagođavanje stranica

X

X

X

Primena tema i ivica

X

X

Primena opisa stila

X

X

Kreiranje grupa

X

Pregledanje direktorijuma

X

X

X

X

X

X

Korišćenje samouslužnog kreiranja lokacije

X

X

X

X

X

X

X

X

Prikazivanje stranica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nabrajanje dozvola

X

X

Pregledanje korisničkih informacija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Upravljanje upozorenjima

X

X

Korišćenje udaljenih interfejsa

X

X

X

X

X

X

X

X

Korišćenje funkcija za integraciju sa klijentom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otvaranje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uređivanje ličnih korisničkih informacija

X

X

X

X

X

.

Dozvole za listu primenjuju se na sadržaj u listama i bibliotekama. Sledeća tabela opisuje dozvole koje se primenjuju na liste i biblioteke i prikazuje nivoe dozvola koji ih koriste.

Dozvola

Puna kontrola

Dizajn

Uređivanje

Doprinos

Čitanje

Ograničen pristup

Odobri

Upravljanje hijerarhijom

Ograničeno pravo čitanja

Samo za prikaz

Upravljanje listama

X

X

X

X

Poništavanje odjavljivanja

.

X

X

X

Dodavanje stavki

X

X

X

X

X

X

Uređivanje stavki

X

X

X

X

X

X

Brisanje stavki

X

X

X

X

X

X

Prikazivanje stavki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Odobravanje stavki

X

X

X

Otvaranje stavki

X

X

X

X

X

X

X

X

Prikazivanje verzija

X

X

X

X

X

X

X

X

Brisanje verzija

X

X

X

X

X

X

Kreiranje upozorenja

X

X

X

X

X

X

X

X

Prikazivanje stranica aplikacije

X

X

X

X

X

X

X

X

Lične dozvole primenjuju se na sadržaj koji pripada jednom korisniku. Sledeća tabela opisuje dozvole koje se primenjuju na lične prikaze i veb segmente i prikazuje nivoe dozvola koji ih koriste.

Dozvola

Puna kontrola

Dizajn

Uredi

Doprinos

Čitanje

Ograničen pristup

Odobri

Upravljanje hijerarhijom

Ograničeno pravo čitanja

Samo za prikaz

Upravljanje ličnim prikazima

X

X

X

X

X

X

Dodavanje/uklanjanje privatnih veb segmenata

X

X

X

X

X

X

Ažuriranje ličnih veb segmenata

X

X

X

X

X

X

SharePoint dozvole mogu zavisiti od drugih SharePoint dozvola. Na primer, morate biti u mogućnosti da otvorite stavku kako biste mogli da je pregledate. Prema tome, dozvola „Pregledanje stavki“ zavisi od dozvole „Otvaranje“.

Kada izaberete SharePoint dozvolu koja zavisi od druge, SharePoint automatski bira i povezanu dozvolu. Slično, kada opozovete SharePoint dozvolu, SharePoint automatski poništava sve SharePoint dozvole koje zavise od nje. Na primer, kada poništite dozvolu „Prikaz stavki“, SharePoint automatski poništava i „Upravljanje listama“ (ne možete da upravljate listom ako ne možete da vidite stavku).

Savet:  Jedina SharePoint dozvola bez zavisnosti je „Otvaranje“. Sve druge SharePoint dozvole zavise od nje. Da biste testirali prilagođeni nivo dozvola, možete jednostavno da poništite „Otvaranje“. Time ste automatski poništili sve druge dozvole.

Sledeći odeljci sadrže tabele koje opisuju SharePoint dozvole za svaku kategoriju dozvola. Tabela za svaku dozvolu prikazuje zavisne dozvole.

Dozvole za sajt i zavisne dozvole

Sledeća tabela opisuje dozvole koje se primenjuju na lokacije i prikazuje dozvole koje od njih zavise.

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje dozvolama

Kreiranje i promena nivoa dozvola na veb lokaciji i dodela dozvola korisnicima i grupama.

Odobravanje stavki, Nabrajanje dozvola, Otvaranje

Prikaz podataka veb analize

Prikazivanje izveštaja o korišćenju veb lokacije.

Odobravanje stavki, Otvaranje

Kreiranje podlokacija

Kreiranje podlokacija kao što su lokacije tima, lokacije radnog prostora za sastanke i lokacije radnog prostora dokumenata.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Upravljanje veb lokacijom

Izvršavanje svih administrativnih zadataka za veb lokaciju, što uključuje upravljanje sadržajem.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Dodavanje i prilagođavanje stranica

Dodavanje, promena ili brisanje HTML stranica ili stranica sa veb segmentima, kao i uređivanje veb lokacije pomoću uređivača koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services.

Prikazivanje stavki, Pregledanje direktorijuma, Pregledanje stranica, Otvaranje

Primena tema i ivica

Primena teme ili ivica na celu veb lokaciju.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Primena opisa stila

Primena opisa stila (.css datoteka) na veb lokaciju.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Kreiranje grupa

Kreiranje grupe korisnika koji se mogu koristiti bilo gde u kolekciji lokacija.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Pregledanje direktorijuma

Nabrajanje datoteka i fascikli na veb lokaciji pomoću interfejsa kao što je SharePoint Designer ili web-based Distributed Authoring and Versioning (Web DAV).

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Korišćenje samouslužnog kreiranja lokacije

Kreiranje veb lokacije pomoću samouslužnog kreiranja lokacije.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje stranica

Prikazivanje stranica na veb lokaciji.

Otvaranje

Nabrajanje dozvola

Nabrajanje dozvola za veb lokaciju, listu, fasciklu, dokument ili stavku liste.

Prikazivanje stavki, Otvaranje stavki, Prikazivanje verzija, Pregledanje direktorijuma, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Pregledanje korisničkih informacija

Prikazivanje informacija o korisnicima veb lokacije.

Otvaranje

Upravljanje upozorenjima

Upravljanje upozorenjima za sve korisnike veb lokacije

Prikazivanje stavki, Kreiranje upozorenja, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Korišćenje udaljenih interfejsa

Korišćenje interfejsa Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV ili SharePoint Designer za pristup veb lokaciji.

Otvaranje

Otvaranje*

Otvaranje veb lokacije, liste ili fascikle da bi se pristupilo stavkama unutar tog kontejnera.

Nema zavisnih dozvola

Uređivanje ličnih korisničkih informacija

Omogućavanje korisniku da promeni lične dozvole, kao što je dodavanje slike.

Pregledanje korisničkih informacija, Otvaranje

Dozvole za listu i zavisne dozvole

Sledeća tabela opisuje dozvole koje se primenjuju na liste i biblioteke i prikazuje dozvole koje od njih zavise.

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje listama

Kreiranje i brisanje listi, dodavanje ili uklanjanje kolona sa liste i dodavanje ili uklanjanje javnih prikaza liste.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje, Upravljanje ličnim prikazima

Poništavanje odjavljivanja

Odbacivanje ili prijavljivanje dokumenta koji je odjavljen za drugog korisnika.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Dodavanje stavki

Dodavanje stavki na liste, dodavanje dokumenata u biblioteke dokumenata i dodavanje komentara veb diskusije.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Uređivanje stavki

Uređivanje stavki na listama, uređivanje dokumenata u bibliotekama dokumenata, uređivanje komentara veb diskusije u dokumentima i prilagođavanje stranica sa veb segmentima u bibliotekama dokumenata.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Brisanje stavki

Brisanje stavki sa liste, dokumenata iz biblioteke dokumenata i komentara veb diskusije u dokumentima.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje stavki

Prikazivanje stavki na listama, dokumenata u bibliotekama dokumenata i komentara veb diskusije.

Prikazivanje stranica, Otvaranje

Odobravanje stavki

Odobravanje međuverzije stavke liste ili dokumenta.

Uređivanje stavki, Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Otvaranje stavki

Prikazivanje izvora dokumenata koji koriste rukovaoce datotekama na serveru.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje verzija

Prikazivanje prethodnih verzija stavke liste ili dokumenta.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Brisanje verzija

Brisanje prethodnih verzija stavke liste ili dokumenta.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje verzija, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Kreiranje upozorenja

Kreiranje upozorenja putem e-pošte.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Prikazivanje stranica aplikacije

Prikazivanje dokumenata i prikaza na listi ili u biblioteci dokumenata.

Otvaranje

Lične dozvole i zavisne dozvole

Sledeća tabela opisuje dozvole koje se primenjuju na lične prikaze i veb segmente i prikazuje dozvole koje od njih zavise.

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje ličnim prikazima

Kreiranje, promena i brisanje ličnih prikaza lista.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Dodavanje/uklanjanje privatnih veb segmenata

Dodavanje ili uklanjanje privatnih veb segmenata na stranici sa veb segmentima.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje, Ažuriranje ličnih veb segmenata

Ažuriranje ličnih veb segmenata

Ažuriranje veb segmenata da bi prikazali personalizovane informacije.

Prikazivanje stavki, Prikazivanje stranica, Otvaranje

Režim zaključavanja korisničke dozvole ograničenog pristupa jeste funkcija kolekcije sajtova koju možete da koristite za obezbeđivanje objavljenih sajtova. Kada je režim zaključavanja uključen, smanjene su preciznije dozvole za nivo dozvole ograničenog pristupa. Sledeća tabela sadrži detalje o podrazumevanim dozvolama nivoa dozvola ograničenog pristupa i smanjene dozvole kada je funkcija režima zaključavanja uključena.

Dozvola

Ograničen pristup – podrazumevano

Ograničeni pristup – režim zaključavanja

Dozvole za listu: Prikazivanje stranica aplikacije

X

Dozvole za lokaciju: Pregledanje korisničkih informacija

X

.

Dozvole za lokaciju: Korišćenje udaljenih interfejsa

X

Dozvole za lokaciju: Korišćenje funkcija za integraciju sa klijentom

X

.

Dozvole za lokaciju: Otvaranje

X

.

Režim zaključavanja je podrazumevano uključen za sve sajtove za objavljivanje, uključujući da li je predložak sajta za objavljivanje primenjen na kolekciju sajtova. Režim zaključavanja je preporučena konfiguracija ako je potrebna veća bezbednost na vašim sajtovima.

Ako onemogućite funkciju kolekcije sajta režima zaključavanja korisničke dozvole ograničenog pristupa, korisnici u nivou dozvole „ograničen pristup“ (kao što je Anonimni korisnici“) mogu da dobiju pristup određenim oblastima vašeg sajta.

Sada kada ste se upoznali sa dozvolama, nasleđivanjem i nivoima dozvola, bilo bi dobro da planirate strategiju tako da postavite uputstva za korisnike, smanjite održavanje i obezbedite usaglašenost sa smernicama za upravljanje podacima organizacije. Savete o planiranju strategije potražite u članku Planiranje strategije dozvola.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×