Rad sa hipervezama u programu Excel

Da biste dobili brzi pristup povezanim informacijama ili na Veb stranici, možete da umetnete hiperveza u ćeliju radnog lista. Možete i da umetnete hiperveze u određenim elementima grafikona.

Napomena: Većina snimaka ekrana u ovom članku slikano je u Excel 2016. Ako imate drugu verziju, prikaz može neznatno da se razlikuje, ali funkcionalnost je ista, osim ako nije drugačije navedeno.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme Hiperveza Hyperlink button .

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + K.

 2. U oknu Poveži sa kliknite na dugme Kreiraj novi dokument.

 3. U polju Ime novog dokumenta otkucajte ime nove datoteke.

  Savet: Da biste naveli lokaciju osim one koja je prikazana ispod pune putanje, možete otkucati novu lokaciju ispred imena u polju ime novog dokumenta ili možete kliknuti na dugme Promeni da biste izabrali željenu lokaciju, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. U odeljku Vreme uređivanja izaberite opciju Uredi novi dokument kasnije ili opciju Uredi novi dokument sada da biste naveli kada želite da otvorite novi dokument da biste ga uredili.

 5. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme Hiperveza Hyperlink button .

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju ili objekat, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + K.

 2. U okviru Poveži sa izaberite stavku Postojeća datoteka ili veb stranica.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabrali datoteku, izaberite stavku Trenutna fascikla, a zatim kliknite na datoteku ka kojoj želite da napravite vezu.

   Trenutnu fasciklu možete promeniti tako što ćete sa liste Pogledaj u izabrati drugu fasciklu.

  • Da biste izabrali Veb stranicu, izaberite stavku Pregledane stranice , a zatim kliknite na Veb stranicu sa kojom želite da se povežete.

  • Da biste izabrali datoteku koju ste nedavno koristili, izaberite stavku nedavne datoteke, a zatim kliknite na datoteku sa kojom želite da se povežete.

  • Da biste uneli ime i lokaciju poznate datoteke ili veb stranice ka kojoj želite da napravite vezu, u polju Adresa otkucajte te informacije.

  • Da biste pronašli Veb stranicu, kliknite na dugme Potraži veb Pregledanje Veba , otvorite Veb stranicu sa kojom želite da se povežete, a zatim se vratite u Excel bez zatvaranja pregledača.

 4. Ako želite da kreirate hipervezu ka određenoj lokaciji u datoteci ili na Veb stranici, kliknite na dugme obeleživač, a zatim kliknite dvaput na željenu obeleživač.

  Napomena:   Datoteka ili veb stranica ka kojoj kreirate vezu mora da sadrži obeleživač.

 5. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste kreirali vezu ka lokaciji u trenutnoj ili nekoj drugoj radnoj svesci, možete da definišeteimeodredište ćelija ili da upotrebite referencu ćelije.

 1. Da biste koristili ime, neophodno je da imenujete odredišne ćelije u odredišnoj radnoj svesci.

  Kako imenovati ćeliju ili opseg ćelija?

  1. Izaberite ćeliju, opseg ćelija ili nesusedne ćelije kojima želite da date ime.

  2. Kliknite na polje za ime na levoj strani polje za formulu Slika dugmeta .

   Polje „Ime“

   polje " Slika dugmeta ime"

  3. U polju ime otkucajte ime ćelija, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena:  Imena ne mogu da sadrže razmake i moraju počinjati slovom.

 2. Na radnom listu izvorne radne sveske kliknite na ćeliju u kojoj želite da kreirate hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme Hiperveza Hyperlink button .

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju ili objekat, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + K.

 3. U okviru Poveži sa uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Mesto u ovom dokumentu kako biste se povezali sa lokacijom u trenutnoj radnoj svesci.

  • Da biste se povezali sa lokacijom u drugoj radnoj svesci, izaberite stavku Postojeća datoteka ili Veb stranica, pronađite i izaberite radnu svesku sa kojom želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme obeleživač.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • U oknu Ili izaberite mesto u ovom dokumentu, sa liste Referenca na ćeliju izaberite radni list ka kojem želite da kreirate vezu, u polju Otkucajte referencu ćelije otkucajte referencu ćelije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Sa liste koja se nalazi ispod naslova Definisana imena izaberite ime koje predstavlja ćelije ka kojima želite da kreirate vezu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

Funkciju HYPERLINK možete koristiti da biste kreirali hipervezu koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, intranet ili na internetu. Kada kliknete na ćeliju koja sadrži funkciju HYPERLINK, Excel otvara datoteku uskladištenu na lokaciji na koju ta veza upućuje.

Sintaksa

HYPERLINK(lokacija_veze,prepoznatljivo_ime)

Lokacija_veze     je da se putanja i ime datoteke u dokument otvaraju kao tekst. Parametar link_location može da upućuje na mesto u dokumentu – na primer, na određenu ćeliju ili imenovani opseg u Excel radnom listu ili radnoj svesci ili na obeleživač u Microsoft Word dokumentu. Putanja može biti na datoteku uskladištenu na čvrstom disku ili putanja može biti putanja konvencije "univerzalna konvencija imenovanja (UNC)" na serveru (u programu Microsoft Excel za Windows) ili na lokaciji Uniform Resource Locator (URL) na Internetu ili intranetu.

 • Parametar link_location može da bude tekstualna niska pod znakovima navoda ili ćelija koja sadrži vezu kao tekstualnu nisku.

 • Ako skok naveden u Link_location ne postoji ili ne može da se vodi, pojavljuje se greška kada kliknete na ćeliju.

Prepoznatljivo_ime     je tekst ili numerička vrednost koja se prikazuje u ćeliji. Parametar prepoznatljivo_ime se prikazuje plavom bojom i podvučeno. Ako je parametar friendly_name izostavljen, ćelija kao tekst veze prikazuje parametar link_location.

 • Friendly_name može da bude vrednost, tekstualna niska, ime ili ćelija koja sadrži tekst ili vrednost veze.

 • Ako argument friendly_name daje vrednost greške (na primer, #VALUE!), u ćeliji se umesto teksta veze prikazuje ta greška.

Primeri

U sledećem primeru, otvara se radni list nazvan budžet report. xls koji je uskladišten na internetu na lokaciji pod imenom example.microsoft.com/report i prikazuje tekst "Klikni za izveštaj":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Sledeći primer Kreira hipervezu ka ćeliji F10 na radnom listu pod imenom "Godišni" u programu report. xls, koji je uskladišten na internetu na lokaciji pod imenom example.microsoft.com/report. Ćelija u radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje sadržaj ćelije D1 kao tekst veze:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Sledeći primer Kreira hipervezu ka opsegu pod imenom DeptTotal na radnom listu pod imenom prvi kvartal u programu report. xls koji se skladišti na internetu na lokaciji pod imenom example.microsoft.com/report. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje tekst „Kliknite da biste videli zbir odeljenja u prvom kvartalu“:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Da biste kreirali hipervezu ka određenoj lokaciji u Microsoft Word dokumentu, morate da koristite obeleživač da biste definisali lokaciju na koju želite da pređete u dokument. Sledeći primer Kreira hipervezu ka obeleživaču po imenu Qrtjuprofit u dokumentu pod nazivom "godišnji izveštaj". doc koji se nalazi na example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

U programu Excel za Windows, sledeći primer prikazuje sadržaj ćelije D5 kao tekst za prelazak u ćeliju i otvara datoteku pod imenom 1stqtr. xls, koja je uskladištena na serveru pod imenom "finansije" u deljenoj izjavi. Ovaj primer koristi UNC putanju:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Sledeći primer otvara datoteku 1stqtr. xls u programu Excel za Windows koji je uskladišten u direktorijumu pod imenom "Finance" na disk jedinici D i prikazuje numeričku vrednost uskladištenu u ćeliji H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

U programu Excel za Windows, sledeći primer Kreira hipervezu ka oblasti pod imenom zbirovi u drugoj (spoljnoj) radnoj svesci, Mybook. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

U programu Microsoft Excel za Macintosh, sledeći primer prikazuje "kliknite ovde" u ćeliji i otvara datoteku pod imenom prvi kvartal koji se skladišti u fascikli pod imenom "Izveštaji o budžetu" na čvrstom disku koji se zove Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Možete da kreirate hiperveze u okviru radnog lista da biste prešli sa jedne na drugu ćeliju. Na primer, ako se aktivni radni list pod imenom „Jun“ nalazi u radnoj svesci „Budžet“, sledeća formula kreira hipervezu ka ćeliji E56. Sam tekst veze predstavlja vrednost iz ćelije E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Za prelazak na drugi radni list u okviru iste radne sveske promenite ime lista u vezi. U prethodnom primeru, za kreiranje veze ka ćeliji E56 na listu „Septembar“ promenite reč „Jun“ u „Septembar“.

Kada kliknete na hipervezu ka e-adresi, program za e-poštu se automatski pokreće i pravi e-poruku sa ispravnim adresom u polju za , pod uslovom da imate instaliran program za e-poštu.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

    Takođe možete izabrati objekat koji želite da predstavite kao hipervezu, na primer sliku ili element nekog grafikona.

  • Na kartici Umetanje , u grupi veze kliknite na dugme Hiperveza Hyperlink button .

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju ili objekat, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Hiperveza ili možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + K.

 2. U okviru Poveži sa izaberite stavku E-adresa.

 3. U polju e-adresa Otkucajte željenu adresu e-pošte.

 4. U polju Tema otkucajte temu e-poruke.

  Napomena:  Neki veb pregledači i programi za e-poštu možda neće prepoznati red za temu.

 5. U polju Tekst za prikazivanje otkucajte tekst koji želite da upotrebite za predstavljanje hiperveze.

 6. Da biste prikazali korisne informacije kada zadržite pokazivač na hipervezi, kliknite na dugme Ekranska napomena, željeni tekst otkucajte u polju Tekst ekranske napomene, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Hipervezu ka e-adresi možete da napravite i u ćeliji tako što ćete adresu otkucati direktno u ćeliju. Na primer, kada otkucate e-adresu, kao što je someone@example.com, hiperveza se automatski kreira.

Možete da umetnete jednu ili više eksterna referenca (nazivaju se i veze) iz radne sveske u drugu radnu svesku koja se nalazi na intranet ili na internetu. Radna sveska ne sme da se sačuva kao HTML datoteka.

 1. Otvorite izvornu radnu svesku i izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

  dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“
 3. Prebacite se na radni list na koji želite da smestite informacije, a zatim kliknite na ćeliju u kojoj želite da se pojave informacije.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Specijalno nalepi.

 5. Izaberite stavku Nalepi vezu.

  Excel će kreirati vezu spoljne reference za ćeliju ili za svaku ćeliju u opsegu ćelija.

Napomena: Možda će vam biti jednostavnije da vezu spoljne reference kreirate bez otvaranja radne sveske na vebu. Za svaku ćeliju u odredišnoj radnoj svesci gde želite da povežete spoljnu karticu, kliknite na ćeliju, a zatim otkucajte znak jednakosti (=), URL adresu i lokaciju u radnoj svesci. Na primer:

= ' http://www.someones.Homepage/[Arhivski. xls] List1 '! Televizije

= ' FTP. server. negde/File. xls '! Mnamedcell

Da biste izabrali hiperveza bez aktiviranja veze sa njenom odredište, uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na ćeliju koja sadrži hipervezu, zadržite taster miša dok pokazivač ne dobije oblik krstića Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša.

 • Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu.

 • Ako je hiperveza predstavljena pomoću grafike, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na grafiku.

Postojeću hipervezu u radnoj svesci možete promeniti tako što ćete promeniti njeno odredište, izgled odnosno tekst ili grafiku koji je predstavljaju.

Promena odredišta hiperveze

 1. Izaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite da promenite.

  Savet: Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne posetite odredište te hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša sve dok se pokazivač ne pretvori u krstić Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša. Za izbor ćelije možete koristiti i tastere sa strelicama. Da biste izabrali grafiku, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na grafiku.

  • Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza. Hyperlink button

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Uredi hipervezu ili možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + K.

 2. U dijalogu Uređivanje hiperveze izvršite željene promene.

  Napomena: Ako je hiperveza kreirana pomoću funkcije radnog lista HYPERLINK, morate urediti formulu da biste promenili odredište. Izaberite ćeliju koja sadrži hipervezu i kliknite na polje za formulu da biste uredili formulu.

Izgled teksta svih hiperveza u trenutnoj radnoj svesci možete promeniti tako što ćete promeniti stil ćelije za hiperveze.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

 2. U okviru Podaci i model uradite sledeće:

  • Da biste promenili pojavu hiperveza na koje nije bilo klika da biste prešli na njihove destinacije, kliknite desnim tasterom miša na hipervezu, a zatim izaberite stavku Izmeni.

  • Da biste promenili izgleda hiperveza na koje je kliknulo da biste prešli na njihove destinacije, kliknite desnim tasterom miša na stavku praćene hiperveza, a zatim izaberite stavku Izmeni.

   Napomena: Stil ćelije hiperveze je dostupan samo kada radna sveska sadrži hipervezu. Stil ćelije praćene hiperveze dostupan je samo kada radna sveska sadrži hipervezu na koju ste kliknuli.

 3. U dijalogu Stil kliknite na dugme Oblikuj.

 4. Na karticama Font i Popunjavanje izaberite željene opcije oblikovanja i kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Opcije koje izaberete u dijalogu Oblikovanje ćelija pojavljuju se kao izabrane u okviru Stil uključuje u dijalogu Stil. Možete opozvati izbor u poljima za potvrdu svih opcija koje ne želite da primenite.

  • Promene koje izvršite u stilovima ćelija Hiperveza i Praćena hiperveza primenjuju se na sve hiperveze u trenutnoj radnoj svesci. Nije moguće promeniti izgled pojedinačnih hiperveza.

 1. Izaberite ćeliju ili grafiku koja sadrži hipervezu koju želite da promenite.

  Savet: Da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu, a da pritom ne posetite odredište te hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša sve dok se pokazivač ne pretvori u krstić Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša. Za izbor ćelije možete koristiti i tastere sa strelicama. Da biste izabrali grafiku, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na grafiku.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili tekst hiperveze, kliknite na polje za formulu, a zatim uredite tekst.

  • Da biste promenili format grafike, kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite opciju koja vam je potrebna da biste promenili njen format.

  • Da biste promenili tekst u grafici, kliknite dvaput na izabranu grafiku i unesite željene izmene.

  • Da biste promenili grafiku koja predstavlja hipervezu, umetnite novu grafiku, napravite od nje hipervezu sa istim odredištem, a zatim izbrišite staru grafiku i hipervezu

 1. Kliknite desnim tasterom miša na hiperveza koju želite da kopirate ili premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj ili Iseci .

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koju želite da kopirate ili premestite hipervezu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi .

Nenavedene putanje do hiperveza odredišnih datoteka podrazumevano su relativne za lokaciju aktivne radne sveske. Koristite ovu proceduru kada želite da postavljate različitu podrazumevanu putanju. Svaki put kada kreirate hipervezu ka datoteci na toj lokaciji, treba da navedete ime datoteke, a ne putanju, u dijalogu Umetanje hiperveze .

Slijedite jedan od koraka u zavisnosti od Excel verzije koju koristite:

 • U Excel 2016, Excel 2013 i Excel 2010:

  1. Izaberite karticu Datoteka.

  2. Izaberite karticu Informacije.

  3. Izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku Više svojstava.

   Napredna svojstva
  4. Na kartici Rezime , u okviru Osnovni tekst hiperveze Otkucajte putanju koju želite da koristite.

   Napomena:  Osnovnu adresu hiperveze možete zameniti upotrebom pune adrese za hipervezu u dijalogu Umetanje hiperveze.

 • U Excel 2007:

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na dugme pripremi, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. U oknu sa informacijama o dokumentu izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku Više svojstava.

   Napredna svojstva
  3. Izaberite karticu Rezime.

  4. U polju Baza hiperveze otkucajte putanju koju želite da koristite.

  Napomena:  Osnovnu adresu hiperveze možete zameniti upotrebom pune adrese za hipervezu u dijalogu Umetanje hiperveze.

Da biste izbrisali hipervezu, uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste izbrisali hipervezu i tekst koji je predstavlja, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju koja sadrži hipervezu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Obriši sadržaj .

 • Da biste izbrisali hipervezu i grafiku koja je predstavlja, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na grafiku, a zatim pritisnite taster DELETE.

 • Da biste isključili jednu hipervezu, kliknite desnim tasterom miša na hipervezu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni hipervezu .

 • Da biste isključili nekoliko hiperveza odjednom, uradite sledeće:

  1. U praznoj ćeliji otkucajte broj 1.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj .

  3. Držite pritisnut taster CTRL i izaberite svaku hipervezu koju želite da isključite.

   Savet: Da biste izabrali ćeliju koja u sebi sadrži hipervezu, a da pritom ne posetite odredište te hiperveze, kliknite na ćeliju i držite pritisnut taster miša sve dok se pokazivač ne pretvori u krstić Excel kursor za biranje , a zatim otpustite taster miša.

  4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

   dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“
  5. U okviru operacijaizaberite stavku pomnoži, a zatim kliknite na dugme u redu.

  6. Na kartici Početak, u grupi Stilovi izaberite stavku Stilovi ćelija.

  7. U okviru dobro, loše i neutralnoizaberite stavku normalno.

Hiperveza predstavlja vezu u dokumentu kojom se otvara druga stranica ili datoteka kada kliknete na nju. Odredište je često druga Veb stranica, ali može biti i slika ili adresa e-pošte ili program. Sama hiperveza može biti tekst ili slika.

Kada korisnik sajta klikne na hipervezu, odredište se prikazuje u Veb pregledač, otvara ili pokreće, u zavisnosti od tipa odredišta. Na primer, hiperveza ka stranici prikazuje stranicu u veb pregledaču dok hiperveza ka AVI datoteci otvara tu datoteku u programu za reprodukovanje medija.

Korišćenje hiperveza

Hiperveze možete da koristite za izvršavanje sledećih radnji:

 • Kretanje do datoteke ili Veb stranice na mreži, intranet ili internetu

 • Kretanje do datoteke ili veb stranice koje u budućnosti planirate da kreirate

 • Slanje e-poruke

 • Pokretanje prenosa datoteke, kao što je preuzimanje ili FTP proces

Kada pokazivač postavite na tekst ili sliku koja sadrži hipervezu, pokazivač se pretvara u šaku Pokazivač u obliku ruke ukazujući na to da je na taj tekst ili sliku moguće kliknuti.

Šta je URL adresa i kako funkcioniše

Kada kreirate hipervezu, njeno odredište se kodira kao Uniform Resource Locator (URL), na primer:

http://example.microsoft.com/novosti.htm

file://ImeRačunara/DeljenaFascikla/ImeDatoteke.htm

URL sadrži protokol, na primer HTTP, FTP ili datoteku, Veb server ili mrežnu lokaciju i putanju i ime datoteke. Sledeća ilustracija definiše delove URL adrese:

Četiri dela URL adrese

1. Protokol koji se koristi (http, ftp, file)

2. Veb server ili mrežna lokacija

3. Putanja

4. Ime datoteke

Pune i relativne hiperveze

Apsolutna URL adresa sadrži kompletnu adresu, uključujući protokol, Veb server i ime putanje i datoteke.

U relativnoj URL adresi nedostaju neki delovi. Informacije koje nedostaju preuzimaju se sa stranice koja sadrži URL. Na primer, ako nedostaju protokol i veb server, veb pregledač koristi protokol i domen (kao što je .com, .org ili .edu) trenutne stranice.

Uobičajeno je da stranice na vebu koriste relativne URL adrese koje sadrže samo delimičnu putanju i ime datoteke. Ako se datoteke premeste na drugi server, hiperveze će i dalje funkcionisati sve dok se ne promeni relativni položaj stranica. Na primer, hiperveza na proizvodima. htm pokazuje na stranicu Apple. htm u fascikli "hrana". Ako su obe stranice premeštene u fasciklu pod imenom hrana na drugom serveru, URL adresa u hipervezi će i dalje biti tačna.

U Excel radnoj svesci neodređene putanje ka odredišnim datotekama hiperveze su podrazumevano u odnosu na lokaciju aktivne radne sveske. Možete da postavite drugu osnovnu adresu tako da se podrazumevano koristi tako da svaki put kada kreirate hipervezu ka datoteci na toj lokaciji, treba da navedete ime datoteke, a ne putanju, u dijalogu Umetanje hiperveze .

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Hiperveza , ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + K.

 3. U okviru okvir za tekst otkucajte tekst koji želite da koristite za predstavljanje hiperveze.

 4. U okviru URL adresaotkucajte kompletnu URL adresu Veb stranice sa kojom želite da se povežete.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Da biste se povezali sa lokacijom u trenutnoj radnoj svesci, možete da definišete ime odredišta ili da koristite ćeliju sa ćelijama.

 1. Da biste koristili ime, morate da imenujete odredišne ćelije u radnoj svesci.

  Definisanje imena za ćeliju ili opseg ćelija

  1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje želite da imenujete.

  2. U polju okvir za ime na levoj strani polje za formulu Slika dugmeta otkucajte ime ćelija, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena:  Imena ne mogu da sadrže razmake i moraju počinjati slovom.

 2. Na radnom listu kliknite na ćeliju u kojoj želite da kreirate hipervezu.

 3. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Hiperveza , ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + K.

 4. U okviru okvir za tekst otkucajte tekst koji želite da koristite za predstavljanje hiperveze.

 5. U okviru mesto u ovom dokumentu unesite definisano ime ili referenca ćelije.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Kada kliknete na hipervezu ka e-adresi, program za e-poštu se automatski pokreće i pravi e-poruku sa ispravnim adresom u polju za , pod uslovom da imate instaliran program za e-poštu.

 1. Kliknite na ćeliju na radnom listu u kojoj želite da kreirate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Hiperveza , ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + K.

 3. U okviru okvir za tekst otkucajte tekst koji želite da koristite za predstavljanje hiperveze.

 4. U okviru e-adresaOtkucajte željenu adresu e-pošte.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Hipervezu ka e-adresi možete da napravite i u ćeliji tako što ćete adresu otkucati direktno u ćeliju. Na primer, kada otkucate e-adresu, kao što je someone@example.com, hiperveza se automatski kreira.

Funkciju HYPERLINK možete koristiti da biste kreirali hipervezu ka URL adresi.

Napomena: Link_location može da bude tekstualna niska pod znacima navoda ili referenca na ćeliju koja sadrži povezanost kao tekstualnu nisku.

Da biste izabrali hiperveza bez aktiviranja veze sa njenom odredište, uradite nešto od sledećeg:

 • Izaberite ćeliju tako što ćete kliknuti na nju kada pokazivač bude strelica.

 • Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu.

Postojeću hipervezu u radnoj svesci možete da promenite tako što ćete promeniti njene odredište, njenu pojavu ili tekst koji se koristi za njega.

 1. Izaberite ćeliju koja sadrži hipervezu koju želite da promenite.

  Savet: Da biste izabrali hiperveza bez aktiviranja veze sa njenom odredište, koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ćeliju koja sadrži hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na ćeliju ili grafiku, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Uredi hipervezu ili možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + K.

 3. U dijalogu Uređivanje hiperveze izvršite željene promene.

  Napomena: Ako je hiperveza kreirana pomoću funkcije radnog lista HYPERLINK, morate urediti formulu da biste promenili odredište. Izaberite ćeliju koja sadrži hipervezu i kliknite na polje za formulu da biste uredili formulu.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na hiperveza koju želite da kopirate ili premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj ili Iseci .

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koju želite da kopirate ili premestite hipervezu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi .

Da biste izbrisali hipervezu, uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste izbrisali hipervezu, izaberite ćeliju i pritisnite taster DELETE.

 • Da biste isključili hipervezu (izbrisali hipervezu, ali zadržali tekst koji je predstavlja), kliknite desnim tasterom miša na ćeliju, a zatim izaberite stavku Izbriši hipervezu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Uklanjanje ili isključivanje hiperveza

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×