Ćelije

Primena validacije podataka na ćelije

Primena validacije podataka na ćelije

Validaciju podataka možete da koristite da biste ograničili tip podataka ili vrednosti koje korisnici mogu da unose u ćelije. Jedna od najčešćih namena validacije podataka jeste pravljenje padajuće liste.

Preuzmite naše primere

Možete da preuzmete primer radne sveske sa svim primerima validacije podataka iz ovog članka. Možete da pratite primere ili da napravite sopstvene scenarije za validaciju podataka.

Preuzmite primere validacije podataka u programu Excel

Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg

Napomena: Prva tri koraka u ovom odeljku služe za dodavanje bilo kog tipa validacije podataka. Koraci od 4 do 8 služe isključivo za pravljenje padajuće liste.

 1. Izaberite jednu ili više ćelija za validaciju.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Alatke za podatke kliknite na dugme Validacija podataka.

  Validacija podataka se nalazi na kartici „Podaci“ u grupi „Alatke za podatke“
 3. Na kartici Postavke, na listi Dozvoli izaberite stavku Lista.

  Kartica „Postavke“ u dijalogu „Validacija podataka“
 4. U polje Izvor unesite vrednosti za listu razdvojenu zarezima. Na primer:

  1. Otkucajte Da,Ne da biste odgovor ograničili na dva izbora („Imate li dece?“, na primer).

  2. Otkucajte Loš,Prosečan,Dobar da biste pri ocenjivanju kvaliteta proizvoda nekog prodavca ograničili izbor na tri ocene.

   Napomena: Ovi koraci se obično preporučuju samo za stavke liste koje se najverovatnije nikada neće menjati. Ako imate listu koja će se možda menjati ili ako vremenom treba da dodate ili uklonite neke stavke, bolje je da pratite dolenavedeni korak za najbolju praksu.

   Najbolja praksa: Stavke liste možete da napravite i upućujući na opseg ćelija na nekom drugom mestu u radnoj svesci. Najefikasniji način je da napravite listu i da je oblikujete kao Excel tabelu (na kartici Početak izaberite stavke Stilovi > Oblikuj kao tabelu > odaberite stil tabele koji vam najviše odgovara). Zatim izaberite opseg tela podataka tabele, što je deo tabele koji ne sadrži zaglavlje tabele (u ovom slučaju „Sektor“) već samo listu, pa tom delu dajte smisleno ime u polju „Ime“ iznad kolone A.

   Unos smislenog imena za listu u polje „Ime“

  Sada, umesto da unesete vrednosti liste u polje Izvor za validaciju podataka, dodajte ime koje ste upravo definisali, a ispred njega stavite znak jednakosti (=).

  Imenu tabele treba da prethodi znak =

  Najbolja stvar kod korišćenja tabele jeste to što se lista validacije podataka automatski ažurira kada dodajete stavke na listu ili ih uklanjate sa nje.

  Napomena: Najbolje je da liste stavite na zaseban radni list (po potrebi ga sakrijte) kako niko ne bi mogao da ih uređuje.

 5. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Padajuća lista unutar ćelije. U protivnom nećete moći da vidite strelicu padajuće liste pored ćelije.

  Padajuća lista unutar ćelije koja se pojavljuje pored ćelije
 6. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Zanemari prazne ćelije da biste odredili kako želite da postupate sa praznim vrednostima (ćelijama bez vrednosti).

  Napomena: Ako su dozvoljene vrednosti zasnovane na opsegu ćelija koji ima definisano ime, a na nekom mestu u opsegu postoji prazna ćelija, potvrđivanje izbora u polju za potvrdu Zanemari prazne ćelije omogućava vam da u proverenu ćeliju unesete bilo koju vrednost. To takođe važi za ćelije na koje upućuju formule za validaciju: ako je neka ćelija na koju je upućeno prazna, potvrđivanje izbora u polju za potvrdu Zanemari prazne ćelije omogućava vam da u proverenu ćeliju unesete bilo koju vrednost.

 7. Testirajte validaciju podataka da biste se uverili da radi kako treba. Pokušajte da unesete važeće i nevažeće podatke u ćelije da biste se uverili da postavke funkcionišu kako ste planirali i da se poruke pojavljuju kada ih očekujete.

Napomene: 

 • Kada napravite padajuću listu, proverite da li radi onako kako želite. Na primer, ne bi bilo loše da proverite da li je ćelija dovoljno široka da prikaže sve stavke.

 • Ako je lista stavki za vašu padajuću listu na drugom radnom listu i želite da sprečite korisnike da je vide ili da unose izmene, razmotrite sakrivanje i zaštitu tog radnog lista. Za više informacija o tome kako da zaštitite radni list, pogledajte članak Zaključavanje ćelija da bi se zaštitile.

 • Uklanjanje validacije podataka – Izaberite ćeliju ili ćelije koje sadrže validaciju koju želite da izbrišete, zatim izaberite stavke Podaci > Validacija podataka i u dijalogu za validaciju podataka pritisnite dugme Obriši sve, a zatim dugme U redu.

Sledeća tabela navodi druge tipove validacije podataka i pokazuje kako da ih dodate u radne listove.

Da biste to uradili:

Sledite ove korake:

Ograničavanje unosa podataka na cele brojeve u okviru ograničenja.

 1. Pratite korake od 1 do 3 u gorenavedenom odeljku Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg.

 2. Iz liste Dozvoli izaberite stavku Ceo broj.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za podešavanje gornje i donje granice izaberite stavku između.

 4. Unesite dozvoljenu minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost.

  Dijalog „Kriterijumi validacije“

  Takođe možete uneti formulu koja vraća brojčanu vrednost.

  Na primer, recimo da validujete podatke u ćeliji F1. Da biste postavili minimalni broj oduzimanja jednak dvostrukoj vrednosti za broj dece iz te ćelije, na listi Podaci izaberite stavku veće ili jednako, a zatim u polje Minimum unesite formulu =2*F1.

Ograničavanje unosa podataka na decimalni broj u okviru ograničenja.

 1. Pratite korake od 1 do 3 u gorenavedenom odeljku Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Decimalni broj.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za podešavanje gornje i donje granice izaberite stavku između.

 4. Unesite dozvoljenu minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost.

  Takođe možete uneti formulu koja vraća brojčanu vrednost. Na primer, da biste maksimalno ograničenje za provizije i bonuse postavili na 6% plate prodavca u ćeliji E1, izaberite manje ili jednako na listi Podaci i unesite formulu =E1*6% u polje Maksimum.

  Napomena: Da biste korisniku dozvolili da unosi procente, na primer 20%, sa liste Dozvoli izaberite stavku Decimalni broj, sa liste Podaci izaberite željeni tip ograničenja, unesite minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost u obliku decimalnog broja, na primer ,2, a zatim ćeliju za validaciju podataka prikažite kao procenat tako što ćete na kartici Početak, u grupi Broj kliknuti na dugme Stil procenta Slika dugmeta .

Ograničavanje unosa podataka na datum unutar opsega datuma.

 1. Pratite korake od 1 do 3 u gorenavedenom odeljku Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Datum.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za unos datuma nakon određenog dana izaberite stavku veće od.

 4. Unesite dozvoljeni određeni datum, datum početka ili završetka.

  Takođe možete da unesete formulu koja vraća datum. Na primer, da biste podesili vremenski okvir između današnjeg datuma i 3 dana od današnjeg datuma, izaberite između na listi Podaci, zatim unesite =TODAY() u polje Datum početka i =TODAY()+3 u polje Datum završetka.

  Postavke kriterijuma validacije za ograničavanje unosa datuma na određeni vremenski okvir

Ograničavanje unosa podataka na vreme unutar nekog vremenskog okvira.

 1. Pratite korake od 1 do 3 u gorenavedenom odeljku Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Vreme.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, izaberite stavku manje od da biste dozvolili unos vremena koje je pre određenog vremena u toku dana.

 4. Unesite početak, kraj ili određeno vreme koje će biti dozvoljeno. Ako želite da unesete određeno vreme, koristite hh:mm format vremena..

  Na primer, ako ste podesili vreme početka u ćeliji E2 (8:00) i vreme završetka u ćeliji F2 (17:00), a želite da ograničite vreme za sastanke na period između toga, izaberite između na listi Podaci, unesite =E2 u polje Vreme početka i =F2 u polje Vreme završetka.

  Postavke validacije za ograničavanje unosa vremena unutar vremenskog okvira

Ograničavanje unosa podataka na tekst određene dužine.

 1. Pratite korake od 1 do 3 u gorenavedenom odeljku Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Dužinu teksta.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, izaberite stavku manje ili jednako da biste dopustili određeni broj znakova.

 4. U ovom slučaju unos želimo da ograničimo na 25 znakova, stoga izaberite manje ili jednako na listi Podaci i unesite 25 u polje Maksimum.

  Primer validacije podataka sa ograničenom dužinom teksta

Izračunavanje dozvoljenog unosa na osnovu sadržaja druge ćelije.

 1. Pratite korake od 1 do 3 u gorenavedenom odeljku Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg. Na listi Dozvoli izaberite željeni tip podataka.

 2. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja.

 3. U jednom ili više polja ispod polja Podaci izaberite ćeliju koju želite da koristite za određivanje dozvoljenog unosa.

  Na primer, da biste dozvolili unose za nalog samo u slučaju da rezultat neće premašivati budžet u ćeliji E1, izaberite stavke Dozvoli > Ceo broj, Podaci, „manje ili jednako“ i stavke Maksimum >= =E1.

  Postavke validacije za izračunavanje na osnovu sadržaja druge ćelije

Napomena: Sledeći primeri koriste opciju „Prilagođeno“, pomoću koje upisujete sopstvene formule da biste postavili uslove. Opcija „Prilagođeno“ onemogućava listu „Podaci“, pa ne morate da brinete o tome šta je prikazano na njoj.

Da biste se uverili da:

Unesite formulu:

Ćelija koja sadrži ID proizvoda (C2) uvek počinje standardnim prefiksom „ID-“ i sadrži najmanje 10 (više od 9) znakova.

=AND(LEFT(C2, 3) ="ID-",LEN(C2) > 9)

6. primer: Formule u validaciji podataka

U ćeliji koja sadrži ime proizvoda (D2) nalazi se samo tekst.

=ISTEXT(D2)

2. primer: Formule u validaciji podataka

Ćelija sa nečijim datumom rođenja (B6) mora imati veću vrednost od broja godina podešenih u ćeliji B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Primer validacije podataka za ograničavanje unosa na minimalnu starost

Svi podaci u opsegu ćelija A2:A10 sadrže jedinstvene vrednosti.

=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

4. primer: Formule u validaciji podataka

Napomena: Prvo morate uneti formulu za validaciju podataka za ćeliju A2, a zatim kopirati ćeliju A2 u opseg ćelija A3:A10 kako bi se drugi argument funkcije COUNTIF podudario sa trenutnom ćelijom. To jest, deo A2)=1 promeniće se u A3)=1, A4)=1 i tako dalje.

Više informacija

Proverite da li adresa e-pošte uneta u ćeliju B4 sadrži simbol @.

=ISUMBER(FIND("@",B4)

Primer validacije podataka kojom se proverava da li adresa e-pošte sadrži simbol @

 • Zašto na traci nije omogućena komanda „Validacija podataka“? Komanda može biti nedostupna iz sledećih razloga:

  • Možda je Microsoft Excel tabela povezana sa SharePoint sajtom Validaciju podataka ne možete dodati u Excel tabelu koja je povezana sa SharePoint sajtom. Da biste dodali validaciju podataka, morate da uklonite vezu sa Excel tabelom ili da Excel tabelu konvertujete u opseg.

  • Možda trenutno unosite podatke Komanda „Validacija podataka“ nije omogućena na kartici Podaci dok unosite podatke u ćeliju. Da biste završili sa unošenjem podataka, pritisnite taster ENTER ili ESC.

  • Možda je radni list zaštićen ili se deli Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili je zaštićena. Da biste saznali kako da obustavite deljenje ili zaštitu radne sveske, pročitajte članak Zaštita radne sveske.

 • Mogu li da promenim veličinu fonta? Ne, veličina fonta je fiksna. Jedini način da promenite veličinu prikaza jeste da prilagodite zumiranje ekrana u donjem desnom uglu prozora programa Excel. Međutim, možete da koristite kombinovani okvir „ActiveX“. Pročitajte članak Dodavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira na radni list.

 • Da li postoji neki način da podesim validaciju podataka tako da se automatski popunjava ili bira dok kucam? Ne, ali ćete dobiti tu funkciju ako budete koristili kombinovani okvir „ActiveX“.

 • Da li na listi validacije podataka mogu da izaberem više stavki? Ne, osim ako koristite kombinovani okvir „ActiveX“ ili okvir sa listom.

 • Mogu li na listi validacije podataka da izaberem jednu stavku i pomoću nje naselim drugu listu? Da! To se naziva „Zavisna validacija podataka“. Više informacija potražite u članku Pravljenje zavisnih padajućih listi.

 • Kako mogu da uklonim sve validacije podataka sa radnog lista? Možete da koristite dijalog Idi na > Specijalno. Na kartici Početak izaberite stavke Uređivanje > Pronađi i izaberi (ili pritisnite taster F5 ili kombinaciju Ctrl+G na tastaturi), zatim izaberite stavke Specijalno > Validacija podataka i izaberite stavku Sve (da biste pronašli sve ćelije sa validacijom podataka) ili stavku Isto (da biste pronašli ćelije koje se podudaraju sa određenim postavkama validacije podataka).

  Dijalog „Specijalno ’Idi na’“

  Zatim prikažite dijalog za validaciju podataka (kartica „Podaci“ > Validacija podataka), pritisnite dugme Obriši sve, a zatim dugme U redu.

 • Mogu li da nateram nekog da izvrši unos u ćelijama sa validacijom podataka? Ne, ali možete da koristite VBA (Visual Basic za aplikacije) da biste proverili da li je neko izvršio unos u određenim uslovima, na primer pre nego što sačuva ili zatvori radnu svesku. Ako ta osoba nije ništa izabrala, možete da otkažete događaj i da joj ne dozvolite da nastavi dok ne napravi izbor.

 • Kako mogu da obojim ćelije na osnovu izbora liste validacije podataka? Možete da koristite uslovno oblikovanje. U ovom slučaju treba da koristite opciju Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

  Opcija „Oblikuj samo ćelije koje sadrže“
 • Kako da proverim valjanost adrese e-pošte? Možete da koristite stavke Prilagođeno > Formula da biste proverili da li u unosu postoji simbol @. U ovom slučaju se koristi formula =ISNUMBER(FIND(“@”,D2)). Funkcija FIND traži simbol @ i, ako ga pronađe, prikazuje njegov numerički položaj u tekstualnoj niski i dozvoljava unos. Ako ga ne pronađe, funkcija FIND vraća grešku i sprečava unos.

Da li imate pitanje vezano za određenu funkciju?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Više informacija o validaciji podataka

Video: Pravljenje padajućih lista i upravljanje njima

Dodavanje stavki na padajuću listu ili njihovo uklanjanje sa nje

Uklanjanje padajuće liste

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×