Primena ili menjanje rasporeda na slajdu

 

Svaka tema u programu PowerPoint sadrži skup rasporeda na slajdu. Raspored na slajdu definiše kako su tekst i drugi sadržaj raspoređeni na slajdu. Ako vam unapred dizajnirani rasporedi u temi ne odgovaraju, možete da ih promenite.

Više informacija o rasporedima na slajdu potražite u članku Šta je to raspored na slajdu?

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
29 sekundi

Primena rasporeda na slajdu u normalnom prikazu

Izaberite unapred dizajnirani raspored koji se podudara sa rasporedom teksta i drugim čuvarima mesta za objekte koje planirate da stavite na slajd.

Ako ne želite raspored koji postavlja bilo šta na slajd, možete da odaberete Prazan raspored u 3. koraku.

 1. Na kartici Prikaz kliknite na dugme Normalno.

 2. U normalnom prikazu, u oknu sa sličicama sa leve strane izaberite slajd na koji želite da primenite raspored.

 3. Na kartici Početak kliknite na dugme Raspored, a zatim izaberite željeni raspored.

  Odabir i primena rasporeda na slajd

Promena rasporeda na slajdu u prikazu mastera slajda

Ako ne možete da pronađete raspored na slajdu koji funkcioniše sa tekstom i drugim objektima koje planirate da stavite na slajdove, promenite raspored u prikazu mastera slajda.

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

 2. U prikazu mastera slajda, u oknu sa sličicama sa leve strane izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite.

  Izaberite raspored koji želite da promenite

 3. Da biste promenili raspored, na kartici Master slajda uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali čuvar mesta, kliknite na dugme Umetni čuvar mesta, a zatim sa liste izaberite tip čuvara mesta.

  • Da biste preraspodelili čuvar mesta, kliknite na ivicu čuvara mesta dok ne vidite ukrštenu strelicu, a zatim prevucite čuvar mesta na novu lokaciju na slajdu.

  • Da biste izbrisali čuvar mesta, izaberite ga i potom pritisnite taster Delete na tastaturi.

  • Da biste dodali novi raspored, kliknite na dugme Umetni raspored.

  • Da biste preimenovali raspored, u oknu sa sličicama sa leve strane kliknite desnim tasterom miša na raspored koji želite da preimenujete, kliknite na dugme Preimenuj raspored, otkucajte novo ime rasporeda i zatim kliknite na dugme Preimenuj.

   Važno:  Ako promenite raspored koji ste koristili u prezentaciji, idite u normalan prikaz i ponovo primenite novi raspored na te slajdove ako želite da se promene. Na primer, ako promenite raspored slajda demonstracije, slajdovi u prezentaciji koji koriste raspored demonstracije zadržavaju prvobitni izgled ako ne primenite korigovani raspored na svaki od njih.

 4. Na kartici Master slajda izaberite stavku Zatvori prikaz mastera.

  U sledećim koracima, dovršićete proces tako što ćete ponovo primeniti promene na slajdove u prezentaciji koji koriste raspored koji ste upravo promenili.

 5. U prikazu Normalno, u oknu sličice, kliknite na slajd na koji želite ponovo da primenite ažurirani raspored.

  (Da biste izabrali više slajdova, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na svaki slajd.)

 6. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi izaberite stavku Raspored, a zatim izaberite raspored koji ste ažurirali u prikazu mastera slajda.

Promena položaja slajdova

Zaseban članak pomoći opisuje kako da se prebacujete između uspravnog i položenog položaja:

Položeni položaj slajda  položeno
Uspravni položaj slajda uspravno

Izaberite standardni raspored na slajdu

 1. U prikazu Normalno, na kartici Početak izaberite stavku Raspored.

 2. Izaberite raspored koji najviše odgovara sadržaju na slajdu.

  Na kartici „Početak“, izaberite stavku „Raspored“ da biste promenili izgled slajda

Prilagođavanje rasporeda na slajdu

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

  PPT for Mac Slide Master Command
 2. Rasporedi na slajdu prikazuju se kao sličice u levom oknu ispod mastera slajda.

  Okno sa sličicama prikazuje rasporede prilikom uređivanja mastera slajda
 3. Uradite sledeće:

  • Kliknite na željeni raspored i prilagodite ga. Možete da dodate čuvare mesta, uklonite ih ili im promenite veličinu, a možete i da koristite karticu Početak da biste promenili fontove, boje i druge elemente dizajna.

  • Izaberite stavku Umetni raspored da biste dodali novi slajd i oblikovali ga.

 4. Kliknite na dugme Zatvori master da biste zaustavili uređivanje rasporeda.

  Redigovani raspored na slajdu biće dostupan za umetanje kao novi slajd bilo gde u prezentaciji.

Sačuvajte promene kao novu temu

 1. Izaberite stavku Dizajn i postavite pokazivač na bilo koju temu.

 2. Kliknite na dolenavedenu strelicu nadole koja se pojavljuje ispod table sa temama.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu, imenujte temu i kliknite na dugme Sačuvaj. Nova tema će sadržati novi redigovani raspored na slajdu i biće dostupna u galeriji „Teme“.

Srodne informacije

Masteri slajda u programu PowerPoint za Mac

Korišćenje tema u programu PowerPoint za Mac

Prilagođavanje i čuvanje teme u programu PowerPoint za Mac

Korišćenje predložaka u programu PowerPoint za Mac

Dodajte novi raspored na slajdu na master slajda

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju, kliknite na master slajda. Master slajda je gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Izaberite karticu Master slajda, a zatim u okviru Master slajda izaberite stavku Novi raspored.

  Slide Master tab, Slide Master group

  PowerPoint umeće novi raspored na slajdu sa čuvarima mesta za naslov i podnožja.

 4. Izvršite sve dodatne izmene na novom rasporedu na slajdu.

  Napomena: Više informacija o tome kako da dodatno promenite raspored na slajdu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje čuvara mesta iz rasporeda na slajdu.

 5. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Dupliranje rasporeda na slajdu na masteru slajda

Prilagođene rasporede možete da koristite da biste kreirali niz rasporeda koji izgledaju isto, ali imaju različit sadržaj. Na primer, možete da kreirate prvi raspored sa logotipom preduzeća u levom uglu i čuvarom mesta za tekst, a zatim duplirate taj prilagođeni raspored i promenite čuvar mesta u tabelu.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. U meniju Umetanje, izaberite stavku Dupliraj raspored.

 4. Izvršite sve dodatne izmene na novom rasporedu na slajdu.

  Napomena: Više informacija o tome kako da dodatno promenite raspored na slajdu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje čuvara mesta iz rasporeda na slajdu.

 5. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Brisanje rasporeda na slajdu na masteru slajda

Možete da izbrišete sve rasporede na slajdu sa master slajda, osim onih koji se koriste za trenutnu prezentaciju.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da izbrišete. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Izaberite karticu Master slajda, a zatim u okviru Master slajda izaberite stavku Izbriši.

  Slide Master tab, Slide Master group

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Preimenovanje rasporeda na slajdu na masteru slajda

Možete da promenite ime rasporeda na slajdu, što će promeniti ime koje je prikazano za taj raspored u meniju Novi slajd ili Raspored na kartici Početak.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Izaberite karticu Master slajda, a zatim u okviru Master slajda izaberite stavku Preimenuj.

  Slide Master tab, Slide Master group

 4. U polju Ime rasporeda otkucajte novo ime.

 5. Kliknite na dugme Preimenuj.

 6. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Srodne informacije

Dodavanje ili uklanjanje čuvara mesta iz rasporeda na slajdu

Promena mastera slajda

Osnovni podaci o dizajniranju prezentacije

Svaki raspored na slajdu sadrži čuvare mesta za tekst, slike, grafikone, oblike i još mnogo toga. Prilikom raspoređivanja sadržaja na slajdovima, izbor rasporeda na slajdu koji najviše odgovara vašem sadržaju daje vam prednost.

Izaberite raspored kada dodate novi slajd:

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Novi slajd.

 2. Izaberite raspored za novi slajd, a zatim izaberite stavku Dodaj slajd.

Promena rasporeda na postojećem slajdu:

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Raspored.

 2. Izaberite raspored koji više odgovara sadržaju na slajdu, a zatim kliknite na dugme Promeni raspored.

  Promena rasporeda slajda

Na telefonu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite da definišete.

 2. Na plutajućoj traci sa alatkama na dnu prozora, dodirnite stavku Raspored Dugme „Raspored“ na plutajućoj traci sa alatkama omogućava vam da odaberete raspored na slajdu

 3. Dodirnite da biste izabrali željeni raspored na slajdu.

  Raspored će biti primenjen. Možete da nastavite sa uređivanjem slajda ili pređete na drugi.

Na telefonu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite da definišete.

 2. Na plutajućoj traci sa alatkama na dnu prozora, dodirnite stavku Raspored Dugme „Raspored“ na plutajućoj traci sa alatkama omogućava vam da odaberete raspored na slajdu

 3. Dodirnite da biste izabrali željeni raspored na slajdu.

  Raspored će biti primenjen. Možete da nastavite sa uređivanjem slajda ili pređete na drugi.

Na telefonu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite da definišete.

 2. Na plutajućoj traci sa alatkama na dnu prozora, dodirnite stavku Raspored Dugme „Raspored“ na plutajućoj traci sa alatkama omogućava vam da odaberete raspored na slajdu

 3. Dodirnite da biste izabrali željeni raspored na slajdu.

  Raspored će biti primenjen. Možete da nastavite sa uređivanjem slajda ili pređete na drugi.

Takođe pogledajte

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×