Prilagođena svojstva Web segmenta modula Excel Web Access

Koristite prilagođena svojstva da biste prilagodili prikaz, raspored, traku sa alatkama i interaktivnost Microsoft Office Excel Veb Access Veb segmenta. Sledeći odeljci pružaju informacije o vezi sa svim svojstvima.

U ovom članku

Odeljak "Prikaz radne sveske"

Traka sa alatkama i naslov

Odeljak navigacija i Međuaktivnosti

Odeljak "Prikaz radne sveske"

Radna sveska (radna knjiga)

U okvir za tekst unesite URL ili UNC radnu svesku koje želite da vidite u programu Excel Web Access.

Da biste lako pronašli radnu svesku, kliknite na dugme izaberi Dugme „Graditelj“ veze , a zatim koristite prozor Izbor veze – dijalog Veb stranice da biste pronašli radnu svesku.

Nazvana stavka (Vizbleitem)

Unesite imenovani opseg ili ime radnog lista, tabele, grafikona, izveštaja izvedene tabele ili izveštaja izvedenog grafikona koji želite da se prikažu u programu Excel Web Access.

Da biste lakše uredili duge niske, kliknite na dugme izaberi Dugme „Graditelj“ veze i koristite alatku " izrada teksta" – dijalog Veb stranice za uređivanje niske.

Napomena: Ovo polje možete da koristite da li ste izabrali određene radne listove ili imenovane stavke kada ste sačuvali radnu svesku u sistemu Excel Services.

Redovi (Rowstodisplej)

Unesite broj redova koji će se pojavljivati kada budete bili na stranici nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Važeće vrednosti su od 1 do 500. Podrazumevana vrednost je 75. Veća vrednost može da kreira manju veličinu fonta.

Dodatne informacije potražite u članku Kretanje kroz radnu svesku u Excel uslugama.

Ova vrednost može da se personalizuje. Više informacija o personalizaciji Veb segmenta potražite u članku pomoć za Microsoft Windows SharePoint Services.

Kolone (Kolumnisaprikaz)

Unesite broj redova koji će se pojavljivati kada budete bili na stranici nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Važeće vrednosti su od 1 do 500. Podrazumevana vrednost je 75. Veća vrednost može da kreira manju veličinu fonta.

Ova vrednost može da se personalizuje. Više informacija o personalizaciji Veb segmenta potražite u članku pomoć za Windows SharePoint Services.

Dodatne informacije potražite u članku Kretanje kroz radnu svesku u Excel uslugama.

Vrh stranice

Traka sa alatkama i naslov

Naslovna traka:    

Automatsko generisanje naslova Veb segmenta (AutoGenerateTitle)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste automatski kreirali naslov na osnovu imena datoteke radne sveske navedene u odeljku naslov u odeljku izgleda , a zatim dodajte taj naslov na naslovnu traku Veb segmenta. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste koristili trenutnu vrednost unetu u svojstvu naslov ili da biste sakrili naslov ako to vlasništvo nema vrednost.

Automatsko generisanje URL adrese naslova Veb segmenta (Autogeneratedetaillinka)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste automatski kreirali hipervezu na naslovnoj traci Veb segmenta, kada korisnik klikne na dugme, prikazuje radnu svesku u prozoru pregledača. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste koristili drugu vrednost unetu u svojstvu URL adrese naslova u odeljku Više opcija , što može biti bilo koje važeće URL adrese ili ne, nakon što je potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, takođe se uklanja trenutna vrednost u svojstvu URL adrese naslova .

Tip trake sa alatkama (ToolBarStyle)

Izaberite neku od sledećih opcija da biste prikazali ili sakrili komande i dugmad na traci sa alatkama:

Pravnom     Prikazuje kompletnu traku sa alatkama. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Puna traka sa alatkama uključuje sledeće: " Otvori meni" (Otvori u komandi Excel i Otvori snimak u komandi Excel ), Ažuriraj meni (Osveži izabranu vezu , Osveži sve veze , Izračunavanje komande radne sveske i ponovo Učitaj komandu "radna sveska "), dugme " Pronađi Slika dugmeta ", padajuću listu " Prikaz " kada se nalazi u prikazu imenovane stavke i pomoć.

Ceo prikaz trake sa alatkama možete koristiti kada Excel Veb Access prikazujete po samom na stranici sa Veb segmentima i kada želite da korisnik ima pristup svim dostupnim komandama i dugmadima.

Rezime     Prikazuje samo sledeće: meni "Otvori "(Otvori se u programu Excel i Otvori snimak u programu Excel), Ažuriraj meni (Osveži izabranu vezu i ponovo Učitaj radnu svesku), na padajućoj listi Prikaz kada se u prikazu imenovane stavke nalazi dugmad za navigaciju, a zatim pomoć.

Možete da koristite traku sa alatkama rezimea, kada povezujete Excel Veb Access sa drugim Veb segmentima na kontrolnoj tabli ili na drugoj stranici sa Veb segmentima, i potreban vam je samo ovaj ograničeni podskup komandi i dugmadi.

Samo navigacija     U zavisnosti od sledećih okolnosti, prikazuje se sledeće komande i dugmad:

  • Ako je Excel Veb Access u prikazu radnog lista, dugmad za navigaciju ako su potrebna i pomoć.

  • Ako je Excel Veb Access u prikazu imenovane stavke, padajuća lista Prikaz , dugmad za navigaciju, ako su potrebna i pomoć.

Nijedno     Sakriva traku sa alatkama.

Možete da izaberete stavku niko kada ste izabrali određenu imenovanu stavku, kao što je imenovani opseg ili grafikon, koje želite samo da prikažete, a korisniku ne zatreba nijedna interakcija ili pomoć, na primer, kada kreirate stranicu sa kontrolnom tablom ili Veb segmentima.

Komande menija trake sa alatkama:    

Otvorite u programu Excel, otvorite snimak u programu Excel (Allowinexceloperacije)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste otvorili prozor " Otvori u programu Excel ", a zatim Otvorite "snimak u programu Excel" u komandama Excel u otvorenoj meniju trake sa alatkama tako da korisnik može da otvori radnu svesku u programu Microsoft Office Excel, ako je Excel instaliran na računaru korisnika. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili komandu Otvori u programu Excel i Otvorite snimak u Excel komandama i da biste sprečili korisnike da otvore radnu svesku u programu Excel.

Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje radne sveske ili snimka iz Excel usluga u programu Excel.

Osveži izabranu vezu, Osveži sve veze (Allowmanuel Aldatarefresh)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili prikaz " osvežavanje izabrane veze " i osvežavanje komandi " sve veze " u meniju " Ažuriranje " na traci sa alatkama i da biste omogućili korisniku da ručno osveži sve ili izabrane veze ka spoljnim izvorima podataka. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili izabrane veze i osvežili sve komande za veze u meniju Ažuriranje trake sa alatkama.

Napomena: Operacija ručnog osvežavanja takođe može da se pojavi prilikom izvršavanja interakcije koja pokreće upit za analizu analiza na mreži (OLAP) u izveštaju izvedene tabele.

Dodatne informacije potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u Excel uslugama.

Izračunavanje radne sveske (izračunavanje Alloscalculation)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste u meniju Ažuriranje trake sa alatkama prikazali komandu Izračunaj radnu svesku . Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili komandu Izračunaj radnu svesku u meniju Ažuriranje trake sa alatkama.

Napomena: Ovo vlasništvo utiče samo na prikaz komande i ne utiče na trenutnu postavku izračunavanja u radnoj svesci.

Više informacija potražite u članku Izračunavanje i ponovno izračunavanje podataka u usluzi Office Excel Web Access.

Padajuća lista imenovane stavke (Showtbleitembutton)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali padajuću listu Prikaz na traci sa alatkama. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen. Excel Veb Access takođe mora da bude u prikazu imenovane stavke.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili padajuću listu Prikaz na traci sa alatkama. Možda ćete želeti da onemogućite ovu padajuću listu ako se nalazite u prikazu imenovane stavke, ali ne želite da korisnik promeni stavke i želite da se određena stavka prikaže na kontrolnoj tabli ili na stranici sa Veb segmentima.

Više informacija potražite u članku Prikaz imenovane stavke u modulu Excel Web Access.

Vrh stranice

Odeljak navigacija i Međuaktivnosti

Acijom    

Navigacija radne sveske (dozvoljena Wnavigacija)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili korisnicima da se pomeraju kroz radnu svesku koristeći dugmad stranica i jezičke listova da biste se premestili ili prešli na druge listove i premestili se na druge listove i koristili Slika dugmeta Pronađi . Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili korisnike da se kreću po radnoj svesci koristeći dugmad stranica, jezičke listova i dugme Pronađi. Možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu ako koristite Excel Veb Access za prikaz samo određene imenovane stavke, kao što je imenovani opseg ili grafikon ili Excel Web Access povezan sa drugim Veb segmentom na stranici za instrument-tablu ili Veb segment.

Hiperveze (Allowhyperlinka)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili aktivne hiperveze ka lokacijama u radnoj svesci ili datotekama i dokumentima izvan radne sveske. Svojstvo navigacije radne sveske mora da bude omogućeno i da omogući hiperveze ka lokacijama u radnoj svesci.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste onemogućili hiperveze, da li su u okviru radne sveske ili datotekama i dokumentima izvan radne sveske. Hiperveza se konvertuje u neaktivnu tekstualnu nisku.

Više informacija potražite u članku rad sa hipervezama u programu Excel za Windows.

Interaktivnosti    

Interaktivnost radne sveske (Allowinteraktivnost)

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili ili onemogućili interakciju sa radnom sveskom. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Interakcija sa radnom sveskom uključuje sledeće operacije: ručno, periodično i automatsko osvežavanje spoljnih podataka, postavljanje vrednosti parametara, sortiranje, filtriranje, prikazivanje strukture i razvijanje ili skupljanje nivoa podataka u izveštaju izvedene tabele.

Izmena parametra (Allowparametermodifikacija)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali okno zadatka " Parametri " i omogućili menjanje vrednosti parametra ako su definisane za radnu svesku. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili okno zadatka " Parametri " i da biste sprečili prikazivanje i menjanje vrednosti parametara ako su oni definisani za radnu svesku.

Napomena: Ako je opozvan izbor u polju za potvrdu interaktivnost radnih svezaka , vlasništvo promene parametra je zatamnjeno i ne možete da je izaberete niti opozovete.

Dodatne informacije potražite u članku Promena parametara radne sveske u Excel uslugama.

Okno zadatka "Prikaz parametara" (show. Showparameters)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili praćenje okna zadatka " Parametri " Ako su parametri definisani za radnu svesku. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili prikazivanje okna zadataka " Parametri ", čak i ako su parametri definisani za radnu svesku. Možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili korisnika da promeni parametre zato što želite da se vrednosti menjaju pomoću Veb segmenata filtera.

Napomena: Ako je opozvan izbor u polju za potvrdu "vlasništvo promene parametara ,", okno zadatka "Parametri " je zatamnjeno i ne možete da ga potvrdite ili opozovete.

Dodatne informacije potražite u članku Promena parametara radne sveske u Excel uslugama.

Sortiranje (Allowsortiranje)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili sortiranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili sortiranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele. Međutim, sortiranje koje se već odnosi na radnu svesku i dalje se održava.

Više informacija potražite u članku Sortiranje podataka u sistemu Excel Services.

Filtriranje (Allowfiltriranja)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele i da biste omogućili prikazivanje strukture. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili filtriranje opsega ćelija, Excel tabele i izveštaja izvedene tabele i da sprečite prikazivanje strukture. Međutim, filtriranje koje se već odnosi na radnu svesku i dalje se održava.

Više informacija potražite u članku filtriranje podataka u sistemu Excel Services.

Sve Međuaktivnosti izvedene tabele (Allowpivotspecificspecifiposeb)

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili ili onemogućili sledeće interaktivne operacije izvedene tabele: širenje (buљenje) i skupljanje (buљenje) nivoa podataka, sortiranja i filtriranja. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Periodično osvežavanje ako je omogućeno u radnoj svesci (AllowPeriodicDataRefresh)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kontrolisali prikaz poruka o operaciji periodično osvežavanja na dnu Excel Veb Access Veb segmenta. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili da se radna sveska sprečava periodično osvežavanje spoljnih podataka i da sprečite pojavljivanje poruka o operaciji periodično osvežavanje na dnu Veb segmenta modula Excel Web Access.

Dodatne informacije potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u Excel uslugama.

Prikaz odziva za periodično osvežavanje podataka (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Izaberite jednu od sledećih opcija da biste kontrolisali periodično automatsko osvežavanje:

Nikad    Prikaz odziva za periodično osvežavanje bez uvek opcije. Ova opcija je podrazumevano izabrana. Koristite ovu opciju da biste omogućili korisniku da odluči da li da Osveži podatke u svakom predviđenog intervalu, ali bez mogućnosti da se uvekizabere.

Želite    Prikaz odziva za periodično osvežavanje sa opcijom uvek . Koristite ovu opciju da biste omogućili korisniku da odluči da li da Osveži podatke u svakom predviđenog intervalu, kao i da odluči da li da se automatski Osveži u svakom predviđenog intervalu bez kasnijeg upita.

Niko     Sakrijte odziv za periodično osvežavanje i uvek opciju uvek . Koristite ovu opciju da biste omogućili Osvežavanje podataka u svakom predviđenog intervalu bez ikakvog upitka.

Napomena: Da biste ga odredili, mora se izabrati periodično osvežavanje ako je omogućeno u radnoj svesci .

Dodatne informacije potražite u članku Osvežavanje spoljnih podataka u Excel uslugama.

Zatvori sesiju pre otvaranja nove (Close. Booksesije)

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zatvorili trenutnu radnu svesku kada otvorite novu radnu svesku. Možete da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste poboljšali performanse kada mnogi korisnici pregledaju istu radnu svesku.

Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste trenutnu radnu svesku zadržali kada otvorite novu radnu svesku. Izbor u ovom polju za potvrdu je podrazumevano potvrđen. Možete da opozovete izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali bilo koju interakciju sa trenutnom radnom sveskom, kao što su filteri, sortiranje ili parametre vrednosti parametra kada otvorite drugu radnu svesku.

Vrh stranice

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×